รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร  พิมพ์พล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ปานทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทายิดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤษณ  นกมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤษณพล  พุทธารัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกลินท์ ดอน  สวานซิเกอร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกวิน  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกอบกุล  ศรีอบมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกอบศักดิ์  ยูงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญาพร  คงปรางดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกัญญาภัทร  สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกันต์ธร  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัลยา  แก้งพวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงก้านพลู  ดวงมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกิตตินาถ  ประติโก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกิตติยา  นนทะโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปั้นโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกุลภรณ์  ไกรเมฆ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกุศลิน  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเกียรติยศ  กระบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายขจรเกียรติ  เริงหิรัญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคณาพงษ์  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคณาพงษ์  โสมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคิมหันต์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจตุพงศ์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิตติภณ  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิรดาภา  แอนนา นิโคลสัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายจิรภิญญา  ฮาร์ด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจิรวัฒน์  หัวนอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิรายุ  เนื้อไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชญานันท์  อาสมาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชญานิศ  จอมเพ็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชลภัทร  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชลลดา  วันทยกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชลันทร  สุนทรวารี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชัยสิทธิ์  วุฒิยาลัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายฌาณิช  นพสุวรรณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงญาดา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  ตั้งธนเมธี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณภัทร  หลวงเทพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐกฤต  เคนยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐชนน  นาคะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรุง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฐดนัย  ปู่วงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐธิดา  รังษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐพงศ์  ลาคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐพล  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐพล  แพไทยสงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายณัฐภัทร  ศิริปัญญา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐภัทร  แสงเลื่อม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐวดี  ป้านภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัณฐกรณ์  อิทรพานิชย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณิชมน  หงษ์มณี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายตฤณโชติ  แก้วก้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายถิรวัฒน์  แจ่มศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทยุต  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายทฤษฎี  กลั่นเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทักษพร  พามา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงทักษวดี  สีนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนกร  เวียนนอก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนกฤต  มหานาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายธนกฤต  เสือดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนดล  นิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนบดี  อยู่เสดียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธนพร  คล้ายทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธนพร  ยลเมืองแมน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนพล  พลซา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนพล  มาศมนัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนพล  ยังคง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนัชญา  นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนัญชัย  ปลัดท้วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธนัษฐา  อี่มอรชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูมิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธัชพล  โสพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญชนก  เหล่าหมวด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญญากัญญ์  สว่างเมฆ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีรพันธ์  อุดมวงษ์วราวุฒิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนนทกานต์  คำมูลศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนพวิทย์  จันทร์โท โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนภสินธุ์  คงสโรช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนรมน  วัชรนุกูลเกียรติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนันทศิริ  กนกโสภณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนิติพงศ์  มารูปหมวก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนุกอันนา  ปานใจนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงบัณฑิตา  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายบัลลังทอง  พรมมาท้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปฏิญญา  ขวัญสิริไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์  ยุงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปรมีส์  บุญเยีย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปรวัตน์  ชมมัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายประวีร์  ล้อสินคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปรัชญา  สั่งแอ๊ด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายปรัชญา  อยู่เชื้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปรัชญานนท์  ยุงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปรีชญาน์  แสงอุไร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปวรรณรัตร์  บุญมีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปอแก้ว  ปาละนันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัณณพัฒน์  อานไธสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ธาดารัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปิติพงศ์  บุญกาวิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปิยะพร  ดอกจำปี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปิยะวัตน์  ศิลาแรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปิยะศริ  เอื้อนยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปุญช์กนก  พรมราช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงไปปาย  แจ้งการณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายพชร  หาดทราย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพชรพล  อินแพง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพรชนก  วงศ์หนองแวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชัยคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพัชรพล  พูลส้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพัชรพล  เด่นนิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพัชรีพร  คำจำนงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพันธ์ทรัพย์  ปรัชญาณิชกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพาขวัญ  อินทนนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเรืองเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  สุขสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพีรวิทย์  เตโช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงภควดี  อยู่คง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภัทรพล  สืบกระแสร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภัทรภณ  ทองมุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฏภานุพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรืองนาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภาคภูมิ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภานุพงศ์  สักพุ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภานุวัฒน์  อุดมคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภูมิพัฒน์  คุวาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูมิพัฒน์  มีรส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูมิรพี  อาจมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภูริช  ปราบพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภูริณี  โชคชัยมงคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูวนัย  แสนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภูษณิตา  ศรีสอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายมนัสวี  ชานพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์หล้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายรณกร  อ่อนวัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงรมิตา  สุภาษร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายรวิวรรธน์  พานำมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายระพีพัฒน์  อุบลจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายรักชาติ  ชาติมนตรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์ไทสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายรัฐภูมิ  ร้อยพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายรัตนพันธ์  บุญเฟื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรุ่งวาณิชย์  เศรษฐี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงลักษณาพร  กงถัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวกรกมล  ดอกไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวณิชยา  พันธ์อุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวนันชัย  กิจพินิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวรพล  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวัชริศ  เบาะโต้ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ตรีเศียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวิราการต์  ซัมรัว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวิรามร  เลิศประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายศรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงศริญา  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศรุตา  ปิตสะศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศศิประภา  มีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายศักดา  สำราญจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศิรประภา  ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศุภณัฐ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศุภรัตน์  ปั้นโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศุภรัตน์  เฉลิมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภวิชย์  บุญเอก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศุภัชญา  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสมรัก  เพชรมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสรธร  โภชนะสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสรรพวัต  บุณปู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสรวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสรสิช  เอี่ยมสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสรัลวลี  สิงห์โตทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสหรัถ  พรหมมายนต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสาริศ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสิรดนัย  ไกรรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสิริกร  คุ้มทองมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุณัฎฐา  สีดาพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสุธานี  สีดาพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสุนิษา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุพัชญา  ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สาระดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายเสกสรร  จัทร์แซ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายเสฏฐนันท์  สนั่นเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังคีรีจรัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงโสภิตนภา  โพธิ์เส็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอชิรญา  นาคปานเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอภิชญา  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอภิรักษ์  พัดแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่สุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอมลวรรณ  สกุลยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายอริย์ธัช  เบ้าตุ้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอานันทศักดิ์  สุดตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอารัญญา  แสงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอุดมโชชค  แสงนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเอกภพ  จิโนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเอกลักษณ์  จารุพัฒโนบล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกนกนภัส  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวกนกพร  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายกนกพล  นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกนกรักษ์  พัฒนากุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาชนม์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกมลชนก  โกละกะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกมลพรรณ  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกมลรส  ทองริทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกรกมล  วิชิตนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกรรวี  อัตตะชีวะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกรวีย์  ผินทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกรเอก  พีรปัญญากุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกฤต  สีคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกฤตภาส  บุญปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤตภาส  วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
389 นายกฤษฎ์  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกฤษณ์กัลยา  สิงห์เดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกษิดิศ  พวงโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตำปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริสุขประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ไม้หอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสโรช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกันตพงษ์  กันหามิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกันติชา  สังสนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ตรีนันทรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายกานต์ปณิธิ  เมืองขวา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกานต์สิริ  มั่นหมาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงการ  จิตรละมัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายการิน  พิพัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกุลนันธ์  พงษ์ด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวกุลสรา  การกิ่งไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งขวัญตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายขวัญเมือง  สอนหลวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงคณัสนันท์  โปรยเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวคัคนางค์  จันทร์ลบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงคันธมาทน์  จันทร์โท โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงคุนัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวจงกลทรัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงจรรยา  หล่อโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจัสมิน  โรส เพิร์กส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจารวี  หนูน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจารุวัฒน์  ไชยทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงจิณณ์ดารัตน์  มาลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจิดาภา  ชูสาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจิดาภา  โชคงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายจิรณัฐ  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายจิรภัทร  สุขเณร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจิรภิญญา  อบเชย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงจีรพรรณ  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายจีรพันธ์  จิรชาญชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจีรภา  เมืองโสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพันธุ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงเจนจิรา  เทอเนอร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงโจซาฟิน  เบอร์ค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชนาพร  ทองมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชนิดาภา  ทะจะกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชมพูพรรณ  ทองคำสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชยณัฐ  ตันปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายชยุต  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชยุตม์  ศรีคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงช่อทิพย์  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชัชนันท์  บุญพา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชัญญานุช  ผิวงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชินวัตร  วรรณชัยชูโชติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชื่นนภา  พรมสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชุตินันท์  คำมอญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทวีชัยไพศาลกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวโชษิตา  วรรณบุษราคัม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงญญาดา  วงค์ธิดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงญาณณิษา  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายญาณาวุฒิ  ภักดีไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฐปนยศ  โนรีเวช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฐิติ  อมรรัตนวาที โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเเก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงฐิติภัคยาภรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงฐิติมา  ล้านศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณพวุฒิ  ขันทะเสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นายณภัทร  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณวรา  จันทักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณหทัย  ใหม่ธรรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญพร้อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐชา  ภูมิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  แป้นโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐณิชา  นอนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐตญาภรณ์  คุ้มดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐธัญ  ใจชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายณัฐพงศ์  คำสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐพร  จิตรวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐพร  อึ่งทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฐสิรี  ฟองจางวาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐสุดา  สินประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดโรคา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณิศราพรรณ  ภู่ขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายทินกร  แก้วกอนเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายแทนไท  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนกร  พินิจรัมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนกฤต  วรสารสศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
543 นายธนกฤต  อั้นอุดม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนกฤต  อินทร์ผึ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายธนโชติ  จันทร์คะณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนเดช  ถาวรศิริเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธนพร  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนพล  กุนมล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธนภรณ์  ไก่ขัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธนภูมิ  ปานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธนัชญา  คำดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธนัชพร  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธนัญญาณ์  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนากร  หล้าเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนากร  อ่อนแปล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธนาลักษณ์  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธเนศพล  ยอดเละ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงธพัสมนตร์  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงธวัลพร  กุลสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธัชนัน  แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิมเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธัญชิษฐา  แจ่มศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธัญธร  ตรีสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวธัญนันท์  จุ้ยปั่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิพัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวธารารัตน์  สำเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงธาวิตา  เพชรไชโย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธิติ  แสงประทีป โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธีรกานต์  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธีรธร  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธีรนาฏ  ธีระภิญโญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธีรภัทร์  คิม กู๊ดแมน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธีราพร  ธรรมมาศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายนนทกร  ใจแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายนนทกาญจน์  เสียงไพเราะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายนนท์  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนภัฏสร  พรมเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนรินทิรา  คงแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนฤปพจน์  สนิมค้ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนวพร  บรรณารักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนัฐฐยา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสนอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนันทนา  จาบทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญโสภิณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนันท์สินี  มั่นศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนัยนา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวนิชานันท์  จันทร์กุณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนิรชา  นามโพธิ์ชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงยาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวเนตรนภา  สุขโข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายเนติพันธ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายเนรมิตร  เทียนงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายบวรณัฐศักดิ์  ปุสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงบัณฑิสาร์  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงบุญญา  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวบุญญาวาส  ศรีจริยา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวังคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงเบญจมาพร  พูลแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปฏิภาณ  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปนัดดา  สะอาด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปภณ  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปภาพิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวปภาวี  ชุนเกาะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปภาศิณี  สายนวลเวช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปรมิตตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวประภัสสร  กอกฝั้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวประภัสสร  รังวรรณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวประภัสสร  หอมจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงประภาพร  มาแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวปริศา  จั่นเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปรียากร  ถนอมพลกรัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปวริศา  บัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปวเรศ  ศิกดิ์เศรณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงปสิตา  สารสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปสุตา  ลี่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรบ้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปัณณพร  กระจ่างพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปาณิศา  ยศเคลื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปานรุ้ง  คำสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 นายปาราเมศ  โพธิ์ชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวปาริชาติ  มีพวงผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวปิยะญาดา  แก้วลำยวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปิยะธิดา  พลโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปุณณยวีร์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปุณิกา  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเปมิกา  หาญลำใย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเปรมิกา  มณฑิราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายพงศภัค  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพงศ์รัชภูมิ  สุทธหลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพงษ์นัฐกร  พุ่มฟัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพชรพงษ์  ปั้นถาวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพณิชา  ทองทับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพรทิพย์  วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพรธิมล  พ่ายผา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพรประภา  พลคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพฤติพร  ฉิมพ่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพลอยเพชร  กันเกียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพสิทฐ์  บุญจันดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพสุธาวรรณ  หัสรังษี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายพัชรพล  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพัชราภา  มีทวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพัชราภา  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รุจิรานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพัทรดา  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพายุ  พันธ์วงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมภิพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพิชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพิชญาภา  เลาะสันเทียะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพิชามญขุ์  ช้างน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายพิพัฒน์  บุญเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขโข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพิมวรา  ทิพวันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายพีรณัฐ  เงินอินต๊ะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพีรณัฐ  เพียงก๋า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพีรพล  คำสุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพีรพล  มนัสสิลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพุฒินาท  วรรณแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเพชรนภา  พรมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นายเพชรรัตน์  ศรีสว่างแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เม่นขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  เมืองสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภควัต  พรหมประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภควัต  อินทพรโสภิต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภริตา  คงเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวภะฆนัล  ดีล้วน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองดำรงค์พันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทับโททับไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงภัทรพร  คุ้มภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูทวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายภากร  ชุนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายภาคภูมิ  ศิริวัฒนกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายภานรินทร์  ชุมช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงภาวินี  ทมเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายภีมพัฒน์  แจ่มศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงมนทาริน  รามศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายมนัสพงศ์  สุกเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเมษา  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงรติพร  กองพิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรติมา  ทองวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายรพีดวิษ  พุฒบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวรวิฐา  วัฒนกาญจนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงรักษิณา  ธำรงภูวดล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงรัญชนก  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายรัตพล  สุขเข็ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงรัศมีดาว  เรืองศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงรินญาดา  ภูยางตูม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงรินรดา  กวงแหวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงลลนา  ผองสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายวงศกร  พรมพลอย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวงศธร  มุกดาเนตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรกฤต  ไกรเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวรเมธ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นางสาววรรษมล  พรมพลอย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวรวรรณ  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวรัญญู  รางแรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงวรัมพร  แสงตะกอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพชรกันหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงวรางคณา  ทับแย้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวริยา  คำอิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวริศรา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
798 นางสาววศินี  ปลัดท้วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงวัชรากร  เชื้อตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวันทนา  ทูลตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชชาชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายวิธิวัสส์  เครือวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวิมลสิริ  วิเศษหวาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวิมลสิริ  หิรัญวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงวิมลิน  จันทนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศจี  บุญถือ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายศรราม  ดอกชูรุ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศรวิษฐ์  กลิ่นพูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายศรัณยุภัทร  เผือกพ่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงศริณธรณ์  กายประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศรุตา  สายรัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จันทรมณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปร่งฟ้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายศิริศักดิ์  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายศุภชัย  ปาปะโน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 นายศุภณัฎฐ์  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายศุภณัฐ  พลกลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายศุภวิทย์  บุญมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศุภารนันท์  ช่างหลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศุภารมย์  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสกลภัทร  วันทาภิรมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสริตา  ทองใจสด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวสวาฑีลา  จีนด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสายผูกรัก  สะร้องก่า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสาริศา  จันทวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสาวภา  สารีพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงสินีนาฏ  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์กิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสิริกร  เพิ่มพูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสิริญา  รวยสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ผาผง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายสิริพงศ์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสุชานาฏ  สายบุญเจียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงสุดารัตร์  ยงโภชน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสุธิมน  หลงรัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายสุธีกานต์  บึงตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุธีรา  สมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุพาพร  พึ่งแพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปานะโปย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุภาวรี  รัตนเกื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายสุรบดินทร์  แสนคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายสุรวุธ  หุ้มไธสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสุรัมภา  เหมโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงสุวพัชญา  จันทวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงสุวภัทร  ชัชวาลกิจกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงโสชญา  ถวิลไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงโสภิตนภา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอธิป  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอธิศ  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายอนุชา  ชื่นชม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายอภิเดช  แก้วยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายอภิวิชญ์  หมวดมะหิงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงอมิตา  กาเรียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวอรพร  วรพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงอัญชนา  วรรณะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอัญชิสา  ลูกจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอัยยา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอัศวิณ  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายอัสชัย  อินทวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอารียา  ปานไกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอารีรัตน์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงอินทิรา  บุญตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอินทิรา  เปรมปราคิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายอุกฤษฎ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอุรชา  มีรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงไอศิกา  อินทะนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงกฤชอร  หมื่นอภัย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เมฆมล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วดวง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทูลตา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงธันยพร  บุรพพพงษานนท์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงปวริศา  สีตะระโส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ฤทธิพิณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายปุณยวีร์  หนูแย้ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงมธุรดา  โกษาจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงยาลิกา  สอาดเมือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปอแก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกนกนภา  ศรีรัตน์สกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชินไธสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงทัตพิชา  สิทธิลือชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงธนพรรณ  ฉั่วตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงธนิศา  ทองวิชิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพัทนันท์  เกตุยอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพิชญามณช์  ทักคุ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วป้องปก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวนิชชา  วารี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอริสา  อินทร์อ้าย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอารียา  เถื่อนไพรวัลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกรวิชญ์  กมลเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวกษมาภรณ์  กันต์โฉม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นายก่อเขต  ภาโส โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญชรส  กงยนต์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกัญญพัชร  กองเส็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวกัญญารัตน์  อินปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พนาลิกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวกัลย์ศรุตา  ด่านรัตนกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวกัลยา  คำน้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
951 นายกิตติคุณ  ชูสุวรรณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นายกิตติธัช  คำมั่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นายกิตติพิชญ์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
956 นายขจรศักดิ์  กิทำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายเขมรัฐ  แก้วจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวจิตตินันท์  บุญเอี่ยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวจิราพร  บุญเกิด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงจีรนันต์  ขันตรีทัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวจีรนันท์  จันทะวงศ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายชยธร  ชัยวิชิต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายชลกร  กีรติศักดิ์กุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวชัญญานุช  แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชิดชัย  ทองแขม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายณภัทร  จันทร์นุช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวณภัทร  เรืองธนาเดช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายณยศ  พุทธสิมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐนิชา  เสมอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นายณัฐพนธ์  ไชยปาละ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วกึน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
974 นายณัฐวัฒน์  นาที โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นายณัฐวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณิชกมล  สมอออน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวณิชกมล  โปยทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฝั้นสุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวณิชาภัทร  สุขศิริ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงดวงกมล  กระทู้ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
982 นายธนวัฒน์  สีเขียว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวธมลวรรณ  สายคำติ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวธันย์ณิชา  ธันยาปิยวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวนภัทร  ภักดีสาร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงนรินพร  จันทร์แยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวนวรัตน์  ภักดีสอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์สีดา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวนันทิชา  แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงนิฤทัย  จันทรเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวบัณฑิตา  เหมือนมุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวบัณฑิตา  แก้วแพง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวเบญญาภา  กุนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปรียากร  ปิ่นปั่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวปวิชญา  จันทร์หม่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวปัณฑิตา  จันทร์หม่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวปันพร  แก้วทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวปุญญิศา  อินดีคำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวพรพินิต  นันเขียว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพรวรดา  มารอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายพสธร  คำค้อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวพัชราภา  แสนใจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวพัณณิตา  กิด่วน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวพิมพ์นารา  กองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิมพ์พามณี  แสงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวพิยดา  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายพีรณัฐ  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายพีรวิชญ์  กันทะกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงแพรวา  คล้ายใจตรง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายภรัณยู  บุญสวน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำตุ้ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นางสาวภัทรสุดา  จันทร์วรพิพัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายภานุพงษ์  ราชอาจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายภูริภัทร  ราศรีชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นายมงคล  ทองเวียง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงมัณฑนา  สุภาษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นายยศกร  บุญลือ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นายยศกร  หันธนู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงยุวกร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวรติมา  ทองอัฐ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวรวิภา  บุญกิจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นายรังรักษ์  ทองปิก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายรัชชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวรัตนาพร  วิสัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายราเมนทร์  สายคำเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงลภัสรดา  กงเยิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงลักษิกา  ดวงพิลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นายวชิรวิทย์  กองเงิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาววราภรณ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาววัชมน  แก้วเบี่ยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาววิชญาพร  กันต์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาววิชิตา  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวิภาดา  เรือนชัชวาล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาววิภาวี  ลำเพ็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายวุฒิชัย  ลาภไธสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงศรัณยภัทร  วันชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวศศินิภา  แสนคำเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวศิรภัสสร  เชนยะวณิช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวศิริภัสสร  พรหมมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศิวกร  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายศิไวภพ  แพงขะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายศุภณัฐ  เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงสร้อยศิริ  ธิกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงสิริญญา  วันอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงสุธิตา  พิมพ์สอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวสุภาวดี  อินปาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายสุรชาติ  มลวัง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายูภูริพัฒน์  จะจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายจิรชนานันธ์  พรหมภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายจิรวัฒน์  เจนจบธรรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายณฐนนท  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวณัฐวดี  เรือนขำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองไทย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวธัญพิชชา  บุญปัน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลตั้ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายนนทวัฒน์  พาคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนิรชา  สมัครเขตกิจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงบุญยิสา  พัสกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายบูชพงบษ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงปนัศยา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงปาณิศา  ไทยรบ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายพงศ์พล  กันแพงศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพรภวิษย์  ชอบประดิถ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงพรสุดา  ไชยราษฎร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงพัชรี  ศิลาเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงมาริษา  มูลสี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงโยษิตา  กุนมล โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวศศิกานต์  มะการ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภาประเวช โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นายอนุชา  สังข์จีน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวอุไรพร  พลยุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงจารุวรรณ  วังคีรี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชลิดา  ธงชัย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายชิติพัทธ์  สินประเสริฐ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงฐานิดา  วันทอง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฐริกา  สีขาว โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายนันทวัฒน์  จันครุฑ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสรวัลย์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงมัณฑนา  ทองเปิ่ง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายวิษณุ  พันธุ์เกษตรกรณ์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อชาติ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอนุสรณ์  วงษ์ทองดี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายเอนก  ปลั่งกลาง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายกิตติพิชญ์  ดวนพล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ญสูตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวจุฑาพัฒน์  เทพารส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิลเนตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งตน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายณภัทร  โยธดล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 นางสาวณัฐธิดา  อินทร์เดช โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายทศพล  อะริโน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนลิน  ผุยผง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงบุษบากร  สุภศร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงปราชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สวนสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงปิยธิดา  กุมภี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงเปรมวดี  แบวงษ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวพรพรรณ  ศิลดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงพัชรา  พุ่มพวง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวพันธิสา  วงศ์กอบศิลป์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สามารถ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายพีรพัฒน์  โยธดล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงภัทรธิดา  สงค์เขียว โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 นายมานพ  วันเชียง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงมินตรา  ซากกระโทก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงควร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงวรดา  อินรอด โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวรรณณิดา  บุญมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาววรรณิภา  สมบุตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวรัญญา  พันทำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาววิไลวรรณ  ประเสริฐสุข โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงศิริยากร  สิทธิอ่วม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงสมฤทัย  เขียนแป๊ะ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายสรศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานสารี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวสุดารัตน์  พักอยู่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงอภิชญา  ธูปบูชา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงอรัชญา  ไกรวารี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอารียา  ละดาดก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น