รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมพุฒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชยางกูร  แสงห้าว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นมีเพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศิรประกฤชฎิ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิส  จงใจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิติกัลยา  เพชรสาคร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภูวรินทร์  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสิรภัทร  ช่วยสงค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายวาณิช  พิมพ์ช่างไม้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภาณุมาศ  แซ่จ้อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวศ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายศักดิ์อุดร  คงเพ็ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกอบชัย  เกียรติเมธา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายฤทธิกิจ  พันธ์เกต โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิวิมล  อินนุรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพัชร์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปราชญ์นที  นิลแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอติรัณณ์  รองเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธิติสรร  จูห้อง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายศิวกร  ชัยเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเสกสรร  เดชานนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คีรีเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพงศ์พล  พุ่มช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกวีกานต์  ย่องซื่อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวราพร  ปล้องบรรจง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพิศวัสต์  จันทร์สักรา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปุณณวิช  ซังซาสิทธิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายโจนัส  เทรฟซ์แกร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญจิรา คงสุดรู้  จำปาธัญจิรา คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  วงศ์วิชชากร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอนงค์รตี  คชบริรักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปริวิทธ์  จันทร์สักรา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกันทรากร  ชูเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนชุม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณชพัฒน์  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปฐมทัศน์  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิรัชฌา  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุธาสินี  รองเมือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐดนัย  สงสังข์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอาภาภัทร์  แท่นอ่อน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิ้มเฉิดฉาย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คงชูศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสิรภพ  หลงละเลิง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธันวารัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงยุวดี  แหวนเพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรุตม์  ชนะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญภัทร  ฤทธากรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพัชรพล  หิรัณย์รักษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  พวงมาลัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาพร  วังสกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลดา  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิณญาพัช  ช่วงศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกานต์รวี  จารย์ปัญญา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงโสรญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทรินทร์  หาบหา โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิเดช  สองเมือง โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐฤทัย  เกาะสมัน โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 นายเจษฏาพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนประชาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายณัฐพล  คงคำ โรงเรียนประชาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายสุวิทย์  แซ่ฮ่อง โรงเรียนประชาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หาบหา โรงเรียนประชาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงไรอานี  อะกุนยาดา โรงเรียนประชาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สั้นเต่ง โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสโรชา  ปรั่งนัด โรงเรียนประชาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศุกลภัทร  นาศร โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุรางคนา  นวลมะโน โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปภานันนารี  หนูวงศ์ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชกานต์  ลอยลิบ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัทรสุดา  ช่อสม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวนัชพร  ชูบุญสังข์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐธิดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวนดำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  แซ่หยับ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรานสุข โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสริตา  โทธรรม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงแสงดาว  หนูหวาน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเกสรา  สีหายัก โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐิติกร  เอียดใหญ่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ลุ่งกี่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายผไทเทพ  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศธร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยส่ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยวรา  วงศ์โต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนฤมล  พลัดทองศรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายศักรินทร์  พลเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายวรัญญู  ยงประเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายรัตนชัย  ปาระนิตย์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายดิษณ์กร  วรรณา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอนุพงศ์  กลำ่ศรีทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายรัตพงษ์  คงเอียด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุภาพร  นกรู้รัก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภชัย  เต็มสังข์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทิพยราช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกรกนก  บุญรอด โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงจารวี  ทองดียิ่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงญาณิศา  ดินแดง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายรวิโรจน์  แต้มศรีนวล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายนภัทร  ศรีสมัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายโชคทวี  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวิเศษศักดิ์  เกื้อเดช โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงบุษปภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พลอินทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิราภา  ศรีชัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรสุตา  เพชรโรง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสรวิศ  คงศรีอ่อน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธิรศักดิ์  ดำคชรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิริชัย  ชัยภักดี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปณิตา  แสงรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัตติกาล  บัวทอง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอรัญญานี  นนธิจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทองบัว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอนุพงษ์  บัวมีกลิ่น โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายมาฆภัทร  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐกิตต์ิ์  จิตรา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุณัฐชา  งามสมพงษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิตินันต์  มีเจริญ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงลภัสรดา  หนูส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิชัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรเล็ก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  นกรู้รักษ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภนนท์  แก้วแสงขวัญ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรชนีกร  คนเที่ยง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภกรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายจารุกิตฐ์  ตะลุ่มพุก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายรุ่งเพชร  มาสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชนกนันท์  คำเนตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงทิพรรัตน์  ชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายณฐพร  เกิดชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายวรากร  หาญกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู๋ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายกาจพล  ศุภศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพงษ์พันธุ์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายกฤตพล  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายคมชาญ  พวงเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายเจนณรงค์  เต็งรัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภกร  ชูจิตรชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุกฤตา  ลอยลิบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายนภูมิ  มีจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  รักนุช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายรชานนท์  ยี่ถิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายกษมา  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินดาวงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ล้วนดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกันติชา  สูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายจิรัฎฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอรณิชา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจันทรัสม์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอลงกรณ์  รักดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศรุตา  ประจบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงลลิตา  คุณาธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายฬียากร  เชื้อชายเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายบารอกัต  ราชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายทัศไนย  บุญกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญทรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอดิเทพ  หัวเขา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายวรินทร  แก้วชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงภันทิลา  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายกรภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายภูวิศ  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกษิรา  ซิ่วกุ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพีรวิชญ์  ใส้เพี้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนลิน  กตัญญู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอธิชา  อุกกุฏานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจันทพัชร์  อัคคะจินาพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกันต์นธีร์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกร  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงทิพสิริ  ดำทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐชนน  สุดเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิชชา  วัฒนสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปญิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธันยมัย  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัณวัชร  คงเนตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิริกิติยา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงดาราวดี  บุญรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณธิดา  วารินแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวีรภัทร  ศรีปล้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิดาภา  มากภิบาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปิยะฉัตร  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชกมล  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนนทภูมิ  ขวัญข้าว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชกานต์  ยี่สิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงมนปริยา  มาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพิพัฒพงษ์  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอุมากร  หนูนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนพล  สุขะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  ราชเดิม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนกฤต  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพรกมล  ชูทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภิญญาภัทร  สุระกา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกชพรรณ  ถนอมชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศรัณยพงศ์  รัตนวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิรประภา  ลีละวาณิชย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนวพล  เภอรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนนทภัตร  ขวัญข้าว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐรุจา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกณวรรธณ์  หนูเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอัญธิฌา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอังศ์ริสา  อำพัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรภัทภร  ทองแย้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูเซ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศุภกฤต  รอดกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวรภัทร  สวัสดิ์หิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐปภัส  ชื่นชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุรางศุ์รัตน์  ดวงเพ็ชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรวิชญ์  ผกาแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพนิตพร  ศรีสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภิวัฒน์  มิ่งมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนันท์นลิน  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศรันย์พร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุชัญญา  เกี่ยวม่าน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปาริฉัตร  สินไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐนิธยาน์  เพ็ชรหัตถ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเกษรจัย  อรรถรัฐ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูริภัทร  พรมขวัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนิติธร  จงเจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปภังกร  ประพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภาคิน  บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงญาปกา  สงคราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนกฤต  ศรีปล้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชวนากร  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเมชิตา  ศรีแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชนกันต์  สงประสพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชัชพิมุข  นิลรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปริณดา  วารินสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงทิวาพร  กี่สุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศราวุฒิ  ชูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนกฤต  บุญเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐภูมิ  บัวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายการัณยาภาส  จันทะภาโส โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภาสกร  ยิ้มเกตุ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจตุวีร์  บัวเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศศิรินทร์รัตน์  พรหมช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิสุดา  หนูนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชนิดาภา  วิจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภูสุดา  เริ่มริ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภูวสิษฎ์  คำกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปรเมศวร์  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธราเทพ  รัตนคาม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเจนจิรา  เทพกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรวิชญ์  โสทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิติวรรณ  นบนอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวสุพล  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเทพศิริล  ยุรศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวริศรา  ไทยมิตรชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรติญา  เคี่ยมการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุธีมน  ไทยมิตรชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นาคพุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปวรุตม์  ชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนฤดม  พรหมดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเบญจมาศ  สีนอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกัญญภัทร  เต็มไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีตรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐชนน  อรรคไกรสีห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายญาณาธิป  จันทร์สง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัชรพร  รักษาเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนภัทร  ไขศิลป์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  เซซัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัสราภา  ทองสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนลินทิพย์  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศดานันท์  สุขดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชาญวิทย์  ล่องตี้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเจนวิทย์  พรศรีสว่างกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจริยาวดี  บุญยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกิตติพล  ฤทธิกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวรนุช  ภัติศิริ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฎ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวิวรรณะรัศมิ์  พลการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญา  ศรีนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนิรวิทธ์  กลับจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพัชราภา  คงสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวิทยา  รำมะนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภลดา  ฉิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวชิรวชญ์  อานัติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอติกันต์  จักรกฤษ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสรินที  โปลุ้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณํฐวุฒิ  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพิชชากร  คำเนตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงประภัสสร  คงยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกิตติภัฏ  เทพบรรทม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชีวาธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมาฆะศิริ  หนูแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปิยนันท์  เหม่นแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฎฐ์ก้องภพ  ชื่นชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐวดี  ว่องทั่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชาลิสา  เต็มไชย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยอวด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยี่สิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปวริศร  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุพิชชา  หมื่นอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายมงคล  ชูช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพศวีร์  พ้นภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปองคุณ  กิตติคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงค์พิพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอิสรพงศ์  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงญาณิน  สำนุตโต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัญณภิษฐ์  แท่นมาก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงวิภาดา  เต็มสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศศิกานต์  นวนดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วนราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงยุวนิดา  ทองดียิ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศตวรรษ  ชูสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอันดามัน  พรมเล็ก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัคจิรา  เจนรบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนกร  เซ่งเส้ง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจิณิสตา  นาเลื่อน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายวีรยุทธ  ยังพูล โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายนิธิภูมิ  ไกรทอง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอรรณสินี  สันติสุขโพธา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธวัชชัย  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ล่องตี้ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พานทอง โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภคพร  ราชพลี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสาธิดา  เชยเปลี่ยน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสาธิกา  เชยเปลี่ยน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐพงศ์  จุ้ยเริก โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกานต์ณิการ์  นิลละออ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงยลดา  เมืองราช โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกันตพงศ์  เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลชัย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภฤศมน  ไชยบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงยุพเรศ  พรมเวช โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงฐิตารีย์  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสิรินทรา  อินทรโยธา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสหโชค  อินทรโยธา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุชาวดี  จุ้ยศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปฏิมากร  บุญกำเหนิด โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายนวพรรษ  ศรีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงอนันตญา  ชูเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายฉัตรชัย  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชุููเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงนภัทรศรา  ขุนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายกิตติกรณ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงศศลักษณ์  พู่สกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสิรวิชญ์  ครุฑวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 นายคมชาญ  จุลบุษรา โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวกัญญ์วรา  ชายโสย โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาลมุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฐิดาพร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอนุสรา  น้อยพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  นิ่งทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปุณยวีร์  ลอมะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธมลพรรณ  ปานทองมิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชัยภพ  รอดเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายก้องวิวัฒน์  ปูเต็ม โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม