รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุภนิดา  กอบพึ่งตน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพีรดา  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงลลิตวดี  กุลนอก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชยพัทธ์  ไชยริปู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวันใส  สว่างไสว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญช่วยแล้ว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิวัตรา  วิรันทนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสรวิชญ์  วจีสุนทร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทรา  ชัยกิจสิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพอเพียง  นิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทราพร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนิลนิรากร  มหาเกตุ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ณ รังษี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงผาติรัฐ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวรปรัชญ์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณิชากานต์  อิสาน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรัศมี  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศักดิ์สกุล  ปากสมุทร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศิริประภา  ภูพาดแร่ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวริศรา  วนาลัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงแพรวา  แถลงสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปภาวีย์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวาคิม  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภูวน  ศรีเงิน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขวัญนภัทร  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปัญญาสิริมั่นคง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐพล  ทูคำมี โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิชิตา  กาแก้ว โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 นายตุลารักษ์  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสามารถ  สุพรรณ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายศิรศักดิ์  แสนคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปภัสรา  คงดี โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีวิเศษ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  ทั่งทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอภินันท์  นากลาง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวนรา  อนันต์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รัตนประไพ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนาตาลี  แมเราะ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพงศ์พล  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาวชิรกุล โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรรณภา  มุสาเหม โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนริศรา  บุญรอด โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสหภูมิ  สนิทการ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศศิภา  อุทัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปริยากร  ทองดวง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศักดิธัช  เติมศิริรัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชุฬัญญ์ธิบต์  จันทร์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หยกจินดา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกวิสรา  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชภาพร  เอี่ยมอมรนิพิท โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชินัญญา  แกล้วกล้า โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชนันญา  เนื่องกัลยา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธนภรณ์  อิ๊ดเส็ง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐดนัย  วิไลวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภีมวัจน์  มัดถาปะโท โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายจิรพงศ์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภิญญดา  วัฒนวีรพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีคูณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสิริมนต์  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิยภรณ์  พุฒกลาง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรกนก  นิลฉวี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปัทมรัศม์  กิติธนนท์วัฒน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเปรมกมล  ทองโชติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวณัฐชยา  อยู่สอน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมนัสวี  มันฑิกาวิท โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศักดา  เจริญคงคา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอภิรวดี  สงวนวงค์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จริตซื่อ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุพรรษา  นวลกสิ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปัญญาพัฒน์  วาสุกรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนภัทร  ศิริจันทร์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกร  มุกดาเพชรรัตน์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายติณณ์  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปาณิศา  ถนอมญาติ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม