รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนาตาลี  เจริญมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธีริศรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธีรวัฒน์  วงเชียงยืน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรรดา  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายคณิศร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเทพกุญชร  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเวทิตา  แซ่เต็ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิดา  คำแหงพล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายยศกร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัทธราภรณ์  แผลงศาสตรา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชุลีพร  พรมณา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิมณฑา  ลีพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนิติภูมิ  โคตรภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอัศนัย  ดีหา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรัญญา  บัวน้อย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพชรมน  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพชรอร  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายศราวุฒิ  สระประทุม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรภัทร  จิตระงับ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศิริิลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤตภาส  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มงคล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนพล  คงเมือง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนฤมล  อาสนาทิพย์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรัฐภูมิ  ยังกลาง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธาวิน  ตระกูลศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิญาดา  กล้าประจัญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์โหน่ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายโอลิเวอร์  แฮกเกอร์ที โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจิตรลดา  ทินนิกร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนันทิยา  แซ่เต็ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสิริขวัญ  หาระพันธ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเทวา  รัตนศรีหา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณทา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐพร  ขุนวิชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริกัญญา  จั้นภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอิรยา  จินดาพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอริสษา  แก่นนาคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงขวัญจิราพร  คลังอุดม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุธาวีย์  อาภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนัฐชา  จำรัสภูมิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเขมิกา  หามนตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายคุณธรรม  วงษ์วิชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมาริสา  ดีนัก โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรินทร  รัตนพลที โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสหรัฐ  ทานุวัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธราเทพ  อนันตภักดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฐิมากรณ์  กันยาเหมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอภิชัย  ใจมุข โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายบฤงคพ  พิชคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอนันต์ตะพล  นะจะคูณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศิวกร  พักจะรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนาคม  ตาคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวรรณิภา  ชามากลม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบัวทิพย์  นาเทเวศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายฉัตรชัย  เมโรนิด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวนัชพร  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรัชฎาพร  จันหอม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  โฮมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพิครา  หาสุวอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนาพร  ผางเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนกวนันท์  อันภักดี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปานรวัชร  จินดาพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองอุไร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงขวัญฤดี  เกิดสุข โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญพิชชา  นาคจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐพล  คำสอาด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคเชนทร์  ชัยเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญไชย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมาโอะ  อิเกมูระ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอนัญพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวริสา  ยังเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีรังสิต โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญมูล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรินทร  เค้าโคตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสลินรัตน์  สมใจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปาริตา  อ่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิทักพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติกานต์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  สิงห์ชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุรสา  เกตุขุนทด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายทักษดลย์  แก้วไพรวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนฤภรณ์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสิทธินันท์  โพธิ์หล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกันตพัฒน์  เพ็ญศิริวรรณกุล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายไอริสสา  กัลยา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชนิกานต์  แสนสมบัติ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายกรทักษ์  ทวยภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายสุทธราดร  ภูครองจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลายลวด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปรเมศวร  สุทธสิงห์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวรินธรา  พิมพ์ศรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธันยพร  วรจักร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนาดียา  ไวยวรรณจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปนัสยา  จำนงค์โภค โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองบ่อ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวณิชยา  วรรณทุมมา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกนกพร  พลนิกาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนภสร  อนันทรักษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงลัลนาพร  กองจันทร์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัชชา  มูลบัวภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเจตปรียา  จันดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจันทิพร  ผงทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอภิชัย  นิสา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรพงศ์  ฤาชา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายชาญนิติ  สุนทะโรจน์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายทนงศักดิ์  อภิสิทธิ์นันท์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอภิรดี  บุญเกิด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธราดล  เสิกภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกุลรดา  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจารุพร  คุ้มชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปิยนันท์  สีหานาค โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัชชา  วรเวชกาญจนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศศิพร  ด้วงคำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพรรณปพร  จันทรสูรย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงญาฑิตา  คำหนองไผ่ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุวพิชญ์  คำโสภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายธนากร  นนธิบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจีรภัทร  อาจเจริญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัสธารีย์  มงกุฎสระน้อย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีระพล  พนมเขต โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศรัณ  คำมะภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัชชา  หาดไชย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรุ่งนภา  อุปพงค์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญาพร  ภูมิโสม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธีรสุดา  สุวรรณไตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกิตติพล  เสน่หา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูริวัฒน์  ตีอกทำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพยุงศักดิ์  พิลาชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศินดา  แพงวาปี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเปรมศักดิ์  สอนจ้อย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสุเมธ  แซ่นี่ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอนันตญา  ภิมลนอก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงโสภิตา  แก่นภักดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอริสรา  เต็มบุญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจารุพร  บุดดาพิมพ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์หล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศศิวิมล  พันพลอย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุธาสินี  เข็มทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนารีย์  พลนิกาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิประภา  โนนสูงเนิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงขัวญจิรา  สุวิทยะศิริ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฐิติกร  ชัยบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรหมพร  พรมโสดา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพิมาย  วังพิลา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนิดาภา  พันพลอย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนิกานต์  ขันอาสา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอภิรญา  ภักสะภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมพุธข้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพนิดาพา  นางเถาวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสิรวรรณ  คำดอนหัน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิรินธิวา  เหลาเพ็ง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปราการ  บังลาด โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชิตพล  อ่อนสีบุตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิวปรียา  วงค์แสนคำ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติสัณห์  ขอดแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุภัทราวดี  ทับบุญ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนาตาลี  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริตื้นลี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปาลิตา  ภูพวก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงประภัทรสร  จันทนมูลตรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงยุพริสา  เหลาเคน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญญาวีล์  ลอยประโคน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเตือนใจ  เพียรแก้ว โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงเงิน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสาริกา  เวียงเงิน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจินดาหรา  สอนโส โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงทัศนนันท์  แสงดาว โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสมาพร  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงมณีแก้ว  คำภา โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงแพรวา  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวรรณศา  วงษ์ชัย โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันทะอธิพานิช โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายธนกร  ประวันเนา โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภูมินทร์  ศรีแนน โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงบุศยารัตน์  อุปจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยกิจ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปาริฉัตร  แนวโสภี โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอัญชลีพร  ชนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอุมาพร  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายปุณยวัฒน์  ป้องจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจิรภัทร  ประจบกล้า โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ขมโคกกรวด โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงแรกฝน  ปุณณกานนท์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนวัฒน์  หอมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกชนิภา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงมุกธิดา  สิงหาร โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุธาสินี  มณีทับ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเกวลิน  มือดี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ่อนเงิน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายอธิป  นะรา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุพรรษา  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วจีน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงนัทธมน  พฤฒามาตร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสิริวิภา  ผานาค โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศิริพร  พันธุ์กอง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายอาทิตย์  นาเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณภัทร  เเซ่ท้าว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชนัญชิตา  คำเพียวงค์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศุภิสรา  เกตภูเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธนวิชญ์  จักษุทิพย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนวินท์  จักษุทิพย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจักรรินทร์  หอมดวง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนริศรา  ่นามสว่าง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากเพ็ชร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสาวิตรี  สีแดง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชญาพร  จิตมาตย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุธาดา  รถสีดา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกษิดินทร์  จันทร์หอม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนพรัตน์์  แซ่โก๋ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  ชาญเดช โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงญาราภรณ์  แสนพงษ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุชาดา  ทองกุนา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงญานิศา  วงษ์กลางชูฤทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกชพร  พลศักดิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุวพิชชา  บุตรธา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายฐิตามร  ทองมูล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชัยยุทธ  พนมเขต โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอารยา  น้อยดี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวณิชยา  นุภา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิภาวี  แสนเวียง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายนครินทร์  กัณพาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายกฤษฎา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐพงษ์  เหนือเกษ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายบุริศร์  ภูจำปา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายศุกธวีร์  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปรียาวดี  พุทธโคตร โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปริญาพร  สินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 ป.6 คณิตประถม