รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอาทิตย์  บ๋อแฉ่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกิตติกา  อาหยิ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเรณู  คำอ่าย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลุงเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภคพร  ลุงตะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวนิดา  ห้วยคล้าย โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชยิสรา  สุวรรณพิบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอังคณา  ไทยใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรัชดาพร  เปะเช โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัณฐ์มณี  สักใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์หาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรชัย  ตาลู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มาเชกู่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกสรา  เเซ่ตุ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
16 นายกุศล  ต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายสมศักดิ์  ป้อแช โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาว แสง  ลุงกอ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวหอมเคือง  ลุงมู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวจิราภา  ลุงตะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงหมี่ชู  เยอเพียว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวิไลพร  เยอส่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพีระพัฒน์  อินทริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายสุทิวัส  คำแดง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภานุกร  แซ่เคอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพิทักษ์  แซ่มู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิภาดา  ส่างหม่อง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธนัชชา  สุการะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพัชฎะ  คำอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวรากร  แก้วรวม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงลลนา  ลุงแช่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพลวัต  น้อยสอน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายผลิตโชค  จองคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพัทธดนย์  คำอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายฐิติศักดิ์  หวังกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วชัย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอัจฉรา  ลี่เจี๊ยะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปนธร  แซ่จาง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพิทยา  ปัญญาโน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงหอม  ลุงหนั่นต่า โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่มู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวรวรรณ  กันทะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุชานาถ  ใจมา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม