รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐิภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐชา  กาลัญญู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัชชา  หิรัญปภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรัสพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤติธี  ประภาชีวนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิวุฒิ  กัลยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนนทิยา  หวังดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนพดล  ไทรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชัชชัย  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศิรภัทร  ศรีนวลขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัญภัสสร  แตงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงผกากรอง  นามสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายก้องภพ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนฤสรณ์  บุญโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนิสร  ราชญาณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนฑัต  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฐิติวัสส์  ด้วงทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายบวรวิช  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายดนุสรณ์  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายคณิศร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพิทักษ์  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วานิชจรูญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาภัค  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วเดชศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอิษฎา  ปิลันธน์กาญจนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายทัตเทพ  เทพบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายเนเธ็น  พอร์เตอร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเศรษฐสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปทิตตา  ยันตรปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุพัฒตา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนัทธนันท์  จั่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกร  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ไสว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายศรัณย์กร  วิริยะชื่นโกศล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จิระประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัลยรัสย์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณภัทร  กุลนันทิวรรธณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปุณณณัตตถ์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายเจมส์  คอนเซพซิออน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศศิพัชร์  ทรัพย์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุทราณัฏฐ์  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธาวิน  รุจิรัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนตรสขาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายคุณานนท์  จินตนารักถิ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัชชรส  ระสิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัชชา  วิริยาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวารุณี  จุนเจิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายอนันต์  จันเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายบุรพล  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธนกฤต  จิตวิริยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตติทัศน์  ตรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายสุวโรจน์  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรุจิราวัชร์  ทุ่งพรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศุภฤกษ์  ชินเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพีรนันท์  สามชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวสย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชนินาถ  วิทางจีน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายชัชนันท์  ปานสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภาสกร  โพธิ์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายภพธร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรวิสุดา  ชนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายชลกร  มีก่ำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายรณกร  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายณพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์ทรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนฤสรณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายวีรศักดิ์  ธรรมศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพงศภัค  อร่ามรามศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสุประวีณ์  ชวนชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธนกฤต  ภูริกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฏฐกฤต  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายกวิน  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายธัรณ์กฤต  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายกรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายชยกร  สวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปาลิกา  พิพิธพันธ์พิพิท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรัชชานนท์  วัดพ่วง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพอเพียง  ไหลสุพรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อบอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนชัยสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยร่อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพงศ์ดนัย  เอียมนุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐวดี  ชินนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐรัฏฐา  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงยุคนธร  เต็มอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกุลิสรา  จึงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเบญญทิพ  กลั่นไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวิญญ์รวี  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  มณฑีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนิพัทธา  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิรมณ  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณภัทร  แจะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงญาณี  เร่งรัด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรรณรัตน์  จีนสืบสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณปอง  กัลติวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงคณินพัชญ์  ภัคพลเตชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรุจินพ  วชิรัคคเมธี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชญานน  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลธร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  ปฐมพรสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวชรพร  สนับบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัทราวดี  คำบาง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุชานาฎ  ตระกูลสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะพรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีรณัฐ  แจ้งใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกชพร  ใสจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภาสิตา  รักรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันทิมา  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องกงลาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายคริษฐา  ชูทวีป โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอมรศิริ  เสริมสุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึกกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนลี้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกวินศิริ  ศิริสุทธา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณภัทร  ชินฮะง้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลทวีนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปาณิตา  เปียแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดประดับ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงดลดา  ธัญรัตนวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชยพศ  สาคร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงขวัญข้าว  บำรุงเรือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  สะสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปริวรรติ  นิพนธ์พิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนวัต  ตั้งศุภธวัช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองชนาสิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจอมพล  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนพนธ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนภัทร  ถิ่นขนอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอันนา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพีรยากร  จันทรัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณภัทร  ปิยธโร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนภัทร  โกศลดำรงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอริสา  แวงนอก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศกร  นวลอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเดชภูรินทร์  พ่วงเดช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเตชินท์  ชาวนาห้วยตะโก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเจตวัฒน์  เสนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธิษณา  ทายพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณฐนนท์  ยางสูง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายก้องกิดากร  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนัฐนันท์  โชติธันยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรันญา  วิทยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปฏิภาณ  อิงคมณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสงกรานต์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกอบทอง  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสรัญวีร์  นัดสูงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงหวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวลัชณัฎฐ์  ฐานิกาวิชญ์ภาส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒน์ผดุงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐภัทร  เนียมแสวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศุภฤกษ์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอติภัทร  จารุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายรตนะ  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอธิป  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชโรธร  หงษ์จ้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชนิดาภา  นุชิตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนาภรณ์  มหอมตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนกานต์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงมนัสชนก  อินคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนพคุณ  ชื่นพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศลิษา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปฐมวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอริย์ธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายทินภัทร  จันทร์จู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภกร  ฟุ้งขจร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรธร  ทองบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรอินทุ์  เสกสรรค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอังกูร  ศรีลาชนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปรรณวัชร  สัจจะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรเมธ  ธาราเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอัครชัย  นามาบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงทิพวรรณ  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนมน  ศรีสุวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายชวกร  ไหลสุพรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภุมิชัย  อดุลยธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธนภรณ์  วัจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวรภัทร  สุขพูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูวเดช  บูรณโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนาธิป  ชูวงศ์วาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพชร  สิริกานติโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิชญ์พล  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอิศรวุฒิ  ชทิสาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภานุรุจ  จุรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปุณยวีณ์  จารสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายบรรณพล  งามวิทิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรชต  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนวะ  วงศ์พลาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐพงศ์  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกรพิชญา  ทองถึง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพงศภัค  นิคมอนันตชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายโชติวุฒิ  ราชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวีรภัทร  สายพร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวีระวัฒน์  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนกร  อนุพนธ์พร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปาณิศรา  กัลยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสมิตา  สุขินมงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอธิ  ศิริเชิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอาชวิต  คนไหว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรติชล  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพชร  อมรสมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกชพร  ทับรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐพัช  มาศเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิภวานี  พึ่งนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรรณกร  จรักภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวริสรา  มอดตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธัญรัตนวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศรุตยา  วงศ์อาดัม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงลภัสรดา  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เทียมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ธนวิบูลย์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภัควัฒน์  สุชเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอิทธิกร  ประโทนเทพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภาสกร  เหต้าน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  ระวีทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวรพล  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิรัชญา  รำพึงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณภัทร  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงขวัญเรือน  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกันตณัชช์  รอดลน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภาวิณ  ลัคนรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขจรศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรชตะ  โพธิ์หวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนฐนนท์  วงษ์เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูเมธ  คิมโน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภคิน  ท่าน้ำตื้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายยศพล  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงดลพร  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกชพร  ชาญชัยเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพงศกร  ทิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนกุลโชคชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายพีรพัตน์  พลอยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายจตุรวิทย์  พุฒิประภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายต้นกล้า  ทองสัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพิมพิรยา  พิมพ์ก้องสมุทร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายธนดล  เลขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายฐิติกร  สวยอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปุณยวีร์  ห้วยศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายปรีดา  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายภูมิรัฐฐ์  สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายพิทวัส  อชิโน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงต้องตา  อวิรุทธิ์โยธิน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอรอานิชญ์  สายชล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนันท์ธนภัส  มาศผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุภัทรตา  อนุศาสนี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญพระ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอัญชิสา  เนตริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประภาการ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนวิชญ์  ทรัพย์เอก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกิตติเทพ  คำพลัด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณภัทร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพันธ์วิรา  พันธ์จินดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชชา  ค้ามีผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอวัศญา  ตรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันโสม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปภพ  วงศ์ประไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณฐพนธ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพชร  ลอยฟู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนวพร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฐิติชยา  การีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรปวีณ์  หลงน้อย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชริฎา  เกิดไทยดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพัณณิตา  รัชชกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดศรีดา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพรวลัย  พวงงาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรชนก  แตงพุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชิตาภา  ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกมลพรรณ  แฝงดาหาร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายฐาปนพงศ์  โพธิบัวทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธีรพงศ์  ศิริพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณฤตกร  สุทธิพงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฏฐ์ณพัช  พันธุ์ปั้น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพรปวีร์  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณัฐชาภา  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงนฤชล  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฎฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายจักร์ภรมน์  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายนิติพล  ศรีเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายปกป้อง  กายเย็น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณภัทร  ศูนย์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณิรัชญา  ฉัฐมะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายรัฐวัสส์  วิริยะยุทมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพ็ชรชลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิ่นโมรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สระทองแพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฑฒนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายธีระเทพ  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายชยธร  กาญจนวาหะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธนัชชา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายฉัตรรวี  ชิณวังโส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จิตต์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิยดา  แก้วกฤษฎางค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงญดา  โพธิ์ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายพีรณัฐ  ยมบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงปภัชญา  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายอภิภู  นราวุฒิพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายสัจจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายปฐมภพ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพรประภา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  อำนวยพงศา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปาลิดา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐวรัทย์  สงวนพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายพงศ์พาณิช  ภพักตร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายคณิศร  นาคแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงคะโกะ  โอชิไอ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายภูผา  เถื่อนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายณัฐดนย์  ชัยเรืองสิริกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายภูรินทร์  สุปรินายก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายวีรพงศ์  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายณัฐดนัย  พินิจค้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงณัฐธิดา  อาวุธทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายสหทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายชีวธันย์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายรัฐกรณ์  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงณภัทร  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายทยาทร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายสุรชัช  ค้าธัญญะมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาริน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศิรดา  กิตติปภาพัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายศุภสัณห์  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่แตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุริวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนโชติ  น้อยไข่ขำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปุญญพัฒน์  พงศกรรังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรรณสรณมงคล  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงปุณณภา  วงษ์วันทนีย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสราลีรัตน์  พรเทวบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุวรินทร์  บูรณะธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิวปฐมชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายคณิศร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอริญรดา  คุปติ์ปภานัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปุญชพิชฌน์  อยู่กิจติชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปุญญิศา  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายบุณญพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณฐพรรณ  ธนะนุทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพันธราภรณ์  กุลมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอภิวงศ์  อดุลสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอภิจีรา  อดุลสุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุพิชการย์  ธรรมชัยพจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพรรณปพร  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอุษา  จ่างแสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงทิพย์รชยา  ทวีวุฒิจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงศิรดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชญาดา  ธีรสิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเม็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธัญชนก  สุนศุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงภัทรภร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายรณกร  เสนาอุดร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงศุภิสรา  พริ้มพลาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธนัญชนก  มีแสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวรพรต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพชรมน  พิชญชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภัคริชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายฐิติพงษ์  เพียรเลิศมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอภิชญา  สาโรชสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงจอมสุรางค์  นิตย์แสวง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายพีรพัฒน์  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงสุภัครฐิพา  อนันตวิรุฬห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนันทภัค  ศรีกิจเกษมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์วรา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายศุกล  อนุศาสนี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายพีระพัฒน์  จำเนียรดำรงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายพีรเดช  สุทธหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายพิรัฐกรณ์  คูณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธนสิชฌ์  ร่างน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายศุภพัฒน์  อินทรบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงพรนัชชา  ตันธุวปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงประภาพร  จันทน์วิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงอักษรวรรณ  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายสหรัถ  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ปานรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงจิรัชญา  ไหลธนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายปวิชญา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายนพัศ  อลงกรณ์รัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงภาสินี  กำเนิดแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงดวงภรณ์  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายปีปิติ  ชูรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงณฤดี  ธีระกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายภูวดล  ชุนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกียรติกสิกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายปกรณ์  ปุญญวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงชัญญานุช  ตรีราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายเตชินท์  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายภูริวัฒ  ช้ามะเริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงญาณินี  วรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุคนธมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจนโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงวีรินท์  ศรีแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพิชชาภา  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูวรินทร์  อมรศิริอาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐภัทร  พิทักษ์เลิศกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายคุณกร  จันทโรทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชยพล  ชื่นชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชาลิสา  ลินกิตติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภมาสหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนวินท์  เที่ยวมาพบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีศักราภิคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสิณิภา  บัวแสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงบุญฐิตา  บูรณะอำมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปราชญา  วัฒนกุลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายยิ่งพันธ์  ปัญญานนทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปริญญากร  สุขจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงการิตา  พรรณพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชญาภา  นาคสิเนหผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอัปสรวาด  วสันตกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกรวรรณ  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงรรรรรา  เจริญผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกิรณา  บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสริญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปรัตถกร  มณีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกันตา  อนุจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัณย์  สราญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศักย์วริษฐ์  สราญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกาลตรงกัน  ประดิษฐบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงรักตกันท์  มูลทรงเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงมนณทิพย์  ดีเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงรมิดา  บญญะหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปพิชญา  หวังเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณัฐจรี  ถิรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอรรถพล  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพชรมน  วงษ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพุทธิมา  สุขสมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงจินต์ศุจี  นาคซื่อตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายรวิช  คูวิจิตรจารุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 นายวิศรุต  พีรชัยเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายพรธาวิน  ไชยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชลิดา  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายสันติชัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงลภัสรดา  แพทย์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายปรเมศ  ปั้นเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงภัทรวดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายภาสกร  คงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายณัฐวัตร  ทิมทับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เลิศกมลสิน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หรั่งนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงเมษา  ชูราศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายสิทธิภัสร์  ช้อยแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงภัสวัลย์  ธุวะเจริญพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม