รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายยศกร  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคฑาวุฒิ  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพสุ  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายโชคดี  ลี้โชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภคพร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภากร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณทภพ  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมิ  กิ่งกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักพนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนภัส  พรชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสมเจตน์  กู้เกียรติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภคพล  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชญานนท์  เบ็ญมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเมธาสิทธื์  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธนฝน  อ่ำชะรุ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชากร  วรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพฤษชา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรัฐภูมิ  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธฤต  สูนสมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤติน  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงดารา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสิรภพ  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุจิรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้ำใจมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  นิยมวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายสรวิศ  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพลพัฒน์  พันธุพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภทรวรรณ  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตั้งประสิทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิรดา  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกร  รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปุณพัฒน์  บุญสวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนพนธ์  พุกศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทรธิดา  นิลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพสธร  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศิราวิชญ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุดาพร  สวนมะพลับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณฤพร  ใยเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนรินทพัฒน์  ทิมย้ายงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐวิชช์  กุลพิพัฒน์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภวิชญ์กวี  ปิ่นชาญชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุพิชญา  ฟางทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายฌิษณุพงศ์  อภิชนธนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรวดี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศุภรดา  หิรัญรติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ฉัตรชยาวราฉัตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพัสกร  ทรงเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศิรวิทย์  รัตนศักดิ์ปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายศิวกร  เมืองพงษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูริช  ลั่นซ้าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายหฤษฎ์  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปฑิตตา  โอศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธนยศ  มหาวิริโยทัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณ์  วิลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธีรภัทร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอนันญาภรณ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายศิรวิชญ์  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพนิต  คุณะเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกร  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธัชพล  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายณภัทร  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายกันตธีร์  ศุภเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธนภัทร  โชคศรีศุภะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงชนาภา  พลราชม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายมนัสวีดล  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวริศรา  สีเอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงบงกช  สุวรรณพืช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศศิกัญญ์ญา  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณัชภูมิ  ศานติกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธนภัทร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายอาทินันท์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงผกามาส  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศรีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเอื้ออังกรู  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรรณวดี  ยงค์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชนากานต์  นิรามิษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกวินธิดา  ชัยปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศาลิศา  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธนภัทร  อุยโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเปมิกา  มะณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนพร  องค์วิเศษไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชุติพนธ์  รวยสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวิริทธิ์พล  ประดับพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอภิวัชญ์  ปัณฑรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายดนุพล  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภูมิรัตน์  ปาระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงครองขวัญญ์  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเสาวณีย์  เฉลิมสุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรมย์รวินท์  แซ่เฮ้า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุชญา  สุขปิติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรรณอร  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณฐมน  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปุณยวัจน์  กลัดพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีธนโภคิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธัชทฤต  วรภัทรกุลธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภานุกร  ศรีเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวสุพล  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิสรา  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพศิกา  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทรง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศุภาพิชญ์  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพนิดา  ยศสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชัชชัย  พานิชย์สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงน้ำอุ่น  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอรวิชญา  เจียรจรูญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกษมา  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรนาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอัญษิกา  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพิชญา  ปรีชาศักดิ์สิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพัชร์พิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอิน  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปุณฑริกา  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภีฎาลิน  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพนิตพร  กิมโสม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชาญวิทย์  พหลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนวิชญ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิระสุวรรณพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนภรณ์  จาระนัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวริศา  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจันทรัสม์  มณีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกฤตพร  ลาเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเตชิต  ฝ่ายไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกชพร  วงศ์สุริยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภคมณ  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปุณยนุช  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงตั้งใจ  โพสพสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศราวิน  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกันต์  รื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณณฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวันรพี  เลิศศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐมน  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภิรญา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกายณัฏฐ์  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเอกณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวรภพ  เรืองภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณัฏฐกร  สุริยวิทยาเวช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวรภพ  สังข์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพชร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนกฤต  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรรณิสา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชนกม์นัณท์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภิสา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพงศ์กฤต  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนาราภัทร  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงออมทอง  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชนาธิป  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปพิชญา  จักขุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศาสตรพล  บุญวัธนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนภัทร์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุนันทินี  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอุดมโชค  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรณภูมิ  ไซอ่ำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทรัพย์อาสา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวริศ  ริยะตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายโภควินท์  ศรีวิไลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกุลธิดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปฏิภาณ  จิระมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปภัชญา  สุขโขใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณทรงกลด  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนวิยา  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชยพล  สุขกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงชญานุตม์  สว่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายนนทกร  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุพันณา  ฟ้อนฟุ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนวิยา  เพ็งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปรียานุช  หงส์ชนะกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงโชติกา  ศรีรุ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายจิรายุ  โฆษานุภาพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายพัทธนันท์  อุ้ยปะโค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวุฒินันท์  ดีสลาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธีรภัทร  อึ้งไถ่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปรณพ  รัตนสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายณทธร  ตุมศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายศุภกร  โคมา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายนิธฺิวัฒน์  โสวัณณะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสรัญญาภร  เจริญด้วยศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชุติมา  เอี่ยวศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายณัฐดนัย  รอดนุช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายทินวุฒิ  จริยโสธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจิราพัชร  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชนาภา  ตุ้มหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงคณิตา  ชัยภัทรอัครกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงจิดาภา  โอ่งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญยัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สือเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายรัชชานนท์  สุขสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงประภาสิริ  อ้นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอติวัณณ์  ขุนทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐพล  กองวัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกนกพร  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กมลเฉียบแหลม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายคทาวุธ  พฤฒิสมพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายนันทชัย  ปาสาณพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายอานนท์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายปีติภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพรชพร  วัฒนะโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงมนัสญา  ขมเล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายคณิติน  ยางงาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายธนพล  ปะสังคะโย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายอาทิตย์  พงษ์แสนพัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงณัฐธิสา  บัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศรุต  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนกร  วงศ์กำภู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธานัท  สระบัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสวนีย์  ทองแสน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนัช  วงศ์สารคาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภัทรพล  วชีวะสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพุฒิเมธ  พุทธพรทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอติกานต์  พลีวัล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศิวดล  อานามวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายดลณชพงศ์  ปุผาลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญฑิมาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกัญชลิกา  โคอุก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอภิชญา  พริบไหว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิภาดา  เจริญใจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวรกัญญา  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอุ้มรัก  อู่พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอริญชยา  เอราลุก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  โกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอริสา  พรมอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธมกร  ชูชาติเจริญพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เหมอนันต์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐธีรา  กิตติเจริญพจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอรปรียา  เล็กโสภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเมธาวี  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกรวรรณ  น้อยปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนพรัตน์  ดาแดง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพฤฒภณ  สูญทุกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมินตรา  พาบุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปุริโส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนิรมล  พุ่มภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเสาวภาคย์  จตุเทน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนรินทิพย์  เนียรอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกฤตวัฒน์  มะลากัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิริกร  รักสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจิรนันท์  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปทุมพร  มงคลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนภัสสร  โนนน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงคุณัญญา  โชติรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พ่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรรษชล  วรรณมร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญชนก  โกศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรัตนาวลี  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปิยพร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวสุพล  เอี่ยมสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพนัชกร  วงษ์นิ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธีรโชติ  ทองขาว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงญาณิศา  สุนทรวิทย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงบัวบูชา  บุญประกอบ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาตม์สกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศิวกร  จันทรศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายโสภณวิชญ์  น่วมนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณิชากร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรัตนพร  หยาง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพลอยรวี  เสือชม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนันวรรธน์  วิโรจน์วรากร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพงศภัค  ฮวดตี๋ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปพิมพ์ธนิอร  บุษบงก์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัลยพร  ญาณพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงทักษ์ภัสสร  ภูมิถินเหว่อ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวณิชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศรีภูมิ  นันทพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธวัชชัย  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณฐกร  คำเหลือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนาธิป  ไชยเชษฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุทธิรักษ์  ภูศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษ์สุวรรณ  อิงควิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนัทธมน  โสวรรณะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรดา  หอมสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชวัลนุช  รัตนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธราดล  สมวิจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปาริมา  ศรีหทัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกวิสรา  ธรรมประทีป โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปภาวี  โชคชัยอำนวยพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปาณิสรา  โขมะนาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเชิงตะวัน  เลาหะประทุมบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งยง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพลมน  ใหม่หะลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวรัชญ์ภูมิ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณัฐปพน  ตรวจนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนภูมิ  พลลาภ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงโยษิตา  รวยธนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ซุ่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงลลิดา  บุญยัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมยา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วบุปผา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปาลิตา  เปี่ยมถาวรพจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเอกอุมา  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศิรินรัตน์  เล็กไม่น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายจักรภพ  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปิยนุช  ใจเพียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พึ่งรัตนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชนมน  เพชรเหมือน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิงควิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงจิรภัญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณัชชา  สามสี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศิวรรจน์  น้อยเสวีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศุภกร  อุไรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศุภิสร  พานทวีป โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายณภัทร  ศรวณียารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  พิธิยาณุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายธนดล  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงลฎาภา  พุยศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอิสริยา  คงวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายณฐกร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายปุณณกัลป์  วิหกเหิร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงมนัสวี  นโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายบริพัตร  อรัญกานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศิริณะภา  สุรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงอนัญญา  ภักดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพงศภัค  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเกริกเกียรติ  สุดชู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภูริณัฐ  สุขดานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายกวีเอก  คนตรง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธนกฤต  เทพสัตรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายชาญเกียรติ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายพีรพงศ์  ต่อชุนกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งเสถียรกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธนาพร  พิพรณ์พงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอาริ  โรห์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงภาสินี  เก่งการพานิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธันยพร  จิรธรรมประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรแก้วมณี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชุติมา  ทองผา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สร้อยเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธีรัช  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภัคพล  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชวัลย์วิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายชัยอนันต์  สุขศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายชิติภัทร  หงษ์ประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณิชากร  คนดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นายรุ่งรดิส  อะจะระกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นายศิลปชัย  รตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพลวศิน  พจนพิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายศุภิรัต  นำภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงปุณณภา  ปราชญากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธีรตา  แดงชาวนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสุฑามาศ  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้อคำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวปิยธิดา  มหาสิทธิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชฎาภกชณ์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงกานต์ธนิยา  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวรกมล  สุวัฑฒน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐพัทร์  วณิชย์ศักดิ์พงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณิกชาพร  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงลีลาวดี  สุทำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปนัดดา  ร่วมเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิราภา  พ่วงสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทรวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกานต์ณิชาพัช  ไวยเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปวริศา  ไพศาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอภิชญา  วัฒนกามินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงธนัชพร  ทองเดช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาศัลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภคพร  เปพาด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธนัญญา  ณรงค์หนู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปิยะพัทธ์  พุทธเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณปภัช  ประทุมศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายดลณพัฒน์  ปฐมสิทธิวัฒน์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงธนพร  บัวแดง โรงเรียนมารดานฤมล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพัชราลัย  แก้วเกิด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายวาทิน  ปัญจวิรัติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชลารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงฉัตรวดี  สนเขียว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุฒตาล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงกานดา  คงเกียรติยศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงบุญส่ง  อองสะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกุลธิดา  งามวงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายวิวิธชัย  ผิวศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายอัศวพงศ์  โอภาสะรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปียาพร  คำสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงดวงกมล  รัตนวงศ์คำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนภาภรณ์  สุดดใจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนภิสา  ดรุณเนตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพรรณธร  สร้อยทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายพลพล  นิจสินธุ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณัฐฐกานต์  เชื้อสาย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงพรรณวดี  ราศรีคูณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงสุรีภรณ์  แซ่เจา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงนันทิชา  แสงทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายปกป้อง  แก้วกัณฐี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวรติรส  อักษรครบุรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปวริศา  สง่างาม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวอนัฐการ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นายนวิน  บัวพืชน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นายรเมศ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐกานต์  ม่วงศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธีรนันท์  บุญเล็ก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายนันทศักดิ์  นวนแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นายกิตติวัฒน์  ถนนทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวอลิษา  พูลพิมมะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงศิรินทรา  เชียงเลี้ยบ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพีรยา  สินสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นายอภิรักษ์  เมฆโหรา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายสิทธิโชค  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นายณัฐพงษ์  อิทธิยาภรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวชลธิชา  แย้มเปี่ยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวณัฐกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายภัทรพล  ขาวยั่งยืน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายธนกร  จันวงษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงญานิศา  ขนตา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 นายนวพล  รอดเลี้ยง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายปณิธาน  ตะโนนทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายกุลกิตติ์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นายสุรนันท์  สินภักดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงเขมจิรา  นาคนวล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายสิริวัฒก์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายอนันต์  ช่วยเกล็ด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพงศธร  อภัยสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฐชนน  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายกฤษณะ  เที่ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวกันธิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายชนวีร์  กาญจนนิกร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิชาพิชญ์  ราชแสนเมือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชวาลา  ปัญญาสัจธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงญาดา  สีลุน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวณัฐมณ  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวณัฐชา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายคุณภัทร  เพ็งอุดม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสุพรรณศิริ  หาญประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายธีรวัต  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายนพเก้า  จิระวัฒน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวกานต์พิชชา  นพเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสุรินธร  วาปี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายธนาธร  วงค์พยัคฆ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฐนน  ศรีสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายวันชัย  ดารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณัฏฐิดา  จวงพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงจันทกานติ์  มณีรุ่ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายภาณุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายชินรัตน์  โสสาร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอารียา  วงศา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกรกฎกานต์  มณีแดง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงกชกร  ลอยรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายภูริพัฒน์  รอดกำเนิด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงฐิติมา  จิตรอำไพ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกัญณิกา  สุมะโน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกัญญาณี  สุมะโน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงฐิตาภักดิ์  วัจนะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงนัทธมน  ปัญญารังษี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงญาณิศา  พันชนะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวรรษชล  หวังประสพกลาง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณภัสสร  ลิ่มเชย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายนันทวัฒน์  พุ่มอรุณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายวชิรวิทญ์  จิระวรรณา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชลจันทร์  หอมทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนิตสิรี  ประสมบุญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชมพูนุช  อิงศิลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงเกวลิน  ทองใบ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปาริชาติ  สรรหาธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายณภัทร  พิทยานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสุวรินทร์  ผลบุตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธาวิน  เจริญสุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพิชญา  แจ้งรุ่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อู่วิเชียร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายยุติวิชญ์  จาดเจือจันทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กานต์ไกรศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอมรพรรณ  ประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายนพณัช  เจริญค้า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงชัญญานุช  กุลละวณิชย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายฐปนวัฒน์  ผลบุภพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายกิตติ  อุรเคนทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงนภสร  ศรีอุทยาน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงจิราพร  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงชลิดา  โกสินทร์สุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายทินกฤต  พรหมมาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายพงศธร  จุลเกษม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนทรโชติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยวงศ์พรหม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายปิยพัทธ์  กิมเต็ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายรฐกร  ทองบุญชื่น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอภินันท์  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกฤษตเมธ  บุญยกาญจนกุล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงลินลดา  วรรณสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายณัฐภัฏ  อินเเบน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายเอกตะวัน  กฤตธนเวท โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอภิชยา  เหลืองกำเนิด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยไธสง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม