รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกอร  อินผูก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตภาส  ธงไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤตยชญ์  สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติพงษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษฎา  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกษิดิศ  สายเนตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายก้องภพ  จิตรพินิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญชณิชา  ปานแดง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพโหมด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ภักดีบริบาล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติกวิน  คำวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติทัต  ด้วงคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติวินท์  เขียวขาว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงเกวลิน  ศิริโภคา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายไกรวิชญ์  ปลาพันธ์ดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวคณัสนันท์  น้อยนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายคณาธิป  สุขสว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรัสม์  มะโนทน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจีรนันท์  ศีลสนิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เปล่งปลั่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจุลจักร  คำโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเจนจิรา  สนติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เกรแฮม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายฉันทพัฒน์  พูลอ่ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชญานนท์  งามชัยชูสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชนกภัทร์  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชนากานต์  สาคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชนิกา  มายะนันท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นายชยังกูร  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชโยดมภ์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชัยรักษ์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายชินวัตร  เจริญศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญาชิตา  วรากรเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นายฐาปน์กร  ผลวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งพัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณฐมน  สนเจียม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณดนย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฏฐิรา  เกิดซ้ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองรอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  เม่นเผือก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณัฐนนท์  นมเนย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐนนท์  ว่องวิไลรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐลดา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัฐศิษย์  พ่วงไผ่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณิฌาพรรณ  ทองสาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายดนัย  กลิ่นขจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายดีแลน  ริชาร์ด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายต้นแบบ  ยืนยงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายตฤษนันท์  อินทร์เรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทยา  คำลือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทรงวุฒิ  ขวัญเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงทรรศนีย์  บัวผัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายทวีศักดิ์  เอี่ยมมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนโชติ  อินทร์ชม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายธนภูมิ  หาญกำธร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนวินทร์  โชติแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนสิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนัชชา  อ้นเล่ห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธิษณ์ธาวิน  คงนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธิษณะ  ผกาวิสุทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นายธีรเมธ  อินทรโชติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนภัสรัชฏ์  เหล่าไพโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนราพร  กลัดแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายนราวิชญ์  ดวงเทียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนริศรา  เมืองหลวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนฤนาท  ประถมอินท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนัทธพงศ์  นิ่มมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนันธิชา  เพ็ชรบัวจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนิชชาพร  สุขจ่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนิชา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนิติศาสตร์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิรัชพร  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเบญญาภา  คงหมื่นรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปกาสิต  เพ็ชรพุดจาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปฏิภาณ  ปานขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปภาวรินท์  มูลดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปรวรรษ  บุญตั้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงประภาสิริ  เพ็งเปรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปริพรรห์  ดีสาร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัณณธร  พุ่มชา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปาริชาต  ทำสุนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปิยวรรณ  เอี่ยมทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปิยังกูร  แก้วเก่า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปุณยวัจน์  กระพันเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปุณยาพร  ลือโฮ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพงศกร  สุขจ้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  คำสูง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพชร  แก้วสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพชรกร  บูชาวัง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพรทรัพย์  กลิ่นอำพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวพรไพลิน  สืบคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพัชราพร  ปล้องนาค โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพัทธพล  หงษ์บินโบก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพัทธ์ศิกาญจน์  หล่อหลอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพาวิช  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพิจักษณ์  เสตะพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพิทนัณ  อบเชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวพิมพ์พลัช  แม้นอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิมพ์รภา  นาคปัจฉิมสกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงแพรวา  คชสิทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภคนันท์  ทรัพย์แสง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นายภัทรกร  สดใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภัทรปภา  ดิษฐตะคุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภาณุภัทร์  มีแพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายภาสกร  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสำราญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภีมพล  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภูวดิท  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภูวเนศวร์  อินดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงมนัสนันท์  แตงอ่อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเมย์ยานี  เจิมเจริญสุข โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายยศกร  คำศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายรชต  นาคประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายรพีพัชร์  ไล้ทองคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมภักดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรัชชานนท์  สุขจ่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงรัชนก  ศรีคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงรัตนากร  จิตรพินิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวชิรวิทย์  โฉมห่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวรากร  นนท์แก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวริศรา  จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวัณณุวรรธน์  สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวายุ  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวาเลน  คุ้มคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นายวาสิน  สายพันธุ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายวิธาน  ครีบผา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายศิรภัทร  หอมหวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายศิวกร  ปานชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายศิวกร  หาญกำธร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุภวัฒน์  ส้มส้า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศุภวิชญ์  กลีบสำโรง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่กัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเศรษฐกานต์  ศรศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสกลวรรธน์  เรืองวิริยานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสิทธิกร  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แจ่มทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสิรภพ  นวลใย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสิรัชชา  กิจเกษมพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสิราวรรณ  ปานพรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสิริพันธ์  ต่ายมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสิริยากร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุปรียา  ทองอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ลัยกิจมงคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอรุณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุพิชชา  อำนัคมาตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายสุรพัศ  มะลิซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุรภา  จิตรสว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสุรยุทธ  เจือจาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสุรยุทธ  แสงศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงหยกผกา  บวบหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอนุชิต  สุภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงอภิชญา  รักถึง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวอภิชญา  อรุณแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอภิรักษ์  ทับจาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นายอภิรักษ์  แก้วนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอมรธรรมสิริ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวอริสรา  พึ่งเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอัครพนธ์  มั่นหมาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอัมภวา  ถึงจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอาณกร  อินสอาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอินทวา  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายเอกรัตน์  อ่อนเชตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายูภูมรินทร์  มั่นคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองช่วง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกาญจนา  ระวะใจ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงแก้วกายเพชร  โพธิ์ทา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจิดาภา  ปลูกสร้าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปานทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิราภา  ก้อนทองมา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเจริญรัช  สุขนิรันด์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงเจวลิน  ไม้กร่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชญาดา  สวนใต้ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีคล้าย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชนิกานต์  โมเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชนิภรณ์  ธูปหอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจแปง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชลธิชา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชลธิดา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงชัญญานุช  ทับเนินทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายฌามา  วจนชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงญาณิศา  พันบุญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงญาราภรณ์  บัวมุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงฑาริกา  พรหมปั้น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณภัทร  ตั้งกรณ์สกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณภัทร  สกุลอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัชชา  ดาวกระจาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพวารี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดิษสาย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณิชานันท์  จุลบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายดนุสรณ์  จันทร์เณร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงดวงกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงดุษิตา  โกญจนรุจิ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายตะวัน  หล้าปินตา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงทิติยา  เลิกม๊อก โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธนพร  พรมนิล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  แก้วภู โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนัชชา  นิ่มทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธรรมดนย์  ชมชัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธัญชนก  พุฒฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธีมาพร  แสงมาตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนวภัทร  อ่ำวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนวินดา  ลิ่มภูษิตเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเบญจพร  จีนสุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงประภาดา  แสงอบ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ไกรจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปัณฑิตา  เปียจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพรทิพย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยูู่คอน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสฬส โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นหวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพัชราภา  ปาณะดิษ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันตรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพัตรพิมล  กลิ่นทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิชามญช์  ปรารมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิชามญช์  เกตุดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิณทอง  ทิพย์รี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิมญาดา  เชื้อทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองรอด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิมยดา  เขียวขำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพีรยา  เค้าแดง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภคพร  วัฒนะ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภัทรมน  จิตรสมัคร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงมลธิดา  ขำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวรพล  ปานเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวรางคณา  เป้ก้า โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวราภรณ์  กุณธิ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิลาสินี  โมเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิริกัญญา  พลายงาม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสรัลธร  ทิพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองทิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสิริยากร  ยืนยงศิริกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุดารัตน์  มั่งจิ๋ว โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใยดี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสุรัญชนา  เล็กศิริ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงหนูพลอย  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายหัสชัย  รอดมี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอติวิชญ์  เนียมหอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอนุภัทร  ฟักบาง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอริสา  ศรีใสคำ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอัจฉรารักษ์  คำชมภู โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกรกนก  นวะแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกฤตภาส  พานทวีป โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกฤตินันท์  จีบโจง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกฤติพงศ์  พิมเสน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทับทิมหอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทราช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์แพทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกันตินันท์  แหงมมา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมเสน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกานต์สุดา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายกิตตน์ปภพ  กุระคาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายกิตติพันธ์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิตติศักดิ์  จิรสินเกียรติ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเกียรติภูมิ  บัวอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ ลำพูน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงขวัญดาว  บุญมาวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายจักรชนก  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายจาตุรนต์  มูลงาม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิณานุช  โพธา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายจิรกิตติ์  บรรลือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายจิรโชติ  อโนทัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายจิรภัทร  เพชรสุกใส โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุปคุต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงจิรัชกาญจ์  ธีระเชีย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจิรัชญา  ต่วนเครือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายจีรภัทร  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายจุฑาภัทร  มานัสฤดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเจษฎากร  ชุ่มใจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชณุฏพร  ธรรมลังกา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองกรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายชนาธิป  มีประลาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือบุญนุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชลธิชา  สังข์นาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชลลดา  ไขยจันดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชิษณุชา  พบคีรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชุติรัตน์  ภูทองกลม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายฐปกร  สุริเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงฐิตินันท์  คงพิกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายณพนัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณภัทร  พัฒนาชวนชม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณภัทร  แสงอรุณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัจยา  นิลสนธิ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัชชา  ตันนุกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายณัฏฐกฤต  เฟื่องขจร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทาจิตต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐชนนท์  นิลจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐธนน  แซ่แต้ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฐพิชชาอร  จันทร์จิรโสภญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณิชาภัทร  สนเอี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงดลกลม  อยู่เลิศลบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทันสิษฐ์  มากชู โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายทีปกร  หอมตลบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนกร  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนโชติ  พลทา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธนพร  มีเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนพล  สิทธิโชคเหล่าทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนวันต์  ปานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนัชชัย  ขุนพิลึก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงธนัชชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธนิตา  นิมิตล้ำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนิสร  จำปาแดง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธเนศพล  เกิดแสง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธรรมศาสตร์  เอี่ยมทุเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธัญจิรา  สารสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จอมเมืองมา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อินพิทักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองพลับ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธีม  ปภาวินถิรกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธีรดา  ศิริ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธีรภัทร  ประคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนพณัฐ  กองฟู โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายนพดล  แซ่หมี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สิรมาศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนรภัทร  พลพิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนรีรัตน์  ขำเน่า โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนฤชิต  ทองมี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายนฤพัทธ์  พิมพ์กลม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายนวพล  สังข์คำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายนัทธพงศ์  กีเกียง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนันท์นภัส  จังพินิจกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนาถนภา  สิรมาศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนิชา  เนติธรรมรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงนิศารัตน์  เนื่องวัง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ราชโสภา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายบุญฤทธิ์  ดาราน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงบุณยวีร์  ปานสีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปทัตตา  จิ๋วทา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปภัสวรรณ  สารยศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปภานัน  เพิ่มเพ็ง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปรเมศวร์  คล้ายคลึง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 นายปรัชญา  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปรัชญา  แย้มแบน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปราณปรียา  เขม้นเขตการ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปราณฟ้า  จักรสุวรรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วโชน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปาณิสรา  มะกล่ำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปานปราณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปานวาด  นาคราช โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายปิติพล  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปิ่นนภา  อินจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปิ่นปราย  เลาหะรัตน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปิยากร  พวงทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายผดุงเดช  ดลสา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพงศ์พล  หมอมนต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงศ์พล  เจริญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กันธะโน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพชรพล  จันทหอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพนัสวรรณ  มูลทองสุข โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพรนภัส  เริญกาศ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพรพิมพ์  คงเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุระ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิเสนา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพิชญากร  จันทร์ยานนท์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิชญาพร  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทร์ยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพิทยุตม์  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญา  บางโม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทฉิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิริยาพร  เจนอักษร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพีรพัฒน์  สัจจโสภิต โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายพีรพัฒน์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ชูเกียรติตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงภคพร  ทองจาด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภวิศ  สุริยะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภัทชา  บัวน้อย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ้มยวน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินเจือจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศีลพร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองเอม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์บุตร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายภูมิรพี  พามี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเมทิกา  โพธิพรม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรสิริบูรณ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเมระกา  รัตนไพบูลย์วิทย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายรณกฤต  หาญกิตติมงคล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงรมิตา  สายสินธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงรวินท์  เม้ากำเนิด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรสิตา  เอี่ยมรอด โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วทันคำ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายรัชชนนท์  ทิพทามูล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายรัชชานนท์  ธังดิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายรัชชานนท์  บางอิ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายรัชชานนท์  เต็มมีศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงรัตนชล  เครือสอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายโรมรัน  วงศ์พิชัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายวงศกร  ปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวนภรณ์  คีรีต๊ะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวรกานต์  ด่านประดิษฐ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวรวิช  มานุ่ม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวลัยทิพย์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายวสุ  อินทะโย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายวัฒนพงษ์  บุญเล็ก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวิชชากร  ปั้นงาม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวิภาพา  คิดศรี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายศตคุณ  อัมพุนันทน์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศาสตนันท์  ดวดรักษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศิธาริน  เกตกลมเกลา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายศิรา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เสากุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศิริวิมล  แจ่มจำรูญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศุจีภรณ์  บวรกิจ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสาริศา  โรจน์พัฒนกุล โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายสิรภพ  พุ่มเกตุ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสิริพิชชา  บุญยะทิม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสุชานันท์  ตุ้ยนะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุชาวดี  อนันตศิริสมบัติ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัศมี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสุพิชญา  กาวี โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายสุรวิชญ์  บุญครอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายหัสดินทร์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอดิสรณ์  เครือยา โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอมลวรรณ  พูลเทียน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอาชวิน  แสนทอน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอารดา  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอารยา  ภิญญาคง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงอาริตา  พันธ์ุกสิกร โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม โรงเรียนตากพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หมีโชติ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็นพนัสสัก โรงเรียนตากพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายโอบนิธิ  คงเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น