รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรักราชัน  ขวัญบิดา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปริวัฒน์  ฉิวน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีธัช  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายทรรศน  สุขคล้าย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  เกียรติอาภากุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชกานต์  เอียดตุ้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณภัทร  ดาบทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกันติชา  หีบเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรภัทร  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธณะกร  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนากร  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธรีวัฒน์  เรืองโรจน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกีรติ  สมรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชยกร  สงขาว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอัลวา  เวลาดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอัมรินทร์  ภู่เจริญยศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอภิรักษ์  นิคะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรเมธ  ยังอภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนกอร  ใหมทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงหฤภคพร  พลวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณญาดา  เพชรศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิริพร  ขำวิชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิระญา  ศุภรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนาธิป  ชะนะชู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพีมชญา  ศุภรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาดา  เจะมะอ๊ะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปณิชา  ศตายุกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปภาวดี  สินไชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธรรศกรณ์  ชัยภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกิตติณัฐ  บำรุงศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุภนิดา  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอัครวินท์  ชูจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณเคหะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสุววรณภูมิ  รองเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณแสงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเสน่ห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนกนาถ  ตั้นสุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงถนอมรัตน์  คงนคร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนดล  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดำสว่าง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศักดา  มัทยันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุมิตตา  เพ็ชรสิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจนจริยานนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปริษา  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกุลจิรา  อินกระวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุพรรษา  วิศุภการ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายเธียรธวัช  รักทองหล่อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนภศริต  เกิดวะษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสรวิศ  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสรายุทธ  ทองรอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญธร  สุขรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์รักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนถัทร  ดำเกิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงตะสิโม  กุสุมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชนิกันต์  ลิ่มไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอพัชชา  พลธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปวริศ  นวลนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิศิษฐ์ศิลป์  คงประสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงผกามาศ  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปนัดดา  นิลละออ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิราภรณ์  เตบเส็น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุนทรนนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงหทัยภัทร  อุดมสิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณํฐพงศ์  คะระมะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักรภพ  ธรรรมปรีชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเตวิชญ์  นาคพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกชกร  แสงเกื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเพชรลดา  บุเงิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพิพัฒน์  หนูดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายทิวัตถ์  ก้องกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายฤทธากร  พลรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกนกพล  สวนศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนกฤษ  อึ่งอภิวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวศิน  แก้วนำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณฐพัฒน์  สิทธิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวนันต์ชัย  ทองสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธฤษณัช  บัวแดงดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบุษราคัม  ชัยวิรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชนิกานต์  คงเมฆา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอภิสรา  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิ์จันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วปานกัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเปรมวดี  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลิสา  ปรานสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพีรัตน์ดา  เพ็ชรกระพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หัวเขา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้นสุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญัฐจิยา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอนันธิดา  นาคใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิพัทธสัจถ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันท์นลิน  เอียดอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศรัตน์จันทร์  สวัสดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภัทรศัย  วงศ์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัชนีภรณ์  รุ่นศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอดิเทพ  เวชกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายรังสิมันต์  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสมิตา  สิทธิกฤกษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวริษา  วิัยวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชยานันท์  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทรดนัย  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปุญญพัฒน์  วุ่นคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปัญญพนต์  ชาตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิชชากร  แสงสอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธันวา  ชำนาญดง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภาสกร  ทองสงวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุธินันท์  ภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชลธินี  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุจินดา  ทองเพิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอ่งตุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวีธีรา  ปัญญโชติกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายรณกร  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคณิศร  บุญเกื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธณกฤต  เกิดสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปวริศา  อรรถรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล่ำเจริญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบุญานุช  แช่ลี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มั่นซิ้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายชญานนท์  สัญกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายกิตติภัฏ  อ่อนช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายเมธาวิน  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายวริทธิ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอติชาติ  สิริสมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนากร  พูลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนกฤติ  เชียเท่า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกฤติน  พันธุมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุ้งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายปพิชญา  ใหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายกันตินันท์  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายเทพทัต  กลับดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุชานันท์  ก้งอี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงภัทรวดี  นุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาส โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงเบญญาภา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธนกร  นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศุภาพิชร์  ชุมเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายพัสกร  โออิินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายธนกฤติ  เทพสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกษมา  อัครวิถยกรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายศักดิ์บัญชา  กี่สุ้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัณวีห์  จับปลั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณิชภัทร  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายณัฐนนท์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกูร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงผัลย์สุภา  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายจิรวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายปิยบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริกานดา  ศกุนตะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายกิตติณัฐ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงจันทิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายพิชิตชัย  จันแดง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงลิลรยาอ์  เพียรมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณยวีธ์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธัญพิชญา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอดิสรณ์  คงสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวิภารัตน์  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายโชดดี  แจ่มกำเนิด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุภัชชา  เพชรสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมณีมณฑ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจิรประภา  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวิศรุต  นาศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสัจจานันท์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมลฤดี  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายทวัฒวงศ์  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปัญญพล  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฏฐมณี  อินเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอนพัทย์  บวชชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเจษฎา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอรรถนนท์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรราภรณ์  วุ่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวรลักษณ์  ง่วนสน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวรัมพร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมณีกานต์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนวดล  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัฐณพล  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธีรเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐวดี  วุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปรเมศวร  ศรีอำคา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวริศรา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิ่นมุก  เลิศพลังเวทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชาลิสา  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอันดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐนันท์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงศ์พิชา  เพชรชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวิชชากร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุภาสินี  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชนิษฎา  ทองจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพัฒน์ชยศ  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอมริสา  ช่วยด้วง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายบุญโรจน์  กิจศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายนนน  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอธิป  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐ  สุขทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภัทระ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอิสริศา  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงดียาน่า  สันติเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรวิวรรณ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพัฒนชัย  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศตพร  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอภิรักษ์  ยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณภัทร  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงลมิดา  เดชนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีวิริยะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธนิสรา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอันธกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นาวาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิรินภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีธัชธนัช  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐกมล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกุลนิดา  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสักปฏิเวช  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงลีลาวดี  พริกผล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนิศานาถ  ทองเรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนพล  จริงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงฌญาดา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจิรายุส  ซุ่นสั้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุพิชชา  ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภคิน  ติ่งอ่วม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุเหร็น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชูวงศ์ทวิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนภัสรนันท์  พิพัฒน์วภากุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศวิตา  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศุภกิตติ  เดิมหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  เกตุพลสังข์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกิตติภูมิ  โยงราช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปรเมษฐ์  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรณิชา  ท่าจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชลทิชา  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปัทมา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปุณยาวีร์  บินหมูด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปัญญาพร  เขียดสุก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเกวลิน  จุลนิล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนรเศรษฐ์  พันท้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอชิตะ  สำลีนิล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณิชนันทน์  นวลนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐวดี  สงขจร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอภิสิทธิ์  รองเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัชพรรณ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพจนิชา  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศิริปัญญา  ซื้อจ้าง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนรมน  อ่อนช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกตัญญุตา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพรศิริ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงน้ำมนต์  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชนพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายฐิตินันท์  แก้วโยชน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอริศรา  แก้วโยชน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศุภกิตติ์  เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอัญติมา  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุธาสินี  เสี่ยงซ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วุฒินันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวรเทพ  พรมสังข์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชยุตพงศ์  หะจิ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกษิดิษฐ์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูหฤษฏ์  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายทิพากร  ลั่นสิน โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายดุลยทรรศน์  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายปรินทร  ยังช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐยศ  สีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายพีระ  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายสิรภพ  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฐิรวัฒน์  ดำจุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันมัด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรเมธ  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฐิติกร  อ่อนช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนวัฒน์  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวรินทร  สุชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอัมพิกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐมณ  ชุมหล่อ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสวรส  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงมุทิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงหิรัญญา  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพัชราภา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนัทชา  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนกฤต  ทองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนกฤต  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงราชาวดี  สุขกาว โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสุภัทรพล  สีนวน โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชนกานต์  หนูช่วย โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์อักษร โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวินทกร  อินทร์ทอง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธีรนัย  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายณัฐชนน  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายชัยสิทธิ์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชินกฤต  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชัษนันท์  ชูเมฆ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล้าเก็ม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนัสรียาห์  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอาลิสา  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนกฤต  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสรยุทธ  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงซารีนา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภีรชญา  หวาหาบ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนันทิวา  อินนาราช โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธันยพร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนัทธวัฒน์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายธีรวีย์  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภรภัทร  เก้าเอ้ียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกมลพัชร  หวังชัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปภาพินท์  จันทมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศรัณพร  หูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชนกภัทร  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรินทร์ชนก  ตั้งพิตรพิบูลพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงรัตนาวดี  กำจร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธีรโชติ  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกมลพร  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกุลธิดา  พลศรี โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายวีรภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายสุทตินนท์  ไหมดำ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายอติคม  หลีเซ่ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงเอวิกา  หูเขียว โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุรัญชนา  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวงศธร  เอี้ยวถึ้ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัณฑิราพร  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชลธิชา  สมจริง โรงเรียนบ้านแหลมสอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงประกายเพชร  แซ่ตัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ซุ้นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายกันตพัชร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายณัฏฐากร  กาเยาว์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายภูเบศ  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐภัทร  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายพรหมพิริยะ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายก้องเกียรติ  อนุกูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายชยานันท์  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายชลชาติ  จุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัชพล  ไหวพริบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธีรพันธ์  จันทร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปีติชา  ไตรญาณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพชรพล  พลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพีรฤทธิ์  ลอย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสุรบดี  นาคพล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอาทิวัชร  เกิดควน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกมลชนก  เลี่ยมหุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกนกพร  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเขมิกา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงฐิติมา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิภารัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสิตานัน  สมาธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุคนธา  กลับรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงหัทยา  หมุนแทน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอลิสา  หนูเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายคฑาวุฒิ  หาสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายตปภัค  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปรินทร  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพีรพัฒน์  สีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายภควัต  สมบัติทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวรกานต์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอรไพลิน  หวานขัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นายเอกฤทธิ์  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายณัฐดนัย  เลิศชัยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายณัฐภัทร  ฆารเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายวศินภัทรช์  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายนวนนท์  กาหยี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายพันท์นบ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายปฏิพัทธ์  คงรักที่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายภูรินทร์  องค์ธัมมะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายวัทธิกร  พุทธรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวชลธิชา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวฐาปนีย์  วัฒนศฤงคาร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวกิ่งกนก  รอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงตรีดาว  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐวรา  ลุนเซีย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวทอแสง  เจ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวภัททิยา  ชายแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวพิมพิศา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงเมวดี  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวมลทกานต์  คงเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงธัญชนก  เอียดฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวรังสินี  ชูเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวพรรษชล  วรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวฟ้าใส  ซินมุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวสุภาพร  พลหลา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวญาณิกา  รักหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปวีณา  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวผลิดา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวประพิณญา  จันทราทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวปิยะเนตร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวภัทรลดา  อินนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวชาลิสา  โฟฉิว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงนัณธศิริ  สายทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปาณิสรา  คงบัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวกุลนิดา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวน้ำฝน  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวอัญชลี  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์บรรพต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวสุทัตตา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นายศุภกฤต  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายสิทธิชัย  ทองโอเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายธรรมโชติ  หมื่นบาล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายวิจักษณ์  พลับบดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายสุรยุทธ  พลายเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกฤษกร  พุทธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายคีตะ  สมุทรวงศ์วิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเจตนิพิฐ  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนพัทธ์  เมตรัตนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายเมธัส  เขียดน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวงศธร  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายอนันตเดช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงบัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยเริก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธนัชพร  ครูนิลอาจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกมลทิพย์  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ละวู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงฐิตาภา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีดุก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสิดารัศมี  เจ๊ะหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  จามิกร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงชญานิน  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณิศศา  ชัยเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปิ่นธิดา  กองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพรรณวิภา  กล้างาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสวรรยา  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชนาภา  ผจวบบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูยัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปราบโรค โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งเกต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงภัทรวดี  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสรวิศ  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงญาณเทพ  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเบญจพร  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สายจิตรื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายสตางค์  คำสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกชมน  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายนภากาศ  จันทนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายสิปปกร  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายอดิศักดิ์  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกวิสรา  พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายกฤษพงศ์  พรหมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพัสกร  มานะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายณัฐชนน  หลเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงภูริณี  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงทิพย์นที  คชผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชลดา  โยงราช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวรกมล  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพงศกร  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายณฐกร  เพ็ชรสุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรสิตา  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐธีรา  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์อำไพพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชาลิสา  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงอรนลิน  เจียงพุทซา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธุ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สุขมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธนัญกร  พันธุ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงศิวรรณยา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภัทเชาวดี  เหมือนแสน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสเดล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายพิทักษ์  สักเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอนันตญา  ตัวบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงเพชรกะรัต  ชูขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงอชิรญา  สั้นเต่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงอฎิวรรณ  ไตรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงญาตาวี  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายกรกฏ  สุขหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกฤกติกา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มกอ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอทิติยา  กลับศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงฐปนัท  รัตนอร่ามสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสิงหนาถ  ศุภนาม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายพงศกร  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปฐพี  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนาคิม  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายสุรการ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปิยชาติ  เพ็ชรน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนันทิพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปริยากร  พิมสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมลเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเศกสิทธิ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายมาวิน  เตโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายนฤเบศวร์  แซ่เอี่ยว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธนพัฒน์  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเตโชดม  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายลินวัตร  ยี่เส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายกฤตเมธ  อินแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกิตติพิชญ์  มะปรางหวาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปีใหม่  หนูเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คงเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุภาวรรณ  คงแทน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุชาวดี  กว้องมิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ก้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอลิสา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงะัญลักษณ์  บุตรจำรวญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงประภัสสร  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมนาหาด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกรวรรณ  รองรัก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐกมล  สัญวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอภิรักษ์  ฉิมเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายภัทรกร  แซ่โซว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายจิรายุทธ  เอียดงามสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายติณณ์  อาลิแอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณัฐชญา  กิจสวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวานิต้า  สันอี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายวัชรชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายกรวี  ยี่สุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรทองด้วง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายศิวัฒน์  เซี่ยวภู่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายรามิล  ราชแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วชีระวุฒิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงดิษย์ฐานันดร์  ชยันต์เกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายรัฐนันท์  เชาวะเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายฤทธิกร  ทิพย์กล่อม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายวิชยุตม์  พรหมอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงลักษมินันท์  อยู่คง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายเจ้าพระยา  ยอคุณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายปรัตถกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายพิชญตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพิชญา  นิคะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายพีรกานต์  บุญแย้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงภัททิยา  แก้วกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายปองพล  เหล็กหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายกิติพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพนัชกร  คงมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงฐิตาภา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายชยานันต์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายณรงค์กร  คงละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงพัทธ์นันญ์  รัตนพงศ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธนพร  หลังแท้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงกฤษณงค์  แซ่โล้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธ์ุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงอรวรรยา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกิตติยา  สุขคุ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใสเพี้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงอิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงชนม์ณิกาณ  เดชานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปวรรัตน์  เรืองดุก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงปาลิตา  ตั่นเล่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายยศกร  รอดรักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงภัคนันท์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพัสกร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายสิรภพ  สินไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายวรากร  ลูกอ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายภูริณัฐ  ภิรมย์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปัญจวีร์ลักษณ์  ทองประดับ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คงรอด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชนิกานต์  โชติกมาตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงภัสสรินท์  เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนธร  พูลสิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศรวิษฐ์  บุญส่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูริวัฒน์  ชูสังข์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอภิวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กายสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงวรพิชชา  วงละคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายจักริน  แท่นมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงนัทธมน  อุยสุย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายณัฑชนน  เพชรสังวาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายณัฐพัชร์  ฮกทา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงชุตินันท์  ยิ่งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายปุณยวีร์  เฉี่ยวย้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายภีมพล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงทยานันท์  สงบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงรมิตา  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงสิธินัน  สุทธินนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอัญชัษฐา  อึ่งทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายณัฐชนน  แสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธัญสิริ  คมขำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฐิติวรดา  เชื้อกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีปรางค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงณัฐรดา  กกแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงกฤตินี  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปิ่นนภัส  บุญสร้าง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงธัญทิพย์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายกมลเทพ  สงสุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงศุภานัน  ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายภูติพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงวรรณนิสา  กลับศรีอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงอารยา  แป้นชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพรไพลิน  บุดดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญนิมิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายตรัย  คงทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงเขมิกา  เหล่าเจริญพงษ์แสง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายวันชนะ  เทพยศ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงณภัทรจิรา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงพิชชาอร  เกตทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายธีทัต  มุณีสว่าง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายไรวินท์  เจนศุภการ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายบวรทัต  สิงติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายภัทรดนัย  กวางทะวาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงฐิตาภา  นวลทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแสง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงโชติกา  ปานสมทรง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงกัณธิชา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงภารวี  หมวดใหม่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงนภสร  วงศ์วัชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทัรพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงทรรณรต  สังข์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายกัณตภณ  ดีทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงเมธาวี  สังเกตุ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายอัครัช  เพชรขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงปณิฏฐา  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงธนัชชา  คงรอด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธำรงวิศว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายสิทธินันท์  ชูทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงนัชชา  เกลี้ยงรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชัชญา  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองขำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงกันตินันท์  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายวิษณุ  หลีกภัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงภาริชญา  เหมือนมาตย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 นายฐกฤต  นนทิพิเชฐ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายรรรรร  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงบุญสิตา  มีลือ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุจิราภา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายทศพล  ลอเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงคีตกมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นายณัฐชนน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นายนันทิพัฒน์  สัจบุตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวเจษฏาพร  สมพงษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายธนดล  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นายพชร  บุญเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมฆารัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงธนวันต์  ฮุ่นตระกูล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายติณห์  ไทยกลาง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภูมิภัทร  บุญเกียรติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายวิชชากร  จันทร์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงกุลฑีรา  เชาวน์เสฏกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายพิรุฬห์ลักษณ์  ศรีเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภูรี  ศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิรญาณ์  พานิชกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงพิชญาวี  พลเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงดมิสา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนาธารณ์  นิจผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชิ่นจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายวรภัทร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงพิณพร  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายกันทรากร  เพชรไข่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายวรรณศิลป์  กลิ่นเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปิยมน  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปัญญพงษ์  เกิดคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวรภพ  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงบุญยนุช  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพรกช  คงวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกุลภัสสร์  แสงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงธนาภรณ์  โกศลกิจวงค์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายภูมิศักดิ์  โยธินทวี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวณาธิกาญ  ศรนรายณ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายยศภัทร  พรหมมี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนันธิตา  นิคะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพบธรรม  พลอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชอบชูผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพัขรดา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงมานา  นพพาภาคย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาสฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกฐินา  จันทร์โหนง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงลลิตภัทร  พึ่งพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอารีฟา  อาแด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนันตวรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงศศิธินันท์  บุญนิธิยรรยง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงนัชชิมา  กิ้มนวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายณฐพัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  สินไชย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายสุรบดินทร์  อิ่มทะเล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงยลลนา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทรา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายจิรายุส  ทองดี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายวาอิซ  อับดลหละ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงอารีนา  ชายภักตร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายภูริวัศ  จันทราวรวิทย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงนิตติยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงอรรพี  เพชรรัชตะชาติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงสุทัตตา  เหม็นแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงปานไพลิน  แซ่หลี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพิมวิภา  ท่าจีน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายสุนิธิ  จรุงเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงสโรชา  ไกรเทพ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงพิมรติ  นันทวงค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยคล้าย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงวรัญญา  บึกหาญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 นายบูนหลง  ออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงอัจฉรียา  นาศรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงสุชาวดี  กังแฮ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงฉัตรชฎา  นุ่นขาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงนลินี  เมืองเยาว์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงชุม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายกฤติน  แก้วคงคา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายจิรพิพรรธ  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงยุพชาติ  ชัยเพชร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายมเหศักดิ์  ไทรงาม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายอัฒรัตติ  ด้วงคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฎร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายชนาธิป  อินทรอนันท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงปุญญิศา  จันฝาก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายวุฒิพร  หนูนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โออินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงสุตาภัทร  แท่นมาก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายพีรวัส  ช่วยแจ้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงนานา  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงฐิรัชฌา  ศิลาลาศ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงสาริศา  นิลวงค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงภูริชญา  มณีอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายวุฒิภัทร  ชลศิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณิชนันท์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายวรเมธ  สิงติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงปวริศา  ตันติวรนิต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงพันธนันท์  ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงดากานดา  สิทธิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงนาถินี  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงสุพิชชา  ทับเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงชลธร  เที่ยงธรรม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงปาริมา  ทองเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอาณกร  ขจรสิริสิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงภัสสรา  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงอติกานต์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายศุภโชติ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอสมา  เตชชีวพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงพิมดาว  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงสุพิญญา  ธัญรส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายวรเมธ  งามดี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายเอกราช  บุญยัง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงณิชนันท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงเกวลี  จิตรวารินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงปริยากร  แก้วประชุม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงชญานิน  หนูฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงภคนันท์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณิชภัส  เฉลิมศรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาลศิริมงคล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสะระ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงสุกฤตา  ภูมิมาตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายภูริพงศ์  วงศ์น้อย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณัฐริกา  ฤทธิมา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงวนันต์ภัทร  ศักดิ์ชินบุตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงชนิดาภา  อินนุรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงอาธิชาดา  ศรีโยธา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีณวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายอินทัช  อิดทิ้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุสาหะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายณัชพล  วรรณะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายปุณณวิช  ใหม่เสน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายปัณณธร  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงธัญพร  แก้วราม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงธนพร  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายกฤตกานต์  พัฒนประชากร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรรณตระกูล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายภาวัต  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายศิวกรณ์  ศิริมาตยาพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายกฤตภาส  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงสิตาภา  กายเพ็ชร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งรัศมี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายพีณภัทร  ปัญญโชติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายสิรวิชญ์  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายยศกร  ถิ่นชาญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงฐิตารีย์  ด้วงเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายอัยการ  โยมเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายวชิรกิตก์  จันแผ้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กชายอภิชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กชายสิงหา  บุญจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายณัฏฐ์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 นายพชรภูมิ  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 นายภูริต  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายกฤติน  กันตังกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 นางสาวไขมุกข์  ธานะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงพัฑฒิดา  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 นายจิรายุท  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงปัญญณันธร  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงลลิตภัทร  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 นายพัสกร  เอี่ยมวสุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงณัชชา  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 นายสุรวุฒิ  ยอแสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายพันธวัช  สามัคคี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงนัฐทริยา  สุนทรจินตนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 นายพรพรหม  เพชรคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุราภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายนิติพัฒน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงพิณพร  สมสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายภาณุพงศ์  เจือกโว้น โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงสิริยากร  หอธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บัวเกิด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายกันต์ธีร์  ทีปะปาล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายทีปกร  ดวงสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงณิญาฏา  วัฒนสิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายนวพล  เพชรคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายกันตพัทธิ์  โชคสวัสดิกร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายธนบดี  รัตนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงชนัดดา  แซ่โค้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายวุฒิภัทร  จิตรพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายพีรว้ส  ส้มพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ชื่นจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายรสธร  นวลจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายธนกฤช  ฤกษ์รุจิพิมล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงรินรดา  ธรรมาวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายปรินทร  ตันสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงกุลธาดา  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วมี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงโชติกา  บัวบาน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายสิรภพ  พิพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญานิพนธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายปองภพ  เขึยวเล็ก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงมิตรสินี  วุ่นแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายภูรินท์  คุ้นเคย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงแพรวพนิตา  อมรภิญโญเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายกิตติธัช  เจริญลาภ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายปัณยธร  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงชลธร  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายฤธัต  ปานพิชญะกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายกฤตภาส  ปานจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตรชวาล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยมเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หล้อศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายนิติพล  ทองสินธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายภัคพล  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายติณณ์ถิรวิทย์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายภูวดล  บุญมิ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายชยกฤต  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายณัชพล  ภูริมงคล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายธนชาต  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตตสัจจะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายธีราทร  วุ่นคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายภูริภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงณิชาภา  ถิ่นนัยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายนนท์ปวิธ  วินสน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงรมิตา  เรืองดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายณัฐกิตติ์  สันติประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายณฐพงศ์  จับปรั่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายณชพล  ขวัญทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายศุภโชค  ป้อมสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายธนกฤต  ตราชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายธีรภัทร  สุทธิพล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กชายธีรเมท  คงอิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายเมฆปอนด์  นาคบุบผา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ผู่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กชายทีโม  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กชายธนานันท์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงตวงทอง  เพชรทองด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายภูมิภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กชายไตรรงค์  เสาวภาคย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายถิรวัฒน์  ถิ่นนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายปิยะเวท  รักใหม่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายณัฐพล  รุยแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1854 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1855 เด็กชายพิชญุตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1856 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กชายกิตติพงศ์  สานุรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายธีมากาน  คงเขียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายภัทรภณ  สิทธิเม่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงนรีกานต์  ประชุมชาติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายอุกฤษฎ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายภัคสุวัจน์  นางสวย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงชาลิสา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายเมธาวี  คงกำไร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงแพรหยก  เที่ยงธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงสตบงกช  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงอินทิรา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลวงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงรังศิมา  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงอินทิรา  พลผอม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายเวทิต  พรมสัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายปิยพนธ์  อุยสุย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงกันติชา  เผือกชาย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  คงเอียด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายกฤษฎา  บุญส่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายหรรษกร  ศรีคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงชญากาณฑ์  พ่านเผือก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายกฤตเมธ  สีนวน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายวีรภัทร  เพ็งทองแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายธนากร  อินเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายธนภูมิ  ชัยชนะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายภานุพงษ์  ชูทิ่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์มัด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงชนาภา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายวรายุส  พรมชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงพรนภัสส์  เครือเตียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงปานไพริน  บรรลือสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายธนกฤต  ดำจุติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนีย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศิริคำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันทโส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายเตชทัต  สังช์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงลลิตภัทร  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายธนพนธ์  เล่าเกี้ยง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายธนกร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1941 เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กชายนราธิป  หนูลอย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กชายแทนกาย  ศักโต โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กชายกษิฐณัฐฏิ์  แสงเสน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กชายวรพล  วินสน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กชายโรจนินทร์  ศราวุฒิศิริวรกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงนิศาชล  วรรณบวร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กชายณัฐชนน  ค้าของ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กชายปูรณ์  นทีจารุรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายกฤติน  รัตนโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายกฤษโชควิชญ์  หลงขาว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายณภัทร  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายนนทชา  พุฒิจิรากร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายเบญจมินต์  บูมเบอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายปวินท์  สังข์สกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายภูภัฐ  พรมมา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายไมเคิล  เบลอเนอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงดลยา  พงษ์วันนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงถุงเพชรหยก  ศิริจริยานนท์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงธิติกานต์  เกตุรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงพัชรพร  เมืองพิล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายชัชชัย  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายภานุพงศ์  เกียรติบาล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายรชต  ชุมแสงศรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายวีระกิตต์  ศราวุฒิศิริวรกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงนิษิตา  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงพลอยกนกวรรณ  ฑีฆายุ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดสั้น โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงศศิเกตุ  อินทร์วิเศษ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงธนพร  คุณวงค์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายนิธิ  คุณวงค์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่โล้ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุธาทองไทย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องเจริญพืชผล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครชาตรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายพุฒิธร  ละม้ายสกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงณัฐนรี  สุธาทองไทย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงกรณิสา  เดชภักดี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงปริณสิริ  แซ่หลี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงหทัยภัทร  รักรู้ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา  เดชอรัญ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายวัชรากร  สวัสดิรักษา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงชุตินิษฐ์  ดูเรมเดช โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 วิทย์ประถม