รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพีีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัทราพร  สุธาสิโนบล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวชิญธร  บรรดาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวชิรญาณ์  การณ์สุข โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจรรยพร  พาณิชย์เอกไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงไปรยา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุรภา  บุญชี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญจุฑา  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอภิรดา  ภูมิผิว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีรดนย  สะบู่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พร้อมพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายนภัส  ศรียา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพัทธนันท์  อาษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพฤฒธาวินทร์  พุ่มนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายทีปวุธ  พันธุ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายยุติธรรม  ฤทธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศิวกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอังกูร  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนบดี  พรเจริญวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรเมธ  ไทยเขียว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนิติธร  นันตา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายยศกร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรุ่งรวี  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชิดชนก  ปัตตายะโส โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงบุณยาวีย์  ฉ่ำรักษ์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐชยาดา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธนตชา  เปมะกิติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอนัญญา  อุ่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมนันญา  ธรรมสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลดี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายณัศวัศห์  รัตนสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธนภัทร  โป๊ะฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสร้อยสุดา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายเพชรพฤกษา  จันทง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงประภัสสร  โกเฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวอัจฉรา  ประหลาดเนตร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีรนุช  โอวาทกานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุตาภัทร  โชติกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพัชกมล  ม่วงกลิ้ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญฐิรัตน์  เลิศปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภากร  ฉายสุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันทัชพร  อินทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงประภาพร  หินสิน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิชากรานต์  สิงห์เจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์ภา  วิศิษฎ์เจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอาภัสรา  เปียคง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนา  มนนามอญ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายขวัญชัย  กิจเต่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวนันท์นภัส  อุราพร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  อุดมพงษ์วิวัฒิ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายวรยุทธ  แซ่โล้ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายรชฏธรรม  ฉัตรโพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชนัญพร  อินเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสิริรัตน์  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทศพล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเกสรี  สระทองหน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกิตติภพ  เพ็งสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเบญญาภา  ลาเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปวริศา  มีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายรัชพล  มีศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภาคิน  ศรีละไม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเจนจิรา  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธนรัตน์  มณีนาค โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายนพัสกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภาณุวัชร  มากสี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสร้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วิริยะ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภคพร  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรัชพล  สุวรรณงาม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูวกร  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภาวินี  คำแหง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนันทนากร  พิมพา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุดารัตน์  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชัชวาลย์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พางาม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรพิมล  แสงขำ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมนสิชา  เฮ้งกิจวัฒนา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายกตัญญู  วารวิจิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงมา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรชต  ทองชุมภู โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตรปลื้ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐา  จิตรปลื้ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสุภวัฒน์  เจียศรีวงษ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายเกรียงไกร  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศิรประภา  ทูคำมี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาติทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพงศ์ปณต  กนกกุลชัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายเอกฤทธิ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพัชราฎา  หงษ์คำภา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พานิช โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทิพย์วาที  ลีตี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขสุวรรณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายรพิพัฒน์  นุชทา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมรำพึง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกรกมล  กิตติวาณิชวงศ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายรัชพงศ์  เพรชไพฑูรย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงมนัญชยา  ทาจู โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์แพทย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุภิณญา  พิมพิสนท์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีเมือง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพัชรพร  พรพิพัฒน์กุลชัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลสนอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรัชภาพร  สรเลขกิตติ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงรุจิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธวัชชัย  พลเยี่ยม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปิญชาน์  นามโส โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพรพิมล  ติยะวัฒน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกัญญา  ทองไสว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โต๊ะเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งวาทิชกพงษ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายเมธีรินทร์  ช้อนทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพรสินี  พิกุลเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวรภพ  วงศ์พรหม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจักริน  สันฐาน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงโชติกา  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภชนล  เผ่าวณิชย์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรัฏฐญา  โชติรวีรุ่งสกุล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัญชญา  อินทชาติ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพีรชยา  พลภาณุมาศ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกชกร  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเภริน  ศิริโภคาพันธุ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยเทพ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิราพรรณ  เสวกพันธ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปาณิษร  สมตัว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ชัยถาวรกิจ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิภาวรรณ์  ซึมเมฆ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอื้อศิริ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปานตะวัน  หนูเงิน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเอมิกา  ตันฑจรรยา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกรกช  ศรีอินทร์สุด โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์แสง โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภัทรธร  ดำเนินศิลป์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายกรินทร์  กมลคร โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายไพรมณี  ศรีอินทร์ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเปรมมนีย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกันติทัต  กันบัวลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายชวัลวิชญ์  เชื้อผู้ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายศิริวุฒิ  ซิมพัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปรีย์วรา  ณิชาโชติสฤษฏ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนภัฏรดา  หลวงสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายมหาสมุทร  น่วมเศรษฐี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกรวรรณ  สุชัยรัตนวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายฟาคิร  อยู่ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเยาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุขานรี  แก้วขุนน้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภคภรณ์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัชชา  อินต๊ะผัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอักษรา  อุปรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศิรดา  โชติศศิธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรวรินท์  กาฬแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์  ชัยรังษีเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูระณะสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสืบสกุล  แจ่มดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรธน  จำปาหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภัคพงค์  คงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกิรณา  ทิพย์มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเปลี่ยนฟ้า  พงษ์รัตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขชื่น โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงรวิสรา  ฉลาดถ้อย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปรมัตถ์  มาลา โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายอัครวัตร  ทองอินทร์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศิริทรัพย์  ผลแก้ว โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเปรมวิภา  บุญโต โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุจิรา  บุบผาสุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะมาร โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อรนนท์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงภัทราพร  จำปาปน โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธนพร  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรรณภา  บุบผาวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสาธิต โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนภัสสร  ไกรทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุชลธิป์ชา  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัณฑิลา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเข็มจิรา  เทพบุรี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุธิศา  พงษ์สุข โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชินดนัย  ขิมมาทิ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเกษมศักดิ์  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายพงศกร  เพียโคตร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันต๊ะนาเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงจันทพร  คำแฝง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสายธาร  แสงพล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฤาชัย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรพรหม  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายปภาวิชญ์  เกียรติกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแกล้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเทพอนงค์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปนัดดา  ปั้นเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอิสริยศ  อ่วมต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายสุระเชษฐ์  โพพันทูล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภูเบศ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุชานาถ  เมฆมัว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธารา  เสมานิตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงทัศนวรรณ  กองสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเบญจพร  วังอาษา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุปรีชญา  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเบญจมาศ  เครืออาษา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอรวรรณ  วารุณประภา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิริชล  สว่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกัญญา  สุทธิพานิช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปิยะภัทร  แสงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภานุพงค์  แกแล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวิมลรัตน์  คูณโห โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายศุภกร  เกชณียาบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปิ่นมุก  วงษ์พิมพา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนริศราภรณ์  กูปทอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกษมา  เหลือจ้อย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสวย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิฬาภรณ์  มานู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนริศรา  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเจนจิรา  ครองสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม