รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงประภาวรินท์  จิตตั้งตรง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มผ่อง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุ่นธรรม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยินดีชาติ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ภักดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐตรา  รัตนยงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุชาดา  ฌานุวัตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษกร  พลารักษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพวัลย์  อิงไธสง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุจิวรรณ  หรั่งอรุณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอนุศิษฏ์  รุ่งเรืองทวีกิจ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชตะ  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายอภิวัฒน์  ชั้นเชิง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกรรณิกา  ผลมาก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงบวรรัตน์  เครือสินธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพีรภัทร  อัตถาหาญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายบุรธัช  สีสด โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธนัชชา  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกรนรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายเตชินท์  สดชุ่ม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอชิรญา  วารีรักษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุชัญญา  รังสีบรรพต โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอธิป  บานแย้ม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายอดิสรณ์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนิสารัตน์  เพิ่มพร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฐานิฏฐ์  พงษ์สะพัง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวรรณิษา  ชมภู โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอริสา  ผู้ถาวร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธยานี  เหล็กดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฏฐวิทย์  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจันโท โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทะอ่อน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนธร  กรเกษม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภาวิดา  งามการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภชัย  พรมรินทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายดิศรณ์  อยู่เย็น โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสุที  ไสยสิทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายบริพัฒน์  นิคม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนวัฒน์  บุญอภัย โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธิราพร  มนทอง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุภัชชา  พวงมณี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์มั่น โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกร  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนิพัฒน์  พุทธศร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกวิตา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวรรณวลี  เรืองภักดิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุภาพร  ภักดี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวีรวัฒน์  บุญพักตร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจิรายุ  รักษาพล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวิชุดา  ผดุงสิน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงค์ยา โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงยมลพร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริสาขา โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเรืองวิทธิ์  วงค์ยา โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักวงษ์แท้ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุธาวี  ชูจิตร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนฤพนธ์  บุญเหลือ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทรพล  นาคสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายเกษมศิลป์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนพรุจ  อภัยศิลา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอุมาพร  สุขจิตร โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายศิวกร  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสินชัย  สุรินทรา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติภพ  สำราญจิตร์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญรักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภัทรวุฒิ  หารกลับ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายจิรเมธ  เกตุมณี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพรชัย  อุดมวิเศษ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธงไชย  จันทสิทธิ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทร์อิน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนฤภัทร  ปัญญรักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิราศิณี  รักเจียม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงกลม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกนกวรรณ  คลังทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงมาณี  ซุ่นไล้ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงหทัยชนก  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศศิชา  ไพรสันต์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธารทิพย์  ชินศูนย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชูสาย โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนิชา  ชิวิรัมย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทบูรณ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนาริน  พี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุพิชชา  กุดแสน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิดา  เห็นดี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายศุภโชค  สาพรม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมนธิชา  ชลมารค โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอัญญาณี  กวางทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลพมณี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลทรัพย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายพงษ์เทพ  ชะนะแสวง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายคณิศร  น้อยโต โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายฉัตรมงคล  พี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เนินลภ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพอเพียง  จรเสถียร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอาทิตยา  เสาวภาร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายฟาฮัด  อาลีรังประเสริฐ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรัฐูภูมิ  คงในสุข โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธีรดา  สมจันทร์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทกานต์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนาธิป  มานอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเจษฎา  ซาอุไร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤติน  เลิศภัทรกิตติกุล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวซู โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทานนท์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยอาษา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนิตา  แก้วทองเพ็ชร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงแสงนภา  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนีนนารา  พาพิมพ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงดารากานต์  จันทษร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทาหลอด โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุภาวดี  นาคา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหล็กศรี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสิทธินนท์  เหล็กศรี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอรดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเอวิกา  นนทะบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วนิล โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสุวรรณชัย  ชุมปลา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวิทวัส  สุดใจ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกรรชัย  สารสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอภิชาติ  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจักรพงศ์  ชลศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพรพิพัฒน์  ผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรเดช  แก้วนิล โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูมินทร์  แสงเข้ม โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายบุญรอด  อ่วมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีรโชติ  เวียนหา โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธีรภัทร  ไพยสูตร โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพัสกร  ยอดจักร์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวรรณวิภา  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุภิชฐา  กำแหงนา โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัชชา  มณีฉาย โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปราณี  ราศรีใส โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายชโนดม  โอนทอง โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกัณฑ์ฆะตรี  ราชอ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายอุดม  การะเกตุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายชัชวาล  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพันทิพา  งามขำ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอริสา  จันภูถิ่น โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปานวาด  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกรกนก  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธณัฐญา  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปฐพี  ปัญญา โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายทวีรัฐ  บุญทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธรรมรักษ์  มะลิวัตร โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุธิดา  ภู่คง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินาหอม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายธนกฤต  จำปาแดง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปานไพลิน  เพียรกิจนา โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพัสกร  ปลื้มทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายไพรัช  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองใบ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศราวุฒิ  คนเพียร โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายจารุวิทน์  บุญโย โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยศรี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายจิรายุทธ  ตั้งอิสราวุฒิกุล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกมลวรรณ  หล่อทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนิพาดา  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทจันทร์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกีรติกร  ศรีสำราญ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสุทธิภัทร  ภาคใหม่ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอารยา  วิบูลกูล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มั่นยืน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระชาติ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายคุณานุคุณ  หนูรอด โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงเกตุมณี  เทศกาล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายนพวิทย์  รอดมณี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงไอริณ  สมป้อง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพัชรภา  คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายนนทวัฒน์  ทองประสงค์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอภิญญา  นรอิ่ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นสวรรค์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพนิตสุภา  คุณหนู โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายศุภกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มณีเนียม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงเบญญาภา  สีโส โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายอิริค ยูฮง  ลิว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายบัณฑิตวงค์  มั่นหมาย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิพาพร  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมษา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายกฤชพล  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสิพัชร์ตา  สถาวรกุลเสฎฐ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  ป้อมกูล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศุภิสรา  คำพินิจ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวคม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองทา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิณแก้ว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพัทธมนธ์  พิณแก้ว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนิตา  พันธ์ุ่เสนาะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธิติ  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายรัชนาท  หาญเสมอ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิสา  เกรัมย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัทราภา  ประมาณพล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธนพร  นันทนุช โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชมพูนุท  เค้าดี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วคำภา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายหัตถชน  คงมนต์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพริษฐ์พงศ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงฐานมาศ  พงษ์ญาติ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวนิดา  นาทนงค์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพีรชยา  บุญสด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญศรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อินลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ทรงเวียง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมณี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจุมพล  อิ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพัสรารัตน์  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอารยา  ยิ้มใย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม โรงเรียนบ้านตาเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชญาณี  ศรีประจำ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวปุณยวีร์  วงศ์เสาร์ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปรัญญาฤดี  สินสายออ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิรัลยุภา  จันทดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงตา  บัวลา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชญานิน  ฉันทะ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศรัณญา  สมัครพันธ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวุฒิภัทร  สมโฉม โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม