รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปรินทร  แซ่เง่า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายคุณากร  แนมขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอัครวินท์  โจมจันทึก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  ปรีขานนท์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยือกเย็น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียรพราย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  เผิ่งจันดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสิรินทรา  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปิยะศิลป์  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวีรยุทธ  ดาวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิมพการน์  นารถสมบูรณ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอริยา  ชาลีรินทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาท่าหว้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชะตา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัชรขวัญ  โมกขรัตน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภูริดา  สนณรงค์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายนราธิป  มิตรชื่น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญรดา  เงินมาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญทัน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอารยา  เทพสุวรรณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญาณิษฎ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายยุรนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาลิตา  มาสิงห์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมณีรัตน์  พงษ์อุดม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนวพล  เสพปันคำ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนิกานต์  เด่นพล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพลอยมณี  วงดารา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศรัญลักษณ์  เยือกเย็น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สีมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิมพ์วราภรณ์  จันณรงค์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐฎาพร  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศิริการต์  เรืองบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชัยนันต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนวินท์  คำอ้ายรักษา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฏฐพัชร์  นาทบรรลือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนวพล  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายสิรภพ  ปรีดารัตน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาตรา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชลธิชา  ชาวบัวใหญ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปวีณา  พิมพ์สิน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอรพร  พลเวียง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล่าสีคู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุวะสาร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศิริกัญญา  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายจักรพงษ์  อุระเพ็ญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงไพลิน  มีบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตรวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภูเดช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญกร  สมพงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่เจีย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกวินภพ  หาญสิงห์ขร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงดวงฤทัย  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มพูล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงญาณกร  วินิจฉัยกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอภินันท์  ใยโนนตาด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขแปร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาบำรุง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฏฐนันต์  เขตจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์พรม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภรณ์ชัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงขนิษฐา  บุพตา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วอุไร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสิทธิพล  บัวผาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนัทธพงศ์  เช่นชาย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์นอก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัทราวดี  กองคำ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิดาภา  คลังนาค โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวัชร  เพียกขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิตรลดา  นิสสัยกล้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูนจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาเขียว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุขสุด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภคมน  แวงวิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายโลเกศ  หาญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เป้าสร้อย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุภมาส  สมพงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอริศรา  พืบขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุประวีณ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวนิดา  หรุ่นพาณิช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเบญญาภา  เกินศักดิ์ไฝ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสุคลธร  พยัคศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ปรีการ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัญมณี  สังข์วิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวนัสนันท์  กอบัว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศักรนันท์  เตียนพลกรัง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพชร  ทองเจริญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนันทพร  แสนสมบัติ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงลินลดา  จำปาศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิราพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุภิญญา  กาสี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอลิศา  ผ่องสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิตรา  ผ่องสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทราพร  ผึ้งเขียว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชยุตพันธุ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติกวิน  เดชเส้ง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชวรัตน์  ชาติวิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายประกายกิจ  สีทิ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปิยภัทร  ชำนาญศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤษฎาวุธ  เตือนจิตร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธนภัทร  ถาราช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปวริศ  คงด้วง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนนทพัทธ์  พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงรัศมา  จันอาจ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุลธิดา  พูนจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  เคนวิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดใหม่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศศิภิรมย์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุลจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตรังษี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมธุรดา  เอื้อศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสลี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุลักขณา  บุญมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้ววันทา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพสาวัง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงบุษกร  จงเอื้อกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศรีสุดา  บุญเบ้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงดารารัตน์  ชาวบัวใหญ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปิติพร  ภู่วิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเกศริน  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงยุสวฎี  ทรงพระ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์สุก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิญญา  แดนขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพรหมพิริยะ  ซิงห์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงราตรี  หวังแนบกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายดนุนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรเหล็ก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  รักเพชร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเปรมิกา  อิโน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกชพร  วงษ์คำภา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชินพล  ใจคำติ๊บ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเจษฎา  เชื้อโนนแดง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญชนก  กองแก้ว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐกมล  เรืองจาบ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรารัตน์  คำขาว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธรรมมาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำโพธิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุวภัทร  เงินมาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนภูมิ  อสุรินทร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐเนตร  อุดมศรี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงหงษ์หยก  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภัทรภูมิ  เรไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกรองแก้ว  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายไชยภัทร  ปุลาชะโก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศุภชัย  แก้วมีสี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวัชราพร  ศรีวงษ์ราช โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงญิชภรณ์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกนกวรรณ  กอสูงเนิน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุภาพร  ใจตรง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงโญสิตา  แดนพิมาย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  นามสีฐาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงน้ำหวาน  สาบัว โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทักษิณา  คล้ายยา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงแองเจิ้ล  คำเขียว โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิมยารัตน์  โมมขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชนะชัย  คำพิทูล โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอานนท์  เพียจำปา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเมริษา  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลย์ชนิด  ศรีวันทา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุรัญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐกฤติ  อินทะโส โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายเดชาธร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภูรินทร์  ต่อศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีระพงษ์  จันภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญญ์นรี  มณีประดิษฐ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม