รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายปริยากร  อารมย์เกลี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายศักดิ์ชัย  สิงห์ทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเราะฮ์มัดดีน  นาเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธนพล  อ้อยผาดวง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนศิลป์  สิงห์มณี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงประภัสสร  แสนศรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมลธกานต์  อนุเวที โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทฉิม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปราการ  ขัดเคลือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพีรดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทัภษพร  ศรีสุดโท โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรัญญา  เอมอยู่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกษิษฐา  พึ่งทองคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอารีรัตน์  พันทะบุตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมัณฑนา  เอมศิริ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐรุจา  วุ่นแม่สอด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จินาเขียว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงขนาภา  ม่วงมิตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองมาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายสิรภพ  กัณพานิช โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนพเดช  สิงห์ทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธนภัทร  ปันเงิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปิยพงษ์  ผิวโพธิ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวริศรา  สลีวงศ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  แก้วตาแจ่ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุนันทา  ฟักทองอยู่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุลลิตา  พึ่งเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุรัสวดี  แย้มเกตุ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มเครือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายสุเมธา  เหลืองทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจรสพล  อ่อนยิ้ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤษนล  ขันคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทรัพย์ศรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพีรพล  พุทธกัง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฐิตาพร  ชุ่มชื่น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงมัชฌิชา  สุยะวงษ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนวินดา  พรมมี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมนัสนันท์  กัณพานิช โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวณิดา  ด้วงนา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมลฤดี  สืบสาย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเปรมฤดี  สืบสาย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธนพร  รอดชัยภูมิ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนิภารัตน์  ภู่พรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมนัสดา  สีมี่ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนิกานดา  นพเก้าสุวรรณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวราศัย  พละสาร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธวัชชัย  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนพร  มิสาธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมละมัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรักษิณา  เทพมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมาลีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชาลิสา  ตาตุ่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัชรพร  ปัตถาวะโร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายอิทธิกร  ปุ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชนาภา  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพัชรพร  สุขสาตร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สมุลเดอร์ส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายชนกันต์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงคนิดา  น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพรรณนิภา  คำปาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสถลัชนันท์  ปันผสม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายชญานนท์  เงินขาว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรรษมน  สาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปวรัตน์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภัคพล  คงปาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอธิปัตย์  เครือเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายศศิวัฒน์  พงษ์ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายฐนกร  สาคร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนันท์ชนก  นะวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวรนันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายปิติวัฒน์  ประสาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายรพีภัทร  คำภิละเตรียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภูริภัทร  ชมสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เทียนฉาย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวิรดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐชาพร  เมืองเหมอะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเพชรดา  กันทา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงบุษรา  คำมี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธนิตาภรณ์  กาญจนนาภา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสาทเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายอธิชา  พรหมคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวรวัส  มงคลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงมนัสชนก  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปทิตตา  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายสุษิระ  แจ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนิชาดา  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายศิวกร  ผลถวิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐกฤษณ์  อังสาชน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายปริยากร  กาวิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายนพดล  พันธ์ษร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณิชชยา  คำชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรวรรณ  รินรส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีทิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกมลชนก  โมมีเพชร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายณิชภัทร  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงแพรวณิตญ์  ตะนาวศรีอลังกูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายนนธวัช  สุปันนะเวช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศิริกัญญา  ตะโนนทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภณัฐ  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายกฤษฎิ์  จุฑาคุปต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธนวัฒน์  ภูสีนวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปพิชญา  จันทนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธนวรรณ  ธังดิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายภาม  อรรถวุฒิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธีรดนย์  ศีลพร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภูรินี  คลังฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธนวัฒน์  พืชนะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐพงษ์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวรากร  ปุญติวานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกชกร  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัญญณัฐ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกุลนันท์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงโชติกา  เนื่องเอม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐณิชา  งาเนียม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนาภัทร  พันธัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชิษณุพงศ์  ครุฑธา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศตนันท์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปัญฑารีย์  วงษ์ไว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาสกร  แสนเปา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูริช  นิลยไทร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกันต์ชนิกา  นะวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกฤตพัฒน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฑีร์จุธา  เทศทิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวิชยุตม์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนพล  อำมาตเอก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนันท์นิพัฒน์  บุตรสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพล  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมิรพี  ไชยวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอติวิชญ์  ดีนิยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพศวัต  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอินฑ์ทัช  วิสุทธิวัมมิก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภัทรดนัย  พรชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤชณัท  อิ้มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจิรายุส  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปภาวรินร์  ชมภูพล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิรัชญา  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงญาตาวี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนพรุจ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิริยา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวโรตม์  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐพล  พงศ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิมลภัทร  ภาสวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกฤตนัย  ปวงคำใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วขำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวีระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายคณิต  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชัยรัตน์  สังห้อ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชยพล  โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจารุนิภา  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐชนนท์  บำรุงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกิตติกวิน  อินจันดี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรกานต์  มงคล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แคนสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรพิชชา  แคนสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอนัญพร  บุญยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวงศธร  มากมี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปัญชิกา  บุญทอ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพงศภัค  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชาวีร์  เขื่อนปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจักริน  สโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  กันเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนพล  จึงสำเร็จการ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิดาภา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คล้ายประทุม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิยะพร  น้อยศรี โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวันวิสา  ทิพบุญทอง โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายณภัทร  อยู่เกิด โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แพรพันธ์ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มแสง โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณิชานันทน์  น้อยมหาพรหม โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงศุภัชญา  เกตุโชติ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายวงศกร  เกตุโชติ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายอภิสิทธิ์  เปรมสน โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายทินภัทร  ภูจอมใจ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปุณยวีร์  อิ่นแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายวีระชัย  มูลถี โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายศักดิพงศ์  บุณย์พัฒน์โภคิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธนัชพร  เสือสีนาค โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณฤมล  อินมล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวรรณธิดา  ทองอยู่เรือน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญยศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายวัฒนชัย  วิโล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณภัทร  แมตสอง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตุ่นเป็ง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนภัทร  สุติ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายฐิติวัฒน์  อึ้งทิพาพร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐพล  บุญปล้อง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอาทิตย์  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายศุภกร  มัสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สามสี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศิริพร  พรมทับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สายตรง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอาฑิตวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายจิรภัทร  ชื่นอุรา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวศินี  ไชโย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ตันยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงเบญจพร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรพรรณ  รักภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิชชาภา  กีบเกษร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนิภาพร  พรมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายรามิล  จันทร์เทศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายสหรัฐ  วงษ์วาท โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงศุภิสรา  มากบุตรดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายภัทรภณ  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกุลสตรี  มัชฌิมา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธัญพิชชา  วัจนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกิตติศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายธนน  สิงห์โต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนิมินตรา  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธนัสนี  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกชกร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงชลิดา  ลาภมหาประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายสิทธิกร  ลอยบัญดิษ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายสุรนาท  มูลเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกรนิษา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธีรภัทร  สัญยวิชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วขำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเขมิกา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนัทธมน  สืบแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายนราธิป  จันทรกระแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกชพร  น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
458 นายก้องเกียรติ  สมโนชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายวันณะ  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายธนวินท์  หาญทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายณัฐนันท์  เมฆสองสี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายพัทธพล  มั่นมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายภูริภัทร  ละม้ายเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายสุทธวีร์  อ่อนลมูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายณัฐพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายสฤษฎ์พงษ์  ชัยลิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายณัฐภัทร  นาคแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาววีรภัทรา  พรมพัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นายกิตติณัฎฐ์  อินภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวจริยา  แม้นปาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวดวงธิดา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวอัญชิษฐา  เครือเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงภัทรนันท์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวรัญญา  เครือฮวบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกสิณากาญจน์  นิลเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธัญญาดา  วัจนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวญาณิศา  ยาหมอก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวสุพรรณี  เอกสุภาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวกันยารัตน์  จรัสตระกูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวสุภัสรา  เขียวมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวสุพิชชา  ชูคีรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศรุตา  อินทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฐิติภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงบุณยนุช  เตไช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพัชนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกมลชนก  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงญานิศา  ส่งต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวธนาภรณ์  แสงงามดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศุภิกา  ศรีสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวธัญชนก  สมบุญอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพรนพิน  คุ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวนันทกานต์  ไคร้เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพฤษฒฺพัชร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สืบมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกานติมา  เขียวแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวันทพร  พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สำอางค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชญา  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนกร  ทาแว่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูสง่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอัศวิน  ฟักทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายรณกร  จำปา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายพาสุข  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายนันทชัย  มีทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายธราดล  จิวเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงฐิติพร  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายศิรสิทธ์  ฟูมั่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายจิตติพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายคณิณ  จิตอารีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธนพร  ขุนชู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายชนนิษฐ์  คิรินจิรฐา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐธิกาญจน์  ฉันทะแสงตินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเมธาวินี  ทุ่งแฝก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐชนน  คุ้มชู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์คำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศิริพร  สร้อยคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงฐานิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนาดา  พลชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุกฤตา  พยัคฆจุลกฤต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปวรุตม์  สันตติภัค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายรัญชน์  คำใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายจิราทิพัส  สิงห์คา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุรีพร  ราษี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพัชราภรณ์  น่าชม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายเทวนาถ  จูบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายกิตติภพ  ศรีตะลา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เรือง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชนิตา  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพงศ์ศิริ  นุ้ยเย็น โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐวร  ราชสุภา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสิทธิพล  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เอกา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนกร  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุรยุทธ์  มาวันนา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงไพริน  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนราพร  ลิขิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทรงอภิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุภัชชา  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสุนิสา  เส้นเศษ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุภัชญา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงตติยาภรณ์  เต็มปลื้ม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม