รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเตชินท์พัฒน์  ทานสุพรรณ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสิปปภาส  เนียมฉาย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิริกัลยา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงมาลีนา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หัสดี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายพุทชาพล  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพิยะดา  ศิริธนังกูร โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชลิตา  เลื่อมสำราญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเบญจาภา  คำพราว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวพัชราภรณ์  จันทำ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวนภัสภรณ์  โชตนา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพัฐนนท์  กำดี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกฤติภูมิ  แบบกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวรรณเจริญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอรอุษา  กลอนศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวเบญจวรรณ  สังขะกุล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวปัญญาพร  เลงไธสง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวภัณฑิลา  วงษ์วรรณ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเพชรรัดดา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิราวรรณ  แผ่นทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปนิฐา  วงศ์ภักดี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญวัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุชัญญา  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พวงผิว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐนัย  แก้วบัลลัง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวจิรัชติยาภรณ์  สีคำแท้ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายกษิติ์เดช  ประณิธานมงคล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปฐมนนทน์  กดสาพรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธาวิน  ถิ่นวงค์ม่อม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  มาลาศิริ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลาศิริ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกวินท์  กล่ำกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนราเศรษฐ์  ช่วยสำเร็จ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงแพรวอัณณ์ฎา  สัจจา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรภัทร  พัฒนสารกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิริยาพร  มัชฌิโม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธัชณพงศ์ พลธนเวโรจน์  พลธนเวโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปรีดา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศิวกร  ตัวละมูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤตเมธ  เดชสังข์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายชวนากร  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสิรภพ  วิเศษทร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชลประสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปัณณวรรธ  ขันทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรวิชญ์  เบ็ญจวัลย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายณภัทร  เมมาลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอนุศิษฏ์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศรัณย์กร  เทศดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายนัทนิกร  แจ้งตระกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงหิรัญรักษ์  ศิริชนศักดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพุฒิปัณณ์  เทพเลื่อน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณภัทรชนก  ตั้งจิตรนามกร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายศิรสิทธิ์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชญานิศ  ชูวิทย์สกุลเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปิยธิดา  แจนพิมาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรปวีณ์  วาปีเน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษฎา  กุลบูรพา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคุนนภัทร  ไชยเวียง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กิติยานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปัณณวัชญ์  ไชยวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปนิตา  ฐานโพธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญญาพร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนบุรม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงคุณัญญา  ชูสกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐชนน  ชลประสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจักรินทร์  จิตโรภาส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงทาณิชา  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสุวพิชญ์  เพชรพงศ์หิรัญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณฐ  ศิริปรัชญาพิทักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสุพศิน  ตลับทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฐิติวิชญ์  เทียมอนันต์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ตั้ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชนะบุณย์  อินทรีย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทรภร  พัฒนจักร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญรัตม์ อุตมะแก้ว  อุตมะแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปวีณวัช  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสรสิช  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วพิภพ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินค้ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปภัสร์สินี  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนาธิป  สายเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจักกาย  มั่นศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายกันตพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายจิรณัท  ขำน้ำคู้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปลื้ม  แป้นปลื้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายคามิน  ทองนพคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงโซเฟีย  เขียวคำรพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิริจิรเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฟาติน โมฮาเหม็ด  คอนดาวูด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณกานดา  เจตนาจรัสแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายอติคุณ  ทวิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปัณณ์  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนิก  วรรณเสวต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายตนุภัทร  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายจิรบดินทร์  ด้วงสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนวินท์  ศรีทองคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงทิพย์ธารา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวรเชษฐ์  ญาติเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายปีติทัต  จั่นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายรักษิต  แก้ววิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายพัสกร  โดยด่วน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตันติภูมิอมร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธนกร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายเดวาง ซิงค์  ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชาญชล  ชัยวงศ์ศรีอรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายปัณณวิชย์  นินเนินนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอริย์ธัช  ขำขันทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปัณณวรรธ  ตุ้ยเอ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  นามพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมืองเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวริษฐา  เข็มกลัด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายจตุพันธุ์  มาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายธนกร  ศักดารุจานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายวสุนธร์  ชลปุร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายธนภัทร  วัฒนกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายราเชนทร์  วงศ์คุณานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงดาน่า  อีโลต้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายธนภัทร  เซีย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงเมธิกานต์  ขนิษฐานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายปัณณ์  เต็กบุญตาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายวริศ  โรจนะประเสริฐกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายวิศวชิต  รังษี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายภูวศิษฎ์  สุขพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายระฟ้า  ศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายชยกร  พอดีงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกรีติกา ซิงค์  ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายซากุจิโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายจิรัตฐคุณ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปาณิสรา  นิธิวรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายกฤตธัช  เกตุมะยูร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  จิวรัชตานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธนกฤษ  ทองสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายฉัฐกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพงศ์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศิวกร  สอนสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพลกฤต  กิตติกุลนารา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายชยพล  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพงศภัค  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูมิรพี  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายศุภกิตติ์  มะสุนสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภูมิพัฒน์  วันทนาศุภมาต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพสธร  เตชาชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โรจนารุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภิญญ์  กาญจนประภาส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนริศรา  พลซื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายปกาสิต  กฤตอำพัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายสิปปพล  เนตรศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายอินทรวัฒน์  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายไทร  ประภามณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายวรเนตร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิตติ  พงษ์พัฒนาพนิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูริ  บรรลือศรีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชร  สกุลยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสรวิชญ์  นามมิสา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ  เจตนาจรัศแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิรบันดาลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวรินธร  ฉันท์รักการค้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพงศ์ปณต  พุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เกตน์พงศ์พัทธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวีรภัทร  แสนกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายโทชิฮิเดะ  อุเอซึงิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสิทธิพงศ์  นวมานกร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ชมบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวชิรวิทย์  แจ่มโฉม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คุณากรพัฒนาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนภัทร  สิริกาญจนโนดม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภพธร  ธนศรีวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอชิรวิชญ์  ชุ่มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวศิน  รักชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนภัทร  แพทย์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุติภาสสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนิธินัย  ฮวบนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชวดล  นาคสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวงศธร  แสนเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายทักษิณ  ชั่งชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอัครวินท์  ภัทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธรรมลักษฌ์  อริยะสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกันต์กวี  สีตลารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทักษ์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศานต์มนัส  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายตีรณ์ญาณ  บุญธกานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกฤศ พอล  เมนโดซา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนิดา  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอชิรวัติร์  นิโครพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปรีชรัศมิ์  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกีรติณัฏฐ์  จิวรัชตานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปองคุณ  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอัญชลิกา  อัครวิบูลยฺกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตธนภัทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวเผื่อน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวริศนันท์  วิสุทธิวานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกนกญาดา  ไหมศรี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปริยาภัทร  เมิดไธสง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวอัมพร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ตั๊น โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปุณิกา  พรมตอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศรินทร์รัตน์  ทวีบุญยดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพชรพรรณ  เจียมบรรจง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงลภัสรดา  อุดมชัยประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันทิชา  คชเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิชญาพร  สัตตะวิระ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธีริศรา  ภัทรโกศล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนัจญวา  ห่อทองคำ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเพชรชมพู  คำจันทร์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวชลกาญจน์  ลียา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกิตติพัฒน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายจิรายุส  ศรอุทรา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายชนกันต์  สืบเสาะเสมอ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายฐาปนาวุธ  ดิษฐ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายณัฐชัย  วิพรมหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ไชย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธนบดี  ไชยคำมี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายธันวา  แย้มเมืองไชย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธาวินทร์  บุญส่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายปอเพชร  สุขเต็มดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพัฒน์ระพงษ์  อยู่สุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายพาทิศ  จันทอุตสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายพีรพัฒน์  เล็กบาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายภูรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายวีระพล  เพ็ชรเสนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอติชาติ  เมษไกรสร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายอนุวัฒน์  คนไหว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกฤติยา  ปิ่นยะกูล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเขมิกา  ปั้นประสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงคุลิกา  แสนคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชลดา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงชลลดา  สุระนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์ุโยศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชุติมา  นาฏวรดิลก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธนัชพร  วรรณา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนพรัตน์  ยอดสิงห์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนริศรา  รักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนัณริกา  พวงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นสติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาลชัยภูมิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพลอยวรีย์  พึ่งเพาะปลูก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  นรายศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวรวิภารัตน์  ปลั่งศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงวิภาวดี  สมสาย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสิริญญา  มงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสุจริตรา  อาษานอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายณัฏฐากร  อุดร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอรกัญญา  มัชฌิมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายคุณาสิน  สุขสุเพชร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายจิระพงศ์  สุรเดช โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายชโนทัย  วัฒนเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายทะนะฤทธิ์  ฟูฟอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธนวัฒน์  ทองกริ่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายธีรภัทร  จุลนาค โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายนัทธวัฒน์  กองบุญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายบุณยกร  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายปรเมศ  ทองสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายผลิตโชค  เริงเกษตรวิทย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายพรรษวัฏ  สวัสดีผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพิชาภพ  สาธุวัตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายพีรณัฐ  สงวนไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายวชิราวุฒิ  แก้วธานี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายวิรุส  ใจดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายวีรวัฒน์  โห้ธัญการ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายวีระพงษ์  อุปพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายอชิระ  ยามินทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายอนุชา  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกนกวรี  นครจัด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทานะวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงจินตนา  เกลี้ยงโท้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงซเบญร่า  ทองแสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธิติมา  เยี่ยมจันทึก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนันทิชา  หงษ์รัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเบญญานี  อ่อนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงประภัสสร  ถึงคุณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปวริศา  นาสิงบุตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพิมมาดา  สิงหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภรณ์วิมล  ตานะอาด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงมลฤดี  มหาธนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงัมัลลิกา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลากกระสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงศรัญย์พร  พวงมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอริสา  หมื่นสนิท โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงการัญยภาส  จันทร์ลักษณ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนันทวัน  ทหารไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรฤทัย  นวนฝ้าย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายจักริน  คุ่ยจาด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายชยานันท์  มารมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายชยามร  สุขสุเพชร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายธนดล  แตงณรงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายธนันชัย  แตงกระโทก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายธีรเทพ  คลังยา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายธีรภัทร  บุญเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายปนัยกร  พิมพ์ศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายปรัชญา  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพงษ์เพชร  อ่อนชื่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพชรดนนัย  วันหากิจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายไพศาล  สังข์เยาะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายภูมิวดล  กล้าหาญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายภูรินัฐ  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายศิรชัย  สร้อยเสือ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายศิวะกร  ยันตะสี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอกผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายอมรเทพ  โมรา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายอัครพล  สุขคุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกชกร  ศรีฟ้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกาญจนา  ปู่จันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเขมิกา  ขจรแข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจันทรกานต์  สอนจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชลลดา  แก้วดึง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงธัยชนก  ทองพนัง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงบุญญิสา  นิมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงเบญญาภา  อุตธูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพรรณพัสสา  ถำทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพัชรมัย  สอนโพนงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิมพ์นรา  ชมพู โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวรรณนิภา  สิรสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงศิริวรรณ  มากสาคร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงอริศรา  จำปาขาว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอัสสกาญจน์  เจริญษิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายสรรพสิทธิ์  เกตุประยูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายพงษ์เดช  เกตุประยูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกสร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายจักรพรรดิ์  ชูวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายกฤษฎา  หล้าหิบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายชยากร  ชุมพร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายณัฐวุธ  สีนวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายธเนศ  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายธัญะ  คะตะพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายนวมินทร์  ชูขวัญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายนิติพนธ์  ช้างเนียม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายนิธิกร  โสพุดอ่อน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายวชิระ  บุญสภาพ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายวณิชโรจน์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายศุภชัย  กุมภวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายสุริยา  บุเงิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายออมสิน  พลับพลึงศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายเอกราช  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายไกรวิน  ศรีกันหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายสายรัก  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธันยพร  โคกแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงนิภาวัลย์  มิเล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปวรวรรณ  พันธ์แจ่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพชรวรรณ  ดิษประศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุวรรณี  ต่อคุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงไอรดา  เซียมกิ่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงจรรยา  สีรารักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปาณิตา  มัดหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสมทบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวรรณวิสา  มะนะเส โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรนุช  สมานชื่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงระพีพรรณ  เทาศิริ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  พรสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกฤติยา  วงค์จำปา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายธนาวัชร  เชิดวงษ์สูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายรพีพัฒน์  สิทธิเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายศศิธร  บุญตา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายเจษฎากร  ผ่านด่าน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงจารุวรรณ  แคนหนอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายสุทธิรักษ์  มาศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนดล  ผึ้งหลวง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายรชต  โคยามา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายวุฒิภัทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงมนัสวี  อุทัยศิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายณัชพงษ์  มิตตะโก โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกอง โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายปิยภัทร  กลิ่นพิพัฒน์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยเพ็ชร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายพัทธดนย์  โคตา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายเกิดไชย์  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปภัสสร  สีนานวน โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายภูตะวัน  ตู้ภูมิ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายณภัทร  เสลี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มช้อย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิปัญญา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญมาก โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอาภากร  สุวรรณวิเวก โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชนาทิพย์  สิงขรอาจ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเขษมศักดิ์  ตู้ภูมิ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพรกนก  เนนะ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภัคพล  คลาดแคล้ว โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ภูมิพงษ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายนวรัชกร  พุทธรักษา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายคมกฤต  วันชัย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภคนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองข่อย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเรือง โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมังกูล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปรัชญาพร  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพุฒิพงษ์  เย็นผาสุข โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์แป โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจีราพร  อินทร์แก้ว โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกูเช  ลี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปราณชล  วัฒนแสงพันธ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายก่อการดี  สีกล่ำ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเอียน  เวอร์บูม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพชรดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงภิรญา  ธนิกกุล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายกันต์ธีภพ  สมแก้ว โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายนิติพัฒน์  อามาตมนตรี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายวัชรพล  ทุมพลา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงภัทซี่  ริชาร์ดสัน โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงนัฐวรรณ  สุทธิวรสถิตย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปวันนพัช  โรจนบุญธรรม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงลีนมน ซิลีน่า  ไบเยอร์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลคง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาวนา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายตะวัน  จารุมี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยิ่งได้ชม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายพณาโญตี้  แฟรงกูลลิส โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสุรัสศวดี  คงเพชรดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวรินทิพย์  ชำนาญดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอโนชา  จิสกุล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คิม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงประวีณกุล  โรจนบุญธรรม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายขุมกษาปณ์  ธนัญชัย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงผริตา  สุขทวี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงศรัณญา  ศรีแสง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงนภสร  สีแดง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิดา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกนกวรรณ  เตียวศิริเลิศ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงณัฐชา  แตงภู่ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงตรีนารา  เจริญศักดิ์ฺ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิสวนจิตร โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศิวกร  รัตนสกล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชาริสา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงโซเฟีย  โบโนเมรี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปาณิสรา  ชี้แจง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอนาวิล  เตชะวงษ์ฉิมพลี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเสาวนีย์  พรรอด โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตรีเลิศทิพย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงดานี  ดีสมรัมย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปนัฐธิตตา  สีบาง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจี่น่าร์  ท่าพิมาย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไม้งาม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนทีกานต์  แกล้มกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาดทองแถว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายธนาธิป  มืดขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายรพีภัทร  ประคองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกิตติธัช  โชติวัฒโณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกรณิศ  มณีสาคร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวนิสา  ยืนยาว โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วรองกูล โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายเดชาวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายคณาธิป  พรจรัสวงศ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพรนภา  ปิยะ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเพชรพิมพ์พลอย  วิชัยณรงค์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยลังการ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายพุฒิชัย  พุทธรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายอชิระ  โคตะหา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นายมฤษฎา  บุญโสม โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอรรถพล  คมขำ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปริณดา  รอดฟัก โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาณ์  เฟื่องสุข โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม