รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภารจินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์น้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศ์สุระ  โชคคติวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพรปรียา  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนพร  จรดล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวศุตม์  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเอมิกา ลิน  แอริกสัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปวริศ  ภูผาวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเบญญา  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายอิทธิชัย  วชิระพิภัทรกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเตชินท์  ภูตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณภัทร  ชาแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรทัศน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐ์นภัส  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเจรพณ  จิระชีวะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพุทธิพันธุ์  ขอดสันเทียะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกิตติก  พาลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทธ์มนต์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุระอิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธีมากร  บุญเสนาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพงศกร  นิลละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอริสา  พิกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศนพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเตชพณ  อุ่นบุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีโททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสัจจพงษ์  เฉิดจินดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชมพูนุช  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงโสภิตนาภา  ขัดจำปา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรัญญา  ดลแม้น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัณฑิมา  อันเนตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐา  พลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเบญจพร  เสาวิชิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภควดี  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปองปราชญ์  พัฒนลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนาคิม  แววดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญานันท์  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงยลดา  สุสวดโม้ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรวิสรา  ภูแลศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธราเทพ  ภูโบราณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงทอแสงรัศมี  ดาบไธสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนกร  สุโท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภัทรพล  ยนต์ไชย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพันธดนย์  พาตา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูหวล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปิยพัทธ์  อนันต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอนพัช  เจริญพิตตินันท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนราภรณ์  เพ็ชรแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรปรียา  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรินรดา  มาย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณภัสกร  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูมินทร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศิริวิมล  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฉัตรมงคล  ภูสิมมา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวิชิตชัย  ภูผิวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภเวช  พรมจันทึก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรัฐภูมิ  ถิตย์หนองแวง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจินตภัทร  จันดง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุคนทิพย์  พิชัยเชิด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิติกร  ยานจรัส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสิริรัศม์  จำปาแถม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชลธิชา  โบว์แชมป์ พลอคเตอร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอรทัย  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตากไธสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเพชรนภา  ภูจำเนียร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงทิพรดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรธิดา  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุรชาติ  กมลนัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวัชรเศรษฐ์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณราชัย  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจณิสตา  ผลเลขา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิภูมิวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจันทร์จรี  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอลงกรณ์  อังคะแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณหภัทร  หารัญดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรรณิตา  แส่กระโทก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพริม  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วมะไฟ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธมกร  แสนคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชนะวิน  สัมลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญาภา  ภูครองพลอย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัชยาภา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอรกัญญา  ตรัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสุวิจักษณ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงรชพร  มหิพันธุ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแพรขวัญ  สมบูรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูพาดสี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชนิกานต์  อุปรา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงโชติกา  ภูกองสังข์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสะเดาะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิลัดดา  ตะเรียบ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิวาพร  รังหอม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปรียณัชญ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศลิษา  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอัญมณี  ฉายถวิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภานรินทร์  ภูติโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรัตติกาล  ฆารสมภพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศิรภัสสร  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอรวรินทร์  โบราณมูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกานต์สิริ  อินพินิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูสุดสูง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนภสร  ภูทองเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธนิดา  ศรีเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายนฤดล  ลำพูนโห้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายปิยะเทพ  โยธารินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสุวิชา  ภูโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนัดฟ้า  ไพจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธนัญญา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายชินน์พงศ์  ภูวชินพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายชัยศักดิ์  อภัยโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายตุลาการ  ภูกองไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพลาธิป  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธีรวัฒน์  หารเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายปภังกร  สำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายจักริน  เพชรสุก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธณกร  โกฎิรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงคณัสนันท์  นามมุงคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธีรดา  แสนสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงฤทัย  ถินกะไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงญาดา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธนาอนันต์  สุริสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงชลลัดดา  โยธาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุพัตรา  สาระบัว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธนกาญจน์  ภารไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงทัศนนันท์  นามจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายนรพัชร  น่วมมะโน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายกฤติธี  ใบดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายปรัตถกร  ภูเขียวขำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายปริพัฒน์  สามแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์ประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอริสรา  แก่นโพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอภิญญา  โปสาวาท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศศิประภา  ดวงอุปมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จำเริญควร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายภัทรพล  บุญจันศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายพร้อมนภพล  ผันผ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณฐพัชร์  จันทชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสรจักร  บุตรสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงครองใจ  ผลเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกุลกัญญา  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีอุปรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายนรบดี  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐชนน  ภูพิมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกรภัทร  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายนราวิชญ์  โยหาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายพงศกร  สำราญมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐนนท์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกนกอร  ชัยโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวงศ์สุวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมินทิตา  ภูชาดึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เศษฐานาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปวริศา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวรัญญา  หระสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกฤติยรัมภา  แสนยศบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนิธิภูมิ  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวิชชากร  พิมพะนิตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพัสกร  การจะโนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายแทนคุณ  แพงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภาสวิชญ์  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภากร  พระภูจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายดุลพินิจ  สารฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายฐิติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฉัตรดนัย  ด่านนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวัชรวิทย์  เครือวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพฤกษ์  ปัญญะโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปภพ  มะลิผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายทิวานนท์  การประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสถาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพรชัย  บุญยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวชิรวิทย์  แสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชยุต  กองอุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศรัญญา  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอารยา  ภาระโข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณิชชา  ภูเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงหยกฟ้า  ขานอยู่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนาฏธียา  น้อยนาจารย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวริศรา  โรจนกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพรรษกร  ศรีวังสุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกฤต  ขันโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วิทยากรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทินภัทร  พันธะไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกฤษติพัฒน์  น้ำกระจาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอติชาติ  แก้วมุนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชยางกูร  กันทำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปฏิพล  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูวมินทร์  ภูทองกรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพงษ์พิชิต  ณชัยธนเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกิตติภพ  ไตรศุภโชค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายบรรณวิชญ์  จงฤาชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายตั้งปณิธาน  ผิวผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  นันทวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงติณณา  บริหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เวียงวะลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนิธิพร  อุดมจรรยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนันทิยา  ชูเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชญาดา  ภูหนองโอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชัชธิดา  ชาพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธารใส  นันถนอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสายธาร  นันถนอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปภาวดี  แสนวันแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสโรชา  เขจรเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองขจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐนัชชา  สังรวมใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมิริญา  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชวรรณ  พิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผลรุ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สัจจะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพีรยา  ขุนแพ่งชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอารียา  พุฒจิระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมประภา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายนรวัฒน์  อโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนราธิป  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพงศ์พชร  ไชยศิวามงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเดชอนันต์  วิชาสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีจรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอุมากร  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัลยาณี  ภูผานิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรวรินทร์  ภูกะฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชนกพร  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสาริศา  จักรโสภณไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงวะลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญรอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชลธิชา  คัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพุฒิดา  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวิชุลดา  อัศวะภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมาณวิกา  รังวิจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวิภาวี  หอมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปัณณวิชญ์  วัฒนโรจน์ดำรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชัยภัทร  ญาณสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลุสำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายรัฐศาสตร์  อุทรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพรรคพล  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชวิศา  คงอุ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปณิชา  ลุนละวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิยะดา  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศุภสุตา  อุทัยสาร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเมธาพร  ประจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัชนันท์  ภูฆ้องไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชาลิสา  ภูเสสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวชิรภัทร  หันจรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปิยภัทร์  อินธิศร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพีรพัฒน์  เกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพัสกร  พินิจโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรวิชญ์  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีแพงมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกวินทัต  ฆารละออง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอรรครัตน์  เจนไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณโมรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฐิติวรดา  กรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจณิสตา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอินทุอร  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธีรัชชาภา  ล้ำจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤษณพงษ์  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐกรณ์  ปินตาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอดิเทพ  คำยุธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกฤษณะ  สุมังเกษตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูทองกลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงตรีชฏา  สุขโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศิรประภา  แสงประกาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนทวีไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปวรรัตน์  คล่องการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายประกาศิต  มังแดะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเปรม  ฉายจิตต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวงศกร  วงชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกชเกล้า  มหาแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกันย์สินี  โชติเตชากิตติ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธันยพร  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วุฒิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกิตตินันท์  อัครนันทวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนวภัทรจ์  สำราญภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายรัชพล  ภูละมุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจุลจักร  ภูถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปภัสรา  โสมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลไกรษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพงศกร  นามประภากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนภูมิ  ภูแสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรุ่นพิเศษ  ภูทุมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอนวัต  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพิชญุตม์  อันไกรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเกียรติกมล  ภูผิวเดือน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูแย้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศุภพิชญา  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศศิวิมล  ดลรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเมฆินทร์  ภูแต้มนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกฤษฏิ์  เจริญธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐพงศ์ธร  กายากุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายชาญยุทธ  หอยมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภัทรนันท์  ภูพันใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายจุลจักร  ภูถาดงา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบุหลัน  วิเชียรเพริศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอัญชิสา  นาคหลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกุลภัทร  ภูพิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสีอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทาสีเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐจิรา  ภูเงินขำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญจนพร  ภูจำปา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุรมณ  อุ่นบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจิตลดา  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกมลพร  กางกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาติชำนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจีรนันท์  จิรกุลพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชยานนท์  ศรอำพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายโสธร  มากมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปุณณกร  เวชกามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสิทธิชาติ  ปรีดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเจนณรงค์  แสนวันแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกิจวริศร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยชะอุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกรวิภา  เฉิดเจิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวิชญาภา  จันทะขึ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเบญญา  บุญชู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  ไชยเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวิศวะ  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปวริศา  พันธุกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภารุจีย์  อิ่มมนตรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนฤมล  เศษณะเวศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทักษิณภาค โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกุลปรียา  กรวิรัตน์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุชาวรัญญ์  บุตรแสง โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูมิแสง โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสสุด โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรัชยา  วงศาศรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิตตินี  หงษ์ภูมี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศรุตา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอารยา  นันภักดี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทชา  ทองดี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวนิดา  อมรอุดมกุล โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัททิยา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอริสรา  ไชยทองศรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิรัชญา  อนนท์จารย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุพรรณิกา  นุยกระโทก โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศิวดล  เดชโกพรม โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศศวิมล  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดมงคล โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงลักษณพร  ทุมคำกวีใส โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวราภรณ์  เหล่าอินทร์ โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจิตรานุช  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสราวุฒิ  เอี่ยมสากล โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมลังกา โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภควัฒน์  ลันลอด โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธีรภาพ  พิพัฒน์เศวต โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศิรินธร  บุญสมร โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายศุภกร  หาผลดี โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนาธิป  เครือผือ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปภาวรินท์  สัพโส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอัญชลีพร  แก้วศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกิตติ์ธวัส  เวฬุบรรพ์ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงประภัสสร  จัดสวนจิก โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพนิดา  ดอนชมพู โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธิดาพลอย  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภัณฑิรา  มหาอุป โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกัลยาพร  กินนะรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนะศรีรังกูล โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศิริวิมล  คารภูมี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงวันวิสา  คำสียา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายณัฐชนน  จารพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายเอกกวี  ก้องเวหา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงจนิสตา  จิตรประสงค์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายพันธนกฤต  เศษวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศิขริณ  สุนาพร โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงเกวรินทร์  ภูสมปอง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงบุษรินทร์  กองเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสายธาร  ฉายแผ้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพอเพียง  ภูกัน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุนันทา  พื้นผา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอุมากร  มุขสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตุงคะเตชะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายวิธวินท์  อุตมะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายอรรถพร  สายอุปราช โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายธนชาติ  จำเริญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายสิริพงษ์  ไวสู้ศึก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณิชาภา  คระยาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงฐิติพร  โคดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายปฏิภาน  พรพนม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายศิริพงษ์  พิทักษ์วงศ์ศร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายฉัตรมงคล  สายเสนา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปณิดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเมขลา  ตรันเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงมุฑิตา  ระบือนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกรกนก  นครชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฆารประเดิม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายเกียรติภูมิ  หารประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายกิตติธัช  คัมภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายกมลพัชร  ภูกาบ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายสิรภัทร  สิทธิเสนา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงเพชรไพลิน  จุมพลน้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงจริยาพร  ภูนางาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงฉัตรญา  หมายเทียมกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายนพดล  สินโคกสี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภิรา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายนิตินันท์  ภูเขียวคาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายวิษณุพงษ์  ยานเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายอัครเดช  อบอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงนวิยา  ทองเจือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปวันรัตน์  อรรถวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงณัฐมน  จันอุ่มเม่า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงเพชรชราภา  ภูกิ่งดาว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายธีรพงษ์  ศรีตระการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายอภิเษก  ไชยทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายณัฐพงษ์  ภูนางาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  ไปดง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงไกรวัลย์  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงฐิติกานต์  การรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายวงศกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายยุทธนา  ดลปัดชา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปณิธาน  พรสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปาริตา  ภูโอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศิริภัสสร  โสภาภาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงรชิตา  โพเลาะห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเอลียาห์  อุดาการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงกนกอร  ถิ่นละออ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงรุ้งนภา  สีชมไซย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอารยา  อุ่นประเดิม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพชร  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงชลธิชา  เทพชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศศิธร  เพาะบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอชิรญา  อุ่นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสัญฐิติ  ภูเนตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัทรธิดา  สาสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอานนท์  ภูโคก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภูริชญา  เหลื่อมกุมาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงมุทิตา  ระบือนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอภิชญา  นาใจยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอัญชลีพร  โมครัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิมชนก  มหานาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงหยาดนภา  เทพนา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศศิวิมล  โสนะวัด โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศศิธร  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงพุดตาล  พรมทา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงจริยา  ผลผาด โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายสงกรานต์  ตาสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายกิตติธัช  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนงนภัส  ท่านทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายธราธร  การนา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองยก โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายกรวิชญ์  ไถวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายชวกร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายภูริโชติ  ภูเลื่อน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนัญพร  จำปาหาญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพระจันทร์  แสงการ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงรินลดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเยาวเรศ  ไชยสาท โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเมธาพร  ไร่บุญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองยก โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงมาลินี  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอาทิตยา  จักษุธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปัญญรัศมิ์  กมลคร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงไพรินทร์  ภูเลียนสี โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงมัญชุพร  วังหอม โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวินัสวรรณ  บุญไสย์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเคน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายเดชาธร  กัลยาพรม โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกรภัทร์  มณีโคตร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชารีบุตร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอนันดา  ลอยสุวงศ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอนิรุธ  โฮ่มี โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิมพ์สินี  แม่นศรนารา โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุกัญญา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม