รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรพัส  อินถา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศุภรัตน์  เกื้อหนุน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพัฑฒิดา  คงสถาพรชัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัช  รอดศิริ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤติน  ทิพย์อักษร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพลพจน์  แสงเกตุวราวิจิตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสุข โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพลากร  อุชุภาพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจารุภัทร  รอดไผ่ล้อม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิ์โสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิตาพร  ตั้งพิทักษ์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปิยพัทธ์  กออวยชัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมชู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลชนะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กิตติวนากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนโชติ  แซ่จั่ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุภาวดี  มิตรกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวุฒิพร  สมจิตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศันสนีย์  เสือใหม่ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยแสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ชา  รักษารัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชยณัฐ  แซ่ฮู้ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชัยฐกรณ์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายโทมัส  กาอุช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงรัตนธิป  สุวรรณหกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายภัทรกฤต  คล้ายพ้อแดง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอรัญญา  ฐิตะฐาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายจอมพล  มีภาพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายพงศ์พล  โพธิยาสานนท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขวัญราช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปุณยนุช  ปิดธิดา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธีร์  ทองฉิม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ยศจีน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนันธร  รัตนกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรชนัน  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภักดี  เกีตรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายปัณณทัต  แจ่มจำรัส โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายภรรณภูมิ  ง่วนชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเติมพงศ์  จาวยญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์สิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปภาวิน  ปัญญาวัชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงริษฎา  พัฒมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงยมลพร  เทพมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปณัฐดา  บัณฑิต โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงไอลดา  จันทร์มณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสิริปิยธร  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกันติชา  แดงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธมลวรรณ  สว่างจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธรรมากร  โชติมันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภวิชญ์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสหวัช  ครุฑกาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศุภัชยา  ขจรจารุกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงประภาศรี  เพ็งทะลุง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธิติกรณ์  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมฆาระ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธิติพันธุ์  ตั้งมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายจิรภัทร  อนันตกูล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอังคณา  มัธยัสถ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จีน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศิริศักดิ์  ยิ้มอนันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายสิทธินันท์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือสง่า โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธนภรณ์  เทือกทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุชานาฎ  แซ่ว่อง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพัชราภา  คงธานี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอินทิรา  เผ่าเพ็ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปานปรียา  โรยสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอธิพงศ์  ยิ่งเภตรา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธนกฤต  สุดใจ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชาญณรงค์  ฟักทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณธร  ทองคำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธิมลพร  ธนะไชย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชินธัช  อินทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปภัสสร  ไวยพัตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฐานิกา  ยุติมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปานชนก  ทวนทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายวรวิช  อุดมกัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธันวา  ณ ระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจิราวรรณ  ธรรมเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายนภดล  งามฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภวัฒน์  อุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงหทัยชนก  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรรณวิษา  นวลเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภรฐกานต์  ณ ระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายจารุณัฐ  อนันตกูล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูวัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศิรินทร์นาถ  ยนพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆนิติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกชพรรณ  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอนุวงศ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณภัทร  พรหมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอนุชา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายวีระศักดิ์  กีรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์สนิท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรุจิรัตน์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกฤตกมล  อุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชนินาถ  หนูวุ่น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงยวิษฐา  สังขมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเนติกานต์  ร่วมชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิยดา  รงค์โสภณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แก้วประไพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกาญจนา  สุดสาคร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิดาพา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภาณุพงศ์  ตรึกตรอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายวรพล  เมืองสมุทร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนวิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปานตะวัน  ทวนทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฐวิภา  หยุหกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมาริสา  แก้วมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพรณภัทร  สืบสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสวรส  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธารารัตน์  ทองศรีเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ภู่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงบุณยานุช  อนุจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายรัฐศาสตร์  บริพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายอนันตศักดิ์  มาณะเดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตรึกตรอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขอรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์สนิท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายกฤษติพงศ์  อินทรโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายศิววงศ์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายชยพล  ชมมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พวงบุปผา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์สุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอัยลดา  รัฐกุลพินิจ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวาสนา  หีตชะนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐวดี  คันงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนฤมล  สุขคุ้ม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกมลชนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวรัณญา  อินทรวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายนรงฤทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงรวินันท์  บุญสนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภาณุพงศ์  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายชัยมงคล  ฟินทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกมลพร  รักบำรุง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงบวรรัตน์  พุทธสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพงศภัค  อ้นทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายภานุพรรณ  นวลเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธณกฤต  มีจีนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์สุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธิติมา  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฐานิตา  วรชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มหิมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิชาภา  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปานชีวา  อรุณโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิณณ์เพชร  รินทร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภัส  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นิลเดชา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงประกายเพชร  ขำแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธารทิพย์  สกุลหอม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายฤทธินันท์  นุ้ยมั่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ทองหัตถา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวิสูตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิริพล  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐชา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิราพัชร  สักแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงลักษิกา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายจิรศักดิ์  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเรวัตร  นะวะพิฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้งโหยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงโชติกา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงดวงกมล  หนูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรจนกร  พรหมสถิตย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพชรประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปกรณ์  มงกุฎทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนวิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชลจิรา  พุฒน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พุทธสังฆราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศุภิสรา  ซุยหลง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมานิตา  ยังคีรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทับทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีบางกา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรวิรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุธิดา  สุระพล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปกิตตา  ชุมวิสูตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงหฤทัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพชรอร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สามงามเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอจิราวดี  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณฐพชรญ์  ด้วงรอด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรัตนกร  ฤทธิเดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุขมุก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจีรชญา  เผือกเกิด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีรภัทร  ไทยภักดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์ทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุพรรณษา  เวชโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมละออง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุริยา  ปะอันทัง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชูศักดิ์  ปูนวิเชียร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงมุขรินทร์  รุ่นแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายณภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศุภสุตา  เติมไพบูลย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายชัชพงษ์  จุลเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรมาตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงทอฝัน  ทัศนภูมิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤษณพล  ชุมสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายกฤตภัค  คงพูน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายวสวัตติ์  สมพิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายกฤป  ล่องหลง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดวิจิตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายกิตติภัทร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงประติชญา  ประกอบปราณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงภูริชญา  สินชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายเจตพัฒน์  ทวีศิลป์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปาณัท  กันกำไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปวริศ  การุณสิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤษกร  สนานคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายฉัตรชัย  ยังสุข โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชยานนท์  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปะระนิมมิตตา  ท้วมอ้น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศศินิภา  ทับจันทร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูบ้านนา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจารุวัฒน์  กันพยันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวนิดา  จาวยนต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  กุลจิรถิรยุทธ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายคุณวุฒิ  อ่ำกอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจันทณี  จันทร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกัลญารัตน์  สุวรรณภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินสุภา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกฤติยา  สุวีรานุวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสิดาพร  เเสงสุริย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายธารา  ศรีเที่ยงตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งน้ำฉ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐชานน  จุลกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายอัษฎา  เวชสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกฤษนล  พรหมประทีป วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายเจษฎา  เวชสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายบุญฤทธิ์  เเซ่อึ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณัฐดนัย  ไหล่ทรงวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกนกวรรณ  จุลทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิมพกานต์  หวานสนิท วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกวิน  นิลเดชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปุณฑรี  ภักดีศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนพัต  เเก้วสกด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมวารี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวเรวดี  ฉิมสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวกณกากร  เสนจันทร์ฒิไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศักดิ์บรรชา  มาขันพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายนพดล  สามัคคี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทวี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายเตชินท์  โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวราวิชญ์  อาจหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกวิน  อ้นโตน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงขนิษฐา  อ้นทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอาทิตยา  หีดชนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอริษา  เเสงปทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนกฤต  ช่วยบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศศิณนท์  สินธุพาชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญสุดา  ชัยชนะกสิกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายระพีพัฒน์  กรองไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชาริสา  พุทธเมธา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนรกมล  คงมุสิก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพรพรต  เพตาเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอัจฉรา  อินทะเสม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภัทรพล  นาคพลกรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศักรินทร์  ส่งเเสง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจิณณพัฒน์  มุจลินทร์ โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงอธิชา  หนูคง โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายกบินทร์  ขาวปากช่อง โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงธัญญเรศ  แดงศรีธรรม โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายธนภัทร  กาญจนะ โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภชัย  หีตคีรี โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ณ นคร โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจักรพงษ์  มะหมัดเหม โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัจจิมา  ดำรงค์ โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัญมณี  กันพล โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฉัตรธิดา  เรืองธารา โรงเรียนวัดราชบุรณะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายชลกร  ไชยณรงค์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชญาดา  ศรวัฒนา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายขจรศักดิ์  พลรีทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีโชติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายสิงหา  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฐฐินันท์  จันทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพิเชษฐ์  คำภีร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนากร  มุขสุข โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์คีรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอภิรดา  อินทรชิต โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนิศญาพร  บุญปั๋น โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายฆนาวิน  นบนอบ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  หลวงลัด โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอันธิกา  เหมาะพิชัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงทิพยวรรณ  ศรีพรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐวดี  แดงประดิษฐ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวรยา  ชาติสมบรูณ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเสวต โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจุฑามณี  พริกภิรมย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงบุษกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจาตุรงค์  เซี่ยงหว็อง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนุรักษ์  อิงอมรกุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสุรเดช  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอรทัย  ธรรมไพบูลย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพรชนก  มณีบางกา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจันทิมา  ราชเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจักรภัทร์  ดำนิเวศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเมธปิยา  หนูเจียม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤษกร  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอรทัย  แสงอุดม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฟาติมา  สายนุุ้ย โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกนกการ  โปศิริ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชยพล  บำรุงสวัสด์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอาทิตติยา  อัคขนียันต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญชพร  กุยุคำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิ่มศิลา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงทักษอร  ชุมละออง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิชญาภัทร  คล้ายสกุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสิริกัลยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวรกันต์  ทองรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนรากร  บุญเกีย โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายดนุพร  บุญครองชีพ โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวริศรา  กิจสุบรรณ โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนนทิชา  ชำนาญเพชร โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายธนพนธ์  คงวิหค โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายศิวกร  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสุรัชนา  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายฉัตรทวี  สาแก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายวิชญ์พล  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศิริพรรษา  นุ่มลืมคิด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงรพิพรรณ  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพศิกา  เหล่าสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงนันทนัช  รู้จำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนดล  อวยพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจิตตานันท์  ไวยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนากร  ซั่วเซ่งอี๋ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณิชกานต์  เหมะ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุทธิดา  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เชียงแสน โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายธนภัทร  ถึงเสียบญวณ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนราวรรณ  ยุติมิตร โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายศรายุธ  วงษ์จีน โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรรณวิษา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายกรวิชญ์  เดชฉิมพลี โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนภัทร  เสนีย์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนากร  มาตราช โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ้นระนอง โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญเมือง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายกวินท์  สุดภักดี โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายปุณญพัฒน์  นิยมจิตร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอิศวรา  เนตรเจริญ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายฤชุวิญญ์  ฤทธิ์นิ่ม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสวิชญา  ม่วงสวย โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายตนุภัทร  นาคนวล โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอิทธิ์  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายไมเคิล  เลากุลศานต์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสกุล โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอารียา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม