รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายมุนินทร  เเป้นทิม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุวนันท์  ใสอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวีร์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายรัตนชัย  พะธะนะ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศิริวิภา  ขำเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงศศิวิมล  เตียวสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนพล  นาคทอง โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรนัชชา  อนันต์ศุภมงคล โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงรสิตา  เขียววุฒิ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายสุวิจักขณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลนัดดา  ไขว้เครือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกฤษณ์กร  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธีระเทพ  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภาคิม  ตะวงษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนนทกร  มัติโก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันทน์นภัส  นพอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัชรพร  ธีระโกศล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบุษยมาศ  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรรณชนก  อะเมกอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฎฐ์  ธีรเศรษฐ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป ออแซเล  อ็อกเบนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลี้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพรชัย  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนกระทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิรภัสสร  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยาลิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพร้อม  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายจุฑาพงศ์  ฉิมนาคบุญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปิติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพุฒิพงศ์  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรัฐกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤตธี  หมอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภานุพงศ์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศักรินทร์  จิตรทิวา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสุธาวัลย์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนิภา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิเศษลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนภัทร  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุชินวิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงประภัศรา  เอี่ยมธิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายจิรภัทร  ทองสนธิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภฤกษ์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายสราวุธ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนีรา  นทีบูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  มิตรจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอมลภา  อินเต้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายเตชิต  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสาริศา  รุ่งรัตนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพศิกา  สาลีรัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกานดา  อัมรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภัษกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเนวิน  จินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรากร  สุพรรณธริกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปณตพร  กฤษฎาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กู้ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอนันตญา  วัดถัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพลอย  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรยักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปรองดอง  สอนประไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกวินตรา  คำยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายฑัตธน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนยศ  จ้อยลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฎิน้ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกันตนพ  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชัชนันท์  แฝงศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธิติ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภานิชา  สันตะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิตติมา  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชญาดา  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเนตินันท์  พยุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูมิวรินทร์  พลหมั่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุธาสินี  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนชัย  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศมลทรา  รักขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพัชรี  พจนวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยก้านตรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ควรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณญาดา  บุญร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชาวนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนัชชา  แพงพุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนกฤต  จินะพรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอมาสินี  ประพลพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรพีพร  วิศิษฎ์สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัลยาณี  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสัณหวัช  แสนลังกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณิชากร  เรียบสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเนตรดาว  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนัชพร  สีหิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปิยวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรวีร์  ึความดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสิรภัทร  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุริยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุภัคนันท์  ชลพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุธาสินี  สาระพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุนิตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีม่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนัยพัฒน์  คำแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายชินดนัย  สะอิ้งทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสิรภัทร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายโสภณัฐ  เชื่อมบางแพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพชร  บุญทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายอัครวินท์  สมรศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสมิตา  พจน์นิพนธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แคว้นโอฬาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนธรณ์  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพิมพ์ณภา  พีรบูรณ์วศิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณัชรี  บุญธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายชัชพงศ์  ยิ้มอยู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายศุภณัฏฐ์  กล่อมกาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกรกวรรณ  ปองไว้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายปวริศว์  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายรัชชานนท์  มุกดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พงศ์พิเชษฐกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสุพัชญา  สิทธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปวริศา  สถิตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจันทิมา  ทองสวี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปวีณอร  ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายนรินทร  คำก้อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงลลิภัทร  ธีรพนาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายนิติพัฒน์  ภูครองหิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนุชิตา  ไตรยวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายกณวรรธน์  วิไล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศุภฤกษ์  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณัฐผลิน  ตั๊นวิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีธิติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวรเทพ  กำแหง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายทัศน์พล  ทานาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคสีน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสิทธินันท์  โคสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกชกร  จดแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพรหมพร  ชัยเนตรวรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงรักษิณา  สุระประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เกียรติไชยชนกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุทัตตา  พูนพัฒนาทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอรพรรณ  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอิทธิพลธนิน  กล่องแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นศิริกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายกชกร  ลายทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธนพงษ์  เมืองแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนภัทร  จารแก่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายฐิติกร  รักษาสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชวพล  ดำจับ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพงศภัค  ขุนแน่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภูมิภัทร  สุรัติจิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงฌานิกา  นุชเฟื่อง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัฐมาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงลัลนา  ฐิติปุญญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพีรยา  ทองอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศิริจรรยา  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพัชรวีร์  ทุ่งสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอัจจิมา  คงชูผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวริศรา  ศรีบรรเทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาที โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอคิราภ์  ลิขิตปรีชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธนบดี  โต๊ะจงมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายศตวรรษ  เชาวน์นิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธราเทพ  รัตนปรมัตถ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปราณนต์  นิลดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภูตะวัน  เข็มนาค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงโสพิชญา  แกมไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงมณีภรณ์  จูหิรัญทิพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอติเทพ  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูขุนทด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกิตติพงศ์  มีสะอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกันยากร  ตันดำรงตระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายวิชชากร  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธัญธร  ศรีนวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายดลวี  พรหมงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงมนทิรา  อบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภัทรพล  ใจกว้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธัชพงค์  รุ่งจิรกาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปรเมษฐ์  ประสานศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกษิดิเดช  พงษ์รามัญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายโอปอร์  ดวงศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์พานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายกณวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภาคิน  มาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายนัทธพงศ์  อยู่สุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวรพงศ์  บุษเนตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มอุทัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกฤตภาส  ขันแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภูริพัฒน์  อภัยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธิติวุฒิ  หวังแนบกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายบูรพา  เมฆประสาท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมิรพี  เดชาฐิตกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อานนทเสถียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนาษิตา  พงศธรทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสิริกัญญา  วเรณยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุนิษา  รัตนตรัยภพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนแน่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปัทมาวดี  มีลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงกุลนันทน์  จันสุระ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศิรรัตน์  ใจแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเจนจิรา  หรั่งกลั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกิตติกร  โชติวชิระ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอัครพงศ์  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสิทธิกร  ติสนธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนันทชัย  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจางมี  คัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายนพณัฐ  นาคหมวก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพัฒนชัย  โพธิมากูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศุภฤกษ์  ลิ่มตี๋ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวีระชาติ  โอริส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองพ้อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณัฐชนน  เนียมชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปรียาพร  กลัดสมบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายคุณาพจน์  เกษมสร้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธีรพงษ์  ยินดีรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายยุคลเดช  วงษ์วิลาศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนาธิป  นิสัยมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายรัชชานนท์  พวงดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนครินทร์  ชูแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนกฤต  สีหาราช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกันตพิชญ์  ถนอมสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายฐิติพันธ์  วิเชียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอภิรักษ์  ย่อมกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภัททิยา  แซ่อุ๊ย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายศุภกิตติ  วงศ์ปรากฎ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณกรณ์  นะกุลรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธรรมสรณ์  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธานัท  เดชาแสงศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนวัฒน์  แป้นทิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอภิญญา  ประดิษฐทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เรืองดารา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวศินี  จิตวิทยาเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพัชรพร  สาระพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงศรันภัทร  จ้อยลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวรินทร  จิตวิทยาเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอรัญญา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอรนลิน  บุญทศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงธยานี  เกษมศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภัทราวดี  มาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐธิชา  รีเพ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพุทธพร  จักรานันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญสิงห์ใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงฐานิสา  กุลจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงภัทรลดา  ทองงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธัญภรณ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทิพโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวรพล  สืบตระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปาจรีย์  เรือนแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายจีรฉัตร  รุจิวรรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงแพรขวัญ  พานเข็ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสัก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอภิรักษ์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชลสิทธิ์  เผือกนรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนาวุฒิ  ยะหัตตะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายนพชัย  พานพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมนัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธีรัตม์  นวมน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายณัฐภัทร  เตศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธัญเทพ  มากุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายทฤษฏี  อมรพรรณพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายศักรนันทน์  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรณัช  นกหงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายวรวิช  เตศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธรรมรัตน์  คงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไพรจิตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายณัฐพล  นาคเกิด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธัชชัย  ตุ้มมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอัครพันธ์  ดำรงทรัพย์วณิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตแจ่ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพลพล  รัตน์วิทยากรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่เล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิชญาพร  ลือลาภ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชญานิศา  พุทธประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงชลธิชา  ศาสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอนัญศรี  แข็งแอ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพลอยนภัส  สรชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสุชาดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงรุจา  โอสถจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวรัญญา  สีสม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงรยาพร  ลือชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุมนภร  สงวนคุณากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกนิษฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนันทรัตน์  เกตานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงยมลภัทร  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงยมลพร  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภาณุมาส  อิทธิประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์สนิทจำปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงโยษิตา  พานทองเส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวรัชยา  ดวนพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ธรรมศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุธิชา  คะชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุวลี  เซี้ยงสิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายปาราเมศ  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายสวราชย์  แสงแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วบุตรตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วงศ์บุตรดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำรอด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนัฐธิดา  อัศวริยธิบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสิรินดา  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายบุรินทร์  ยังให้ผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงธมล  นาควัชรางกูร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณภัทรพงศ์  เสือใย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายวายุ  ทองแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายภูริชญ์  จึงเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสุกฤษฏ์  อบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกาญจน์  ทองนพคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายปัณณฑัต  โปปัญจมะกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภูริณัฐ  บุญทวี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธราเทพ  สุร่องช้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวรรษชล  เทียบเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวิสิษฐ์  ธรรมปรีชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพินญาดา  ปัถคมินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอรญา  ไอริยะลาพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายกฤษบดินทร์  ประตังเวสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนพร  สุขสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายตะวัน  ชาลินรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงปักหม้อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวรวิทย์  คันธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณปภา  น้อยบัวงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยุทธ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายฐปนรรฆ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนวินดา  สวยลึก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภคพร  ทับทิมทองภากุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฝักฝ่าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงทิชชาภา  ห้าพยงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนภิสา  คิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรมิตา  ไพรวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสิทธิพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์สมปอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภคภร  จารุฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนโมชา  พันลำพึง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอชิรญา  กอเซ็ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนัชชัย  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศิริวรรณ  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงลักษณารีย์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงโยษิตา  นางาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิมมาดา  โรจนแพทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพิชชากร  ตั้งเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสวรส  จิราโชติกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เตมีรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวรศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวัลวิภา  จุกสีดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิวัช  ทองโชติฉัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายศิรชัช  ทองโชติฉัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐธิฌา  หนูยงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายคณาธิป  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฐกร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายชยุตพงศ์  เนาวิจิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภีมเดช  เชี่ยวชาญปฏิบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ระดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธนันท์กาญจน์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายคมกริช  สง่างาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวิสาขา  มงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภาวิต  เนาว์อุดม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจักรินทร์  รัตนศักดิ์พรชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพลอยณิศา  เจริญงามทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เปรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัทรภร  เนตรธนโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชนิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปริณดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟูเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจณิตา  วงษ์แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมนิมิตโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกัณตวรรณ์  เตมีรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายยศวริศ  ศรีชิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัชชา  สุกิจไพบูลย์ชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุละสีวะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  พินิจพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายศิรสิทธิ์  วาจาพรศิริสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภควัฒน์  ฤทธิ์ตะเกตุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพรนภัส  อินทโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม