รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัชพร  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสิทธิพงค์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุมทา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรณัฐ  เดยะดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชยณัฐ  กำไรลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอนันตธิดา  นาคดิลก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนัฐลดา  หลั่งนำ้ทิพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชวิศา  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวิศวกร  จตุรพิธพรไชย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเนติภูมิ  ศิริภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเริือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรเสฏฐฺ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชุติมาพร  ทนามศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณญาวัชญ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคฆพล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอภิรัช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชยานันต์  ใต้ชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสุทธิภูมิ  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนันท์ธิดา  ขวัญมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธ์ุ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชวิศา  สุชนะชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรสุทธิ์  สนธิอุดมหิรัญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิง๊ณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปรารถนา  ไกรสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธันย์ชนก  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิวรรณ  ลิ้มกลั่นดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสุรพัศ  สมมะโน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิลาสินี  ทุมเทียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนภัทร  เกิดศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายทีปกร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเกรียงศ้กดิ์  ผมฉลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุ้ยเอี้ยะ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอนันธิตา  โฉมมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธันยา  กิ่งแฝง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงดลยา  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุณัฏฐา  พระศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวนุชสรา  ภุมมะโสภณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกฤต  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุภัชญา  เลิศขามป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสมิศรา  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกาลัญญู  นิลโอโล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชญาพร  คงกะพี้ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศุภิศรา  สิงห์จันทบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกิติยาณี  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรไพลิน  วิชิตสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงโชติญาดา  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์ปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิราพัชร  เจริญเกียรติ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายมาซาชิ  สุพลประดิษฐ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทริดา  อำจันดา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรณิศราติพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสโลชา  กมลเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลนิกร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิดา  ฮงคำอุด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเบญญาภา  กรรณิการ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทรารัตน์  ปริญญาธนพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนัตพล  สงสุกแก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤษฎาธิการ  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงซิลมี่  ดันงา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมุกตาภา  โทบุดดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงขนิษฐา  ขลังวิเชียร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรรณพิมุข  บุญประภาศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภาวิภา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกมัยธร  ปะทำมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจุฑาพร  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิวารยา  นกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรัชชานนท์  ฐานวิสัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปุณยวัจน์  สิงหวาปี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเอมิกา  สรวงศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุธินี  ขันวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูมิอานนท์  สระแก้ง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุวิมล  แจ่มแสง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนิติภูมิ  แนวประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพุทธิดา  ยศกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมนตรี  พรหมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกมลวรรณ  ขึ้นภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรวัฒน์  อินลม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุธีกานต์  ด้วงแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปริมินท์  ดินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ม่วงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรัตติพรรณ  ทัพโยธา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูผา  อนุกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกชกร  อินชื่น โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุเมธินี  สุพีรพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปทุมวรรณ  อินทร์เหว่าวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพงศธร  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยวรรณ  มีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนภูมิ  หาญสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภชัย  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสาธิตา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสาธิดา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายตะวัน  วงษ์จันทร์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธนพนธ์  กันตี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ปะมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธีราพร  แหลมคม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพรรณพร  เสนาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชมพูนุช  อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพรนภา  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจตุรพร  กรณวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอภิชนันท์  เกื่องกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายธีรภัทร  พรสุขขี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายหิรัญ  บัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายชนะพล  ใสสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอรุณรัศม์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วรัตนชัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลนัฐ  แหลมจันสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภูสุดา  ทองศิษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีตาแสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัลชนา  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่งมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปพิชญา  คูณยา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศินิทรา  กุลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวรกมล  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐกิตติ์  สวงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเมฆ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายทีปกร  กาญจนเสถียร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัชราภา  ต่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแพรวา  คานแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั่นพุ่มโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนลินพร  ยืนชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกรกนก  ผายพรมพรึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภานุ  อุตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุธาสินี  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนวพรรษ  เริงสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรเดช  แน่นอุดร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพรพิมล  ชาดานอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผู้นวลงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวนิชพร  สลัดทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนนิกาต์  อรอรรถ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพัชชา  หาญณรงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงศิรดา  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายจิรายุส  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายภาณุพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายศตายุ  ต่อศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธนภัทร  บัวทุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายชนัย  พิมพ์รส โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายพีรภัทร  สุวันทา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายสันติสุข  กันกะเสน โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายจักรี  จอดนอก โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปลี่ยนสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายสุรเชษฐ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอังคนา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพินนพา  ปราบอรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกานต์ชัย  บุญสิงสร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเนตรลักษมี  วงรีย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงลักษิกา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิราภัทร  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภาณุพงศ์  กรองใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอินทุอร  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอริศรา  เดชบำรุง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภาคภูมิ  ปากคลอง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกฤษดา  พัฒนโชติ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเขมจิรา  คลิ้งชัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกมลชนก  มงคลกุล โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายพีรพล  สาระบุญ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชิดษณุ  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นันทจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฏีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงุรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนีราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรินทร์นภา  นามชมภู โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณันฐิญา  เขียงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายอภิวัฒน์  เมืองป๊อก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายอนันตชัย  ไกรเวช โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุภนุช  สวิล โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุชานันท์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภูริพัฒน์  ก่อบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสตสุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐณิชา  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนวพล  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุชาวดี  ทาทองหลาง โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์จับเมฆ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญจิตร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสโรชา  กุลด้วง โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายอดิเทพ  จอดพรม โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนม์ชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันสูง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยโนนทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภัคจิรา  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทักษิณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายประกายธรรม  ธรรมมา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงลักษณาพร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนภสร  อำพะรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองสุก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายกันตพัฒน์  ฤทธิศักดิ์ชลเดช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายณรงค์ลักษณ์  ณหนองคาย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ผลกอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงประภัสสร  อิ่มใจบุญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลมืด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิรายุ  งามกระบวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพิริยพัฒน์  เอียงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจริยวัฒน์  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอิทธิกร  เพ็งศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเกศินี  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชชาวรรณ์  เขื่องสถุง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพัก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกมลพร  ปาโม้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงแพรววา  เกนชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนราธิป  ดามก์สุกรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศุภกิตต์  วาทีสุวิมล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูธฤทธิ์  พินโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงลักขณา  อาวรีย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปนัดดา  ท่าช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปนัดดา  อยู่จัตุรัส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัญญาฌัฐ  แสนตุัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรรณิสา  หาญละคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศุภสิริ  เกื่อกูล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธนาภรณ์  โคกม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวิวัฒน์  ฤาชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกนกอร  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายขวัญชัย  พุ่มบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  อาจกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเกศกนก  หล่มเหลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปราบวิชิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสหภาพ  ปะวะโค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุณัชพล  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญจน์กร  ประจันตะเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิมลสิริ  ประภากรแก้วรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอรปรียา  นารีรักษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชลิตา  ช่างภา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชมพูนุช  ราชโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสิริศักดิ์  เถิงเพ็งพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสรัญญา  นาคทน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายโกสินทร์  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายทรัพย์ศีล  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ชู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชยานนท์  มีพิลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุชาดา  บุนภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวัชระ  หงษ์ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุชาดา  ฐานวิสัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เดือนศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐธิดา  จอกรบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงดารินทรา  สงวนสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนราวดี  หมั่นคำนวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปนัดดา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุจิตรา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธีรวิชญ์  ทาท่าหว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วคูณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเนตรนภา  นวลเกษา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธิดารัตน์  นามพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรพร  เลิศปีวา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิตติมา  วัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกฤติน  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวาสิตา  หงษ์วิลัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายเชียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุนากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฐิติวัสส์  ซองวงษ์หล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพลอยนิตา  แก้วไพทูรย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนราวรรณ์  ชัยวิชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพัชรพล  อินทร์จ่าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวาสิตา  ผิวโพนม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพงษ์ศฺริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปกณธรรม  จำปาโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศุถกฤต  สิบพะราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนกรณ์  ทับสมบัติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงมัชณิมา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงลิติยา  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายโธมัส  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิท โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเมธาวินี  เจริญราษฎร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายเอกรวัช  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิชานันท์  เท่าบุรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจลิดา  สีชนะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภควรรณ  หลงทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมธุรดา  สายสมะติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนวัฒน์  เจือประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงรัชฎาพร  ตุ๊ไทร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสุธิมา  บุญเทียม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวจิรพร  ผิวคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวกาญจนา  หมู่ศิริ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวปาณิศา  สอดนอก โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวศิริรัตน์  วิชัยงาม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปมุง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพิริยะศักดิ์  พัฒนะธีระกุล โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายบุรัสกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกุลนัท  โนนศรีเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนากร  โอษฐประไพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปณิตา  ศิริวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพรธิตา  สวนแดง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนวพร  บุญเทียม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายแฟรงคี้  แมร์ริท โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสราวุฒ  รัศมีเดือน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุวรรณวิษา  ชำนินอก โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงรัตนาวลี  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวรวรรต  หรั่งมา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงบุษกร  พันธ์รักษา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปริญญา  สุริยันต์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนันทิดา  โลหะชาติ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุนารี  ถาดสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณเพชร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปิยพล  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิยโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปภาดา  ภูสมตา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปัทมา  แผ่นทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนนทกร  แนววิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายภัทราวุธ  พนมภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายชุติพนธ์  เศรษฐชวาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภูษณิศา  ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายกฤษฎา  จังโกฏิ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงศศิกานต์  ช้อยเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงเพชรดา  เพิดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐดนัย  พรหมโท โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณิชมน  สันติเมทนีดล โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายวรวุฒิ  แววประทีป โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงทักษพร  แผลงเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปนัดดา  โฉมหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วจังหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รถเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอัครพงศ์  บุตรวัง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงมณีเนตร  เหมือนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิลาสินี  งามเจริญ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายภูษิต  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายตรีวิทย์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงลลิตา  ศาสตร์ฏีกา โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายยศวัฒน์  เอี่ยมมงคล โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธนโชติ  ประชามอญ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายณิชพงษ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายเอกนัฐ  อิ่มเนย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายวิทวัส  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องจำปา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธนภรณ์  ประชามอญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชุติมา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายสัณหภาส  จันแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายภัทรพล  ผามณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายชัยพร  ศิริอุบล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังฆจันทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศุภกฤต  จ่างศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเขมนรินทร์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายทัศน์พล  ผลสนอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายประกาสิทธิ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายทนงศักดิ์  โชติชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายเทพชนะ  ตอพรหม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกฤตกร  กระพันธ์เขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนกร  ฉิมจารย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณฐกร  เพชรมาก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภาณุพงษ์  ธงมา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนากรณ์  โสภาเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศุภวัฒน์  เต็มส้ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนภัทร  มนต์ช่วย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภาคิล  อินทร์เทียม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองรินทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสุรศาสตร์  จันทะกัลยา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธันยพร  สิทธิโคตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวรรณิสา  นิลบรรพต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนงนภัส  ยวงทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพัทธิญา  สอนภักดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปานชมพู  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวรรณพร  นานนท์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจินดาพร  เจ็กนอก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลอนโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเขมิสรา  สีกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนฤมล  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพิชยา  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศศิตา  ปะวะโค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจุฑามณี  กระพันธ์เขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนามีดา  สระทองแป้น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงเทพประธาน  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอุมากรณ์  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ฦๅชา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศลิษา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายวริศสิรภพ  กกกนทา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพัชริญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธัญญา  บุญกอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพิมพชนก  หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายกิตติชัย  พรมดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายศิริพงษ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายรพีภัทร  เทพราชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธีระวัฒน์  ขึ้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายนิติพงษ์  อุ่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงโสรยา  เสี่ยมแหลม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายบรรณสรณ์  อินทะมา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายศิวกร  โสส้มกบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกัปนาท  บุราณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชลธิดา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภูมิรพี  คำทะนาน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภีรพันธ์  ศรีหิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอภิชญา  รอดพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา  พิมพ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเฉลิมพร  ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพรรษชล  นาถชัยโย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุกัญญา  มีคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธิญาดา  คุงดิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกฤษดา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกมลชนก  บรรลุ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเมริษา  จันทริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนโชติ  ธนวัฒน์พัชร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจรรยพร  เจริญใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายณัฐกานต์  สนธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขุนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอารดา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายระพีพัฒน์  สังข์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภาคิน  สัจจสังข์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนันธิชัย  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวิรยา  ลีพิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพชร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสุรสีห์  สึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอรจิรา  ชาติอดุลย์ โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  คนขาว โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเวียง โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงไอรินทร์  จ้อยโถ โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศิรดา  ยศปราณี โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสิระพัทร์  ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสิงหณฤษณ์  พุทธระ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพีรพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสุภาพร  น้อยลา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายตะวัน  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสราวุฒิ  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเดชาธร  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายโชคชัย  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธีระโชติ  เลขาโชค โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนารีรัตน์  ภมรดำรงค์กิจ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวรรณพร  เก่งชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรรณพา  เก่งชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเบญญาพร  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสมศักดิ์  มุ่งวิชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนวัฒน์  แสนกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสุภชีพ  หาญบุ่งค้า โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจีระนันท์  ศรยิง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนเหนือ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอาริษา  กำราบภัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปริวัฒน์  เดินสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายวัชรพงษ์  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธิติมา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายณันธกรณ์  ฤๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงโสรยา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูมพลา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุชานุช  วิชามูล โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงมัณฑกาญ  นาขามป้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงมัณฑนา  นาขามป้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนาวัฒน์  ลาดเขวา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวิลาสินี  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฐทพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภาณุมาศ  ลอพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ท้าวน้อย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงไอย์วรินทร์  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปริชญา  อภิชัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายศิลา  แฮมกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอรอุมา  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุชญา  ลีพรมมา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงญาดาวดี  ภูแสงสั้น โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอุษามณี  เปี่ยมมี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอนุพงษ์  บุราณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายพิภพ  แปงกันยา โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายธนกฤต  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวีรภัทร  สายวารี โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสถิรพันธ์ุ  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายเอกสิทธิ์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสุธีร์  โป้คอนสาร โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอาทิติยา  ยศปราณี โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายแสวงคุณ  นาคสระเกษ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอัญธิชา  แสนตะกูล โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายวรุณ  ชาติอดุลย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายศศิรวิทย์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายกฤษณะพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดรมุ่ง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงรวิสรา  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสิรินดา  มุดขุนทด โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีทำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงรักษณาลี  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอัศฎา  ศรีนาค โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายอนุชา  ปลาหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายธีระภัทร  ผิวดำ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายแดนศักดิ์  สามหมอ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสืบ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงภัทรธิดา  ตรีศูนย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอาภัสรา  โสโว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัทรวดี  ทางาม โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงลักษมี  ลงงาม โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชลณิชา  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐชา  แสงสีบับ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรัตติกา  ปูรณะวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปลาหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายทัศภูมิ  สันอาสา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพยุดา  อะโน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพรหมพร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพัชชา  ถาวงกลาง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเกวลิน  ปั้นหว่าง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพีรพัฒน์  จตุรัส โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวัฒนา  พลอยศรีสะเกศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอนุชิต  คำเย็นสา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพรพิมล  หันตุลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศิริรัตน์  สายราช โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงกัญญาณี  สง่างาม โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงธนพร  ชมนาวัง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงอนงชนก  ลีลาเมือง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกียนแก้ง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายภัทรดล  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงดารากานต์  คำยศ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายกานต์ตะวัน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพัชรพร  ที่ดินดำ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนภัสสร  เถาวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงชญาดา  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงชนิดา  แก้วพรม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงัณัชชา  พลรักษา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายอธิภัทร  เหมือนเลา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพงศกร  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกวี  อุนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายชินโรจน์  พิมเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายจิระศักดิ์  ประสารวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนพัฒน์  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภัทรพล  งานหมั่น โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูวมินทร์  มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศักรินทร์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชนิดา  คีมทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชิโนรส  ทองอ้อม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอภิชญา  นิดประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงจินตนา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงมัทนา  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเกษราพร  บุสธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอารยา  เอื้อประชา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพรกนก  บุตรแสน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไขแสง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปภาวดี  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภาคิน  ธรรมกันหา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอุภัยภัทร  เนหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงภัทรภูมิ  แว่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายจิตรติชัย  เถื่อนบุญ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายอนุวัต  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภูวเดช  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศราวุฒิ  จิตรอรุณ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสุขสรรค์  พุฒหอม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวริศรา  รัศมีแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศิรประภา  วุฒิชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชิตาภา  สูงแข็ง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกฤติพร  พ่มบุตร โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนภาวดี  อิ่มสุข โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะคาม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพนิตพร  พรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แป้นอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิรญาณ์  พระรามเงิน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนันธิชา  ทองขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม