รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพงศกร  มัธยัสถ์ถาวร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวรกร  อ่อนศรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายนพญาณ  อ่องสุวรรณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์แสน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพีรทัต  กาญจนประกอบ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญชนก  จำนงกุล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกมลขนก  บุญเซี่ยม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรรณชนก  ศรีโสภา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุพิชญา  แม้นทิม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิรัชญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องจริงไว โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีมูล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรหมพิณทอง  ดีชมจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพิพัฒน์  พุทธิวิโรจน์วงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปณุพงศ์  อิ่มลา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายศรัณย์กร  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชิตาภา  กำไร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนโชติ  อภิวัฒน์ขจร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิณัฐตา  นุชนิ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภาวิดา  หมื่นพหุ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สำราญวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีมา  เหลืองทอง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หงส์ไชยกุล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชชา  ภัทราพรพิสิฐ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิสสุตา  พันธ์พุฒ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกันตภณ  จันทร์ขำ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเปมิกา  ดีมี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกรรยานัทร์  แม้นทิม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทองนุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพุฒิพงศ์  จีนาภักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศศิภา  นิ่มเดช โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธินันทวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวิรชา  โพระดก โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายกันตินันทื  ประยูรมหิศร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศุภิสรา  สามนปาล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชิตประจักษ์  สวัสดิโสภา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวริศรา  นกเล็ก โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายก้องภพ  ไพศาล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายศรันย์  ฉายะเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอัจฉรียา  ไชยกาญจนวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรีพร  รักเพียร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศ์พัทธ์  นนทสุต โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภัทร  บุญประสพ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายบุญยกร  เทียมเมฆา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายเตชินท์  วุฒิวโรดม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผ่องใส โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมีนา  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภาวิต  ทองนุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปณาลี  วงษ์ดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนกฤต  กล้วยแดง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนิศารัตน์  ธรรมจง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงทัชขญา  สิริวเสรี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเดชาวัต  จันทรนคร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธนัชพรรณ  พรมทองดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงบุณยนุช  ทับทิม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายถิรวัฒน์  สังขานวม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายคุณานนท์  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรัญญา  ขาวขำ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศุภสุตา  พันอภัย โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปวริศ  พูนขวัญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองเปราะ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสรัญภร  เกิดสุข โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญชนก  วันเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมุนินทร์กานต์  ธรรมะ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณฐกร  ตันเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงญาดา  เวชโพธิ์กลาง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิรประภา  อำนวย โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชลากร  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมาโคตร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  ทิพยาลัย โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพิชญุตม์  มลสวัสดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพงษภูมิ  พลอยมุกดา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพจัน โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดื์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐชนน  กำไร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรัทยา  บุญนำ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัทยา  มาลาพงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเมธาวินทร์  ธีรพิพัฒน์ธาดา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายบรรณวัฒน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุขจร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บึงล้อม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงลักษิกา  การะเกตุ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายเพ็ญภาส  ทองคำ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอิสมาแอล  สันสะอีด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปณิธี  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชิตาภา  สัสดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็ชรปัญญา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพสิษฐ์  ชิณวงค์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวรัชญา  แสงใส โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงลักษิกา  ลีวานิชย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรมย์รวินทร์  รัตนถาวรกิติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายทิติพัฒน์  มาศศิริ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธีรภัทร  บาเปีย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอิศรีย์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเพชรพลอย  อยู่อิ่ม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันทิตา  ดำรงพนาวัลย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเกิด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายภัทรกร  รักเมือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวริทยา  นิลพ่วง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัสจิรา  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดำรงค์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมลจรีรัตน์  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีนิถี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสิริภรณ์  แย้มเชื้อ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระต่าย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ลาภาธนโชต์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัลยากร  กาญจนโบษย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชะตาดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพรรษกรกาญจน์  ใจภูมิคำเขียว โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจักริน  เปล่งภู่ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติพิชญ์  พุทธามอญ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงลักขณา  ภูษิตกาญจนา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิปปกร  รสชะเอม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณภัทร  เมืองพิล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวริศา  จุนทการ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยกทองมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอัจจิมา  อินทรเกษม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกมล  วิษณุวงศ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีเต่า โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศุภกร  ฤกษ์สุข โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิกุลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิศา  ตันกุยประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเขมจิรา  คิ้วสกุลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุขขำ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพิชาภพ  เตี้ยเนตร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองสุทธา โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอุบลพัชร  อาชีวะ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  มากมาย โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธันวรัตม์  นิยมจันทร์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ทำดี โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรางคนา  อ้นเชิด โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงมา โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนัชชา  อุทัยทอง โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญชนิต  จินดาวัฒน์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภรัณยู  ฝอยทับทิม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอุษา  หอมลำดวน โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณิกา  เรือนงาม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภัคญาณ  บุญมาคาร โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภูตะวัน  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพชร  การะเกตุ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมนทกานต์  สุขมาก โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรัชยา  สมานทรัพย์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปทิตตา  อิ่มลา โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุขเจริญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวรท  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม