รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอติกันต์  ธีรสุนทรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลภพ  ศรีลำดวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธณัญพรรษ  จอดพิมาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเปรมปรียา  เปรมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรศรีสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวรรธน์  พฤกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมจิรา  เที่ยงมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคณิตพงษ์  นงนุช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณชพงศธร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภกร  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายโชติพงศ์  รักษาเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐชนน  สินอำนวยผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงประภาสิริ  สีลาดเลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนนท์ศักดิ์  ช่างขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกันทรากร  หานะพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพรหมชนินทร์  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณฐกร  แสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฮาดวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจักริน  ตรีเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนชาติ  คำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนัช  สารทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายติยทักษ์  จิรวัฒน์จรรยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายวงศกร  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกมลพัชร  ธีรสุนทรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญมีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังข์น้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิภูริ  ยุบลมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายโอรส  หารลำยอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฐานิตา  แซ่ก๊วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศุภวดี  เหล่าเทวากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐวิภา  ซอเลาะมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชัญริภา  อัมรัตนเจตแจ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัชชา  ทิยพ์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญากร  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอธิป  ภูวไพรศิริศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสิรวิชญ์  เครือภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนดล  ทีเหล็ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนภสินธุ์  ธีระรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพงศ์ธาริน  สิริสุขสง่าพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฐกฤต  ศรีวัฒนาปิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนรวรรธน์  จันทะโข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอารมิน โยอาคิม  ชาร์นิทซ์กี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักษาภิกษุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจิรวดี  บุญทองแพง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิชามญธุ์  นนทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงภัทรวดี  เทียบอุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดาโสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาณิศา  ธีระรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภคิน  พายุเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฤติพัฒน์  หวังมะโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤติพงศ์  โคตรมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสหฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติกวิน  อารีย๊ะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอัครพล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวรินทร  สินทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอลิสซาเบธ  โอเพิล เดรเวทท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศิริญาภร  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนรมน  ภู่สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อำไพชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธรรมนิตา  คูณล้าน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวรวรรณ  สีมาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนฤมล  พันเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปานตะวัน  แซ่หวัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงขวัญหทัย  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปวริศา  สาริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภัทรภร  คัมภิรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีหลิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรินลดา  เรืองโอชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปสูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอริสรา  สาธิมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรมิตา  แสงอรุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลุนอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนกันต์  ผาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเจนธรรม  จรัสอุไรสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธีริศรา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงทิพยกาญจน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนภัสสร  นาคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐชา  แดนกาไสย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธีรมาส  พาโคกทม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมาริษา  ผาพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมแวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเอมอัชฌา  ดวงแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรางคณา  ทิ้งโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนาธิป  วิสารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูมินทร์  ศรีบูพิมพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฐานัส  รัตนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรอินทรา  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภาณุวีย์  พุทธศานติ์บัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศศิมาพร  แดงประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมนัสวี  ประภาการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจารุวรรณ  เค้าเหลือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุ่นสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนพร  มะลาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทราวดี  เมืองไธสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุทธิวัชรเมธีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรัตนมน  สายแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลอยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพสิษฐ์  อ่อนพวย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปุณยาพร  หวานแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุณเมศ  บุญสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชวลิต  พืชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสิรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายบุณยวีร์  ัปัสสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเจษฎา  มหาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวรัญญู  ดีล้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคะนอง  คนทันทส์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอภิมงคล  อุ่นเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  กองจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภูรินทร์  สีตวรรณมาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกัณพงศ์  บัวสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสิรวัชชา  แสนคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศศิชา  ศรีทาสร้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แก้วดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรัฐศาสตร์  หลักโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณปภัช  มั่นหมาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวชิราวิทย์  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณวันวิสาข์  มีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรรณกร  ทีเหล็ก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชญาภัทร  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายศุภณัฐ  เตโพธื์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายอังกูร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอิสริยชาติ  เย็นเสาะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนาตาลี  ยังแฮง ลิมบู โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกรกฤต  ด้วงบุดศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชญ์ชาภาภัคร  วิมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพรบุณยา  คูณโปก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชนิสรา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนกร  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภูผา  ต่อสหะกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายศุภกฤต  ทึนรส โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายราชันย์  ขันโยธา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายคเชนท์  โอนกระโทก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายชวกรณ์  พิชิตชัยรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศิรชัช  สุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายเอกลักษณ์  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายยศพล  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุภัคตรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชนันยา  ห่างไธสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมองาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสิริโชติ  นาทาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงหฤทัย  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกฤตเมธ  คงชาตรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิวงษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุภารานันท์  วิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรภัทร  ประนัดสุนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกชกร  นาดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรวรรยา  เทพสุทธิ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรนุช  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐกรณ์  พรมโสดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภูริชญา  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรัตสุดากานต์  ม่วงซอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เกลี้ยงล่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพริมรตา  วงศ์ทหาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนพนันท์  เก่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศิริศักดิ์้เกษม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอริสรา  อุดม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนาตาลี  โลกายุทธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทนา  กันสีชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวัลยา  พลสงคราม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอนินทิตา  เลพิมาย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายโชคบารมี  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศิริศักดิ์  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภัทรพล  พลยางนอก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศรายุทธ์  น้อยอำแพง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพัชรพล  ทองดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศิลาพร  ทันสมัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวิลัตติกา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรวรรณ  เชิดชาย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรพิชชา  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปลายฟ้า  แลดไธสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวรนิถย์  ประโพทานัง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิชญา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธีรชัย  เมสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอังคนา  แก้วลอย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอารยา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุพพล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนวรัตน์  หล้าโน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  พูลชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนภัส  ดีแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์คำ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงญาณิกา  ยิ้มฉาย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศลิษา  จันทาดา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายรพีภัทร  มหาสาร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวริศรา  ชิตุพา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรนภัส  ดีแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอัญญาณี  หล้าโน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายปรมินทร์  ประกอบมี โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธีรธรรม  แก้วบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายปณฎ  ขาวพา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศศินิภา  อินทะนาม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัสภัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภาวิณี  ชาวพลทอง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอนุธิดา  เล่ห์กล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกนกอร  นาหก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอนุชา  เวียงวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูวดล  ยามใส โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัฐพงษ์  เหลากำพี้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนภัทร  สันติสุข โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวรัญญา  โกสุม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนิภาพร  โหว่สงคราม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอารยา  นงคราญ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุธิมา  คำค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปวีณ์พัชร  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นายอภิชาติ  เลิศขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายเอกลักษณ์  โครตชาดา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายภูมิรัตน์  สุขแสน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายวีระศักดิ์  อัสภัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายสิทธิพล  พูลชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชญา  ปุริโส โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงศิริจิตต์  ศรีโปฏก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวปิยภรณ์  ศรีวงษ์โชติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฏฐพล  สุวิชา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวัชรพล  ยศกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีสังฆ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สมภาร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุพพล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีเพริศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัฐศาสตร์  มหาราชานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุมิตรา  เมืองกุดเรือ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  กองคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงแพรวพราว  เพ็ญไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเตชา  เคน้ำอ่าง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ไกลคะลา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบุษกร  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวนิศรา  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวรัญญู  ทาแท่งทอง โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายภูตะวัน  สินทบ โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายเจษฎา  หลักโคตร โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงขนิฐา  มุ่งอาสา โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนันธิดา  สิทธิวงษา โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวริสา  กดนอก โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายตัณติกร  จันดาเขต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภกร  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายนิคม  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายนภนัฐ  อัสสาไพร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธนากร  ถินถาวร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤษฎา  ปริโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปภัสรา  คุนาคม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงเกวลิน  ใหญ่ปราม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอัธยา  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอนนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุดาวดี  พลนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายภาณุพงษ์  พลจังหรีด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนาถลดา  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศิธาทิพย์  เนตฝาง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนิติรัฐ  ดวงพายัพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพลอยลดา  พุทไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพลชนก  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายสิรภพ  ภูมิไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศักดิ์ศิริกุลมีชัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุรภา  แก้ววรรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิขำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายภีรวัฒน์  ธรรมกัณหา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวิโรจน์  ใจสว่าง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายอริญ  จันทรัตน์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงบุญญิสา  ปะยันโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปริศนา  เชื้อกุดรู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกัมปนาถ  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัตนาภรณ์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัทรชัย  พันธุ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุฑามาตย์  อินทร์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฐิติกา  โคตรธาดา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพรไพลิน  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกชกร  ใจเที่ยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปวิณนุช  เวินเสียง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอภิสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมาติกา  ปริโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรพิมล  ไสยาเย็น โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกมลชนก  มาลาศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีการนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจินดาภา  บุญสูง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตย์เลิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงแพรวา  แสนวา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัฐภูมิ  โคกสีนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชาลิสา  จันทนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวัชรพล  อุดม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีรวิท  บุญเลี้ยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุภกรณ์  สารเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศิริญาดา  เพไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนันท์  หล้าพา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศิโลรัตน์  เพชรราชา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีระพัฒน์  สร้างนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมาริษา  สมบัติราช โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงฐิตาพร  สุขคำเม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงมีสุข  แก่นเชียงสา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงจิดาภา  ชุมพลมา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวรัชยา  จำปาเเก้ว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายศิรศาสตร์  ภูมิสถาน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายพิชัย  อุทัยดา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธนะวัฒน์  สุริสาร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายภูมิพัส  สีหะคลัง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายพีรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชนันธร  พรหมแสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพิชเยศ  เค้าแคน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวัชรพงศ์  เพชรก้อน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายรังสินัน  ศรีคูณ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเดชาวัฒน์  มีปิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนิศาบดี  มิเถาวัลย์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนภาลัย  ดลพันธุ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงชรินรัตน์  คำโส โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพรชิตา  ไลออน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอรวรรณ  อู่นอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพุทธิตา  ทองนิล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนิธิพร  โสภณ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจิราวดี  ชวดศรี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรวิษา  ปุเลตัง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงฐิติมา  นุชมิตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอริสรา  โคตจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชลธิชา  โสดนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภัทรพร  คชรัตน์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนันทวัน  การสร้าง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุนิตา  เดนโม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอรอุมา  เทียมทะนงค์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศรีวิภา  ยุวเพ็งศิริกุล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนิติยา  มีมาก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธัญญาธร  พลโคตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอทิติยา  ผุยเถิง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชุติพรพรรณ  โชติราษี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภัทรพล  เกตุภูเขียว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศุภชัย  ปุนไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเมธา  มอไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตตานี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายพัชรพล  กาญจนพูนสุข โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติวัฒน์  มุ่งเกิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชัยพร  ชวนศิริ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชูเกียรติ  ชัยวงษ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอภิสิทธิ์  พงษ์สาลี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภัทรพล  โกทา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายพันธวุฒิ  เพียงพอ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูวดล  เทพตาแสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธนคาร  กระฉอดนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวดอน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงรุจิษยา  พันธุ์แจ่ม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุหา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรัญชิดา  ศลาประโคน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  บุญเกิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอาทิตยา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอนัญญา  เม็นไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  พลโคตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวราภรณ์  สุขโต โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงประณิตา  ศรีหาเบ้า โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐธิฌา  ประวันเนย์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชลดา  กิ่งนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ฉายจิตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณริสสา  คนรู้ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอลิสา  สาพรม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายตุลยวัต  โชคชัย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปิยพัทธ์  โรนัลโด ฟือบุส โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธราดล  สุภารัตนากุล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนภัทร  มิสา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกฤติน  นกพะเนาว์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเกริกกรินทร์  แสงแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธนบดี  จันทร์แสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปภาวิน  กองเกิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายฐปนพร  จรุงพันธุ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพียงพอ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนภัทร  รังเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงประภาศิริ  มาตย์นอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชลกร  บุญก้อน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุธิดา  วิสิฎฐ์พรอักษร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมิดจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอัญมณี  ธนากรวิเศษ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชมพูนุช  ตะริศูนย์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภูริชญา  อาภรณ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอภิญญา  นาราษฎร์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอัญชลิกา  ศลาประโคน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอรเบญญาภา  ศรีพานิช โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  เพิ่มทอง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสโรชา  ฝากไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชิโนทัย  กองเกิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชนม์นิภา  แพไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภัทรจาริน  ขยันงาน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงฐิตินันท์  นาซอน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอนาเบล อภิชญา   แอช โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงช่อฟ้า  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธติญาดา  เปรมปรี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธีรนันต์  ยินดี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอรัญญา  พิชหอม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อาษานอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญธิดา  มะลิโค โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปาณิสรา  สีเหลือง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาบำรุง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรจันทร์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชวดศรี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปนัดดา  เรียงแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศศิณา  แสงรีย์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤตภาส  ขีปนวัฒนา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนัญธิดา  ริมโพธิ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภัทรพงษ์  ไชยพรม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศุภกิจ  ริมไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนสมบัติ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกฤติภณ  โพธิ์แสน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศุกลรัตน์  คมขาว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวิทยภูมิ  กุลพรม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนงนภัส  เหยียดชัยภูมิ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศิริไปรญา  พันธ์โภชน์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิรภิญญา  พงศ์เจริญ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธนพร  แสนคำ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรัญญา  ปานปุย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชนะชัย  เทพตาแสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤตธนกร  เทพวงค์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยล้าว โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญาพร  ใจพล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนสิทธิ์  ภิรมชม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวิชญาดา  อุตมะโยธิน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณกฤช  รัตนมาลี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกนกพร  อาษานอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวิจิตตรา  ขุ่มด้วง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงภาสนี  สุงิ้วงาม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมทะนงค์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรติกร  โสภาพันธ์ุ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภวัฒน์  นามไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนพัฒน์  เพ็ชรวิเศษ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรัตฑภูมิ  ใจเที่ยง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนปกฤต  บรรยงค์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภิญโญภาพ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเอกบริราช  มาตย์นอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอัญญาณีย์  สิงห์แสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพงศ์พณิช  แซ่ตัง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐกรณ์  โอสระคู โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายดุวิศุษม์  โคตรทองหลาง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเทวิกา  พรมยาลี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศิรภูวณัย  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรรณรพร  ราชสีห์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภาคิน  ไชยสวาท โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงหทัยชนก  ปาลินทร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธิดาพร  เดชดุดี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปรุงสิทธิ์  ช่อรักษ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงดรุณี  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงเจนจิรา  มนตรี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายกิตติทัต  บางปา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายภูวเนตร  หงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฏฐากร  ไปปะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมพ์พร  ช่วยนา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงแพรพิลัย  สุขกะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงรัตนาพร  วันอุทา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุณยนุช  รัศมีเดือน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาตย์สร้อย โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธันยพร  อยู่ชุมพล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ศร โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสาริณ  ทองดี โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม