รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ภู่เพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปานแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรมณีคราญ​  จรัสศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤษติญาวัลย์  สังกัดทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกวิสรา  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญณัฐฎ์  หาสาตร์สิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บางเพ็ญสิริ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญา​พัชร​  คุ้มญาติ​ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อบเชย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกัญญาณี  สุขสบาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกันทลัส  จันทร์พร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกันย์นวพร  เพชรนิตย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกัลยกร  พุกทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสารคาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกุลยารัตน์  นุ้ยเย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจารุจิรัสย์  โยมะบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิณณ์กมล  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิดาภา  งูนิ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมญาติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวจิราพร  เกษามูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฉัตราพร  เจียมศรีชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชณัญชิตา  พัดจันทร์หอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวชนกานต์  เกิดภู่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชมชนก  สุพรรณกลาง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชลิตศา  ศรีกอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อันเตวาสิก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวชิดชนก  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชุดากานต์  ยาวขันแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเม่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลหน่าย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงญาณิศา  เทียนขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงญาดา  อินจีน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐิติภรณ์​  ร้อยพวง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงฐิติมา  แสงสวรรค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะคา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณฤดี  ลิ้มคงงาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ทรัพย์สุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณัฏฐณิชา  สุขชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพูลศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวณัฏฐนิช  จันทบุรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฏฐพร  ปาลาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฏฐวี  นาคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐณิช  เขตสมัคร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงศ์ธนาสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐนรี  โสสิงห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวณัฐนิชา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวณัฐวรา  สังเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัณฐิชา  มุกสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัทวดี​  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณิชารีย์  โกวิทยานนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงด.ญ.ปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงดาริศรา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงทิฆัมพร  โพธิ์หมึก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงทิฑัมพร  กัลยาณวัตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธณรรฐชญาฎา  ไชยโคตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธณศรพรรณ  ลาบุญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนพร  บุญจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธนพร  สุกากิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธนภรณ์  ร่วมสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธัญชนก  กิตติศรีวรวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธัญญ์ณนิตย์  จรูญศักดิ์ชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวธัญรดา  สกุลคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวธัญลักษณ์  ไชยเอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภษร  ไชยะโสดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนภัสสรณ์  อ่องเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนัชชา  ฮับหลี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวนันท์นภัส  พงษ์จันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวนันท์นภัส  เตือนวีระเดช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนันทัชพร  ครุฑดิลกานันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนันทัชพร  ระดมทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนิพาดา  เหมือนเพ็ชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงบุญณิศา  นิเวทนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวเบญญาดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวปลายฟ้า  เจริญภักดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรแวว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปวีณา  ไชยยอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปัญญาพร  หอมสุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักปลั่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนะทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปิยะนันท์  ดวงแข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวปุณยนุช  มิ่งขวัญมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปุณยนุช  อัษญคุณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีระกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพจศณนท  ขันเเก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพชรอร  ปั้นศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวพนิชา  มณีสุโข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพรนิภา  สังข์มีน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพลอยจันท์  ทัพเพ็ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวพศวีร์  โคกทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพัชรพร  หาธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพัชราภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพัชราภา  เหมบุรุษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพัฒน์นรี  หมอนแพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิชญธิดา  พากเพียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญโชติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โสดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวพิมพ์ลภัส  สิริทัศน์โสภณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพิศา  สุดสะอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพีรดา  สุขถาวร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเพชรพฤศา  เหมพิจิตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเพิ่มพร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวแพรวจันทรา  กาวิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภคพร  ภาคีธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จีนหลักร้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มอ่อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภูริชกร  โตงามรักกษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภูษณิศา  หงษ์แก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงมณี  มณีศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวรมณีลักษณ์  สุวรรณธเนศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงรัฐฐา  คำสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงริณณพัชร  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวรกร  โคจรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวรรัต  ศิริมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวริศรา  มาตพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวริศรินทร์  โปสพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวันพฤกษา  กอบกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววิชชุลดา  เมาพัด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาววิชญาพร  ทองจันทร์สาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยเพชร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศริญญาพัชร์  จิตรสุวัณเณศวร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวศศิธร  ศิริอินทราทร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศิริขวัญ  มาตาแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศุชัญญา  อินกองงาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสรัญญา  ชูเชิดรัตนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงสวรรณกมล  โตโหมด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสาริศา  สุรินทรางกูร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสิตานันท์  ทับจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสิรินพร  พุ่มทับทิม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิริพร  ดิษใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสิริพรรษา  ไพบูลย์วรพิสิฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุพิชชา  บัวจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุภานันท์  เสือมั่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุภิญญา  เกตุนิล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวสุรางคนา  ไวยกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุวนิตย์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุวิดา  จิตรอมร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงหทัยชนก  ยิ้มมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สนประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอติกานต์  เขียวดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอภิชญา  บูรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอภิชญา  เตมียบุตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอภิษฎา  ท้วมพลอย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวอัญชิสา  ใสสอาด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวอัญญาวรรณ  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงเอมมิกา  บุญธรรมมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายกรกฎ  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกรภัทร์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นายกรวิชญ์  ชูตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกฤชนนท์  ห่านสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกฤต  พะโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกฤตธี  ปานทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นายกฤตภาส  บุญโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกฤษฏา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายกวิน  สายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกันต์ณุพงศ์  คงเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกันตธีร์  ม่วงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกันตภณ  มีมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเกรียงไกร  จิ๋วน๊อต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวขวัญจิรา  จูมจะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายคณนาถ  พระสนชุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นายคณาธิป  มณธรรมวารี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจตุรพิธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจักริน  จูเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายจิรภัทร  แสนยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจิรเมธ  ฟักปลั่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเจษฏา  ปรีชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเจษฏาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายเฉลิมกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชญานิน  ประทิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายชนะชล  จันทร์โชติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชยพล  บูรณะชนอาภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชวรัตน์  นิ่มพริก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชินพัฒน์  ฟองจางวาง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายฐิติพันธ์  ดีพร้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณฐกร  เสืออ่ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายณภัทร  ดารารักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณภัทร  ทองชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายณภัทร  พรหมศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ญาณวิจิตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัชชา  หาสิตาพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ยิ่งยง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฏฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายณัฏฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายณัฐกุล  ซุนพุ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐชนนท์  จำปาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นายณัฐพัชร์  นวลบุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑถ้วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
323 นายณัฐภูมิ  ศรีภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณ่าณเจ้า  เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เอี่ยมทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิ์คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเตชินทร์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายทรงสิทธิ์  พันเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายทักษ์ดนัย  พรหมขจร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงทิพฎิญากร  มีไชยโย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายทิม  มากบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายไท้ทวารัติ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนพัฒน์  วุ่นดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนภัทร  อุประ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนรัตน์  วิตันติวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธรรมยุต  อุ่นเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธราดล  ตันติพลาผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวธัชญมณ  ประสบวิทยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธัชธรรม  หมีเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธีภพ  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธีรดนย์  เทียบดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธีรภัทร  มาดหงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนนท์ปวิธ  ภักดีโต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนพสร  ขมินทะกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนรภัทร  ลือเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์วรเวชกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายนันธิ์รัฐ  รักษาบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายนัปการ  ศรีแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายนิภัทร์  เจริญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายบรรณศิลป์  เนตรผาบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวบัณฑิตา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายบารมี  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปฏิพัทธ์  พึ่งพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปฐวี  ตาสี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายประวันวิทย์  กันภัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายปวิณ  ปฐมวณิชกะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นายปัณณวัฒน์  ปาระปิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปีมงคล  บุญกำเหนิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปุณญพัฒน์  เศรษฐพิทยากุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นายพงศกร  จันทร์ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพชร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพบธรรม  หมีเทศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายพรภวิษย์  เลือกหา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพลภัทร  เลี่ยมตระกุ,พานิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายพัชรพล  โตขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพันธวัสส์  ขันกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพิทวัฒน์  ตรงสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพิพัฒน์  ไวเชียงค้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สอดเนื่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพีรพล  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพุฒิพงศ์  โตพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงเพียงนิล  วัฒนวนาพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภควัช  ประดุจพงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภรณภัท  เสนาบุญญฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภัทรพล  ทองแย้ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวภัทรวลัญชญ์  เอี่ยมคิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายภัทรวัฒน์  สนองคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นายภาคิน  สาระประเสริฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูดนัย  ยอดบุรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูมิรพี  แสงจันทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายภูรินทร์  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภูรี  พงษ์มาลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภูษณิศา  โสวัณณะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายมาวิน  ศรีชาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายมุขพล  วิชาโคตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายเมธาวิน  ตุ้มสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายยศกร  โท้ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายยศสรัล  ปานศรีนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายรณกร  บุตรเจริญไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายรพีภัทร์  เจริญผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายรังสิโรจน์  กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นายรัชพงษ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายรัชพล  เขียวขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นายวชิรวิทย์  นาคเจือทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวรเมจฆ์  ทิมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวัชรพล  อยู่ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายวันเฉลิม  เสตะสวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศิริวิมล  มินรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายศิลปศาสตร์  ดีนิล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายศิวกร  สินอุดมไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายศุภกร  อารีรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายศุภกรณ์  แม่งมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายศุภณัฐ  อินทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลทิม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายศุภวิชญ์  เนียมหอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายสรัล  เศรษฐศุภพนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายสิรภพ  เอี่ยมบางทราย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายสุทิวัส  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุรวีร์  สุริยะลังกา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวสุวรินทร์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จงจิรวงศา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นายโสภณวิชญ์  เขียวปั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอรรถพล  ทองแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอัครชัย  นาคอาจหาญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอัครพล  สาทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายอาณัฐ  พึ่งเพ็ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายอานนท์  พูลสะดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกชนิภา  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกนก  เงื่องจันทร์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวัสดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกนกศักดิ์  ช่วยออก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวกมลนัยน์  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวกมลเนตร  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทุ้ยแป โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นายกฤต  บรรเจิดพงศ์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายกฤตพล  คำเพราะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายกฤษฎากร  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกษมา  ปาด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 นายกษิดิ์เดช  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกษิดิศ  วิทยอาภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายก้องภพ  วันแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวกัญญาวีร์  พูลสงวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกันทิมา  กมลคุณานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกัปตัน  พึ่งเป็นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกิตติพัฒน์  ต้องไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขนิษฐบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายกูลอมร  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวเกศกนก  แปงขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายไกรษรสีหะ  กองแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงขวัญฉัตร  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายคณนาถ  เเก้วมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นายคณาธิป  ตวงรักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายคณิน  น้อยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นายคณิศร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายเคนณภัทร  เกลียวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงจิณณพัต  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายจิรโชติ  เกษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายจิรัฏฐ์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นายจิราธิป  เพ็งแสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายจิรายุ  ทองมีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวจุฑามาศ  โม้คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเจิดรัสดา  มุ่นพุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายฉมาดล  ถีปรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายฉัตรชัย  อาจสาลิกราณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงชญาดา  เข็มภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายชนธีร์  สีสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวชนัญชิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายชนิตพล  พรหมชนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายชยางกูร  เพิ่มพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชโยดม  สีสืบวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชลลดา  เธียรเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 นายชวิศ  อักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชัชติภูมิ  อุ่นเอมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชัญญา  ยั่งยืน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นายชัยชนะ  จังติยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชัยธวัช  เเก้วกองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นายชานนท์  ญานะวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชินาธิป  อินฮุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายไชยพน  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายณกฤช  ลิยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณญาตา  สีหโรจน์ภูวดล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายณธศร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัชชา  จารีต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัชชา  จิรภัคโภคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณัฐจิรา  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวณัฐธยาณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายณัฐนนท์  ม่อมดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณัฐนันท์  เเก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวณิชาพร  ฉ่ำวารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงด.ญ.ศิลป์ศุภา  ตันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวดิษฐ์ญานันท์  พงษ์ดาบเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นายแดนไท  ขอร้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายแดนสยาม  สั่งการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นายต้นแบบ  จันทะคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายเตชัส  ยศบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงทรงอัปสร  คำแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายทศธรรม  พิญญาพงษ์​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นายธนกร  ปิ้นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายธนกฤต  วอนกล่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายธนกฤต  วัฒนะจีรากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธนกฤต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนกฤต  แสนย่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธนพร  ทับผดุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธนากร  จันทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธราเทพ  มูลเฉลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายธวิวรรต  สอนเณร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวธัญชนก  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธาวิน  เทพสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธิดากิตติ์  มากพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธิติวุฒิ  เพ็งทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นายธีรภัทร  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
598 นายธีรภัทร  โพธิรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธีรเมธ  ทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายธีระภัทร  เทพทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนภัสววณ  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายนุกูล  คำไท้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายเนติธร  กันทานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายบพิตร  อยู่ยืด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลวิริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงบุญรดา  ทิทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเบญญาภา  ถุงแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายปฏิพัทธ์  แสนศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปฏิมากร  ตุ้มขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวปณิดา  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปภังกร  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 นายปริญญา  ใบโพธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปัญญพร  บุญอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปัณณวัฒน์  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปารียา  จักรนารายณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวปาลิดา  มะโนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายปิยะสิรวิชญ์  ประจำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 นายเปศล  กลั่นกลอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายพงศกร  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพงศกร  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพงศ์เทพ  นิ่มพญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  รอดพุฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  เจริญเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวพรกนก  ทองเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพรชนก  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรรณพัชร  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพรรวษา  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพรรัมภา  จันทร์รุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพลกฤต  เคลือบแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพวงชมพู​  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพศวีร์  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพัทธดนย์  เขมนิพัทธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพันธวัช  พัดเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 นายพิชิตชัย  เทียนสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กอุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นายพิริยะพงศ์  อุดนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทองนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพิสิษฐ์  ทรกัณฑ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพีรพล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพีรภัทร  พรมบ่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นายพีรวิชญ์  คำฝั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายพีรวิชญ์  โชติมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายเพรียวพันธ์  พลพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงแพรวตา  เรืองศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 นายภคพัทธ์  จุลไม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภัทราภา  ทองทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงภัสสร  เอี่ยมสนาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภาคภูมิ  คงนุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภาณุพงษ์  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 นายภาณุวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภาสวีร์  แนวพิชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภิญญดา  แก้วนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นายภีรวิช  ภักดีภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภูดิศ  วรสร้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงมาลินี  บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมิชญากิ  ทองอร่าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 นายมิตรภาพ  นาคมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นายเมธา  วิปรวณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายยสินทร  เกิดอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายรชต  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายรชต  ผลวัฒนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 นายรณกฤต  สีสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นายรพีภัทร  จันทร์เเย้มสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายรัชพล  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายรัณฌาย์  ชัยประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงราชาวดี  สอนสังข์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวงศพัทธ์  นาคม่วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวงศพัทธ์  เกตุหิรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวรวลัญช์  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายวรวิช  บำรุงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 นางสาววรัญญา  จันทร์สุกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นายวศา  ผดุงนิธิถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายวัชรวิชญ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายวัฒนธร  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวันฤทธิ์  ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวันวิสาข์  จินดาขันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาววิชชุดา  อยู่อ้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวิภาสิริ  อบอุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวิริษา  คำอ้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวิลาสิณี  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พลชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายวีรภัทร  โภคารัตน์กุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวีรภาพ  เพ็งปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายเวชพิสิฐ  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศตานนท์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ยวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ดีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงศิรดา  สกุลงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ตันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นายศุภโชค  ไพเราะห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายศุภวิชญ์  วิรัชลาภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสรณ์สิริ  ใจยศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายสรวิชญ์  สบายสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 นายสรวิศ  กลิ่นลอย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสรัลพร  พลิกศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสวิตตา  ล่ามแขก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสสิธร  การินรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายสิรภพ  พร้อมญาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายสืบสกุล  สืบโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายสุกฤษฎ  ปราบสมรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กัมพลพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุธีกานต์  สัญจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายสุปวีร์  อํานา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสุพรรษา  ยาวงษ๋ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสุภนิดา  ปาด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสุรเชษฐ  ใจต่อตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุวภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายสุวภัทร  เลิศล้ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 นายสุวิจักขณ์  หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวสุวิชญา  เชิดชูจึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายสุวิสิษฐ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงหทัยชนก  เอมอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวหยาดพิรุณ  สุขลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายอธิชา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอธิชา  บุญเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 นายอภิวิชญ์  วันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตรุษศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอรณิชา  อ่อนวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายอัยยรัช  เกตุแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายไอยรา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกชกร  บุญทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกนกวรรณ  วุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกมลชนก  คงหนู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกมลชนก  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกมลพรรณ  ใจเป็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกรทิพย์  พุ่มไสว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงกรัณฑา  ศิริชัยพาณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มเล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกฤติยา  เขี้ยวงา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกฤษณี  ตะสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกวิตา  เเดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายก้องภพ  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  พงษ์พินิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกานจเนศ  ดีนวนพะเนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกุณธิดา  ไชยะกอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกุลนิล  แก้วนาคแนว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงเกศินี  เเก้วทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงขวัญชนก  เชื้อบาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนสันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงขวัญเพียงขวัญ  อาภาศุภวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงเคตี้  ไอแซค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงจณิสตา  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ปั่นจีด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงจันทกานต์  ทิงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจินดามณี  พูลมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงจินดาหรา  ตาสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงจิรภิญญา  กรีสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงจุรีพร  ชัยมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจุฬาภัคร์  ก้อนทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเจนจิรา  กระจาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชญานิน  โม่งเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชนกชนม์  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชนกพรรณ  เพ็งเลีย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชนันญภัค  เเสงสาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มมีชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชนิกานต์  ญานประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชนิกานต์  แสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงชมพูนิกข์  พุ่มนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชลดา  คำเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชลธิชา  ทองดุลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรจอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชุตินารถ  มั่นจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงโชตินภา  อยู่จำรัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงญาดา  มูลผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงญาดา  อินทรลาวัลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงฐานิต  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงฐาปนีย์  ราญบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงฐิตาภา  ตันติศุภรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณฐกร  แก้วกุลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณมินตรา  เนตรใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณฤดี  มาละวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัชชา  อยู่เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  รอดเเป้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กายผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นุมัติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์สละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมุกดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณัฐฐิญา  พันถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐณิชา  มิ่งประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่บ้านคลอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญะคุปต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงณัฐรุจา  เข็มครุฑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐวดี  คัณธานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงณัฐวดี  พูลคล้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณิชนันทน์  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทาทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงดวงชนก  คำแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงเต็มสิริ  อโนทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงถาวรีย์  ขันใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  เขื่อนเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงทิพย์วรา  หาญประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงทิพสุดา  มณีเฉลิมวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงแทนขวัญ  หอมเพียร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธนกมล  แหยมไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธนภรณ์  คำแร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนภัค  อากาศทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธนภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงธนัชชา  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธนัญญา  จ๋อยคล้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธนาพร  กันภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธนินยา  พุ่มจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงธัญธร  พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงธัญพร  ตันตราจินต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวธัญมัย  ขุนวิทยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จ๋อยคล้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงธัญรดา  นวลบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพ์เถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงนพวรรณ  สุ่นปุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนภพร  บุญมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายนราวิชญ์  เข้มแข็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนฤพร  มีสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนัณทวรรณ  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  คันทะเรศร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงนันทพร  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงนันทัชพร  ศิรินำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงนันทิยา  ดีสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงนาฏนภา  น้อยคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จินดาทจักร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงน้ำเพชร  จำนงเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงนิชญา  พัฒนะโภไคย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงนิชนันท์  ทองปลิว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงนีรนาถ  ทนันชัยบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนุชวรา  บุญญานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงบงกช  ทศเทียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงบุญญาพร  ปะจิราพัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงบุญญาภา  ปะจิราพัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงเบญญาภา  ชินวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงเบญญาภา  อินชาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปณษร  สีสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปนัดดา  ชินพาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  คำถาเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงปรางขวัญ  หุ่นลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงปราณวรินทร์  วิชัยสุชาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บัววังโป่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปวริศา  กุลพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปวริศา  ทองไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงปัญยิกา  พูลถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปัทมา  ดีมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปาณิศา  ทักหลำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพยอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงป่านปฐมา  ข้องหลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปาริฉัตร  หอมระรื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงปิยะทิตา  มาเนียม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพชรกฤต  โกสิยานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพรทิพา  พูลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงพรนัชชา  อำนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงพรษุภัฒน์ชา  คำประยูร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพรหมมาศ  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพราวนภา  สุขแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพราวนภางค์  กันภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพลอยชมภู  สิทธิแพทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แสงไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพัชราภา  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพันธวดี  ชอบธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แตงอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพาทินธิดา  วัชระประภากุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงพิชชาภา  อานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ้นเถื่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายพิชญะ  รัชผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโภชน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  พรหมมินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคบัว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พานิชย์วิไล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอี่ยมจินดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทีกว้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพู่ชมพู  ประภัสสร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เจ๊กจั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงเฟื่องลดา  คำสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงภคพร  พุ่มอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงภัคธีมา  นาชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงภัทรธิดา  คลังกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงภัทราภา  ทองเดชศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงภาวิณี  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงภิชญาภา  ทองเชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายภูมิภวัต  คลองผักแว่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงภูริชญา  พันแพง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงภูริชญา  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงภูริชญา  เล็กอรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงภูรี  คชนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงมนสิชา  มั่นอิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเจริญชูโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงมัญชุพร  ยังเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงมัณฑนา  สุริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงมัณฑิตา  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงมานิดา  ไพยรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงเมธาวี  กันนัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงรวงข้าว  มีวังแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ้นเจ๊ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงรัตนประกาย  จุ้ยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงรินทร์นภา  รัตนสากล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงรุ่งลภัส  สอนราช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงเรือนไทย  สีสมุดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แก้วศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงวกุล  ณัฏฐ์รำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงวจีภัทร  ชาวสมุทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงวนัชพร  วีรพราหมณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวนัชพร  ไชยทิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวรนิษฐา  ละเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวรนิษฐา  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวรรฐกานต์  ชัยวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงวรรณภา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวรรณรดา  อยู่วรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงวรัชยา  รอดแสวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงวริศรา  จิระเดชประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงวริศรา  สอนภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงวริศรา  เเนบสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธุวดาราตระกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวิชญาตรี  เครือทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงวิมลวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวิรัญชนา  สมศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงศจีพรรณ  ศรีจันทร์มาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงศตพร  สีอุทธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ไล้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงศศิวิมล  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงศิญากาญจน์  รุณเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศิรดา  กิติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศิรประภา  คุ้มพาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงศิริกัญญา  สิมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงศิริวรรณ  โอบอ้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงศุภนิดา  โปร่งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงศุภิสรา  กิจงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสโรชา  กล้าหาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสิดาพร  พุ่มพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสิราวรรณ  รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสิริกัญญา  ตราชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสิริกานต์  อินสืบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสิรินัดดา  เกตุบำรุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสิริยากร  บัวนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสิวพร  พรมวัฒนะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุกฤตรัชญา  จันทร์รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธิมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสุจิรา  นนทิตบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงสุชญา  วงษ์ยอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญเอ็ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุชานรี  ชังแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงสุทธิดา  แจงกลาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุธาสินี  กุลให้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสุธีรา  แสงมีอานุภาพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุนิษา  มาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงสุพรรณี  กุลศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงสุพรรษา  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุธีรภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสุภธิดา  พลจัตุรัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วพุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสุภาวดี  มีศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงสุเมธินี  คำด้วง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายสุรเกียรติ  ทั่งเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุรดา  จิตต์มั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงแสงดาว  ปินตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงโสภิตา  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงโสมนัส  ขวดแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงอชิรญา  กันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอนรรฆ  สันตินรนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอนัญญา  อุปรีพร้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอนุธิดา  ทะนะจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอภิชญา  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณนาคะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กมั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอภิญดา  ขันธนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายอมเรศ  บุญชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอรณิชา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงอรปภา  เวศแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอรพินทร์  โสภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงอริสา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงอรุณโรจน์  เมฆบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอลิชา  ชนัทนาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงอลิสรา  ผดุงบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงอักษราภัค  หอทับทิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงอังคณา  เพ็งวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงอังควิภา  สมณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมพลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงอันนา  ธัญญะคุปต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงอันนา  ฟูบินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอาทิมา  ไกลนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงอารณีย์  ทานา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงอาริยา  ละเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงอิษฎา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เชื้อปู่คง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงอุรชา  ประพาสพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงเอวิตรา  ฤทธิ์ชัยเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายกรวุฒิ  อยู่พ่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายกฤติกร  บวรวุฒิธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 นายกฤติพงษ์  สุขนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงกวิสรา  กัณทสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวกัญญาพัชร  คงประโคน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวกัลยรัตน์  แตงอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายกิตติ  แย้มทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 นายกีรติ  กรเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกุลจิรา  ไทยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวเกศรา  คำพิลานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวขนิษฐา  โชติชัยสุวัฒน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายคณาธิป  สุขใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายจอมจักรพรรดิ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงจันทร์ชยาวีร์  นาคสิทธิวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงจุฬาธร  ปัญจบูรณปกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวชนากานต์  ทิวงค์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวชลธีชา  พุฒโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 นายชานนท์  พานิชเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวชิษณุชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงร่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีเบญจโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวญาณัช  จาดสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงญาณิชกานต์  สถาปัตย์สิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายฐาปกร  เชื้อคำลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อัญชิษฐานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 นายฒภัฒร์  ทิพมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณฐพร  มีพาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 นายณภัทร  สมิทธิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงณัชชา  ส้มลิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นายณัฏฐกรณ์  จั่นผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายณัฐภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวณิชากร  หลวงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายติณณภพ  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายทรัพย์นเรศวร์  เซ้งเครือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายทักษิณ  แก้ววงษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงธนกมล  โคทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายธนกร  ประสิทธิ์ไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายธนพล  จันทะคา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธนภัทร  คำสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวธนภัทร  จงมีสัตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นายธนภัทร  ปิยะวงศ์ลาวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 นายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 นายธราเทพ  ทับทองหลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวธันยพร  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธิติ  เจริญยิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงนภัทร  เจิญนภารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงนฤมล  หาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงนวพรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงนววรรณ  ดวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายนัฐภพ  คีรีเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวบัณฑิตา  อนุสนธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงบุษกร  ดีน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงบุษกรณ์  อินกอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวเบญญาภา  ตระการศรีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวปพิชญา  ทรงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปพิชญา  ยาสมุทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวปภาวรินทร์  คำสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นางสาวปภาวรินท์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายปรเมษฐ  เขียวทาสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวปราญชลี  ทองม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงปราญปรีญา  เม่งมั่งมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปราณปรียา  พูลหน่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวปาจรีย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นายปิติกานต์  กาญจนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายปุญญพัฒน์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 นายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวปุณยณีร์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัศยเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 นายพชรภูมิ  สมารังคสุต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพรนภัส  ชลายะนนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภคทิพากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายพลพล  มาตยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวพลอยแกมเพชร  แก้วสายฟ้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวพัชรวรรณ  โรจนนิติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวพัชราภา  พัฒนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายพิชญ์ชญ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 นายพิชาภพ  บุญคล้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายพิธภัณฑ์  ปันทวาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 นางสาวเพชรรัตน์  สิริโชติธนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายภคพรต  แสงไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงภัคจิรา  จตุรทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงภัทมน  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวภัสสร  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายภาณุพงษ์  สภานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายภาณุวัฒน์  น้อยหัวหาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายภูวเดช  อยู่ม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงมนปิญา  อริยะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวมิถุนา  บรรพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 นายเมธาสิทธิ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายรชต  มั่นจีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายรัชพล  ขันทจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวรัตนากร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายวรเมธ  หาญกิจพงษ์พันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงวรรณกานต์  อยู่หลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายวรุตม์  มาศสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาววิชญาดา  รัตนัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงวิราคา  คชนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวแว่นแก้ว  พิมพ์เสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงศรีรัตนา  กสินมนุษย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายศิรวิทย์  นรถี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายศุภกิจ  จันทะชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นายศุภชัย  นาคเจือทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นายศุภวิชญ์  สอนสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายสรศักดิ์  คงเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายสหพล  พาดกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายสัณหณัฐ  คุ้มทัศน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายสัณหณัฐ  อ่อนอ่ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายสามหมอก  จอปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงสุกฤตา  เจศรีชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวสุพรรณทิชา  กองสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงสุวรรณษา  มากหลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงอริยา  สมทบเจริญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงอักษราภัค  เอกวิลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวอารีญา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงอินทิรา  ปานกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ช้างศรี โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จุรุวรรณ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วอิน โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น