รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่อมะกอก โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรกฤต  กองมณี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกษิพงศ์  ดาวงาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญพัชร  กวยรักษา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายกันตพงศ์  วอนเจียม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายคุณาพัฒน์  ศรีชมภู โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขอร่าม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นายเจษฎากร  กางกง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวชนากานต์  เตชสุนทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชนิษฐา  สุระมาตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐาธิญา  กันธิยะ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายณทัต  อันประนิตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายณัฐนล  พูลคุ้ม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายณัฐนันท์  ปานจิ๋ว โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวณัฐวรรณ  สุนทรเลขา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายทรงโปรด  อ่องศรี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวทักษพร  จูงาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนธร  งานสุจริต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนศักดิ์  พินิจธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีทัต  หมีทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธีร์ธวัช  เสวกงาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนภัส  กาญจนดุษฎี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนภัสกร  บุญมึ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนวพล  โกมลสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวนัชชา  การะภักดี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนัทธมน  แสงสร้อย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวนันตรา  อินทร์น้อย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนิพิษฐพล  ิัิัิืัิด้วงกลัด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวบัณฑิตา  สีทองอ่อน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวปวีณา  ทับโต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายปองคุณ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพธิ์เงิน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวปารณีย์  ช่างทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปารเมศ  อบสิน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปุณณภา  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพชรมนฑ์  โป๋ชัน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพยุหะ  นุสติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพสุ  สดายุรัช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวพิชามญชุ์  จริตงาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกิดทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพีรญาณ์  พรมมัจฉา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายพีรณัฐ  ม่วงไม้ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภควดี  เกตุแค โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวมิริณฑ์  แก้วบัณฑิต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวณัฐ  ศรีฟ้า โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาววิภานันท์  ปีพูน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศตพร  ชัยดี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวศศิกานต์  มณีโชติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นายศุภสัณห์  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายสิรินทร์  พึ่งกัน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายสุรเดช  วัฒนะธนากร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุรีย์พร  มาสง่า โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอโนมา  อรุณเจริญยิ่ง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอภิสรา  หวังตระกูลดี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอริญชย์  ชวดนุช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งจาบ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายอิทธิชัย  กลิ่นสังข์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนสอาด โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุนิตรา  สูงปานขาว โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุ่นยิ้ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชนาธิป  คุ่ยหอม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงดวงใจ  ดิษสละ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนาธรณ์  มามีสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงประภาสิริ  รัตนบัวพา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นายปัณฑกร  ผายวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภัทรดนัย  จันทรังษี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงมนญพร  สินจีน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุประวีณ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอาทิตย์  ตรงต่อมิตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกิติมา  มีแสง โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชญาณี  บางประเสริฐ โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  มาดี โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์ โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพฤฒภณ  จันทร์ทอง โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลปราชญ์ โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุชาดา  เขียวปั้น โรงเรียนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพัฒนาพงษ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัณฑิรารักษ์  เจนศิริพิกุล โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศุภรวงศ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายรัฐรวี  มั่นจันทร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสุกฤต  สวรรค์คณากร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายกรวิชญ์  คงวราคม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกฤตภาส  กำลังแพทย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายขุมทองแท้  สาธุภาพ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกรียงไกร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงทักษพร  พลหาร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธีรสิทธิ  บรรทัพ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวปณาลี  แก้วมณีวัฒน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวภัคจิรา  ฉิมอ่วม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทรกร  ล่องลม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภัทรพร  พุฒอินทนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศกลวรรณ  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายเศรษฐพงศ์  คงไทย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวอนัญดา  ถนัดไร่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายคณากร  ศุภลิตเดชาธร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นศรี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนายุ  สังข์บุญชู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเนตรนภา  เกษไตรย์กุล โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชอินทร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพฤกษ์  บุญเจริญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุวิริยกรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสถาพร  ว่องวิกย์การ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสนธยา  สังวร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสรวิชญ์  ด้างถางคำ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น