รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอริศรา  องอาจ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุญมอญ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวินธิดา  พรมมา โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศรัณย์พร  พูลมี โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอภิญญา  เกษมวัฒนา โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนิดา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
10 นางสาวลลิตา  สินสม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวศลิษา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววรกานต์  ดุสิตา โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัชนิชา  เพ็งสอน โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวศิราวรรณ  ใจเย็น โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปณิดา  ทองสาย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายราฆพ  พรมพยัฆ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมโสด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวัชรพล  พัฒนาเวช โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายศิริชัย  สิริประภาพัส โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐกร  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายสมศักดิ์  ศรีเคลือบ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพัสกร  เสมอใจ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธีรพันธ์  เดือนแร่รัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกลวัชร  แฉ่งอารีย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐจิรา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเกศินี  น้อยระแหง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวัชรพล  บุญวาส โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลมา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจุฑามณี  ขำคม โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิลาศิณี  กัลยา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอนันตพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์สู่ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐพร  คุณเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐรดา  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธนัชพร  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพรรวินทร์  แสนหาญ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกรกนก  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงหฤทชนัน  รัชชะ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มรัง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมุฑิตา  ติ๊บดวง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปลัดดา  เสนารัตน์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 นางสาวกัญจนารักษ์  หมื่นอิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพัสกร  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอาทิตติญา  สินเธาว์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเตชินี  เกิดนุสา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์นิล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายรชต  ม่วงพลัด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธีรโชติ  ปัตถา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมลพัขร  เกยพยา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปิยะพร  พุทธโกสัย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรมณียา  เถื่อนกล่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวริษฐา  มั่นจันทร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรฤทัย  แสงกุล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงถิรดา  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสำแดง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วันเมืองเก่า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัชรพร  จงทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิติคุณไพโรจน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอนันตญา  เสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรกร  น้อยนนท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรภพ  มั่นพรม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธัญชนก  หนูเปลี่ยน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรรณชิตา  เผือกพูนผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศิวัช  อินมงคล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพงษ์เทพ  ทองมาก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนากานต์  ส้มไม้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพุฒิพร  โทมถา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทัตพิชา  วิมลเศรษฐ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ช่วยอุระชน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงไอริณย์  อัมระนันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพัชริศา  ดีที่สุด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัณฑิลา  รอดศิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนริศรา  สิทธิสาริกิจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ช้างพันธุ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  จอดพิมาย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกันตพล  พัวพานิช โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกันตพิชญ์  สืบประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธรรมนูญ  สิงห์โต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสุภกิณห์  มะโน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกชกร  เทศนา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจารวี  สุหงษา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤษช์ทิพงค์  แจ่มไทย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุภชา  องอาจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายบุณณพัฒน์  บุญลี้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชลกร  พิศภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศิวกร  เลื่อนสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติพัชญ์  ไชยมานิตย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณภัทร  มั่นปาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชมพูนุท  นาคะภากรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม