รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงดวงกมล  โคตมะ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เงินใบดี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปนัดดา  พุดซ้าย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรเดช  นวลชื่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนิปุน  ปานไทยสงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิติพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงคำกลอน  โคตะมะ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจูารุภูมิ  อินภูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอภิญญา  พลธิรักษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภูวดล  ภูกองชัย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกฤตเมถ  สอาดเหลือ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพลทัต  แอสซาด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายเจษฏาภรณ์  เนื้อขาว โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมมา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอโณทัย  สำราญวงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนพัฒน์  เก้านพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนภัทร  หาที โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกีรติ  รอดทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภริภัทร  สายโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะโฮงคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงช่อลัดดา  นารอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายนคินทร์  ดาแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญพิมล  ทุงจันทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายศตายุ  ปั้งจันอัด โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายรัชชานนท์  พลมุข โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชาพร  เหมังคละ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิราภรณ์  โคหานาม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เมตตา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนภัสรพี  วชิรเศรษฐ์กุล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพชร  แสนสร้อย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปุณณภพ  ทองโป้ย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปริญญา  อินคมล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิริญญา  โสภา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนภัสส์ตา  จินรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเมธินี  สามะ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกร  ซาหยอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายวิศรุต  ประเทือง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้วงนิล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิยะดา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงคุณัญญา  บันเทา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิณญดา  อามาตย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายมินธดา  ศรีบุญ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธิดานันท์  บึงมุม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเอมอร  หาญสุริย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายก้องภพ  หงษ์ทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสิริพรรณวดี  เจริญพร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายวรรณภัทร  กองเกิด โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนากร  โปร่งมณี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัชราพร  พิมพิสาร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกรินท์  แหลมทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศิริภาพร  ชัยเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุอัน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐธิตา  สีลาอ้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ทวีสิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเบญมาภรณ์  ศรีกอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศศิธร  มีเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวารินธร  ยะธรรม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญานิน  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพัชรินทร์  ค่ายเพชร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมธิค้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรชต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกนกพร  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงฐนพร  กางกรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอาทิตย์  ศรีน้อย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศรัณยู  เงินขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนฤทธิกร  สุวรรณชาติ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เลิศใหม่ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงยอดเศรษฐี  ศรีสะอาด โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุศลิน  มรรครมย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดวงฤดี  กะพันพล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐรัฐ  โทแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิลัญธารา  เยาวราช โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวสันต์  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกวรรณ  มนต์อินทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญรดา  ศิริทองสุข โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปัณณธร  ศรีพรรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูพาน  เจริญเชื้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเอกนฤน  ศรศักดา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพลากร  โคตรชุม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนวรัตน์  พูลทจิตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชาลิสา  ไปดง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชราภา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรภัทร  บุญมี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฑิคัมพร  เชิดชู โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนาตาลี  สิงห์งาม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณฐิกา  ณรงค์เพชร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีถาการ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิรินภา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจันทิมา  นามวงษา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงราชาวดี  จันเทา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงดวงพร  จำปี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายรณกร  แสนคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายจิณณพัต  วงษ์ชมภู โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วพิลา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายกฤษฎา  หีบแก้ว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศลิษา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายชนินทร  พินิจมนตรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกาญจนา  เรืองโรจน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศศิริวัฒน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ว่าไทย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงดนยา  เหล่าโคตร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงทิภาพร  นาคนคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชยานันท์  จันทะวะโร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทิฆัมพร  นรายศ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอัครพนธ์  พรมมานนท์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเจษฎา  หล่ามี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรภัทร  มาตสมบัติ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรวิชญ์  บุญหล้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเกษวราภรณ์  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัสสร  ขยันชม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิรินทรา  เหลานวด โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณฐกร  ภาพันธ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายมนต์มนัส  ปุริโส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอาทิตยา  ยอสะระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกณิกา  ขุนชาญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพัชรวรกาญจน์  ชมภูบาง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาณิศา  ประกอบดี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเจตชรินทร  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนภสินธุ์  อินทะพะหลา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณภา  ยวงสุวรรณ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวีรยา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม