รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปารัชา  ป้อปัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภัทร  กาละ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายทินกร  ศักดิ์พานิช โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวรทธ์  พันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิ่นมณี  โชติมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคาวบอย  พันธุใจธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรัญธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐนน  โกฎคำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตตราวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนงนภัส  สุยะเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอาทิตยา  มิตรสาธิต โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสราวลี  บุญวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกชกร  พรหมเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธัญญภรณ์  วงค์ษา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวศรี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงดลชนก  แสงหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปริญา  ถิ่นถาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกฤติมา  เตจา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกชพร  ทรัพย์แต้ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงมัลลิกา  ภีระมูล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอังคณา  เรือนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรุจิดา  แซ่ตั๋น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตาวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอิทธิกร  จันทร์หอม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์เชย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิชญดา  แสงเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงอานา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปพิชญา  กอบเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพัชราภา  หมื่นแยง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุจิณณา  ครุ่ยทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงดาวิกา  จันทร์หอม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนกร  ออนอิ่น โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศิริธิวา  จันใจ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วกันตี โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกันติชา  พิไรแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เสาร์ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม