รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธันย์ธนิสร์  เชื้อเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤต  ช้างนิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายพัศวุฒิ  กอหรั่งกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กุศลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพงศ์จักร  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพิชญกานต์  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัญชยา  เจริญศิลปวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายก้องภพ  มงคลทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวีรวิชญ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชินาธิป  จันเจริญรัชต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพรหมพิริยะ  อิ่มกมลไมตรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกร  สันวงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรชต  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อรุณไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอินทุนิพา  อวยพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  พลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชพล  เทพสุภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนพมล  ตันเต็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปราณนที  วิบูลย์ธัญญ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกนกรวี  ชัยปรีดาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนัชญ์พงศ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัชญา  เธียรประดับโชค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอชินี  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนกฤต  รุ่งสลับศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูนวน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศุภกานต์  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพุทธิเมธ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภาสวุฒิ  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันตวิชญ์  อัครเดชเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายยศวริศ  อินตา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายโชติภณ  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปิติภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิริยะปราณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรรณพัชร  เชี่ยวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐพัชร์  เตลียะโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายฐปณรรฆ์  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวิภาภัทรา  สายอร่าม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกานต์กันต์  อินทรมณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปรัตถกรณ์  ทองมีสี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูผา  ประถมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนรินทรา  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพรปวีณ์  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีรดนย์  พิชญ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพงศกร  วิชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณภัทร  สิรินิพัทธ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพชรพล  ชอบชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนพกร  หินจีน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปัญจพล  เสียงทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุพัชญา  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเมฆา  กมลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐฐ์ปวีร์  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์กำภู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรรษชล  ชอบตรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสรวีย์  ชีวะธรรมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมีนา  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรภัทร์  เบ็ญจมาศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิราภา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิพันธ์ประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิศากรณ์  พิมพ์กิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิธิรดา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอภิสรา  สุนทรนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสิรวิชญ์  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกุลณิชา  ขจรพิสิฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปพิชญา  พรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยะชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุรียพัชร์  เดชพิสุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกฤตเมธ  ฉวีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณิชาภา  ธนบำรุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเอมิกา  ประภาวงษ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงไปรยา  เทวะประกาย โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  สว่างไพร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวศรีใส โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงญาณิศา  เมษา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายฑิปปกรณ์  กั้วนามน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
206 นางสาวธนัชญา  คำลาด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวกรรณิการ์  โพธิหล้า โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวนันทกานต์  วงษ์ไชยา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวเมขลา  สอนสุภาพ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวนิชนันท์  แสงชมภู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวนันทชพร  กั้วกำจัด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวปณิดา  ขุนอินทอง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวนารีรัตน์  วงษ์นิล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลเกษมธรรม โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศังสิต  จันดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภัทรดล  โนนสุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภัคจิราพร  จันดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสุวิจักขณ์  ซุนฮั้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายเดชาธร  พงษ์ไกรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธีธัช  บุญเส็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ธำรงค์โชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายธัชพล  ปางคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงลภัสรดา  วงค์สุทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเกศินี  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เศวตจินดาพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเสาวลักษ์  สีเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐิศุภกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอริสา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงโชติกา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายณภัทร  พันละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายภูริณัฐ  บำรุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนธร  จิตร์สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฏฐชัย  พิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมาลิสา โจ  วิลเลี่ยมส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายธนกฤต  บุญนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายวิชชากร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธนวรรณ  อิ่มเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอริสา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงภทรภรณ์  เกรียงสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุชานันท์  มีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงแพรพิไล  เพียรบุปผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุตาสินีย์  จิรภาคงวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจิราวรรณ  เทียมเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวีรภัทรา  วิริยาทรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอรปภา  ชุนช่วยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณฤดี  โซ๊ะมิเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธีรธาดา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายมรุพงศ์  หมวกมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายสภูมิ  กำจัดโศรก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายภูดิท  จริยาเอกภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนธร  สุดตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพรชนก  ธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนารีพลอย  โรจนพรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐวดี  ชนินทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายุศุภณัฐ  รักวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายกัณตภณ  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชลิตา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปณิชา  พรมแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐพงศ์  มักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพีรวิชญ์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงอลีนา  อาจบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บวรเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเบญญาภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายอังคารินทร์  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศรัณย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายอิทธิกร  คงแย้มเอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายณฐพล  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกอหญ้า  เมรสนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวาเนสสา  สำนักสกุล คนัพเพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรรัญยา  แถมเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอังสณา  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหาพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายพัชรพล  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปวริศา  โรจนมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายเอเธนส์  ไชยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปวริศา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกรกนก  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกชพร  โกษาพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธรากร  ภัทระวโรตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปรินทร์วิชญ์  ใหม่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภวิชญ์  ธนุการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชินวร  ธนานิธิภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภพล  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพลอยนภัส  กาญจนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์วิกา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนิดา  เจติยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกุลจิรา  สุทธิสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปณาลี  คุณาวิริยะสิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกมลนาถ  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรินยุภา  วงษ์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจิรกฤต  กุลธนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริชยากร  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิตรลดา  เบ็ญจนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐฐญา  ศรีไพพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายรฐนนท์  เหมังค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปริยากร  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายรณกร  ภาคย์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายหฤษ์ฎ  รัชเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณภัทร  หนูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภรัณยู  มงคลสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรเดช  วงษ์แววดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชัญญานุช  มัจฉาชม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  โชตินวนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศุภนิตา  หิริพงศธร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอาลิศา  นิ่มตงเสนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสรัลพร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศศิกมล  บุญประครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนิตา  ทรายเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายฉัตรกุล  บุญธาตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฐนิตนันท์  เหล่ามานะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรปรียา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงแก้วอินทร์  ทองอ่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤติเดช  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายถิรวุฒิ  ประสงค์กิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภัทรกร  มุขประดับ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนภัสร  ห้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุยหันชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิณณวัตร  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเนตรดาว  อักษรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงญาณิพัชญ์  สีเหมือนบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงโชติกา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิริกานต์  ประเสริฐลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฐิติกานต์  ณะคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปิยาพัชร  อุทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพัสกร  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัลยกร  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โทรพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงตีรณา  มาจุมเดอร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันญพัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนิกานต์  ฐาปนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวริศรา  เผาะช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพัทธนันท์  หลินภู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสโรชา  สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิยะรัฐ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมุจลินท์  เวชบุญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองหยิบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพชร  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศรักสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อริยแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสริตา  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจักริณทร์  สีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายดนยวรรธน์  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศิริรัตน์  สัพพะเลข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายสาริน  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนวปฏล  ศิริพรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฎฐนันท์  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงญาณิศา  มาลัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรษชล  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธีธัช  ศรีอุทธา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอธิศนนท์  สาธุปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายนภสินธุ์  กรุงแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายภูวเดชาธร  ภักดีไพฑูรย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายสรัล  อดิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพงศ์อมร  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายณธรรม  วงษ์ดีไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐฌาณี  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพรรวินท์  พรกิตติสกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรโรจน์  ชำนิโชคธรทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศกลกันต์  ด้วงงาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกุญช์  สวัสดิ์-ชูโต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายฐนดล  คุณภักดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิโรจน์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณกชมน  วัฒนศัพท์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกวินตรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงภารีม์  ชาวชะไว โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทีหอคำ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอิสรีย์  อังประภาพรชัย โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤษณุชา  วสุเนตรกุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงมนัญชยา  จุฬาทิพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายพชร  จ้าว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นารายณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธีรนัย  สิทธิชัยทวีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายจิรภัทร  เจียหลิม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายธีรภัทร  พรมวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงมาติกา  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายวรัญญู  กางถิ่น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวริทยา  นาคแสง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งคูณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายธนดล  เหล่าเคน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายศิวาภณ  นิธิบุญกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนันทรัตน์  ลือกิตินันท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายธนภัทร  ภิยโยทัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพิชญากร  มาร์กัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายสุรวัศ  สุทธิรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีรโชติสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอรุชา  ไพรวัฒนานุพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณัฐาวดี  ชาญประไพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายศิวัฒน์  ทองเพ็ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐวดี  นันทวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายกฤติธี  เอกจรัสภิวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายธนกฤต  โทนะหงษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวิรัลชพัชร  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชนิดาภา  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหอุบล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินเที่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายกิตติพงศ์  ว่าวกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายปณิธิ  พรศิริเจริญพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชมพูนุท  สุขแสวง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธัญพิชชา  เภตรา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายธนชล  ต่วนต่าน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศริญญา  ไทยานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเบญญาปวีย์  สีนาพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายกษิดิศ  ธุสาวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเขียว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กัณหา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายเตชินท์  อรรคบุตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายธนภัทร  โทนะหงษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิง.พิชชาพร  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณิชาภา  จิตต์สม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายอธิคุณ  เย็นแม้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปรชญา  พลานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วคูณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงโสภิตนภา  สุยคำไฮ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายวีรภัทร  ดีชัยยะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ติยะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายภัทรดนัย  ธิจันเปียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายสิรธีร์  มากมูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศิริพงศ์  อุตมะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มช่างทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์อยู่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทรพิดา  ชนะบุญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนนทพัทธ์  พงศ์สิริวรนาถ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภาคิน  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายคู่บุญ  รัตนนุสนธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเก็จแก้ว  อิริยะโพธิ์งาม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือดผ่อง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสิทธิพร  เป็นดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอภิชา  วัฒนวลีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุตรวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธันฐกรณ์  รอดสการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงยุวรี  ลายเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูเบศ  ปัทมวณิชชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายภูวิศ  เหลืองไชยยะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสิริฐาพร  จุลนพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิณห์ชนากานต์  สินมหัตกุลล์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เตปินตา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภูริชญา  เทียนทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนิธิกร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนกฤต  ชูไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภวรัญชน์  เฮงตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนภัทร  สังข์กรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนดล  แสงสุวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  ชาร์ลส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจิรพนธ์  อินทรกนิฏฐ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปินะกาพัง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธัญวัฒน์  ซุ่นไล้ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงประภาวดี  อยู่ดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธีรภัทร์  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณิชนันทน์  จำมี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายยะสะ  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนภัทร  แคล้วคลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอภิสรา  สินวิสูตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปทิตตา  จารุชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุขเจริญโชคดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงดารินทรา  โคตรสมพงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิสาร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกัญญณัท  อิสสอาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพลอยนภัส  ฉันทวัตวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงลภัส  สมตน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกฤตภาส  บุญโท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนาวิน  คงกะพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอรรถวิท  เทียนวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภัทรกร  มุ่งไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐนันท์  รังษีวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงฟาริดา  จันตาใหม่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนภัสสร  พรหมเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายคณาธิป  คำแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปภิณวิช  อินทรประสาท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงลินรดา  นนดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวรกันต์  เธียรวิวัฒน์นุกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐวิช  อานมณี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปานชีวา  อินทรมณี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวราลี  นพศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศิวัช  อนันต์วัฒนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุริยา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงฮันนา  วันแต่ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอกจิรตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอมลิน  พิคเกิลส์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัชชาวีร์  สุขโสภณจิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอาทิตยา  วัชรโยธิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอชิรญา  เหลืองชบารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงลัทธพรรณ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงริญญภัสร์  พิริยะกิจการณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศรวิทย์  เจี่ยดำรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวรัญชลี  บวรวงศ์วัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภาวิตา  คำประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอนันตณัฏฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจิดาภา  ผดุงศิริกุลชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสันติสุข  เสถียรจารุการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายก้องภพ  ธีระนุกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุภโชค  เกษรประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสิรินุช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอภิญญา  พุทธตรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายฐปนวัฒน์  พุทธคาวี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายชีวิน  ไหลทา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  พ้นภัยพาล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุมาลัย โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันธ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอรนิภา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงลภัสรดา  เต่าแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงธิรดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายชุติเทพ  ไชยชนะ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพณัชกร  เบตรสมัคร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปวริศ  ชิณณะพงศ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายฐิติพันธ์  อรรถจริยาพร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณภัทร  เกิดปรางค์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงบุญญณัฐ  วัฒนพานิช โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวาณิชกร  วาณิชยากรกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงแพรวา  อักษรศิลป์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายศุภณัฐ  นันทะจันทร์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายจตุรวิทย์  พงศ์ฐิตานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายธนกฤต  แสงธนานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรไพบูลย์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ชุมภูงาม โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสริตา  เลิศอุดมกิจไพศาล โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายถิรวุฒิ  ภูมิทอง โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภวิษย์พร  สินชวานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงญาณัชชา  ประติเมฆ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพีรดนย์  กานต์วิศิษฎ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายจิรเดชาวุฒิ  จันทร์งาม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายณัฐวุฒ  สง่างาม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบัติสวัสดี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกนกสิริ  ทรงทับทิม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุเวช โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงรับขวัญ  ยอดรัตน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุภัชญา  ธีรกันทรากร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ช่างเพชรผล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงมนัญญา  โปร่งจิตร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธนณัฐพล  ม่วงยัง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีประชากร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองมานะเสถียร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพิ่มศักดิ์  เสมอวงษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายนิติพัฒน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายจตุรงค์  เล็กคำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายกรเทพ  โกมุทพงศ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งด้วง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงวรพิชชา  เลิศศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลักฐาน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายสหรัถ  ราชพิทักษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชิงชม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  ยังสุข โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงชนากานต์  วงค์เกษม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอภิชญา  คงสง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทรสิงห์ทอง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายชยกร  โคกสลุง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงทัศนันท์  ทองเพ็ชร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูกลิ่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพัชรศรี  ตอกสีมารุจิดาพร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บริบูรณ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงรัตติกาล  ปิ่นประยงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจารุวรรณ  สาจิ๋ว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายฐาปณัฐน์  เกตุแก้ว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนโชติ  พวงพลับ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธุวานันท์  มะหนิ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสมบัติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพชรพรรณ  ยินดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศศิภา  เจริญวงศ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายณภัทร  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศศิกานต์  ชุมไชย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปูริตา  กำจายกิตติกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชินวัตร  พิมเสน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐพัชร์  สิริวรรณเจริญ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปาลิณีย์  จูงใจ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกวินนาถ  ศรีชมภู โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงลลนา  เทพไพรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาลี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงดนุลดา  เสริมศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฏฐ์อภิชญา  อังควราอัคริมา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธนัญญา  แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปวริศา  หิรัญเกื้อ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุนิสา  สีแพรศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอดิศร  วรดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายชยุตม์  วิทยา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายบุญชัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายประกฤษฎ์  ทองแฉล้ม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปุณยนุช  ธนานัยพฤกษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกิตติวัฒน์  หลอดทอง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลวัฒนโยธิน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุธีมนต์  อารีชาติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวาทิน  กั้วกำจัด โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเปลว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ตรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวาริน  อินทร์กล่ำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายณัชกรัญ  สินถาวร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงคีย์ตะวัน  ภิญญสาสน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเณสกร  ทำเนาว์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอันดามัน  ฉายแสง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานกลาง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายลัทธวิทย์  ศรีบัวลา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกิตติภูมิ  วงศ์กำปั่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศิรพัชร  เจริญศิลป์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายคณัชพงศ์  กล้าณรงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สวนเมือง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพงศ์ปณต  ขำสม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงแพรวา  เนตรสงคราม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชาคริต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพุทธิชา  เบ็ญจนาค โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนันทรัตน์  ช่างบุ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพัชรินทร์  เต็มศิริ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธรรมบาล  เจริญสุข โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวีรวิชญ์  ชูกลิ่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายกฤตมุข  ท่าไชย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายปภินวิช  จิตไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายสิรวิชญ์  สีใคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวาสนา  จาตุรันต์เรืองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายภูธเนศ  มะโนลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ทรงกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายเจตวัฒน์  เจริญกมลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายภัทรพล  เฉื่อยนิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชื่นทิพย์  วงษ์เจริญธรรมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายเอกรัฐ  หมื่นศรีภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงจิณนิภา  ห่าน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสุพิชชา  ดาวล้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงฑิชญา  ตันฑุลวาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไชยนาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพมลพร  พูลพืชชนม์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนทัต  อัจฉริยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปรมินทร์  มงคลศิริโสภาภร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายสิริ  อุทัยแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปวัลรัสส์  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธนพร  วรคุณาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายณฐภัทร  ตรีภพนาคกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายณัฐวรรธน์  เริงนิสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงเบญญาดา  ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายสิรวิชญ์  ภิระพันธ์พานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวรานนท์  ชลวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายณัฐวัฒน์  กฤษกันทะวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงสมิตานัน  ปานทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายเกรโกร์  ศรีทองกุล แชตวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกมลภพ  กิตติทรงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายเอกมงคล  วิโรจน์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนนทกร  สอสุดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธนกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชนิสรา  นพวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอังกูร  วราทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม