รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมมา โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอินทิรา  ใจโอลาฬ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายพิทยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปณิตา  นาพรม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าพักสาร โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเอมอร  อันทะปัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายโชตยากร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายนันภัส  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอธิชา  อินภูมิ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายสนทยา  ภูทองคำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุทิมา  น้อยนิล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒคำตัน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเอกรินทร์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิรินทรา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฟ้าใส  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายบุลวัชร  มาตสีหา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายรวีโรจน์  โม้ดา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทุมทา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปทิตตา  จำปี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนวนันท์  ทองเดือน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนริศรา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศศิธร  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิรินธร  บาดตาสาว โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชญาดา  ทานอุทิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธรรศธนภรณ์  วงศ์สุพรหม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจิราพร  จันทะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปวีณา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพรปวีณ์  ตุ่นลำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวน้ำทิพย์  ใตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณฤดี  ดีชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเบญญา  วินิจชัยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธัญชนก  สว่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนิรัชพร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวิจิตรา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชญ์ญา  กลับรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามบุญลา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพกาวรณ  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุนันทา  สุขจันทร์โท โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนัช  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเขมจิรา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฐิติพร  แตงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมโรงศรี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุชาดา  เสมา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรทิภา  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงบาซาน่า  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายอติคุณ  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปภาวดี  ภูสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพรรณภัสสร  พันธ์ประโคตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัชริดา  ปิติทะโน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายคงชนะ  ขันทะมูล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายโกวิทย์  กูนาเซน่า โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวีระพงษ์  ฆารสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเนตรนภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรานันท์  มิตรราช อนุบาลลำปาว 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนาขวัญ  สีพันนา อนุบาลลำปาว 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุทธินันท์  อุ่นไพร อนุบาลลำปาว 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูบรรสุข อนุบาลลำปาว 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอนุศรา  กลางบุญเรือง อนุบาลลำปาว 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพลแสน อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มุ่งมาตร อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพรชนก  ภูนาใบ อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชนัญชิญา  ภูหวดน้อย อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุพรรษา  พานาวาน อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชยพัทธ์  กุดแถลง อนุบาลลำปาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงแพรวา  บุดดา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปรียานันท์  รั่นอรัญ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอัญชิสา  เทียมอัน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิยดา  บุญคำ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกรกนก  จระคร โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายกฤติกุล  กิจเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไธยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมุทิตา  อนุสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายจิรโชติ  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเทวิกา  ภูโคก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายจตุพัฒน์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิราพัชร  ภาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงก้องนภา  พันเทศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภาสกร  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงคันธมาทน์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤษณะ  จันทะปะทัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายเดชาวัต  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายอนุพงษ์  พงอุทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายมัทธยากร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธัญเทพ  อรรคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพัฒนินท์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธมลวรรณ  มิ่งสูญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  นันอภัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียัยต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุธาสุนี  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายอดิศร  สุขสมมะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปีมงค  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายชนะชัย  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกิตติพศ  ชูศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายสิริมงคล  ป้อมแสนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายมงคล  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปริชญา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอริศรา  ภูสมตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอริศรา  เถรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนุชสิรินทิพ  ชาวขามแก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวริยา  มิตะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อันทะพิละ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำหมาย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชยณัฐ  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤติน  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐฑิตา  หาญโงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนสิน  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มเจิง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายรพีภัทร  มันหนองแวง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายศิวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายศุภกฤต  โนนุช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปวริศร์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปรัชญา  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายอดิศร  ถาจันราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทศพร  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวัชระ  บุตรสำโรง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพลพล  พละคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอารยา  สังโวรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนิภาพรรณ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูเด่นแก่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอารยา  เทือกศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนรากร  เหล่าศรีไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอาทร  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายจิราวัชร  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายเกียรติอนันท์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายอัครพล  รัตนนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษ๊ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายศราวุธ  ภูวงค์ผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอริญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณิยากรณ์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิพลพร  เสาร์มุกดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายมงคล  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายนัยนา  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจุมพล  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายนนท์นภัส  ภูครองนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิชญา  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุธาสินี  โนนแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรัฐธิดา  สีนอนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงลำปราย  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอริศรา  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนฤกร  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชนกวนัน  สิงห์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐการต์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนัฐชัย  คำภาหมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพงษ์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสาริยา  ภูตะวัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงประพัชญา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายนรธีร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจิราพร  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปภาวรินท์  วงค์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปฐมพงศ์  กองวงษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกีรติ  นิทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอัญญพร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงมนันญา  มิ่งพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพัชรพล  พุทธิชนย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอลิชา  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธนดล  จำปาด่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวุฒิกา  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายกันต์ณพัฒน์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาววรรณาพร  เหล่าศรีไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเพชรลดา  ริตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวขวัญฤดี  เฉิดละออ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปิยดา  ฤทธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงดาริกา  ทะระคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวรสิตา  ภูยอดผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายกานต์ชนพงศ์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายศิลา  ซามาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายวิศวะ  เสวิกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายณัฐวุฒิ  แสนคุณท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายอัครพงษ์  โคตรหานาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวจิราภรณ์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวบุญยานุช  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวพัชริดา  พาหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวจันทร์ธิมา  ทองพิลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายมงคลชัย  แดงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวปาริชาติ  อาจฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายวัชรพงษ์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายวริทธิ์  สิมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายปวริศร์  ทุยโทชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนวัตกรณ์  วงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายทักษิณ  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายนพเดช  ตุ้ยศักดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายศักรินทร์  บุราณจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายธนเมธี  หลอดคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายพยัคฆ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายตะวัน  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนนท์นภัส  อาสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวอินทุอร  มะระคบ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอรอุมา  สุขสมมะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายศุภชัย  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายธนวัฒน์  บรรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายธนดล  กายสมศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวชาลิสา  มาสำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวภาคินี  เล็งไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงรวิโรจน์  ปัชชามูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวชลดา  อันทะโย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายเทวินทร์  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายชาญณรงค์  สุริสาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวอิณธิญา  ภูฉลอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวสุนิสา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวลักษณารี  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายนพรัตน์  ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนวพล  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายชิษณุพงศ์  ยอดป้องเทศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกิตติพศ  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงฐิติภรณ์  สาขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เครือภูงา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปารณีย์  มาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายยุทภูมิ  ดวงสาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวีร์สุดา  มาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพชรพล  ทองชา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสวรรณยา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์พืชน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ภูขามคน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกมัยธร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกวนเจ้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงขวัญวาริน  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเจสมินส์  ไบเล่ย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชลิสา  ศรีปุย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญานินดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทิมจีน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 นายณิชา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอัมพวา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเอกดนัย  กันยามาศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชลชาติ  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนพงษ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอรญา  นาแก่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรดี  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จัทร์ราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนกฤติ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพรหมมินทร์  กันคำแหง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรพีภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงคณิตา  คัมภีร์สอน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมแพรวา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรัชนี  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธราเทพ  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธราธิป  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอังคีตะ  พิณโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชุติมา  ศรีมูลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวชงัก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอนัตญา  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณฐกร  โคจรนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพลศักดิ์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนากร  กองราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงตาล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวิชญพงศ์  ใสสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพีระพงษ์  ภูน้ำศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรัชญา  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเดวิทย์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเจษฎากร  สีกุด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณรงค์ฤทธ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศุภกร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญฐิตา  หาญโงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชลญาดา  อินศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธาวิน  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนภัสรพี  หอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวรจักร  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชยธร  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนันทภัค  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรัญญา  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พวงลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอณัญญา  สีหอม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมานมาศ  พลวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภัสสร  อ้วนมี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงพิชญา  ภูสมสาย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูบรรทัด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปิยพร  อุ่นทะยา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายธวัชชัย  จำปาดง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  ภูผิวผา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเนตรกมล  ภูน้ำโต้น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ประทุมรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภารตี  สว่างโลก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ภูยาว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศศิวิมล  ท้าวกอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกฤตากานต์  ทัศดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปิยะพร  บุตรพรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูกิ่งแก้ว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกนกชนก  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศาสน์ตรา  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธารไส  บุญวิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธนัญชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเปรมมิกา  ภูมิชูชิต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุมัตติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเพชรรัช  ภูทะราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายประเสริฐศิลป์  สุนทรประสาทพร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูบุญปลูก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณวรา  คุณทะนัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงน้ำเพชร  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพรธิรา  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายจิรภาส  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายจักรินทร์  ภูทาทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสรวิทย์  งามศักดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นจัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพิชิตชัย  ไชยพิชิต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสิริภูมิ  ไขนอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤษฎา  รังวิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวาคิน  ภูมูลเมือง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลดงนอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นเทียน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิตต์ดนัย  โฉมไธสง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวรกาญน์  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอริสรา  สินทะรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเปรมฤทัย  กุดโอภาส โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธันวา  จันทร์คำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวีรดา  เจริญคุณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเมธิดา  อินทนาคา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธีรดา  ภูกก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนิพัทธ์  นาสมบัติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพงษ์จิรา  ภูจริต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศวิตา  อุตตรีขัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอภิญญา  หินราชา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายกังวาล  หินอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายปองภพ  หลักเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงภัทรพร  ตองติดรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีหานาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายอัษฎายุธ  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงภาวนา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุ่นสงคราม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงตรีทิพย์  โพธิ์เหลือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายเฉลิมชัย  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายวีรยุทธ  ปะวะโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพิชชานัน  วันยาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศลิษา  พามูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงอภิญญา  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงชลธิชา  เสมา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายกฤษติชัย  พิลาเจือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายอภิชาติ  ดอกแก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนฤมล  พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงรัชประภา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงเกวลิน  มุ่งลายกลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายกันต์กวี  ชารี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิมพิกา  เพียผือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพิมพิดา  เพียผือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 นายปรเมษฐ์  บุราณเดช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายสุทธิพงษ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงลักขณา  เชี่ยวชูกุล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวกานต์ธิดา  ทาปัดสา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายสิงหา  มาตจุลา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจารุเดช  ทองหอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนกฤต  ร่วมพล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพัสกร  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิชามญธุ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวีรภัทร  มะไลเงิน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธีรภัทร์  ประภาษี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเทพนิมิต  โสภาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพงศกร  ไชยพรม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสมาธิ  ขำอินทรีย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายคมพิทักษ์  สุวรรณโณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรัญชนา  อันไกรฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายบดินทร์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอานนท์  นวะศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภาวินี  บุตตะโคตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โสภณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศุภวรรณ  ธรรมโคตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิสุทธินี  บุญยอ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเพียงพร  ธรรมวงษา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณัฐราวดี  โพธิ์ศรีสม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายสุธิวงศ์  การมงคล โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายศุภกร  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงทิพยกมล  สุขแสงสว่าง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายยศกร  ภูทะวัง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชามา  ภูคงสด โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจารุภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นายนันทกรณ์  ภูมีนา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวชลดา  อาจดวงดี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวปริญา  เครือวัลย์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงฐิตินันท์  วงศ์นคร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงศศิประภา  เทพคำ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวรัญญา  นวนไทย โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกชกร  อุ่นกุล โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงรักชนก  ภูนาเหนือ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภานุพงษ์  ภูสีน้อย โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายกรวิชญ์  จุฬาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายเอกวัตร  สีหามาตร์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายเฉลิมพล  ทองคำ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงปัญจพร  ดรโคตร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพัชรินทร์  นิละพันธ์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงหฤทัย  สุขากิจ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอุมากร  ศรีสุพีฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจูม โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงอรดี  นาพรม โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
742 นายนันทกร  ไชยหาร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายประทีป  ธนสีลังกูร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายอนุวัฒน์  ดำเกลี้ยง โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวธันยพร  คำหารพล โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวปรางค์ทิพย์  ภูพันเว่น โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวภัสกร  ศรีหงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวสิริยากร  หอมวัน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวสิริมา  บุญมี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายพนาพรรณ  ภูต้องลม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพวงศ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปนัฐดา  ขำเมือง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงเกสรา  โวหารคล่อง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวิภาดา  ภูต้องลม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฐิติกรณ์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงไปรญา  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนรินทร์ธร  เการัมย์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายฐากร  บุญเย็น โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศิริพัฒน์  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพัชรพงษ์  วิยะรัตน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพันธ์ศักดิ์  ภูผิวเขียว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธีรภัทร์  สีมีพันธ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูแพง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภูริเดช  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายสุริยา  นระแสน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจารุวัฒน์  นันทะขันธ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงรัตนา  พลีตา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกานดา  ภูพิมพ์สัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยสน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธีรกานต์  ภูจำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายรัฐภูมิ  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายบริพัฒน์  กริดโสภี โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายชัยณรงค์  วงค์ภักดี โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำแหงพล โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงปนัดดา  เทพธรรม โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายบริภัทร  พลดง โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายชุติวัต  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายมาวิน  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอภิชัย  อุปรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกิตติพงค์  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเพิ่มโชค  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชัยธวัช  ภูคงน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายยศธร  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายฉลองราชย์  ภูเด่นตา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายอัคคเดช  ราชาวัง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภูบัวเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอโรญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงศศิกานต์  จันชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรุจิรา  ภูถอดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปิยะภรณ์  ภูเด่นตา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะพล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงรัตนสุวดี  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพรรณมาศ  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณัฐพันธ์  สารารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกิติภณ  การะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศศินา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพีระภัทธ  ผลโสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอภิวิชย์  ภูหารนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณรงศักดิื  เพลินพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเรวัต  พลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพิมลรัตน์  ภูยางสิม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธนาพร  บุญเกต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุทัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอมลวัทท์  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศรีรรัศมีธนกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวรัญญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายอนุพัฒน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายอนุมัติ  พลอยวิเศษ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงชญานี  ทูลพุทธา โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ้มไพร่ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอริณ  ศิริราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงลักษณา  สาระไพร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงศศิวิมล  มุงคุลแสน โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปนัดดา  วงค์กลาง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงอรทัย  สาระขันธ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงจันทกานต์  ธรรมโส โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงจีรนันท์  นามวิเศษ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายณัฐพล  บุตรกุล โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงศศิภา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายวิชยุตม์  ชมภูราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายธนกฤต  ชมภูราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายสิทธิชัย  ศิริทรัพย์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงเนตรดาว  เพิ่มทอง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพัดชา  บุญอุ้ม โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายอธิวัฒน์  วรขัตร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ปะวะรัง โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายศิริมงคล  ขันธะศรี โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายบุญญรัตน์  หน่อสีดา โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรียบร้อย โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงนรีรัตน์  สงฆ์พัด โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายณพวีร์  ฌานิศรางกูร โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนัท  สุนารัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศวิตา  ภูผิวขำ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวนัชพร  นาคันรัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชนิตรา  วังพิมูล โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสดสูง โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายภูวนัตถ์  สมภารสิงห์ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจรกฤษ์  ภูผาลีซอ ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายเอกภพ  วงค์ชารี ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายอโนชา  มาเรือง ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงอินทิราวดี  คำผาย ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงธัญชนก  ภูตีกา ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงนริศรา  ภูตีกา ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงสุกัญญา  เคนทรภักดิ์ ร.ร. บ้านหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายปิยภัทร  ชนะวงค์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายชินวัฒน์  ภูมิเขตร โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญช่วย โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายกฤตษณเพ็ชร์  ต้นสีนนท์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงอุมากร  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกวิสรา  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะนำ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงธัญญลักณ์  ิอินทร์โคกสูง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงวาสนา  พิชัยเชิด โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงพรทิพา  ภูปัง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสุจิตรา  ฐานะ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายศักรินทร์  วรกิจ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กชายอิสระ  ฐานะ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงนวิญา  เหล็กเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภูผาเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายวรวิทย์  คำทุย โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงเกวลิน  วรวิเศษ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายพีรพัฒน์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงชิตชนก  ดั้งดอนบม โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนกอง โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงมลิสา  มุงคุณคำซาว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอาภาวรรณ  ประกายแก้ว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายวีระพล  โชคบัญฑิต โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวรินนภา  แก้วตรี โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวพรกนก  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนาถนภา  ชญาบุญโชติ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุดารัตน์  วรวิเศษ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วพรรณา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภควัตร  พิมพ์จำปา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายชนะชัย  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม