รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกนต์ธร  โลติกร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัชรา  นามแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลภัชญา  อินโน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐพร  อมรรัตนดิลก โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภูมิพัชร์  แก้วกอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายออกัลติน  ไผ่กุลวนากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุญญิสา  นรรัตน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณภัทร  เข็มทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิติชัย  จินาเฟย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอกพิกุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภูวิศ  ก๋าใจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลธิดา  บรรลุปฏิภาณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาริวาส โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฟาริดา  ทามณีวรรณ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบงกชสิริ  เผ่าปัน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
27 นางสาวธัญลักษณ์  น้อยหมอ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิรดา  สีตะบุตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุปวีณ์  ถาม่อย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงรวิสรา  มานะกิจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงญาณิศา  ท้าวพรม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกนลณภพ  เเก้วตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวสุพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนันธ์หทัย  เมฆสงฆ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศิรินภา  แจ่มโพธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุริยะจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศศิประภา  ดาสา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณิชกานต์  นวลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงญาณิศา  เมืองมาหล้า โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศรัณยพงค์  ฉัตรแก้ว โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวรากร  ชัยสมบัติ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐพล  หนูสาท โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 สามเณรชนะกฤต  มูลดี โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนิดา  สุวรรณยาน โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธิติสรณ์  ใสสม โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอรนิชา  บุญฟู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภูวิศ  เดชคุณมาก โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพิชิต  พุทธวงศ์ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนพัฒน์  เชาว์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนิดา  กิจพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายทักษพล  ทะนันไชย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศธร  ปินสุริยา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงแพรไหม  มูลมอญ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปิญชาน์  อภิเดชกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพัสกร  ออละมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปภาวี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสิปปกร  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศรัณยภัทร  วีระนิติสกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวริทธิ์นันท์  วงษา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายหทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเบญชญา  คงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายปกป้อง  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอรทัย  อาบู่ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนภัทร  พงษ์ทิตย์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปพิชญา  โยนสนิท โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐภัทร  เรือนอินทร์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสิริราช  บุณโยทยาน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเมษินี  ชอบจิต โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปันปรีดา  ตาวงศ์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เต๋จ๊ะยา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายอนุภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายรัตตัญญู  ธรรมกิจรังษี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายจิรเมธ  กันทะไชย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพล  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนัทธมน  ดวงวัง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพิชญา  หินเขียว โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุชานันท์  ขันติกิจ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายรัชภูมิ  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายนัทที  จันทิบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปิยังกูร  ไชยดวงคำ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพศิน  คำภีระ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจานุวัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธราเทพ  ยารวง โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันยธร  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาทิตยา  กามิ่ง โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธุวะคำ โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัญชนก  ดูแก้ว โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรายุทธ  จะปู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายอธิษฐ์  ไชปัญญา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายนราวิชญ์  จำปา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายนครินทร์  สุนนท์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายจะมู  คำแสง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธนภรณ์  จะบู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แชมือ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ดู่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรวุฒิ  มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอรกช  บุญสม โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์สุข โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรวรรณ  ยีเซาะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเฉลิมชัย  จะลา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณัฐวรรธน์  อภัยโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณิชภัทร  อำนาจเจริณศีล โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายประภัสพงษ์  จันทร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายกรกวี  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกิตติพัศ  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วสีสด โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกฤษณา  ชาญชัยพิทักษ์สิน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอนัญญา  จำนันจิต โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงิอินทิรา  อินหน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มมี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายพิชญุตม์  วันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรชนก  วิญญาพรม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ  พรหมขาม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ทะลิน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์คล้อย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันกี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัลยาณี  สุภามณี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  แก้วใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวิศรุต  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญชนก  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปภาวรินท์  กิติยา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปฐมพร  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฟองจันทร์  จะตี๋ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกนกขวัญ  ขัดมูล โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ 1 ป.4 วิทย์ประถม