รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายสุรยุทธ  ไชโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเนติภัทร  แก้วสนั่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงโชติรส  สถิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภากร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตุ่นหรัด โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงลภัสรดา  สุลการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุนสาระพัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมนัสชนก  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัชพล  สุขพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสุวพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสวามินี  ขำคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนพอนันต์  จันทนาพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพัทธนันท์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพัชรพล  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพงศภัค  หวายนำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายฉัตรดนัย  พงสุริแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงศ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกมลนัทธ์  อุชุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิปปภาส  สดากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสาริศา  จันทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายบุรพล  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชลัมพล  สงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ยังสุนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายชยพล  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ห่าน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายกิตติวัฒน์  สังข์ไชย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐพัฒน์  เขาบาต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายติณห์  บุญญกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุลอดุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธีระเดช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภัทร  ฮวดค่วน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายทิวัตถ์  ขาวศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงหรรษมน  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดิ์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัฐธนัจกร  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสูง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศิรวิทย์  วิทยายงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรียา  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนีรชา  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทิมรา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐภาคย์  ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเจษฎากร  มามูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชนิกานต์  หะรังศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลาวิลัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอภิรักษ์  อินทนาคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรหมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอังค์วรา  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติธัช  สโมสร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูริณัฐ  อินทรนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสิทธา  พินคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายมานพ  ชูสังกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพระนาย  บริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเวธกา  เอียดนุช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเบญญพร  ทับกี้ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอภิสรา  กมลสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนิกานต์  ดาวตุ่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปวันรัตน์  อุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชินกฤต  บำรุงแขวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงญาณิศา  นุชนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเขมกร  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกันต์ธร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกร  วิชิตะกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิริธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวินันธิดา  สุขปัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงช่อทิพย์  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบประดิถ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพีรวัตน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธีรเดช  บรรณคีรี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุธิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายอานนท์  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพุฒินันท์  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายฐิติพงษ์  พลนาการ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวนัฑฐธิดา  ชุมดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวกฤติกา  สิงห์น้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายพงษ์ภิราม  มะคำหอม โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววิภวานี  คำแพง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินสัจธรรม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวารีรัตน์  ชาวนาขา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายปวีณ์กร  บุญกล้า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บัวดำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูนิคม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวรรณษา  หัสไทรทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอุกฤษฎ์  อ้นกรูด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูษณะพงศ์  เศรษฐภัคดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธนวัฒน์  ปะติกานัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงนันท์นภัส  หงษ์ประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงผัสสพร  เกียรติบุญเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงไปรยา  เพชรเวียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิรชิตา  คงสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงรัญชิดา  สมรภูมิ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายกวินเทพ  สีดำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายนิติพัฒน์  รัตนพล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายวรรณพงศ์  ลิ้มปิ่นเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายธนวิชญ์  อินทนาคม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวีรภัทรา  สิงอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงชนจันทร์  กึ่งสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายธนารัช  อุ่นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐดนัย  รัตนสิงหล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายนฤนาถ  หนูปลัด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชัยธรรม์  สุบการี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐศวุฒิ  มาแต้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอภิภู  ชังช่างเรือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพจนกร  ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชฎาพร  บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเสกสรรค์  ไชยงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปัญพัฒน์  เขยแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายล้อมพงษ์  แก้วผุดผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมันทนา  รัตยอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนัฎฐิกา  ประจัญบาล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสาริศา  ทองดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกชกร  สรไกรจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงรัตนา  บุ้งทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัฐวิน  อินนิมิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปณัฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสร้อยสิรินร์  พลอยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายสุวิจักข์  ยันงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศรายุทธ  บวบหอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคพิณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงษ์ไพบูรย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ยังจีน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอชิรญา  ประจัญบาน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์มงคล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสกุลพัฒน์  สมกระบวน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศศิกานต์  กิจวิทยี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศศิธร  สืบสีมา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุนิสา  เอี่ยมดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวรัทยา  เสืออินโท โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายทวีศักดิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายฐิติกร  กี้ข้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจิรภาส  ชอบค้า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจริญญา  สีหมอก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์พิมล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรุจิรา  คำผัด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอรอุมา  ชมดาว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกีรติ  จันทร์เกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวรวิชญ์  จัตวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพัสกร  อุ่นเรือน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรรพร  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงญาดา  ไทยฉิม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงโสธิญา  พวงไทย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายจิรศักดิ์  งามมะลัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองโอ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอินธิราภร  บุญคง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายรัตนหิรัญ  ตู้ปิยกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวิเศษ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายบุลวัชร์  พุ่มพะเนาว์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุธีมา  สินลาลับ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงมนธกานต์  ตระหง่าน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นิลเขียว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศรินดา  ฟาน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกิตติทัต  เกษมสันติกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรกำเนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชรินรัตน์  จุลมูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูวดล  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมัทนา  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสายศิรีย์  คีรีเพ็ชร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงผกามาศ  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงแพรวา  น้อมนอบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปวรวรรณ  เจียรณาสาธิต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเขมจิตตา  แซ่เฮง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญรตา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพบูลย์อนันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิัมวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายบารมี  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเศรษฐ์  ใจซื่อดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมัลลิกา  มากทุ่งคา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงมาธาวี  ราชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจุตรพร  เพชรวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุธาสินี  ชิดดุสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชวัลนุช  ตราบุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเอื้ออังกูร  เหล่าชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอัครพล  สุทธิผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนพจน์  จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงึสิปาง  เอี่ยวสานุรัก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงขวัญชนก  จุลเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัชชา  เจียมสุชน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอัจฉรา  รักษ์พรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชวิศา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชนิกานต์  จุลมูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีรภัทร์  สมตน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ช่วงสม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเตชะพัฒน์  นะแส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพีคพัทธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิริวิชณ์  ศรีชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีธัช  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายตนุภัทร  ภู่รุ่งเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณธิดา  นาคมุสิก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุภาวดี  วะรังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฮันนา  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ศรีสุภากร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงโชติกา  ทัพโพธิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงอมรรัตน์  อนันต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวีรภัทรา  อักษรดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายราเมศวร์  คงทน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรกานต์  แทบแสน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วยาว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนัชชาพร  พะคะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เทพฉิม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวรรณวริน  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปิยธิดา  วุฒิกุลมาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงทิชาพัฒน์  พันธ์เที่ยงธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนพวรรณ  ลิ้มเลิศวาที โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสิริยากร  พันธ์นวะวรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญจา  เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพนมกร  ชูมนต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิณณพัต  อัตภิญโญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอารยา  พรมลุน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงโชษิตา  งิ้วไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงวรกาญจน์  กุนแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายจารุเดช  ศรีกลับ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอลิษา  มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอิศเรศ  พาประจง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเกตุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวิรุฬห์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนพนธ์  ก๋งมี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเกวลิน  พันไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำลองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธรรมสรรค์  ชำรัมย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนุชนาถ  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศรสวรรค์  คงเทพ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุจิตตรา  จำปาโอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจารวีรินทร์  หม่วยนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาโอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจริยา  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศิริพร  สังเสวี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธนากร  ศรีงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายรพีภัทร  ยานุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวัชระพงษ์  คงแสนคำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอดิเทพ  เพ็ชรไชยา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนาภา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายโดมพิพัทธ์  สมบัติชัย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภสร  แก้วกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจารุวรรณ  พยัคฆา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชลธิดา  แพวงษ์จีน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัคสิริ  อยู่คง โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายสุริยะ  สวัสดิรักษา โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปนิดา  แก้วขาว โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปิ่นชนก  พันธุรัตน์ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายอลงกรณ์  แสงเพชรดำ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 คณิตประถม
522 นางสาวอนันตญา  ม้าทอง โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อ่อนมาสาย โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปรางทิพย์  ประกอบธรรม โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวิทิวาวรรณ  ชัยอุตย์ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายสหพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุวิมล  รามราช โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงชญานี  ช่วยนา โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาววีระพร  วรรณะ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวสุวรรณภาร์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวนันท์นภัส  พวงร้อย โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวพิมพา  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพีระภาส  นาคศรีคำ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวารุณี  ทองกร โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิมชนก  พันธุรัตน์ โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวรธน  โนนตูม โรงเรียนประชานิคม 4 1 ป.6 วิทย์ประถม