รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายก้องภพ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ขุนภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวคัทรียา  ปรางค์ศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจรัสรัตน์  อินปินตา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงฉัตรฑลี  เที่ยงตรง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวชลธิชา  ขัดแป้น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวชโลธร  เสาแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชวัลชา  หล้าจำปา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชานนท์  ชะมังชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายฐ​ิ​ติว​ั​สส์​  เปรมปิระสกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณภัทร  บางพาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฏฐ์ชญา  โคกทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐ​เศรษฐ​  ปะ​ส​ั​ง​ขา​โย​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐนนทภัทร์  กันตา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวณัฐนรี  วงศ์พูลทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายณัฐนันท์  มงคลพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฉ่ำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายดริณภพ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกฤต  ทวีผล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนภัทร  ็พูลเพิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนวรรณธร  บุญสิตาอาชานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนวรรธน์  พรหมภาสิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนากร  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  โพธิ์อุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธันยพงษ์  ไทยภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีรณัฐ  กลั่นวารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายนภัทร  นาจารย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนัธทวัฒน์  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายนิติธร  รอดเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวบุษกร  เถื่อนสุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปฏิญญา  เหมมะณี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปฐมาวดี  ลดาวัลย์รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปพิชญา  ประหา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายปรัต​ถ​กร​  อุปการะ​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นายปัญญพัฒน์  กระสุนรัมย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวปิยธิดา  เปียชวด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงผิงอัน  ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพชรพล  ทักษี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพิชญเศรฐน์  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะวงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิมเเพทาย  พันธุมาตย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นายพุฒิพงศ์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภคิน  มึมุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภาคิน  นาคสุก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภีรัฐพงศ์  สิมเมือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นายภูเบศร์  เรืองคุ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมณชญานันท์  ไทพาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวรมิตา  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงระรินทิพย์​  ผสมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายรัฐภูมิ  แตงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงลลิภัทร  แพทย์หลักฟ้า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นายวชิรวิชย์  ปฐมพรทวีวัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรภัทร  บางพาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวริศรา  จูแจ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวสันต์  ใยบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวัทธิกร  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโยธา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันยงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศินา  พานวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายศิวัส  อิ่มสุขศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นายสิปปกร  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายสิรวิชญ์  นวรัตนารมย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสิระพรรศ  ศรีหิรัญญะกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสุกฤษฏิ์​  ทิวา​ร​ั​ตน​อัง​กรู​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงไหมเเก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอคริยา  แสนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวอชิรญา  วณิชล้อตระกูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอภิญญา  บุญโท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤช  กฤติยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกิติยา  ปาวิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกุลิสรา  ส่วนลา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิตราพร  ชูอิทธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชนัฎา  มะโพงเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงญาดา  คงคะชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณภัทร  อภินันทโน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฏฐนรี  แต้มครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฐชนน  หงษ์ชัยภูมิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐชารีย์  โคกทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธีรเมต  ช่วยพยุง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายนราวิชญ์  คงเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพนุชนาถ  บุญอ้น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชชานันท์  สิงห์อาจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกวิทปกรณ์กุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายรติบดี  ปัญโญแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิริญาพร  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายสัณศณัฐ  อุดแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมต่อม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชยพล  หวังวรภิญโญ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณิชกานต์  นิยมไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธนภัทร​  พันเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธนัชพร​  ไตรโยธี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนาวิทย์  พรมศิริเดช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนิติภูมิ  คำเส็ง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปาริชาต  กล่ำทัพ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพงศธร  ศิริจันโท โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานอิน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูริณัฐ  ท้ามเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวรรณกานต์  ด้วงอิ่ม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวรรณภา  ทองยอดอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสาริศา  จำนงค์จีนารักส์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิริรัตน์  อรัญมาลา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุชาวดี  คงด่าน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอริย์ธัช  สินธิพงษ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอัครชัย  พิศอ่อน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น