รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิสารัตน์  ยะตั๋น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โวทาน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงบุญญิสา  ฟูแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวริศา  พุทธทองศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิรินทร์พิทย์  มีตัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศิภา  บุตรดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปรเมศร์  อุทธิยา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนธรณ์  จะดอม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยมงคล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธันยกานต์  ยะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนันทิวัฒน์  ถุงปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรทิปต์  จันต๊ะคาด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเตชภณ  ไชยพล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปกป้อง  ติ๊บประใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพัฒน์  บุณยเกษมโรจน์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรวัฒน์  พุทธเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปัญชิกา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพณิชญา  เตียนต๊ะนันท์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุวนันท์  จันทาพูน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงทัศวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุทิชา  สาระวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงบุณยานุชพสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุรินทรามนต์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายกปิตัน  แก้ววงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอมรรัตน์  กลขุนทด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิณัฐชญาภรณ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ฟ่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นักกล้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายนันทวิชช์  บุญเมือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปินใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงแก้วเก้าเจียรไน  เมฆแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณสอน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกันทรากร  วรรณศร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิชาภา  คำชู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  ยานะฝั้น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสุภนัย  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงช่อขวัญ  ทากันท์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกชวรรณ  กาบกรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายยศสรัล  พุทธลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพสธร  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชญาภา  รักนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนิติธร  ผลมาก โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศุภวิชญ์  วิไลพร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธานภา  จันนิยม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาปะโท โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรัทยา  ทะปัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิชญา  แก้วคงธรรม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพลอยลดา  กันหล้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภาณุเดช  ทริยะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภณิตา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอรรถกร  มีเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภูธิป  ธรรมขัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสียงเพราะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประมวลการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชนรรทน์  เจ็นป่า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธัชพัทธิ์  คำต๊ะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไทยบุญร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิจเจริญฟุ้ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีกันชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูกาญจ์  โพสุการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชาลิสา  ณ น่าน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชาลิสา  หมายรอกลาง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนวียา  วัฒนาพร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุริยาพร  ตั้งกิจวุฒิกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธมลวรรณ  เภารัตน์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญฤทัย  เถาว์ทอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยเลิศนุกิจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอชิรญา  วิเศษ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนนทพร  ศรีกันไชย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพัณณิตา  มโนวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรัญญา  ใจอินทร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวิทยา  นาเกี้ยว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ถาติ๊บ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพัชรพล  ธิทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุพทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอรวรรณ  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนพเก้า  จองแสง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอพัทธดนย์  ต๋าคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายบุญพิทักษ์  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิชญาพร  สมชะนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนนทพัฏน์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายศศิสุกิจจ์  วงค์เสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรมน  ช่างปัด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธวัชชัย  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายนิวัฒน์  รอดเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายชัชวรินทร์  ธีระธนินท์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงยุวธิดา  สุทธิเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภานุพงษ์  อินพิรุด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนิธิศ  วงค์โค้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกานต์ชนิต  สังข์เกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐนรี  ปาละบุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณพิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุญยวัจน์  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญานิศ  ทัศนัยนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธนาภา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัณณิตา  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤตภาส  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายอัษฎายุธ  มูลเพชร โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์ปินตา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเกษกนก  มีบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเบญจพร  วิริยวณิชชากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายจันทรวิทย์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกียรติมีแสง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวอวัศยา  วิงวอน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุทธิวนาสกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงทินประภา  กรรณิกา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงบัณพร  จันระวัง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนิธิพร  ยาวิเริง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิลาสินี  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเทศกาล  สุคำฟอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หมื่นลาง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธีรวัฒน์  กุมกัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปกปิงเมือง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนนัช  ติ๊บขัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยศรี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาหตีรานนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงมนจิรา  จันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภคพร  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภานุวิชญ์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายสราวุฒิ  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเวรุวรรณ  หลวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์ประยงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงดารินทร์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิณสุดา  การีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงผกามาส  ใบลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรินทิพย์  ซิ้นซ่วย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชลธิดา  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกริยา  นวลมาก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพนธกร  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชญานิน  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัยลดา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิชญา  อ่องคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชาลิสา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกรกฏ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปัญญารัฐ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปริญาภัทร  คิดรักเมือง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัททิรา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพิชชา  สุนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐวัตร  ติ๊บพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนันธิญา  วันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจิณณวัตร  สุบิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิชญาภา  โชติศิวะโยธิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปภัชญา  บุญยรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภชฏ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายพีรพล  ศรีกัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงประพิชญา  ขัดผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงหทัยกร  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  เพียรชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปินตาเป็ก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอาภาวรรณ  พิมพ์โพชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอนันตญา  พุทธมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายธนภัทร  ประกาสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายดุษฎี  สุขมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายพลวัต  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายคมกริช  กองกาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วบุญเถิง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายทิวาวัชร์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐกฤศณ์  บุญนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบสองปันนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศิริพัชรา  โอบอ้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายภัทรพล  คำราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศินที  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสวิชญา  โสตถิสรรเสริญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปันนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  ใจยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุกันยา  ท้าวภูทร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชลิตา  ป้องโล่ห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายพีรพัฒน์  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายพีรดนย์  โชติกะจิรัฏฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายรัตนากร  ธิการาช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฐกฤต  ท้ายนาวา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายอภินันท์  ผิวคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมหานิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิริรักษ์ขจร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายนริศวร์  วิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายกิตติภพ  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายอภินันท์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายกรกฏษณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายภคนันท์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายภูวดล  เรือนกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายฐิติภูุมิ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอดิศร  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนัชพร  เชียงทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แปงปัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธาดาพงษ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภานุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภานุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายผดุงพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพงศ์พัศ  ดีสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรากร  บุญวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกชพร.  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเกียรติภูมิ  ดู่อุ๊ด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษณ  ศาลาคราม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเขมรัตน์  นันตาชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายจีรศักดิ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศตวรรษ  ทาอาษา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณภัทร  ขันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงตีรณา  ภูแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณภัทร  สุริยะปินคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสุรพงษ์  ค้าคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายฐานพัฒน์  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศุภวัทน์  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรัชชานนท์  กาใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอานนท์  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรเนียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปุณยวีร์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงผการัตธ์  สุยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาะสำเนียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกฤษฎากรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธีรเดช  เลิศบุรุษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอัครพล  พิยะใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปฏิภาณ  แกนาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเมธาวี  พิมโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐธิดา  โป่งคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมณฏา  ชิณวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรกมล  ขัติยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรกร  เขาฟัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชัชพิสิฐ  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชญานนท์  ประมูลวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพิชชนนท์  พิชคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฬาภิศ  ภูมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเกรียงศักดิ์  รัตนกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนกรณ์  พิลาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปันเบี้ยว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิรชัย  พรมคำอ้าย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัลยกร  ก้านแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธีรภัทร  กองใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปัญญดา  สมบัติใหม่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิณัฐตา  จุ่มใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพศิกา  นันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจินดามณี  เตาทวีผล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภานุพงศ์  อมรสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอภิวิชญ์  จิตสงคราม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภาณุวิชญ์  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชมภู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปารเมศ  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกิตติธร  ทะมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายยศพนธ์  โคตรศรีวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัทธิดา  ยองเพ็ชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  จอมป้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกฤติยาพร  โกสัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเจษฎานุกูล  ขันโท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  เสาว์จันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนัตถ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทราวดี  ทิพย์ใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศุภักษร  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอรรถเชฏฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศิริกร  คำน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชัชพงศ์  เรือนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนกฤต  ยศใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกฤษณะ  เพียงใจวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิรธีร์  ปันจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศรัญญา  อริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนฤสรณ์  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชนมน  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรีมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงยีลิง  ตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐพล  คลหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวงศธร  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายรพีพัฒน์  ชีพเป็นสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงค์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพีรดา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายธณัฐเทพ  มีปาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพนัชกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงญนันทนิยา  ลือเรือง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายแทนคุณ  สุตะวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายเศรฉฐพงศ์  นะวะยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเอมมิกา  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเอริก้า  คอฟแลนด์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนาราภัทร  ผัดธิ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะระมา โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงศิตาพร  จักสี โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจรุนันท์  เริงเขตการ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุธิดา  ชนะประโคน โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายพิตรพิบูล  ซุ้ยทา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สลีอ่อน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนรมน  อินต๊ะปัด โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอรณิชา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกฤติเดช  ชลอยเมฆ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บทจร โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนิตตา  ประทิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิรปรียา  ปาระมี โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชญาภา  กวางไพศาล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพงค์จักรภัทรติ  ปานต๊ะรังษี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายพงศภัค  ชาวเหนือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายธนกานต์  ศรีกัน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงขวัญชนก  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภวิชญ์  อินมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพุทธินันท์  ปาเมืองมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ย่าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกรณิศ  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายนภัสรพี  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายธีรัช  ประทีปสังคม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายพรหมกิตติ  กรงจักร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายชยุต  สอนศรี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอริศรา  อ่อนหวาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายปฐวี  ชาตเวช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ศิริ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงสุพิชญา  ทำบุญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงภคพร  แสงเงิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกนกรัชต์  ประเสริฐสุข โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายกรวิชญ์  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงปภาวดี  ติ๊บเต็ม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายกันตพัฒน์  อนุแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายธีรภัทร  สมแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงยูถิกา  วรรณะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตรวจงูเหลือม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
666 นายภัคพล  กันวุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวญาณิศา  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวกุลจิรา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายเกียรติ์ติพงษ์  วงศ์มุ่ย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายณัฐพงศ์  ต๊ะมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศิริณัฐดา  ทรงโฉม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายอาทิตย์  แซ่ว้าน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไพรบรรจง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสนิฎา  บุดดานาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเกวลี  พรนำพา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจณิสตา  ไชยวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายศิรนันทพงษ์  ทรงโฉม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ถาแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสริตา  อินทรุจิกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายอมรินทร์  อรุณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฏฐพร  พลเจริญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพัชริดา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงคนิษดา  นวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเมธาวี  แผลงมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงบุญฑริกา  บุตรพรม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนิชาภา  มะโนสมบัติ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายฐิตวัฒน์  หวังขจรกิจ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธนพร  ขำมณี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัชญาณี  สิทธินนท์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงจินตนา  อายิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฏฐฺ์ศศิ  คำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายคชากร  วัดรอบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอรนุช  ทีฆาวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณิชาพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรินรดา  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกชกร  กองแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  จรัสดำรงโชค โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปวนทา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต๋าคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกมลฉัตร  อุทธิยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชนัญภร  อินต๊ะเสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจักรพงศ์  รักประชา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศรัณยพงศ์  รักคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทราวดี  วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพีรนันท์  หินแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกชกร  กาวิชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปันวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัชชา  อุดขา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนวุฒิ  ผัดกันตุ้ย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงบุษกร  อนุกิจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพิมพิสา  วีระเเสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงชนพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายคณิตศาสตร์  คำเรืองศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายชยากร  ทะนะใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายนพดล  จิตถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายจีรพัส  ลินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอริสลา  ใจนา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภสิน  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพรรณนารา  สุขะปานะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกฤติญา  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชญานิน  ณ ลำปาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายธะนุพงค์  ท้าวธะนะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยฟ้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงวิภาณี  วงศ์ดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเพชร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายกฤตานนท์  หล้าแสน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายปภาวิน  ปทุมทิพย์สิริ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายณัภณ  การรักษา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายนวพร  ขันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายสุรวิช  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายภัทรพล  วงค์คม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายปรเมศวน์  ยอดปา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายเจษฏาภรณ์  สุขทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายชนาเทพ  พระจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายสิรภัทร  เป็กธนู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกาญจนา  แม่นยำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มะโนศิลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายทักษดนย์  ศรีวะรา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายบดินทร์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงหฤทัย  ถูกใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพสิษฐ์พล  สุพะบุญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธิติศักดิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงภกรกัญ  แซ่จึง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปาริตา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอรรถพล  ไชยพาลี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์รักษาธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายครรชิตพล  ทนันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนชาติ  รินทร์วิฑูรย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายมารุต  อนุชิตวรการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชญานันต์  พรมวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปิยธิดา  ตุงคณาคร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณัชชา  ติบปัญโญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงญาณภา  การินทา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ตา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายทักษิณ  โพธิจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลอะมี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสราวุฒิ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวิชยุตม์  วงศ์ภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพัทธนันท์  ใจสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเศรษฐสรร  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวิทวัส  อินสาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธนกฤต  หม่องจู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปิญาดา  สายบัว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปัญญาโถ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธันยกานต์  เพชราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงธีริศรา  เสนคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยทน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายฐิติภัค  ยั่วยวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนรีกานต์  เขียวใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายเวชพิสิฐ  เชิงเขา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธีรภัทร  ป้องปก โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเบญจมาศ  ธรรมสอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีกันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงธนัยพร  รักเรียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายเปรมภิสิทธิ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธีรพงษ์  ดวงดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายยุทธภูมิ  พันดา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงรณพร  โกเมฆ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายวิศณุกรณ์  บางท่าโรง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายชนกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายจารุภัทร  แท่งทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอภิภู  โขมรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายถิรวัฒน์  ใจชุ่ม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจุฬารัฐชยา  อุ่นหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฎฐชา  แก้วมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงประภาศิริ  ทำของดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชรส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธฤษณุ  เขียวอ้าย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนภัทร  บุญทาคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภูมินทร์  นิ่มลอย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนภัทร  บุญมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บกรณ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกฤษณา  จำเริญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายศิวัช  ภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนันทนัช  ข่มอาวุธ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชนาพร  โกดถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัชชา  เพชรลอม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายโชคษิดิศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกมลวรรณ  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนชัย  ธิโนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนกร  หม้องาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุภชัย  สอนอับ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายฤกษ์ชัย  เม็งไธสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวสุธร  หินใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนเทพ  กองแสง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธนดล  นักค้า โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวริศรา  สีมาพล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายพศิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงผกามาศ  ภูลาด โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงพรนิภา  มหาภาส โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงรสิตา  เรืองนาราบ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงจิราภา  ช่วยศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงโชติกา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวอลิชา  ขันขยัน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระศรีแสง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภัณฑิรา  หอกทอง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพงศกร  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยองเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนัฐธิรา  ปานต๊ะรังสี โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายจรัญ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  สงวนศัพท์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปรียาภัทร์  จำศิล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม