รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวัชย์ชนัน  ภัชร์จรินท์ญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฆนัท  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพงศ์ภัค  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายโชติจิรัสย์  กีรติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อมรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพีรวุฒิ  รุ่งรัตน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายยศภัทร  แพ้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายชยกร  หว้าพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายธนาธิป  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปรเมศวร์  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอติเทพ  โคตระครุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเกวลิน  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรรณปพร  โสเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายปัณณภัทร์  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายมรรค  มัดจุปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายอัคเดช  ไพศาลวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพัชราภา  จ้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฎฐา  รอดรังษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเปรมยุดา  อุตทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวรกิตติ  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายชวกร  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายรัฐนนท์  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงจิตรวดี  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงชลธิชา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปรีมา  วรรณสงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสุพีรพัฒฒน์  ขวาไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงรพีภรณ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกฤติมา  กาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายจิรพันธ์  กาบคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายตรีสาม  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงศศิประภา  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพันธกานต์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศรีวกานต์  ทวีชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายวชรพล  ดำรงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายพิทวัส  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายปริญา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรกรณ์  ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายธีรัตม์  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายเต้าเฮียง  ชิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรรณปพร  อาจประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายทัพญา  ใจทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายนันทพงศ์  ง้าวบ้านผืิอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงแก้ววรดา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายปัญญพงษ์  วิชิตศรีวรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัชราภา  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญผิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธนพร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิรินยา  จัวหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธนกร  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายชิษนุพงศ์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงญาณิสา  พิไลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายพัชราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวนิษา  ลองนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายพชร  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐพล  ยอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงดวงกมล  ก่อศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐพัฒน์  โสมศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนริศรา  สมยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายณปกร  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายธีรภัทร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายฐิติวัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวงศธร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชาลิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเตชินท์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกํญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุพัฒกัลยา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณภคดล  จันณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนกร  รอดสอาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายคณิติน  นนศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเผ่าพันธุ์  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอนุชิต  สถิตชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพีระชัย  นาสมไชย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายไอดิน  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายรัตนศักดิ์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปาลิตา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศรินญา  ชานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิ่งเกษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิรประภา  ด้นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกชกร  ศรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอิทธิกร  อ่วมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายมาณัฏฐภัทร  ชูติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภูบดินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสุรศักดิ์  ดำรงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายเติมทรัพย์  ชัยณแสนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนากร  ไตรเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูริ  โภคานิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนพงศ์  เขตบำรุง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพรหมธนวัท  บาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงภัทรพร  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงบุญญากานต์  ต่อพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพัชรพร  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงไอรดา  โชคโปรด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายก้องภพ  พลอยครบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเชาวลิต  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศิริพงษ์  เดี่ยวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอภิรักษ์  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายจิรภัทร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอธิชา  จันทรมนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอนุภาพ  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  จันทาหนู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทรธาพร  พิษพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งอกสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบุญรัศมี  จำเริญจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจุฬามณี  มือขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนกร  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเมธาพร  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงบุณยานุช  หมีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงตรีชนก  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอันดามัน  มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพีระพงษ์  หาญวงษ์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสายสมร  หนชัย โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายเปรมปรีดี  คงเท โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธิษณามดี  เทียนทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนะสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภไชยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงศิรินาถ  ศิริคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนพภัสสร  พลชำนิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงชนิดาภา  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญมาก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงณัฐชา  รื่นภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงชนิดาภา  จงกลกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายชยพล  นะพุทธะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงรดา  สุขสานต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจุตินันท์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายศุภกิตติ์  ดีชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภรภัทร์  สายวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงคัทรียา  รัตนสวนจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชิชานันท์  จันขอนแก่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายศิวัช  บุตรหนองหว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายธีราสิทธิ์  โชคบำรุง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวทิพยดา  กงภูเวศน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวภุมรัตน์  ปิ่นชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรจันทึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงนิภาพร  คำนาแซง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพลาธิป  บัวผาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  หลี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายณัฏฐพล  ลองจำนงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายเอกศรัญญ์  แตงยอนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงไพรินทร์  เหลาสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงขวัญฤดี  มีสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเมธาวี  วังศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภันทิลา  สินธุเทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกมลชนก  ทองจำรูญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปิยนันท์  พันธ์ุบุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงมิ่งขวัย  ป่าดอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธ์ุประทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชยานันต์  วงษ์จันทึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดไทย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุกฤตา  สุริยะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนันทิชา  สินทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุโทวา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนกฤต  พลมณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวิชญะ  จังหวัดกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โตนะโพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพชรมณ  ศรีวงค์ษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอาชิตะ  ชาสอนตา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภัทรญาดา  ธัญภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพิมลรัตน์  โชคเฉลิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายเตชทัต  คุณธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  บุญนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายพีรภัทร  กาษปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงกรเกส  พงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงพิชชาภา  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงฐิติมา  เชิดฃัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายคมเพรช  ทวีกสิกรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายเดชธนิทธิ์  บุญคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายวรเมธ  นิลสมัคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธีรพันธุ์  วิสัยพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงณิชานันท์  ปลื้มสุด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธีรตา  วงศ์สง่า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายณรากร  สุขอำนวย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกุลณัฐ  อัตตะริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิเศษแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลุก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงธนพร  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพุธิดา  ระหันสิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายอภิยุต  นุทผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงภัคธีมา  จวนอึ้ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณีลนุช  คิดถี่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงปริมปภัสร์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายธีรวุฒิ  มณีอินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปิยฉัตร  มุทุกันต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงนงนภัส  ชาวบัวขาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพัทธนันท์  กระจ่างฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงศุนิสา  กุมภาว์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงภัทรมน  โชคเหมาะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายชินฤทธิ์  นามเมืองปัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงฐา  หาญรีระพิทักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงสุปรียา  นิสัยพราหมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายธนกฤต  จันมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกรกนก  จรภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายพีรภัทร  ดิเรกคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายวิชวินท์  ดอกงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายพงศกร  ดีบ้านโสก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายณัฐวพงค์  จินตะคาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายนิติภูมิ  แขจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายเพรชแท้  ทองสังคม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายธีรภัทร  เผ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายญาณกร  แก้วขวาน้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายบดินทร์  มานุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายธราเทพ  เย็นวัฒนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเสนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายเจษฎากร  โรจน์สราญรมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายนันทนากร  ร้อยเพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายกฤษณะ  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายเกศกนก  บุญมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงจิราภา  คุ้มพวก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงอรวรรณ  มนตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงอนุษรา  ภูหัดสวน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ติดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงดลมาส  โสระมรรค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายพีรพงษ์  ม่วงนามูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายจตุภูมิ  เหล็กดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายวรโชติ  คงม่วงหมู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายธีรภัทร์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพงศกร  คำผอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสมบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงจิราพร  บุญโนนแต้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายวีระเดช  รอดรังนก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายภาคิน  บุบพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายปรัชญา  แก้วขวาน้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายภัสกร  ด่านยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายอธิบดี  ดวงกุศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  พิณนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายภัรภัทร  อักษรนู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายธีรัตน์  จินดามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภาคภูมิ  วิชัยวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชนวีร์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอางชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนัดฐพร  หวังดีกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงศิยากร  สุภกรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงเนตรทราย  ดีโนนอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธีมาพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวิภารัตน์  จันภิรมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนันทกร  นิยม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังหอม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกฤติมา  ยืนชีวา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐจิระ  ชอบรัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอริษา  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปริษา  เคนประครอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรัตม์  จินดามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนริศรา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายแดนชัย  ศรีวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายสิรภพ  ปรายวารินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนมินทร์  ถีระโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงภวิดา  ทองเดื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายวรันยา  สังเกต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอารดา  มั่นคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายจิรภัทร  แรมดอน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรายแอน  มาคิเนน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายวรณัทร  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุพิชชา  แผงติน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายจันทรัสท์  ห้องแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปภาววรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชินกฤต  วงศ์จันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  หวยชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงไอส์ลดา  วรรณชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวีรยุทธ  อรชุน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงช่อระดา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายภูเบศวร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกวินตรา  ดวงประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกีรติญา  คบบัณฑิตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณิชา  กิ่งพุฒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนกฤษ  ขันชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนนทัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธันยาพร  สวัสดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อำภาวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอัจฉริยา  พิไลกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชาภักษดี  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงตวิษา  จำรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิรวรรณ  นามเมืองปัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงรัตติพร  วิชาชีพ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอารียา  สาคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายภาณุพงศ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธนัญชนก  เทียมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายณัชพล  มะลิถอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปัญญา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปกรณ์  สุวรรณฉิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายพุทธิพงษ์  เชื้อสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอชิรวิทย์  โสภาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชานนท์  โสโพ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลอยเพ็รช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสุธาสินี  โคตรภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพรนภา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงเงิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงเมธาวี  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสุภิญญา  คำนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีเทียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงโสภิตนภา  ไข่ขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอภิญญา  ฝากชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุชานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพัชรี  ยวงทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงศิญาภรณ์  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภัทรกมล  ปัดทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุธิชา  คุณแพง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุนันทา  ไสยาสน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธรรมนูญ  เสนามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายเนติรัตน์  ล่าบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกมลลัษณ์  มาประดิษฐ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญชนก  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธาวิน  น้อยจตุรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายโสภณวิทญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงชญาภา  มะโนดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอนุชา  ขาวขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนวัฒน์  กุหลาบทองคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายเธียรวิทย์  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกชนุช  แผงดาหาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นามพิลา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนกร  ศรีรอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพีรพัฒน์  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกิตติพล  งอกศิลป์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธเนศ  นบสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายวีระภาพ  เริงอาจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปวริศา  ชูณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงรินรดา  วังราช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธีรภัทร  เพรชวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายภูเมธ  พันราตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญพิมพ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยงโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายธนาณุวัฒน์  ลาภมาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุวิมล  วิสุทธิสาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปริตา  ดนตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุจิตราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนภัสกร  คงนาวัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงญานิสา  ทัพธานี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเข็มอักษร  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายประภากร  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอินทราณี  รื่นเกษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายนราวิชญ์  แอ้ชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายปรีชา  จริตรัมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายขวัญตระกูล  ทุมอนันต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายปฎิภาณ  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวัฒนา  ทะตัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายวิทวัฒน์  สิมิงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายพัชรพล  แสงอุรา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสุรสิทธิ์  ฐานวิสัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลาหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงมุกรวี  บัวงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปฏิณญา  คำภาว์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพรชนก  จันทรังสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพลอยพรรณ  เสมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงภัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสุประวีณ์  ขลังวิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายสุพรรณษา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงไอลดา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภัทธารากร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงศศิวัชญา  นุกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวฮวด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธนพล  พันธ์ฉลามขวา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงยิ่งรัก  มีสัมพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฐนันท์  เทพยายน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายจักริน  เนียมฉาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นอภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพัสกร  ใจทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายวิวัฒน์  จิตต์สุภาพพรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุธาสิณี  ผลเติม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายปลื้มปิติ  เสาวกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสิทธิกร  จันทร์กอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธนากร  ทุมนาหาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายศิริบวรกุล  เจริญนนรากาญจน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอาริยา  โครตวงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงทยิดา  วงศ์วิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงภาวิณี  กว้างทะเล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายชนกนันท์  นอกกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายอนุวัตร  คุ้มกุดมิ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายสุวิจักขณ์  มุนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายธนากรณ์  พินิกรัมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชญานนท์  ม่วงจีน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงลลิตา  หวะสุววณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงจิรายุ  สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงสิวาภรณ์  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพัทธกร  แซ่อุย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปณิตา  ธนาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธณัฐชา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกนกรัตน์  เพียรจิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายนัสพล  แลพวง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอนพัช  พลัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงอาติยะ  พาเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายชยากร  ราณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายวีระยุทธ  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายเดชากร  มะปะโม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายกฤตมาส  ตอพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายอาติยะ  นาเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงรุจิรัตน์์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอาทิตยา  ประกอบศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายพัทธนันท์  คำแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญพูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายวีระยุทธ  สวนชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจริญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  อัครเบศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายทัพหน้า  นิลวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายวาคิม  คุ้มหมู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายณัฐดนัย  ไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกรวิชญ์  สีหาท้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภานุ  คลังชำนาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายอนุชิต  แถมดอน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวงศ์กิติกร  จ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสิรภัทร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายณัฐกร  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพงศกร  มั่งมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภาคภูมิ  ชาวประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพีระพัฒน์  อินทร์ขามป้อม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายพงษ์เพรช  คำแหง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายภานุภาค  ประสา่นเชื้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายเด่นธนุ  ต้ายไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายศักดินันท์  สมัญญาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายฉัตรมงคล  โตชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธเนศ  วิริยานุชิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเป้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศรินทิพย์  เคชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐมิชชา  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงรัตนาพร  สายชำนิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสุณิสา  คำหงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณัฐชา  เจริญขามป้อม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวาริน  อบเชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์ขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงธาราทิพย์  แพไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายฐปนวัฒน์  โนรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทียกนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายบารมี  เลิศประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกานต์รวี  เกิดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายเดชทัด  ฐานวิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายระพีภัทร  ว่องประจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกฤษฎา  สีสะใบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  หวะสุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพีระภัทร  แลดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายต้นข้าว  เทพวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจิราพร  โคตรหนองปิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสุรยุทธ  มิตรชอบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณัฐภูมิ  หมั่นหาโชค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงมาริสา  กิ่งมณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัฐินี  เหรวัต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงพิมพ์พร  มงคลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายกฤษกร  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงชนิษฐา  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายณัฐพงศ์  คำสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงชญาดา  เอมโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนิรมล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายธนาวีร์  ลือไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุตรมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงสุภัชชา  ธรรมรส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายปาณัสม์  ใจสงบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายพลกฤษ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงธิดารัตน์  แขขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายภัคพงศ์  เครือสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงฐาปณี  ใจมีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายตังสะพัด  ชวดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงธัญชนก  งอกศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายปภังกร  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงปภัทชา  คงม่วงหมู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายน้ำพุ  คุ้มไคน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคกำเนิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงมีดี  วาวิไล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงจุฑามาศ  พนมอุษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กรโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายจงรักษ์  กอแก่กลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงพลอยแวน  คูนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายธราเทพ  ผลปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายนวพล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายวีรภัทร  เกิดแสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงรินรดา  คู่กระโทก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงมัณฑนา  บุพชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธศิรชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวิชาดา  ภูมิฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายธนากร  หนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงสารนีย์  เคนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงอภิสรา  กองสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกิติชัย  ฟืมชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายสุรชัย  ราชสีห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพงศกร  ฮุยน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์  คุณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงวิยดา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงอรชาภรณ์  แก่นร่ั้านหญ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  แก้วสา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงไอรดา  เคนที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงอริสรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงอทิตยา  สีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงสุชาดา  เม้าเวียงแก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงอริสรา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงภัทรา  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายมงคล  โนนทรียื โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงดวงกมล  หมั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายเวชกร  สิงห์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายกูลธิไชย  ศิริคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงพัชราภร  เพชรวิศิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงชลธิชา  ทะนาปฏิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายพงศกร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธเนศ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกชกร  พึ่งภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงขวัญพร  คำสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงชลนิภา  ทิพยารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พงษ์โพนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงไพริน  นอบน้อม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสัตติยา  ฟากสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุดาพร  ตั้งอยู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอลิสรา  จิตรประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายชณพัฒน์  จินาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายศุภกร  ขลังวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายทัตเทพ  กันดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพรศิริ  เนียมศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายชนาคิม  อุดมสันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงอโนชา  ตะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงสายธาร  จริตรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงอัมรินทร์  ใหม่โสภา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัฐดนัย  อินภา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพฤทธิ์  ชัยบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายวัชรากร  หวดสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วมะเริง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชัญญา  บุตรสาทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม