รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนสิทธิ์  อาษากิจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่อ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายลักษมิกร  ณ สุนทร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวรากรณ์  วงค์มูล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายไกรวิชญ์  อันเกษ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนัทตระการ  ปานไม้ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภกร  โนผ่า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภานุวัฒน์  แม่นมั่น โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวัสดิกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  ชัยยะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำหมื่น โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวริศรา  สัสดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอธิป  ลุงหยี้ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลักขิกา  วังคำสาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชาตรี  ลุงกอ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวอภิสรา  สหัสแปง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวจำหลู่  ลุงปั่น โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวนภาลักษ์  เลาะเชอะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธิดา  วันดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงคำหล่อ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวศิริพร  สายทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แปงเจอร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสุชาติ  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงรจนา  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายดุสิต  จ่ามทอน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงเยียง  อินพรหม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเป็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพลอย  ปู่เฮ็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธงชัย  จองจาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเหมยฟ้า  ยามโพธิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ๋ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐวุฒิ  กองหล้า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายแสนตะวัน  วจนะคัมภีร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอภิชิต  จำปา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภาณุวัฒน์  กันธะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธุรวิช  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเดชฤทธิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปุ้น  ยอดคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิพย์เนียม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจรรยพร  วิลาลัย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจักรกฤษณ์  นามวงษา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายศรันยู  จอมพนาไพร โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายเอลียาห์  สินรังสรรค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภฤกษ์  สุระอาษา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทองเจือ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชนิดาภา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวรวิทย์  ดวงเดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฏฐพล  คำหวาย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธัฬห์  ปลิดตา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชลดา  บัวเย็น โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐริกา  วันหมื่น โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นบ้าน โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายหนึ่ง  สีดำ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวราดล  พูนชัย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนินาฎ  มะโนวัง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณภัทรจิรา  จันทิมา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกร  เหล่าศรีตระกูล โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายคุณาเทพ  ปลั่งสูงเนิน โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชลดา  ชมภูชัย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนธรรม โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวริสรา  มูลสม โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคำสุข โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอภิชยา  พานิชการ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงประพิณา  มูลมอญ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐพร  ลุงคำ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ตูเปี่ยง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจันจิรา  ขวกเขียว โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฤทัยชนก  คำปา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกฤษฎา  อุปละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายิกิตติภัฎ  คำหนัก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอานนท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภานุวัฒน์  อินทจักร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุภาวดี  สารปิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิริเดชากุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสุทธิภัทร  จำเริญไพศาลมงคล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอนุวัฒน์  บ่อปู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนัฐฏา  แก้วมณีวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปิยธิดา  พรมจา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุพรรษา  สมเนตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอัจฉรา  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงบุษกร  จะวู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถากันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรฤทัย  หิตะสิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายภูชิสส์  ไชยคำภา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสราวลี  เปี่ยมทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธเนศ  ตนมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายนันทภพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัสราภรณ์  บัวลอย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอรรถนนท์  ชมดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภูรีวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพชรพล  วันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  แสนมี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอาฤิดา  พิมุกต์สิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐธิดา  เคารพบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภูริพัฒน์  คิดการงาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิริกร  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จรรยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลุงเริญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพิชษา  ปันแสง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนราทิพย์  สมปาละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนวัฒน์  คำฟู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนัฐพร  ธิเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายยุทธนา  ปานยาง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปุริม  เงาเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภูสิทธิ์  ยอดกันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอัจฉริยะเดช  นวลนาค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายนทีพรรณ  ทรงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายนิธิศ  กายชาติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีสัจจากุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทอฝัน  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุภมาส  คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาลิสา  ตามิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤตภาส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพงศกร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรัชยา  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่างใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน  เปี้ยปลูก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันธวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายจินตกวี  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรวัฒน์  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเคสิยาห์  กันทาเทียม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปุณิกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุณัฐชา  ราชอุ่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวัชราพร  กิติวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชวิศา  ยอดดอนไพร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรณัฐพงษ์  ผลปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภณัฐ  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสุรพิชญ์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนภัทร  แสงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิริภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มโนชมภู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฐิตาพรฬิกา  ปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์รอด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชพร  เกตุโกศล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุภนุช  พิริยภูรีกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ฉ่อง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศิวกร  คำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยกมล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนัชชา  สมศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศิระวรวี  ตั้นเจริญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรพิชญา  เดชะบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพรธิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงเดช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสกุลนันท์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนวพรรษ  ปิยะชาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทรเดช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกนกพร  จำนงค์ศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพีรภัทร  ดอยกิ่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุชาราถ  ช่างแต่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรอธิษฐาน  สำราญจิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอรปรียา  มาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเมล์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงดลพร  สายพวงใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายทวีชัย  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนัทธพงศ์  อภิชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอุมาพร  ปิมปา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเกรียงไกร  อินทจักร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายราชพฤกษ์  กุสุลปัญโญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกันย์สุดา  วรรักษ์นิติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมิสิริ  อาโน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธิดาพร  เลายี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เวชกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภาณุมาส  วิไชย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วาณิชภาสกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกฤตยาพร  เมฆขลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรเนตร  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายซาว  ต่างด้าว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ตัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอนุรักษ์  บัวลิถึง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธีระเดช  เลาย้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฐวัตร  ชยุตพงค์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนัตธร  แก้วเสมอ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายวุฒิชัย  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายชัชวาล  ลาวเชิ้น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศศิธร  อิ่นคำปัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูริพัฒน์  ม่วงขวัญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภัทรพี  ทองก้อน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายสงกรานต์  ลุงทูล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายศิวกร  ศรีพวก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายชัยชาญ  สิริพาณิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสันติภาพ  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพัชรา  จะลากู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกุสุมา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุธิดา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงเนสือ  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกาญจนา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงภภัสสร  มาจันทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธีราพร  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกาญจนา  จะกา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายปรีชา  ลุงออ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายคุณากร  ตนชื่น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวอังคณา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวณัฐญา  เตจา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวพัชรี  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายเกรียงไกร  ทองจ๋าม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายชัยวัฒน์  สิริพาณิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฐนันท์  พิสิฐพิไล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสมัชญ์  คำสุยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรพัฒน์  สินว้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติภพ  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุภาพร  แสนยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสีลอย  ปางน้อย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนวัฒน์  ยี่ปา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเกษม  จะโค๊ะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภควัต  ศรีวะอุไร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจีรศักดิ์  คำดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปราชกรณ์  จองใส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกานต์มณี  แดงตันกี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสาวินี  ยีปา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนุชจรี  จูวารี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชยา  จะฟะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอนันต์  สินย่าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพงศกร  แซ่เฌอ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศรันย์  ทองคำ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเจษฎา  แสนยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายรัตนพล  ปางน้อย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจารวี  คำสุยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวรรณกร  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายบดินทร์  วงค์แปง โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายจอม  อุ้ย โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายดลณภัทร  เกียรตินิยม โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายโชคชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายนพรัตน์  ชายราม โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายระพีพัฒน์  กุมเพ็ชร โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงจ๋านิรมล  จองทุน โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายปรเมศร์  อุปมินทร์ โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายบริราช  อินล๊อกฟอง โรงเรียนบ้านศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา โรงเรียนบ้านศาลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งแสง โรงเรียนบ้านศาลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวสุภาพร  มิตรสาธิต โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวสิริพร  แสนย่าง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพีรพงษ์  หนูแสง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐพงษ์  คำมั่น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นายบุญ  คำสร้อย โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงแสงทอง  สมลอ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวชูใจ  ลุงนุ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรภัทร  พรหมมา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญจนพร  เส่งหล้า โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงประภัสสรา  หมวกเครือ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมปัญญา โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายปวัตรชัย  ท่าระเบียบ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายสราวุฒิ  กองสิน โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกิติยา  วงศ์จำปา โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชญาดา  จันตา โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายยอดธรรม  วิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายหิมาลัย  อินปั๋น โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายนิรันดร  ศรีวงค์ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น