รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพรรธมล  บุตรหลำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงลาวดี  ตำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงหุสนา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิศา  มีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิราภา  แก้วเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทัศดี  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กล่อมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชาลิณี  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณปภา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงฮัศนา  หลานโป๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายคณาธิป  ไชยขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายรพีพัตร์  ธรรมเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายจีรพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวิระชัย  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงศรัญญา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนราวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงหบำรุง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุกัญญา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสาธิดา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุยพร  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุภาพร  อินพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลขจรสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรุ่งอรุณ  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายคามิน  กองหล้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสราวุธ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจิริยวัตร์  ศิริมานูญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชนิกกาญจน์  งานประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวรรณกานต์  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอภิพร  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอรุณพิพัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอนุภัทร  ทองเนื้อดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรณกร  จงไกรจักร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรัฐภูมิ  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชาคริต  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนิธิกร  ดินแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกฤศรามณ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพัชรพล  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธันยพร  ช่วยแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายฮูซัยนี่  บ้านนบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐยศ  สุดเม่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนิชา  เลื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวรัชยา  เพชรชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอนุชา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภานุพงศ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภูมิศักดิ์  ช่วยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวัฒนา  ชายกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวิภารัตน์  มามาศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงไมมูน๊ะ  นกแอนหมาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายเพชรพลังพุทธ  เข็มแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายชัยณภัทร  เปาปวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชุลีพร  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันธิณี  ช่างเรือ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานตุลย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายสันติพงค์  คงเอียด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายทิวัฒน์  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนภิสา  พัฒแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมินัสซอ  จ่าบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนนทิวรรธน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงรุ้งธิดา  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพลช  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพรฑิตา  นพสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนิธิพัฒน์  มากมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนัจนัน  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรวีพร  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงลักษมี  อินทร์นาค โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤศตเมธ  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤศตมุข  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศุภสิทธิ์  วังเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงษ์วิธวิทย์  สารรัตนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอนุรักษ์  มีมาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสิรินทรัพย์  บ้านนบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศิลา  ยิ่งสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายไกรวิชญ์  อนุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสมศักดิ์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนชู โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายมุคตาร  ยัททาบารี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพัชรี  สอนรินทร์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรณิชา  นาคบุตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรวิศา  พงษ์พ้นภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวริศรา  ปูเงิน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐมาศ  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤตยาคม  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิติพนธ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกฤษณะ  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ทับไทร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอภิรักษ์  ศรียุบล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณพวีร์  ฤกษ์มีชัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนาฆิม  เหร่เด็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเปรมชัย  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วลูก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปิยวัฒน์  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายยศนคร  แสนสวาท โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเมธาวดี  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนภ  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีสุขใส โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศกลวรรณ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ทองเถาว์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรวิสรา  ชูดวง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณภูมิรัษต์  กลิ่นขจาย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปิยธิดา  กัญจนิตานนท์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจุรีพร  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกชกร  อนุกูล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอนันตญา  เริงสมุทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวิสสุตา  ปุราชะโน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศิรประภา  ทวีรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอนิตยา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชลดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจุฑาธิป  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกมลรัตน์  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  ภัคดีนรินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายยุสรี  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายสุนิวัฒน์  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงมณีกานต์  หลงระเริง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายวรวิทย์  หมันบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอมรรัตน์  วัยวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปาลิตา  บุตรหลี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปริญญา  สรรพอาษา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเขมรินทร์  สงวนสิน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุวิมล  เพชรมณี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอัญชลีมา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนิสรีน  สายดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพิชยดลย์  และเล็ม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชาญชัย  ขนแดง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐศิษฏ์  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอมาวดี  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงมณีรัตน์  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุวิชาดา  หง้าฝา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงแพรวา  ขาวขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศิริวัลย์  หึงษาชู โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพิริยุทธ  จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนทรัพย์  อ่อนนวน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุนุรัตน์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายบัญญพนต์  ขุนจง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจินดาพร  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจณิศตา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจันทร์มณี  ยืนยงค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรัญญา  สุพร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพันธ์วิรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพนิดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสโรชา  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนัฐนันท์  สัจจสุจริตกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูธเนศ  รัตตมณี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศักรินทร์  ปฏิมินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐธัญ  โดยประสงค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรณิภา  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชญา  ไชยเพศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอนันยา  สมมาตร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเนตัน ไลเออ  บริ้งค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปารเมธ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกวิสรา  จันประเทือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายยศถัทร  ไกรนรา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสุชัจจ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงค์อรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นายอนรรฆพฤฒ  สมหวัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนิติกร  รัตนเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นายอับบาส  หมัดตะพงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเจษฎาภณ  บุญล้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองฤกษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเบญญาภา  โสเชื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นายณัฐนนท์  โสเชื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายปุรเชษฐ์  เผือกเนียร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสิรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐนิช  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิทักษ์วงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพีรดนย์  สารแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอัชนนท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงยาสมีน  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกิรติ  พรรณแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฎฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายณภัทร  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายรัตนโรจน์  ขุนทิตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิชชากร  ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชชาวีร์  คงมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปรณัฎฐ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายอนีส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนภสร  มะลิเผือก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชชาภา  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายฉัตรติพัชร  อังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธีร์ธวัช  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปิยสิทธิ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายศักสุภฑ  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอณัญญา  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณปภัสร์  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายภูตะวัน  ตันตาปกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายศิวกร  ศักดิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายเจษฎา  วะจิดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภูรินท์  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายเตวากร  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายธีรภัทร์  เทศนอก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายภัคพล  หนองทะเล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำคล้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายเอกวัฒน์  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายธีร์กวิน  ช่วยดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายรพินทร์  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายชลากร  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายภูมินันท์  จิวะนันทประวัติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพัสกร  เสือปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวรรณา  แก้วแทน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสิริกร  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายภัทรพล  บุตรครุธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุธิมา  สาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชาลิสา  สกุณา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปิยณัฏฐ์  พิเมย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอาซุนนูร์  กะแต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายนาวี  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายศุภเสฎฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายเจษฎา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศตวรรษ  สุทธิเนตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกัญญานิจ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงฐณิชษา  ฐานะการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุรัตน์ติกาน  คลองยวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายเอเชีย  ช่วยการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายพิชญุตม์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายกฤตกร  สิงห์ศรีโว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายจิรภัทร  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายธีรภัทร  รักกะเปา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายพสธร  ต้นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายอภิปราย  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายก้องไพศาล  คำคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธันย์ชนก  สาราช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงชุติมา  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพงศภัค  จิตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธนภัทร  สุ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเกศสิริ  เพลินจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปณตา  สังคม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายระพีพัฒน์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายภูพิทัศน์  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนทิพย์โบสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายจารุโรจน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายพลกฤต  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยี่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอภิศญา  สิริกาญจน์วรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายวสุพล  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายทีฑายุ  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกิตติกวิน  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจารุภัทร  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอัซวา  บุตรนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเชร์ซาร์เร  บุลซากี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภาคย์  แซ่กอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนกฤต  สิขวัตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวรดร  แซไล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัณณทัต  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายจิรายุ  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิริวิชญ์  ศรีสุขโข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกัณตพัฒน์  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพัฒนภูมิ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกวิสรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดขุมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภริศรา  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชนากานต์  แพรกสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณิศา  ราชานาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนิสริน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เพ็ชรกอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิยดา  สร้อยเวที โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรสิตา  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐฐณิชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงไอรดา  หวามาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรัทญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนงนภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชนกันต์  ชนาชน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายดนุเดช  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนกฤต  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจิรภัทร  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศวัสสกร  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิตติภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฏฐวัชร์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนงนภัส  เกื้อกุลบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกลดา  เอกกรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเขมจิรา  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอาภาชนิต  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงแพร้วรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิรญาณ์  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชลิดา  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกรกฤต  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายก้องภพ  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรสีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภูรินท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายไฟนอล  กัลยาศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เกิดปากแพรก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตนัน  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตย์ทรงพร  วงศ์อรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปิยะพัทธ์  ชัยบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธรรมพัฒน์  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปวริศศา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรกนก  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพรนภัส  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเณศรา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกรรณบงกช  ใบบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธีภพ  ชดช้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกวิน  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอภิชา  เกื้อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนวัฒน์  ปีตบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกันตภูมิ  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสิปปกร  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิชนาฎ  วายลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชรศรี  สุดยัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชญาวี  เจ๊ยวก๊ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมนัสภรณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนันทกร  อุปการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวรกฤต  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพลิศ  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกิตติกวิน  พงศ์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวีระวรรณ  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายไตรบุญ  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายเอกพริสร  ถิ่นพังงา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจิรัชญา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชุติพร  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสิริยากร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนิตา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรัฏฐา  ดำหาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุตินันท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธาราทิพย์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศศิชา  กูลหลัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเตชิต  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายก้องกิจ  มีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนากร  เกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวรรณภา  หวั่นเจะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีนวลละออง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศิมีญา  ทัดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตานนท์  สมทัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนากรณ์  ฤทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเมฆา  ขยันจริง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสิรภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีระชัย  จันทนุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกฤตธี  สืบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายญาณกร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายมุเนาวัชร์  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพิสิฏฐ์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจิรโชติ  ตระกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนถิ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธัชพล  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรชาดา  โมราศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรมิดา  จิรสินวรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอินทิรา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกรชวัล  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปาณิศา  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอชิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  รักษายศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรัตนาพร  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปุณญดา  โชติสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายติณพัฒน์  สถิรประภากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปุณณดา  บุตรแผ้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธิติมา  อนันต์การกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรมิตา  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุประวีณ์  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนิษฐฎา  กิตติธรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายคุณานนญ์  นุ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณกวิน  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกวิตา  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวาริศา  ทุมมาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภคพล  หอกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายฐปณวัฒน์  ขยันการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปุณญาพัฒน์  ศรีหมุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิมชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภัทรจาริน  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงละออ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปราญชลี  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภัณฑิรา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิตต์สบาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงภัทราวลัย  คลองรั่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างสนั่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอภิชญา  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงญาลัญฑา  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกฤติณ  ตายง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิรานันท์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิริกัญญา  อมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายรัฐกรณ์  ตรงบาตรัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกอตซัล  คงหัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอัครพงศ์  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอทิตยา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพลอยพรนภัส  กายตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธิญาดา  รักบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธารีรัตน์  จิตประไพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัสภาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสิทธินนท์  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอรยา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูชนะ  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายคุณากร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอมันยริณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปัณณวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพรรณพัสสา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธาวิน  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภานุพงศ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกฤชณัช  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนราธิป  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงญาตาวีร์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวีรภัทร  บุษบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกฤษฎา  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวัสสวดี  และเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอภิสรา  มุคุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายกรณ์  สมผุด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศรายุธ  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายฮานิฟ  ดำนิล โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายธีร์กวิน  ทองคำ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรศิริ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงกุลชา  เส็นปาน โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นละม้าย โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายสุรชาติ  แดงสมศรี โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวบุปผา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวธันยชนก  ทุ่งแซะ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวอภิชญา  มาลิกี โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฐภา  ชายพ่อ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงนิสารัตน์  บ่อม่วง โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หมีดสอีด โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอามิตา  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หลีสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายทัชชา  กุศลครอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายพิษณุรัชร์  ไพรดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายพิธิวัฒน์  หม้อน้ำร้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายอนพัช  ทองเพ็ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วเกตุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงเกษมณี  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายพัสกร  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายปพนธีร์  จำปา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  อิดศะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงจันทิมา  เพ็ชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายจิรกร  นวลศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงชนกันต์  ทรงทองคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวริศรา  คงชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงนันชนก  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงสิริมาส  เล็กมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอริสรา  ซื่อตรง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายธราธร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชวิศา  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงวรินยุพา  สืบสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกุลนัดดา  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนวพรรษ  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายชญานนท์  นวลจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายกิตติภพ  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงมณีรัตน์  พูนแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอรณัส  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงวรางคณาง  ทองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงวาซีนี่ย์  สาระวารี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงทิตยา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหร่เด็น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายกฤษณะ  ก่ออ้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงประภาสิริ  คงมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงภิณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกัณติญา  ห่อหุ้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงจรรยพร  นวนนิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธนกร  กูลช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายชาญวิทย์  เครือแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายมนภัทร  เกกินะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายธนพัช  คงผล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายปฏิธาร  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายเปรมทัต  ขวดแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายรชต  เถาว์กลอย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงศริณญา  อินทร์คง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายวรุตม์  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายปวริศร์  สิงห์ชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปวริศา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงธนกฤต  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพัลลภา  บุญแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายธฤต  เนื้อนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายนัทธวุฒิ  ทองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายพุฒิพงศ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงวิชิตา  หมื่นไชยชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกัญญภัค  เส็นบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงสรัลชนา  พิพัฒน์พลสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนัฐธิกานต์  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายศริญยภัทร  สุดดวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายณฐนน  เกื้อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายณัฐภัทร  กามุณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปาณิศา  บุตรมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอลัล  ปะหนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายกฤตเมธ  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ส่งล้อม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายอาทิชา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายอัสนาวี  หัวแหลม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวรัชยา  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายณฐกร  แก้วสุขใส่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงทิพธัญญา  รักษายศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายมิตรภาพ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายฟิกรี  เชาว์ช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชรินรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอัญฐิกา  ฉิมภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงสุภัสสรา  คงปาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายอนุภัทร  คลองรั้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายญาณาธิป  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายณฐพร  สำเภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลานไทย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงกัลป์ยมนต์  ศรีพังยาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสิริยากร  มุ่งกิจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายนพรุจ  น้อยผา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์หวาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงจันทัปปภา  เครือจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายธิษณุพงศ์  ชุมทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อหวาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายกิติพัฒน์  จินุกูล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายภาคภูมิ  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงภิรัญญา  แก้วชูแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนพล  ปานเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธีรนัย  สามเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายรัชชานนท์  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกิติญาดา  ศรีประชา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงลักษิกา  ใกล้คีรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายศุภกร  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงรุจิรา  ไหมดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศศิกานต์  ดำคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศศิธร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายวรปรัชญ์  กุลดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปรายฟ้า  จารุเกียรติกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงมัลลิกา  ชายกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายพัสกร  สุวรรณชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพชรมน  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจิรภิญญา  กูลน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสุพศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสกรรจ์ธร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจินดาภา  ทรงศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายปัตฏิธาร  ชนะกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรัชชานนท์  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ห้วนแจ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปทิตตา  ไพศาลสถาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชุตินธร  ฮ่อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกุสุมา  ชูขันธ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสุภัตตรา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวรัชยา  แคล้วรบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสาธินี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เปลี่ยนวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงบุญลักษณ์  ผุดให้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชนาภา  สงหนู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอัจฉรา  คงนิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกมลชนก  ภู่ทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปธานิน  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกันยารัตน์  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาณิสรา  ขาวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชัยพัฒน์  การดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายมูนีร์ส  โวหาญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายวงศธร  นิลทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนภัทร  บัณฑิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายพรภวิษย์  ปานทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกนิฐยา  ไร่ใหญ่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงประกายฟ้า  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายธนภัทร  หลานไทย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกรรัตน์  คงภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนกฤต  ไพศาลกุลอารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงฮูซนี  ฝั่งขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายระพีพันธ์  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายสิรวิชญ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมิ่งกมล  จันทร์บุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงมินท์มันตา  เธียรสินวีรกร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปภังกร  เจริญเอกประภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพรนภา  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงนันทิกานต์  คงนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสานิสรา  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอนันดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธัญญาภร  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัทกานณ์  ยั่งดำนุ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงทัดดาว  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  นุเคราะห์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไข่แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ลานนท์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพณีนาถ  ศรีหมาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายคณพศ  พรายแพร้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อทะเล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงรณิดา  เอียดเวียงสระ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรไพลิน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธนภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกันต์กวี  สัตย์กุศล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสิรภพ  เชื้อสง่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายวิมวาทิตย์  จรุงวาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายชญานนท์  จรฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธวัชชัย  ปานมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวรกันต์  กาญจนอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเปมิกา  ต่อติด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศิริกัลยา  สมศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศุภเชฎฐ์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกรจรส  ก๊กใหญ่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงบัณธิตา  ฉายบัณฑิต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายอิงครัตน์  ห่อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุภัสสร  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภัทรกร  พัฒภูมิ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพัชรพร  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายกรกฎ  เล็กมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยวนุเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพิมพ์ศิรา  หนองเพียน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายอชิตพล  เหลนเพชร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกาะกลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกษิรา  ทองสลับ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายคชมาตย์  ป่าวสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงลลิตา  อุดมศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพรชนก  พรมเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธนภัทร  บวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายเจษฎาวุธ  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงลภัสสิริ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปุณญาลักษณ์  จันทมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงิอภัตร์ณี  ศรีทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปรมาพร  สุวรรณถาวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายเสกสรร  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  รักษายศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายชุติพงศ์  สฤษดิ์สุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพรรณภสา  เชิงดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายณฐพงศ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอิสรา  ช่อไม้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายสุทิวัส  สุดสาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอมลรดา  แนวหาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอติชาติ  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธรรมวรรธ  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชนิสรา  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอมรศิริ  เมืองพูล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูเบศวร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธัสโร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกัญญาวี  จะมะอ๊ะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายพุ่มรัก  สอพอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวงศกร  เปลี่ยวปลอด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัฒนานิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงรางข้าว  ทองช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงอิสราพร  ศรีชาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงญาณิศา  หมีแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศรันยา  หวังดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพรรณภัทร  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวาสินา  ต้อยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายสุทธิรักษ์  คงหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวิณัชยา  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพรประภา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงธัญญา  ชนะกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรืองน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชยพล  มูลกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวิศิษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ชะนะพาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงเกตุจินต์จิต  พิทยาพิศาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภัสสรวิทย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอุมากร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปุณยาวีร์  เปียกบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนันท์นรินทร์  เชิงดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศุภฤกษ์  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศิวพร  คงสมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธีระพนธ์  ชัยชิติพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายกีรติ  สุขกาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงไอลิน  หาญชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพุธิตา  สมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอริศรัศมิ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายชุติพนธ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายณฐกร  เจหมะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปุณณมาส  เหมือนกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงชนกนันท์  ยะลา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปทิตตา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายอนาคิน  เหร่บุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายแทนคุณ  ช่วยชม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายฟาเดล  รอบคอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกษิดินทร  บุญเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายสรวิทย์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอาริษา  ละงู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกล้าณรงค์  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูกระบิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอัศวรินทร์  รักการ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปัณณพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงปุณยนุช  คงพัฒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภกฤต  ศรีสังข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพรรณ์พัชษา  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายปริวุฒิ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธินิดา  จัตุรงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปัทมิกา  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพัชรากร  รอดสุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายกนกศักดิ์  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายตีรณะ  ศรีวิเศษ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธารารัตน์  บุญทองแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายชยณัฐ  มีสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายน่านฟ้า  วัฒนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงธาริญดา  หลีส้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปุญญพัฒน์  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงสุรัชญาณี  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภูริณัฐ  พิงพวย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพิมลภรณ์  อำรุงทรัพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวุฒิกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฮึ่งฮก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธัญสรณ์  เม่งบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงเบญจวรร  รักเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงศศิธร  สุขราช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายศิรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธวัลรัตน์  รักดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายรุ่งวริน  ปูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงผริตา  วุ่นชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุชญา  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอุทุมพร  ฤทธิ์เสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพิมพ์พิชา่  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายภัคจิรา  หมดจด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภคอร  ศรีขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพรรณดาว  กิจวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายพีรัช  วาหะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลขาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงลลิดา  บุญคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายลลนา  นาวาสมุทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวีรยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายปัณณธร  นับทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายเพิ่มพูลสิณ  เจริญนิธิธาดา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สมบูรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงพิมพ์วราดา  หมวดคงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายกิตตินันท์  หม่อมปลัด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายสรวิชญ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงกัลยกร  อยู่เดช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงสโรชา  จุกมงคล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายกวี  ชยดิลก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลูกน้อย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงญาณาทิพ  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณญาดา  สายนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายวิภู  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายภูริณัฐ  นวลสมศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายอัณณ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงภัคธีมา  พรายแพร้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายติณณพร  สุทธิเหลือ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงฟาเรีย  ศรีหมาด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายพงศกร  พึ่งวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพิชญธิดา  เวชกามา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกิรติ  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงนาลันทา  ลีรัตน์เสถียร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงธนัญญา  เทพภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงธนัญญา  ไร่ใหญ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงวนันชนก  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงนรัชย์ธรณ์  รุจิรธรรมดำรง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกชกร  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายศิวากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงแจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายวงศกร  เลาหประเสริฐ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพรรณกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงศศิณรินทร์  เพชรคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายชาญบุตร  รัตนฉายา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพรทิพย์  ภักดิ์ดีมาก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณัฐดนัย  ขาวล้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรชำนาญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมเจริญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายสรสิช  ลอยมา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงปนัสยา  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงธนัชชา  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงเพชรกันยา  มงคล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กชายนันทวิชญ์  รวงผึ้ง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงธนัชญา  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายศุกลรวัฒน์  ดินแดง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายหฤษฏ์  เหมทานนท์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายวีรภัทร  ศรีทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธราเทพ  ลายแบน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายอภิชัย  ดำน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวริษา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงอริษา  จุลภักดิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกันต์กนิษ  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายอภิธาร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงสิรินญา  คงพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณัฐพล  ควนวิไล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอังคณา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายอคิน  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงมนสิชา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายอชิตะ  ด้วงสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายเตชินท์  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายนราวิชญ์  เหมือนแจ่ม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสุปัญญวัฒน์  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์แก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายนพดล  บางคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพรไพลิน  โชติช่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสิริพิชนาฏ  ราชนิยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายอัสวา  รอบคอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายกัฟฟา  รอบคอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายเอกภัทร  เอกตันติวงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงรัศวดี  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายศุภณัฐ  และเล็ม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงกรนันท์  คงเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายโมกข์พลา  ประทุมวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคล้ำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายก้องภพ  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายเตโชดม  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรประชา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายภคิน  แสงทะรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงศิรประภากรณ์  สมเกื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงปภาวริณ  เรืองรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธันยพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศิวรักษ์  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงอภิญาดา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายญาณาธิป  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงกฤติกา  เหมือนเสน โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายชนุตร์  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงกนกนวล  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงทิพญาดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงปัตติมาภรณ์  รักสีทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงนงนภัส  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงกรวรรณ  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงนริศรา  หนูรัก โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงค์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงชนกวนันท์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  ขวัญศร โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงปานิตา  เพชรร่วง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงมัณฑิตา  ภูเก้าล้วน โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงอลิน  โรจน์จริยานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงพัศฎา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายบัณฑิต  สังข์ชาติ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายพิชิตชัย  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายกวิน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปรียาดา  คงพูล โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอุไรวรรณ  โพธิญาณ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงนัทติญา  ปานทน โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนาตาลี  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายณัฐภัทร  เทียมยม โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายกนกพล  ต่างจิตร โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายศิวกร  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงชนมล  ท้าวโยธา โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  แก้วนก โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงสุชญาดา  เห็นพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายหิรัญ  ทิพย์รองพล โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายกิตติพันธ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายประกฤษฐิ์  งานจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายกฤติน  สมเขาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายปัณณ์ณัช  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายวีระชัย  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายกฤษณพงศ์  กี่บุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายณนทกร  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กชายภัทรชัย  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายปัณณกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายอดิศร  คลองกลาง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชอักษร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงอัจฉรีญา  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายพชรดนย์  ประกอบโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอาทิตยา  เด่นมาลัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกชกร  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายปภังกร  แก้วสาระ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงเปมิกา  เกียรติเจริญเสรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายกมล  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายธาวิน  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพชร  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายวีรพล  ปาจักร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวิวัฒน์  หนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงพัชรพร  หลินมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงอรวรรณ  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายธีรกานต์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงเปรมยุดา  เอกไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายธนวินท์  สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายพีรวิชญ์  เศียรเขียว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายกนกพล  เซี่ยวภู่ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธงชัย  ถาวร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายกอบุญ  สุตนนท์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายกรวิทย์  วัฒนพรหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงดวงยีหวา  สุนทรโชติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายพลากร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงมัญชุมาศ  เกลื่อนสินธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายภูริ  มุขช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงวรัลย์ธญา  บุตรปอด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายพลวัฒน์  พรมเงิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายภัทรพล  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงอนัญพร  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงศรินท์ภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรื่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงมาติกา  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงขนิษฐา  สังคชาติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงสิรามน  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงอนันตญา  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายรติภูมิ  บ่อม่วง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงนิชาภา  สำราญบึงแก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงพรไพลิน  วันเอเลาะ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงณิชา  บุญมาก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายกริศริศ  เสาชะอม โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงดาวธิดา  เหมหา โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณนนนที  ดำดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายพัทธดนย์  อาษา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายสรพัฒน์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ด้วงเพชร โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายไกรศร  สุขแพ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายอรรถพล  พิเศษศิลป์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงแพรวา  มังสะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายพีรวิชญ์  สุทธิเกิด โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสุทธิดา  สุดชู โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายอนุวัต  สุขแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณมณี โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงชนาภา  แก้วทองสอน โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงชญานิศ  ทองสกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายศิรพัฒน์  วังพล โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงภัทราพร  จิตรแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงภาสินี  บุญชูแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนันทิชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายแทนคุณ  สิมณี โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายแทนไท  สิมณี โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายภานุพงษ์  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายณัฐพร  ทองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงอัญชนา  บุญสังข์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายฐปนนท์  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงพลอยนภัส  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงจิราภัทร  เจียมกำเนิด โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงโชติกา  เดินแปง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายพชธกร  ศรีงาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กชายณัฐชนน  เผลิดผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายจักรภัทร  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายวัชฐากูล  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายสถิตคุณ  เหลือจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงศีรดา  เพ่งกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายสิรภัทรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายภัทรพล  ศรีเณร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงณัชชา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายอนันดา เลออน  เคาเดลคา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายกฤษณะ  กลับตัน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กชายรพีภัทร  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายภูริณัฐ  สีคง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายพัชรพล  นะบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายจีรกิตติ์  กริดรัมย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายพรรษวุฒิ  สุตนก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายนัฐพงศ์  รอดเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายพงศกร  ไทยคง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายพงศ์นริศน์  ไชยบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายชยางกูร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายปรีดิยากร  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายวรภฤศ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายคอนราด เสกสรรค์  อัทท์วอเทอร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายปุณณวิช  รัตน์บุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงชนิสรา  บุตรเผียน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายพนมเดช  ชูศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายเตชินท์  เบญจอริยกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงศิวาพร  ลิ่มบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงปาลิตา  นายาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายพันธุ์ภีระ  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงรุจิรา  สังข์คำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายชยพล  ชูช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายพุฒิเมธ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงสุชาดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงมุกอันดา  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายฤทธิกร  สวนกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงชนาการต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงณัฐศิตา  ขาวแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงธัญวลัย  ธานีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงนันทิตา  เรืองศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงปารมี  เกิดรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงรวิสรา  ทองรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงเบญญาภา  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนูรักษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงพรนภัทร  คงภักดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงวริศรา  ้เพ็ชรร่วง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงปพิชญา  ยวดยาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัชชิมา  ผลส่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายเมธังกร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายสรัล  สาลี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายพีรพัฒน์  พยายาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกฤตชญา  พิบูลย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงธดากรณ์  ดวงจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายกีรติกร  ชัยเพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายธนชาติ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายพิชญตม์  สมนิล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายวิวิธวินท์  สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงปวริศา  จิตเที่ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงของขวัญ  แก้วเพช็ร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงธรรมภรณ์  สำราญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงภัทรภา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟัก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายชยพล  จุรณพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงชนิญชิดา  นาแป้น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายกฤตภาส  สมมิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงปริยากร  ยัสโร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนาตาลี  ฮันเย็ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงนินทากาญจน์  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงของขวัญ  ประคีตะวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นหอมหวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงโศภิษฐู์สุดา  วงษ์วรแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายยศกร  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายธนวัฒน์  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอภิชา  เพชรเรือนทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายวัชรกานต์  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงกมลชนก  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงเวธกา  จันทร์ธนูเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตันตระกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงจิรัชยา  เพ่งกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงทิพย์อันดา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายนิติธร  อ่อนจันทร์อบ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายโอเว่น อรุณ  เฮาท์คูเปอร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กชายกรวรรษ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงกฤษนีญา  พรหมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กชายกฤษณชัย  ดวงมนตรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กชายชยากร  ไอยะรา โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ธัญญะพืช โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงจิรญาภา  เนื้อน้อย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงกัญญาณี  เสนดำ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายศรุต  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงอภิชยา  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงสิริมา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายนันทสรณ์  ดับพิษ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงกชกร  บางพระ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงอนันตญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายกฤษฎา  ยะหวา โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายดลเลาะห์  ชูมี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงอุมากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงอรจิรา  ช่างไม้จีน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงสุวิชญา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายคฑาวุธ  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนดำ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  อินเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพิจิกศ์ตรา  ขันธ์เเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงสิริวิมล  ชำนาญสินธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายศุกลภัทร  บุญทองเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายศุภกร  คงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายก่อศักดิ์  เชยมื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงธันย์ชนก  บิลไบ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองชู โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงปุณยภรณ์  รอดขวัญ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสือพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายกฤติเดช  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายรัตติกภูมิ  อ้นชาลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายราชเดช  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายณภัทร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายภานุวัฒน์  หลานรอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายภูริพัฒน์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายศิวัช  วงษา โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงกรกนก  แสงขวัญ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายพชร  เพ็ชรพวง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายณัฐพงษ์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกุลปรียา  ณ. สมุทร์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงกานต์มณี  บุตรเส็น โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงวรรณิศา  สมชัย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกวินทิพย์  มิตรมนุษย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงปิยากร  แป้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงพิมชนก  คำผง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงกฤษฎาภา  พรหมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงนันธิณี  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายหรัญย์  กาญจนเอกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงรัชนิลดา  ทองสร้อย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายธเนศวร  สองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอ่งล่อง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญวรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กชายโกวิทย์  สวนนุช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายณฐกร  สัญจร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายพรรษวริศ  เจริญหิรัญกฤตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายภวินท์  อาษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายวรนน  ชำนาญภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงณภัทร  โกวิทวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงณิชนันท์  มาตรบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กชายกันตินันท์  สีเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายกฤษณะ  เจริญพงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กชายศรันย์กร  เกื้อกูลส่ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กชายสิปปกร  เจริญอภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายคณธัช  เนตร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมมิกะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กชายชินพัฒน์  เรืองจักร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายปรเมศวร์  ศาลาจัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายพงษ์เพชร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กชายธนกฤต  เพิกอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กชายพิชิตชัย  พึ่งวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายวิศรุต  สุริยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กชายถิรายุส์  งานดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงไปรยา  หลานสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กชายธนบดี  รอดหน่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กชายวีรภัทร  ปิติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงเกสรา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เกรียงขจรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงลลิตา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเก้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กชายนพปฎล  บุญติด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายนพพร  ฉายบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายวชิรวิชญ์  สักกะพลางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายพัฐกฤษน์  นิวัฒน์เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงกนกนุช  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายโธรัยห์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กชายภูมรพี  แก้วนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงสุลักษณา  สังข์รอด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กชายวสันต์  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายปองภพ  สวนกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายศุภกร  หิรัญกิจรังสี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายกษิดิ์เดช  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายธเนศ  ลิ่มบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายทนุธรรม  พัฒนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงธีตา  สุคนธกนิษฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  อินทนู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสุภิชญา  มูสิกะปาละ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงกวิสรา  นวนเสน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงวลัยพรรณ  อนันต์เศรษฐการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายณัฐปกรณ์  สุนทรวราภาส โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายธนกฤต  ทุมมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายนรังสรรค์  เพ็ชรชุม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายบัณฑิต  เพ็งสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายพีรภัทร  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงคณิตา  ธงไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงณัชทกานต์  บัวบาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงเดียนา  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงทรรศยา  ทวีสิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงปภาวี  เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงพัชรพร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงลีนาลีญ่า  ทำสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหล่าเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงสุชัญญาพร  ชโลธร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงอริสา  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายกฤตนัน  พันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายธนากร  สมเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงธนัชญา  สุขกาย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงพรชนก  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงรินลณี  โพธินาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงอติพร  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงอริยา  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงอโรชา  สีหนองแวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงเกศธิดาทิพย์  ตราชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายพงศกร  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายศุภกร  ไกรวณิช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายวันชัย  สุขใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายปิยากร  คชสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายศิระ  มะลิวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายสุวรรณภูมิ  คงบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายวริชญ์  อายะชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายวชิรวิทย์  คงนาค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายวัตติจักษ์  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายกฤตภาส  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายธีรภัทร  ข้อค้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงปาราวาตี  ชายใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงภัศรา  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงอาทิตยา  ลูกหยี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศาลาจัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนเคร็ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยศร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงชาลิสา  วังลำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงชนิภา  อินเสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงปองกานต์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงวรรณากานต์  สีเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงชนาภา  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายสรชัช  ปรางค์ศรีอรุณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายซามิ  โอลเซ่น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายชนม์วิสุทธ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายลูอิส มรุต  นาวมันน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงธิติภร  โซ่เซียงคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ถิระจิตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงปวรวรรณ  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงสุรังสิมา  เพ็ชรนิล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงภิญญดา  บุตรมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายกิดากานต์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายรชต  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงเบญญทิพย์  มากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงวริศรา  ไหมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงชนัญชิตา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงมณธิยา  ดำย่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงพฤกษา  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงณธิดา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายปฐมพัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายอลิฟ  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายปิยวัฒน์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายสิรวุฒิ  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายอัสการ์  บุตรหลัง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายพีรณัช  ถาวรภูวนนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงบงกช  เสียงใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงทิพกร  ถาวรไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงแพรวา  แก้วประโคน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงสาวิกา  ห้าฝา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงพชรมน  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงพิมนารา  แสงเทียนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนพรพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงอรณิชา  กันไพเราะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงปรียาภัทร์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายแทนคุณ  บุญทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายกิตติภูมิ  สุวรรณคะราช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายบดินทร์  แก้วสุก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายปฐมพร  ผดุงกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายภัทรกร  บุญปราณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายมนัสวิน  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายสิรภพ  แสงทับทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายอาณารักษ์  กุลลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงกฤตยา  ศิลาชัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงชวิศา  เกษรบัว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงแซร่า เจสสิก้า  ฮ็อดสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูสุด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คงเสน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงนนทยภร  สุราวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงนัฎฐกันย์  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเคล้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงพรรณภัทร  นาคทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทับทิมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงอิศวรา  หอธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายกรวิชญ์  จริตงาม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายชโยดม  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายธนภพ  แก้วไข่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายธนศักดิ์  ใจเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายธนภัทร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายธนาธิป  คงฆะปัญญา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายพัสกร  ถือทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายภัทรดนัย  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายภาคิน  ยายาหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายลิขิตหิรัญ  พริกสุด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายเลอศักดิ์  จันทร์สวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายวายุเทพ  อ๋องเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายศรันยพงศ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายสิรภพ  เพื่อนบ้าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายอชิรพัสน์  อริยวงส์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองรักจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงกชกร  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงขวัญฤดี  หนูมี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงพรชนก  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงรัชต์วดี  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายชญานนท์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายกฤษ  ทองรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายคมกฤต  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายคมพจน์  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายณฐกฤษต  สูทอก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายนะโม  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายนันทพงศ์  เยาวขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายปธานิน  สุทธิเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายภัทรดนย์  บุญนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายภานุรุจ  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายฤทธิไกร  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายสถาพร  มาศเสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายสรัช  สุวรรณวิหค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายอนุวรรธน์  หิรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายอัครวัฒน์  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายอาเดล  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงชาสินี  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงธนัชพร  ดีดวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงธนัชพร  อภิรติธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงนัทธมน  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงพรรณอร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงวริสา  พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิเวช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงอรนิชชา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายพีระภักดิ์  เกสรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายรัตนชาตก์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายศุภสัณห์  กิ่งเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงปุณฑิภาทร  ศรีจรรยา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายฐานปราชญ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายปัณณฑัต  ทองมหา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายรณกฤต  ชัยยะคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายเบญจามิน  อาโนลด์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงกานต์ณิศา  นำพา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงกรรชพร  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงตัสนิม  รักมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงวิรากานต์  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงธีริศรา  จำนงการณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงจิดาภา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายกฤตภาส  วิจัตรโสภา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กชายฐาปกรณ์  แซ่อุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงวาสนา  ฉันทวีโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงญนันทนิยา  เติมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงณัฐวดี  พิบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายปรัชญา  ชำนินา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงชนิสรา  กสิคุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายนนทภัทร์  ผุดผาด โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายธนากร  คงหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายหัสดี  ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงนิติการณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายเตชธรรม  ขวัญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายกล้าพารา  ผิวดำขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายคณิน  ถิ่นพังงา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายถัตถสิทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงศตพร  รักงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายทิวัตถ์  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงหฤษฎา  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์กูล โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงภัคจิรา  นุ่นนุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไกรณรา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงศิริรักษ์  จามรสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงนันทกรฉัตร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายภูมิรพี  แก้วศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายจิรัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงปุญญิศา  วิชัยธนพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายธรณ์เทพ  สโมสร โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงคิชนาฏ  เชื้อมีแรง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม