รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายรชต  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายญาณพัฒน์  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยอดสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนากร  เค้าหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายพชรดนัย  ชัยลอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกริชอธิป  อุดรบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภกฤต  พิลาดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชานนท์  ชาวดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสรวุฒิ  กำไลทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจารุมล  โคตรมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรนุช  แสงจันทร์ผ่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์หนองแวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุภารัตน์  เสียงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญพร  โยธิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพงศ์  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายทิวากร  เวียงเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปัญจพล  สอลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรภัทร  เดชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพชร  พิมพ์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกมลฉัตร  โชติศิลากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภูรินญา  ศรีศิริรัตนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงลักษิกา  ปักการะโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชญากร  กระแสร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายญาณวุฒิ  จันทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภาณุพงศ์  วุฒิเวชช์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปณิธาน  อิงสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภควัฒน์  เสนคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภูมิระพี  วันนิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสมิตานันท์  ยิ่งยืน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพงษ์  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนาคินทร์  พัฒนพนิชธำรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอติรุจ  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐกรณ์  วังกาวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพลกฤต  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายอำพล  พรมภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงมลธิชา  พาบุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกฤตยา  ประทุมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฎฐาพร  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวัชรา  บุญมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศรัณย์ภัค  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศุภชัย  หมื่นแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสุริยา  ภาไธสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอัครพนธ์  สุดแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอัคราทร เจอราร์ด  คูลเลน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศิรสิทธิ์  สมด้วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคมกฤษฎิ์  นาฬิกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ผิวผาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วแก่นตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธนนท์ไชย  จันทร์นวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอิทธินันฑวัฒน์  โสภาจิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพีรภัทร  คำคอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภูวดล  สมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพลกฤต  รัตนกาฬ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภูมิภัทร  รองศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายครองราชย์  นิลทะสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพงศธรณ์  บัวโฮม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมธาวี  บัวขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปิยฉัตร  ดาน้ำคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิรวฎี  หอมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสิริราช  ศรเทพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเมธิกานต์  เทกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธิญาดา  แดงบัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์หาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอารียา  ขุนรายา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลนุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนรากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพัตรพิมล  พลเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศรุตยา  ประโมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชนวีร์  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศราวิช  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐกรณ์  พระจันศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชยธร  อูปแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวรปุลิน  เสาร่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวนัชญา  สิงห์โค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชนัญญา  อาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สาครวงษ์สุริย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวิภวานี  บุญพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายสุภราช  อันชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณตะวัน  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนราธิป  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชนาธิป  ชาดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนรัตช์  สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์ละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูมิกิติ  ภูพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติรักทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณภัทรพล  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภูริพัฒน์  ทำสีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฏฐพล  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวชิรวิทย์  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายดุลยพัฒน์  ดุลยธรรมพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชวิน  ปัญญาพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรภัทร  อิ่มแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงประภาวดี  มาดอนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฑิตยา  กิจจตุรพรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศุภิสรา  โยธะคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมุจิรานันท์  เพียสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกันติชา  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปุณณภัทร  นารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวชิรวิทย์  ยืนยัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสุรนาท  เพลินสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้ออภิวัชร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเบญจพร  สิริลักขณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาริญ  ศิริพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวาลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธมลวรรณ  สาศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรดอนก่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชลดา  เนตรสมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธรรมภิรักษ์  เพชรแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยนต์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศศิธร  อภิรัตนเจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุธีกานต์  นิ่มสังข์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลันธร  สุจริต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัตต์รัตน์  รังสิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเพชรลดา  ภูขน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชลรดา  กิ่งเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเอกกวิน  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนวัฒน์  บูชาชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชนธร  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณภัทร  รองคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิรดนัย  งามยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชนาธิป  เรือนเครือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูตะวัน  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูวดล  ศรีทาแก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชยางกูร  จำปามี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัฐพ์ปฐม์กานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอัจฉะริยะ  สายจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงษ์ภิวุฒิ  ระวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตภาณุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพอเพียง  ผอนนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปณิตา  โชควิริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัทรพิชชา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงว่านเพชร  มณีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเขมรุจิ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิรัชญา  หลินศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุชาดา  วิสูงเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนราวิชญ์  ชนะเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์วงศ์โรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุชญา  เค้าแคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพชรดนัย  สมีน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรัชชานนท์  เสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฐิติศักดิ์  เหมือนนสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนบดี  แรงเขตรการณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภาสกร  สุขแพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกฤษณพงณ์  มูลกัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปัณณธร  ดอนเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทราวุธ  กาหลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสัชฌุกร  สุดรัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศาสตราวุฒิ  แสงสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสุวัจน์  เฉลิมมีประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกองทัพ  ชาญศึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกุนธ์พิสิษฐ  ตีกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองทำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวิศรุต  การาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปวริศ  เหล่าจันอัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชินภัทร  บัวผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศิริรัตน์  กระพี้แดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอคิราภ์ดา  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเยาวเรศ  วิมุลกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมาซุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจรรย์อมล  ตนทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีทะจัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงหทัยภัทร  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปานชนก  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศุภักธิชาฎา  สว่างไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีวรรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายคำพุทธิคุณ  ขาวงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนราวิชญ์  สุระพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปวเรศ  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวัชรากร  สารทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสันติชาติ  ราชสีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปริปุณณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนวรรธน์  พรมกันท์ดร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรวิชญ์  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสุภโชค  ถุนารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนพงษ์  พรมลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปุณยวัจน์  สิทธินนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวรชิต  ดาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนภัทร  มีนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายรัฐภูมิ  สหะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศดิศเตชินท์  รัตนพงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจักริน  มีโวหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีรภัทร  บุดดีเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอภิวัฒน์  คามตะสีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกิตติวรา  อุปรังขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปุณณิกา  สันติพงษ์พานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนากานต์  สุโพธิ์นอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปารีณา  จันปาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปริชญา  กุศลวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวราภรณ์  เทียนไสย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนิษฐกานต์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศศิญาดา  ชนะบัว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชญานิศ  สุภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอุมากร  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงประพันธ์  ภักดีสกุลสวรรค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิรชญาภรณ์  ภักดีสกุลสวรรค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนาภา  เค้าอ้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลมมูลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิตยา  วาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงแพรพัดชา  เพียยุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปุญญพัฒน์  อภิขันติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวงศพัทธ์  วงศ์วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายฐปนรรฆ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิตติกานต์  ญานสิทธิเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนิน  พลเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสุภกิจ  คุณทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเดชาวัต  รัตนกาฬ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิตตินี  สุขสมกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัชพล  โขจุลธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศศิประภา  กาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอติวิชญ์  พระพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภาธรธฤต  มาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสิริจรรยาวดี  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรรวษา  ลุนหล่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายรชานนท์  พันปี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุภัสรา  นามอาษา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศุภรัตน์  นันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภัทรกร  สุขสนิท โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐาชล  ภักดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุณรงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายภัทรพล  สุขสนิท โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายวิษณุ  ด้วงพิทักษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แสนจุมพล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาสีมา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธัญชนก  ปุริโสตะโย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภัททิยา  นามทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายภูดิส  จรัสกรวงศ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัฐพร  รักษาภักดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายอชิรวิทญ์  จันทนาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตรชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายวชิรวิทย์  ธีรเวชกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  หลงเดียว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงขวัญชนก  มีบ้านเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายศิรชัช  เอกปริญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอัญชเกศ  สุทธิประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศุภกิตต์  คำสา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายยสินทร  บัวละไว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชญานันท์  สิงห์มี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายอนาคิน  ราชาธรรมกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงไอยริษา  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายชวกร  วงคุย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายธนบดี  มาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายจิรพัฒน์   พรหมรับ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายรพีพร  พาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายฐิตินันท์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายก้องภพ  สิงห์สำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายตุลยทรรศน์  ปลั่งสำราณ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายฐิตินันท์  อินอุนโชติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธนภัทร  วรรณดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธิปอักษร  สันที โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธาตรี  สกุลบุญยงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายนวกร  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปภาดา  ภูผา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายวรปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพีรชา  หราบสีดา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงเยาวรีย์  พิลาด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนล้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปณิตา  แก้วดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายศุภกร  อ่อนตา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนก้านเหลือง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงโชติกา  โมลิพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐลดา  อนุพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสุธิดา  ไสยกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายชลธี  แซ่เลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงรัชนีกร  เค้าแคน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายธีรภัทร  ไชยชนะศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลเหลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชะสิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำไฮ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวัลย์ลดา  ขุนชาญโหมก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนันท์นภัส  วุฒิวรรณ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายสิทธิกร  แสนคำภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายณชพล  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงภิรดา  คำขาว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายลักษณารีย์  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโครต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายธนวัฒน์  ทองโครต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายกิตติพงษ์  คำสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายคณพศ  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายอมฤต  ดวงแสงฤทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงอรกานต์  จันตุ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายฐิรัฐติกรณ์  มานะที โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศิรดา  ศรีจูมพล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นสา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทนโนนแดง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงรัตนาพร  สุดสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  วงศ์ศิริรัตนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธันย์ชนก  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธนพร  ลักษณ์ไชยาพร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอดิศร์  ชุติวิทูรชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจ้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวัชรพล  บรรเทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนากร  จำปาดวง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคราม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธิเบต  โสมา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอมรเทพ  พระนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใส โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงดารินทร์  มุ่งเรืองกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวีรภาพ  ปาณะสรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงโรซ่า โซเฟีย  มารติสไกเนน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงเสาวภา  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรินทร  เรียงความ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนาภัทร  เกษนอก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายฐณวัฒน์  ประนัดโส โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงทิตยา  พลแดง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพัฒนพงษ์  ด้วงวังหิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายทศพล  สุดจริง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณฐกร  ทัพซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายสุพลดนัย  เสาวภาคย์วงศ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มูลแก่น โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอธิป  เพ็งครุธ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วหยาด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนันทนา  ใสเสริม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรายุทธ  สุนนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนพกร  สิงคะเตลิด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวีรยา  พลโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเพียงพรรณ  วันสุข โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอัญธิกา  พลประจักร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธัญสิริ  พลพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพิทวัส  ชาปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพิพรรธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพรณัชฌา  แก้วตา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงโชติอร  พรดอนก่อ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจ้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสัญญพงศ์  บรรจงพิพัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอติชาติ  ศรีทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอรจิรา  นนทริ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภูมิพัฒน์  ละคร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายชลอิสระ  ยอดบุญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพรรณิกา  วัฒนาเนตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนพัต  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนพินประภา  บาลี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่างเกวียน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปรมี  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายสิริราช  คงทน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชนะภัย  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณิชารีย์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าง้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิยดา  พวงสมบัติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกฤตธีรา  ชวนรัมย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุรเกียรติ  เทือกทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกลรัตน์  ชาสมบัติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงดารารัตน์  ศิริสำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ยศคำลือ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปุณยนุช  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอดิศักดิ์  ชุติวิทูรชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธวัชชัย  สมีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสิริกร  เค้าแคน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายจักรพงษ์  นาลีนวน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัลยากร  ชัยประปา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอริสรา  โคสาดี โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศรุตา  เวียงสิมมา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายพงศกร  กลั่นสถิตย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายพัทธพล  วงษ์ลอย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงปาลิตา  ชัยวงษ์ภักดี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชนธัน  ทันเขิม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิดาภา  สีแสนซุย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสิปปภาส  จุลศิริ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรัฐวรรณ  พรหมคง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกมลทิพ  พงษ์สิมมา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจันทราทิพย์  อนุเดชากุล โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอภินันท์  มีไม้ดี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณรัตน์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบวิชา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพัทนดลย์  ต้นบุญ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุชัญญา  นรสิทธิพงษ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐภูมิ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปวีณา  หวานเหย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอัครวัฒน์  ชิ้นนิธิสกุล โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณวรา  โพธิ์ตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายปุญพริษฐ์  มาตกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายกตกร  จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกีรติกา  สุวรรณมณี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลเขต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนภาภรณ์  วอแพง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายศิวกร  หอมตา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายพุฒิพร  โกมุท โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายเรวัฒน์  พุ่มทะเล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงดวงตะวัน  พันธ์โกทา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายรุจรวี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายวัชรพง  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอชิรญา  สิงหวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงชุติมันต์  คำขา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงณัฐชา  แจ้งอิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐนันันท์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงศศิประภา  พินำคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายณภัทร  สีเล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายวิชชุกร  อุปลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงศุภพิชภา  จิตรันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายวีรวัฒน์  โคตรเวียง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายวัชรพงษ์  สะตะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายภาคิน  พันธ์ชู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายธัชนนท์  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธนกร  วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายณัฏฐกิตต์  บัวสิม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติกร  พระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนันธิตา  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายธนดล  อ่อนสา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอมรวรรณ  ปานโต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายภูริภัทร  ต้นกันยา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธรรสินี  เสริฐศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพลกฤต  สร้อยนายาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายจตุพร  นามมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายสิทธิกร  สายเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปิยธิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศุภานัน  สดสายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงฑิตยา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์หทัย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายพิชัย  หินแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายจีระพัฒน์  สีดา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายธนวิชญ์  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงวรัญญา  กุมภีเกาะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกุลนันทน์  สันติ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายฆราวัฒน์  สุนทรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงชนิดา  เสงี่ยมโคกกรวด โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญมีศิริกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงวรรณภา  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทียบเฮียง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงอาริสรา  ผิวขาว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนันท์ภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงศศิวิมล  คุณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศุภาศิริ  ไชยโย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นารี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชนนิกานต์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายอนันตภัทร  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจินดามณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทธิรา  บุริพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธนกฤต  จันทร์มาลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปภินวิทย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกวีพัฒน์  สีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจตุพร  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวิจิตราวดี  กุหลาบ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอนุพล  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัญญุตา  ชูสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภานุพงษ์  แก้วกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายธนกร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายรจกร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธันวา  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงไปรยา  วุฒีจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงขวัญข้าว  บาลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายญาณพัฒน์  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายธนโชค  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวริทร์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายธนกร  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายพชรชัย  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสหราช  หงษา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชญานิน  แปยาว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายเอื้ออังกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายชวนากร  แสนยันต์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงฟาติมา  ยินดียม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธีาสุ  ขุมดินพิทักศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจีรานันท์  ลำพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธีรดา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพิชญางกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุภัทศร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธาราธีร์  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายนัทเทพ  ยุทธชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปริชาติ  สุวรดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายนิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายนิธิกร  ลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอรอนงค์  บัวแสง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชินภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงพชรพร  มีคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพนิตพิชา  พิลาพอน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนริศรา  ถาวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสุภัสสร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายธนวิชญ์  น้องคนึง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปรญา  บุญญรัตน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายชนภัทร์  วรรณชัย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายภูรวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายสหรัถ  แสงลุน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายศิวกร  แสนนาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงฐิตญาณินท์  ศุภฤกษ์ชัยศร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกวินทรา  อมระพลัง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายปิติชัย  คงพา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายปกป้อง  นรมาตย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายสุทธิภัทร  ปลัดพรม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอารียา  เหลาหล่ม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายธีระนิติ  โชตินิมิตธารา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธนกร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงณัฐชานันท์  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงจิดาภา  มะหิพันธุ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงพรพร  สีหานู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธนิสสรา  อ้วนมาโฮง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสิรภพ  ราชกรณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายศิวกร  อุปลา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนองแบก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายสรวิชญ์  โฮมจัตุรัส โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีวัฒน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอัจฉราพร  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายศิลปกร  คิดการ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายอัครชัย  มธุวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช่างปรุง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงเนตรณภิส  เป้าพิมพ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงบุณยาพร  นิดคำหาร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายปริพัฒน์  สุวรรณ์ทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปรีดีญาติ์พร  เพ็ญสุข โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงนิชานัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรัตติยา  ปานกลาง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกรพัฒน์  คำนู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายสันติภาพ  โพธฺ์พัฒน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวิมลศิริ  นาเหล็ก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอริษา  ทองท่อ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกฤตยา  ศิริมงคล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผิวแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอัสมาพร  ทองหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงแก่นเพชร  กงเดิน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชนิตา  อุปถัมภ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงบุญญากานต์  ทะวะระ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอะริญช์ยภพ  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธิภากร  สรรพทรัพย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุพิชญา  ชรินทร์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงญาณิศา  ภูจำนง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงชลลดา  สุขทวี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจุฬาสินี  เกื้อกูล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุนันทา  ศิริมา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐพัชร์  แปกลาง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทะวงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงรุจิกร  ดูเถอะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชัยมงคล  หัดโนนตุ่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวัชรพล  มูลมืด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธีร์กวิน  แหลมคม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธิตินันต์  อ้วนมะโฮง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอัจจิมา  เชาว์ชื่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายจีรศักดิ์  โควินทะสุด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพิจิตรี  แหลมคม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายชนาธิป  มีคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงรัตนพร  ทองแย้ม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงน้ำหวาน  ศิริมา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปิยะวัฒน์  พันอ้น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธณกฤต  นามโคตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายคุณากร  อ่อนหล้า โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสิรวิชญ์  นรมาตย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอรณิชา  ดีชื่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงวริศรา  ตู้บุดดา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายมงคลลักษณ์  พลแพงขวา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายนราวิทย์  โภคาพานิชย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายส่งศักดิ์  ศรีสุทโธ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายเทวราช  อุ่นเสือ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทัดบุตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชนกานต์  สมศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภูริภัทร  นาขาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพชร  หล้าป้อง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธัญเทพ  มโนวรรณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกัญจ์กวี  บุญทัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงวิลาสินี  ลายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายพชร  ปรมหิน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  รอดพ้น โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัทภัค  สินนอก โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงบุณยาพร  ดีคัง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายเฉลิมประเทศ  พิมาลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายนราธร  ซ้ายโฮง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงปทิตตา  หันธนู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายพลกฤษ  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายธนบดี  หิตะวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนันท์มนัส  คำรังสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนทันนา  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงทัศวรรณ  ชาตินแท่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนวพรรณ  พวงไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายฐิติวัช  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงฐิติญาณ์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายอดัม  อิชซ่า โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายธนาการ  กำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพิชชาภา   ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงโอเซอัน  โรเซ็นส์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงฐิติภัทรา  คูหา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนุเดชากุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเฟรมมิกา  พร้อมชนะชัย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนัฐพงษ์  สาธารณะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวีรานุวัฒน์  ดวงโพพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุนันทา  แน่นอุดร โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณัฐพร  ชาวโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น