รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลเนตร  ชัยชนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีรักษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกุลจิรา  ทิราวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเขมิสรา  แสงสว่าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงคนธรส  แห่งพิษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรกิตติ์  เขียวสลับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิรายุ  บุญญานันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาศสกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะละใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชอบชิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิติพร  พอจิต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลมฤทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกสิวิทย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กังหัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณิภัชญา  นาแหลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายตะวัน  ตาคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงทักษอร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายทินภัทร  ปะวะศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงทิพธัญญา  คนธรรพ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สลักหล่าย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนดล  ปัญญายง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธฤติธีร์  อินต์ธะวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวธันยพร  สารดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนลินา  นรินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเบญญาภา  เวียงนาค โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปภาพินท์  อินทรสัตยพงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวปวีณา  กันยะมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวปัญญารัตน์  สืบแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวปิยวรา  โสวะนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปิยะธิดา  แก้วพรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวปุณยวีร์  ทองดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวผกาภัทร์  คุ้มญาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพจณิชา  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพรพัฒน์  เมฆแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวพิชชา  กองลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวพิมสราญ  หนองแส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายพิสุทธิ์  แสงสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวภคพร  วิลัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภควดี  สังข์พิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวภัทรานิษฐ์  ปันวารี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงมณิศรา  กาวีวล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงยศวดี  รักแจ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายรณภูมิ  เฝือชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงลลิตา  ประยูรศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงลักขณัญญ์  เกลียวกลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวรินรดา  สอนโส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวริศรา  ฟองคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวศศิวิมล  จิตมะโน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศุภสัณห์  ปารมาลย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายสิทธิภาคย์  เสมอใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวสุชานุช  ปราบริปู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  ชัยคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวสุภาพร  ปวงเริ่ม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวสุวิชญา  เสือแซมเสริม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงโสภิดา  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอคิราภ์  สาระกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอโรชา  พรมตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงอัญดา  วันแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวอุมาพร  พันแพง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกชกร  ขอนขะแจะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกชกร  สาริการินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกรรณชัย  มณีกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายกรวีร์  นิมิตรประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกฤตกานต์  พึ่งสุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกฤตพล  ศรัทธาธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกฤตภาส  นันตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกฤติภัท  ตั้งคงภัทธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกฤศมน  กาศลังกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤษณะ  จันแปงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกฤษณ์  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายก้องภพ  ครึ้มกลาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายก้องหล้า  สุดใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายกอบกล้า  กาทองทุ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกัณต์ธวัช  ทะตั๋น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นายกันตพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกันตภูมิ  โครงไพบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกันทรากร  ปุราโส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายการิน  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงค์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จุ่มใจเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายคธาวุฒิ  สอิ้งแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงจตุพร  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายจักรพันธ์  พิมสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายจิรวัฒน์  คำน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่อนฟูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจิรายุ  พูลรอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นายจุฑาภัทร  โอ่งหล่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายฉัตรณรงค์  อดุลสุตกิตติ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายฉันทวัฒน์  แพรศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชนกชล  ชื่อนชอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายชนกันต์  คำศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชนกันต์  สีดาวเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชนภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายชนภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชนม์นิภา  สุยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวชนัญธิดา  เฮ็งเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชัชพล  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชาลิสา  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชิดชนก  ลีลาชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายชินวัตร  วันมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชิษณุพงษ์  ไลจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเชตุพล  เชื้อวังคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเชาว์วรรณ์  ปรากฎมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายฌานุวัฒน์  สีสด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายญาณพัฒน์  แป้นนรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงญาณิศา  ทรงกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวญาติกากานต์  คชสถาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงฐิติมา  สายยนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณฐนนท์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวณฐวรรณ  ธงสิบเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณปภา  พรทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณภัทร  คชสินธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณภาภัช  ประสารยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณรงค์  ไหลเตื่อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณะพงศ์  วงศ์รัตนธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวณัฎฐธิดา  อุตส่าห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐ  สิริเรืองบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัคเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณัฐดนัย  วังหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณก้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวณัฐธิดา  โกศลพิศิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวณัฐนรี  ขัดมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณัฐภัทร  มหายศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐภูมิ  เอิ้นภักดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณัฐวัตร  ภิมาลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณิชา  วงษ์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายดนัยณัฐ  ฐาปนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายดรัณภพ  มหาเดชาไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนจักร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายตะวัน  อ่ำอำไพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายตุลธร  ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายเตชิต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายถิรณัฐ  ก๋ากันมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทยุติธร  ยอดอ้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายทรงพล  เวียงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายทินภัทร  สุขทั่วญาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายเทวินทร์  อนุเวชวรางค์กูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายธดากรณ์  ธูปแดง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนกมล  พันธ์เกาะเริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนกร  เครืออยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนกร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนกฤต  กองประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นายธนกฤต  มโนรส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนบดี  ธนชาติอังกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนบัตร  คำมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนพัฒน์  ฆ้องคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธนภรณ์  ุอุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนภัทร  ปราบหงส์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนภัทร  รุจิระพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนรัตน์  สนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธนวรรณ  กลมกลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธนากร  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธนากร  หงษ์ใจสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธนาธิป  สุคนธพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนาวิชส์  กาอ่วน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธรภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธรรม์ปพน  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธราธิป  ทุเรียนทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธัชชัย  คำปวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธัญณธร  สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธัญพิชชา  มั่งมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นายธายุกร  อุดดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธิญาดา  กาเดช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีภัทร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธีระ  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนงนภัส  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายนที  หล่ายชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนนท์ธิยา  พรมไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนนทพันธ์  สู่สุขธนานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นายนนทวัช  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายนพรุจ  สิทธิวงศ์วานิช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนพศก  สุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนภดล  เดือนเป็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายนภัทร  เหล่ากาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนภัสกร  สระทองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายนรภัทร  เป็กทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนราธิป  ตาแปง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนราวิชญ์  แกล้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนวพล  ตันประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนวพล  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวนันท์นภัส  เวียงนิล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 นายบดินทร์  อุดขันจริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเบญญาภา  อุระวัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปฐมกฤษณ์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปภังกร  ใจนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายประกฤษฏิ์  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปรียาพร  ปิติจะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปัณณทัต  กวางทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปัณณธร  แพงเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปุณญวัฒน์  เชียงน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปุณณภา  แก้วรัตนอำไพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเปสล  บุณยเกียรติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายแผ่นดิน  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพชร  ใจสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายพชรพล  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวพนัชนันท์  ฝึกหัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่นหมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพฤกษทร  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพสธร  เทพปิตุพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพัชรภร  มาศธนวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิชญาภา  กาสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทองอิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมพ์พจี  จดจำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์ฉายา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวพิมพิศา  วิมลเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายพิรชัช  วิชัยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพีรกานต์  ชุมภูวัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพีรณัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายพีรวิชญ์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายเพชรนรินทร์  ปาเมืองมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวแพรวพรรณ  มั่งมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นายภควัต  บุญสิงมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤชาเชวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงภัทจิรา  สิบน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงภัทรวดี  ร่มเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภัทรวัต  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภาณุมาศ  พลอยประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภานุวัตน์  ดอยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภานุสรณ์  พอจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตต์บุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายภูมิเรศ  เหมืองทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูริเดช  สุขเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายภูวิศ  ขันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายมรุพร  ชนะจน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายมรุพล  ชนะจน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงเมษณี  ลีพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายยงยศ  นามแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายยศศรัญ  ตรีเดช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายรชตะ  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายรณกร  เมืองแก่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงรดา  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายรัชภูมิ  บางศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวรัฐฐาพิชญา  ชัยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงลักษณ์ศิณา  กรุงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายลัทรพล  ทองอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายวชิรวิทย์  สมนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายวรกร  สุกปลั่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวรอนงค์  มัดจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวราเมธ  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาววริศรา  สอนหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายวสุพล  ทวีโล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวายุ  พานิชธนาคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวาริศ  เสียงดัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวิทวัสรังสี  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นางสาววิภวานี  นาครัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นายศตพร  วงค์พุทธคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายศรนเรศ  มีชัยเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศรัณย์  สายหยุด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศรัณย์  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศศิเดช  เหล็กกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายศักดิ์รพี  พุ่มบ้านเช่า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายศักรพิศิษฏ  ยืนยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายศิรชัช  ไพราพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายศิริพัฒน์  ใจวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำชั่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายศิวกร  สุคันธมาลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายศิวกรณ์  ชูภักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายศุภกฤต  ถิ่นปา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภกฤต  หงษ์โต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายศุภณัฐ  กองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสจพล  บรรเลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสรธัญ  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายสรวิชญ์  จิตตะประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายสรวิชญ์  ช่วงชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐวารี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสลินดา  กวางเต้น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายสัจจะ  เพื่อนฝูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสาธินี  สวนปาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสิทธิพงศ์  สุรวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสิรดนัย  ยอดบำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายสิรภพ  ขยัก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายสิรวิชญ์  แสวงหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวสิริพร  พลแหลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสิริยากร  สกุลปราโมทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวสุฑามาศ  แก้ววิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุธัญญา  คำคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสุปรียา  พันธ์เครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวสุภัสสรา  สะการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายสุรณรงค์เดช  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสุรดิษ  สมทรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสุรพิชญ์  แสงทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีเทา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอชิรญ์  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอติรัณณ์  แม่หล่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอนรรฆ  ป้องกัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอภิวิชญ์  คณะนัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอภิษฎา  กาศคำสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอมรรัตน์  โพตะเภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายอมลวัทน์  กาวีวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงอรัญชยา  สุวรรณราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอริสรา  ยะนันโต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอลงกรณ์  เข้มเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายอัฒฑ์  สายทองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอัณณา  อุทัศน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอัษฎาพร  แก้วลือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอาทิตยา  ลือโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมุกดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงอาภิสรา  ถาวรเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 นายอิทธิเดช  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นายก้องปราบ  สอนบาลี โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวเกวลิน  ช่างทองเก่ง โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายชนะชัย  ใจเคร่ง โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวพัตรวิมล  นันทะวงศ? โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายราชัน  ดอกคำ โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายสันติภาพ  สะเอียบคง โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายสิทธิพงษ์  ทองพาน โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายอุปกิตติ์  สุภาศรี โรงเรียนสองพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงกชพร  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวกชมน  สวนสิงห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกนกพร  นันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวกมลพัชร  พีรโยธิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นายกรภัทร์  หลวงเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นายกฤตเมธ  แปงใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นายกฤษกร  ขุนชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกฤษกร  วัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายกฤษนัย  สอนยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวกอปรเพชร  กอบแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นายกันต์ปภพ  สุฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกันตเมธ  ณฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวกัลยรัตน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวกานต์ธีรา  ปรารมภ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายเกื้อกูล  ปันศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายเกื้อกูล  อินทะเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงขัติยา  วงค์ขัตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเขมจิรา  ธะนะกองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายคณพศ  เจดีย์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายคมชาญ  ชัยวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายจรณินท์  มาเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายจักรพรรดิ์  ประสิทธิวุฒิศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรภัทร  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นายจารุพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจารุวรรณ  น้องการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจิตราพร  คชหาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวจิรชิตา  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายจิรวัฒน์  สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายจิระภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพันธ์ุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายจิรัฐตีนิน  ไชยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายเจษฎา  วรกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวชนกชนม์  แก้วต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชนกนันท์  สีริษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวชนกภัทร์  ไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชนน  ไชยธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายชนสรณ์  หล้าพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายชยางกูร  เตอะอำภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายชวินทร์  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายชัยวัฒน์  ธนันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชาคริต  คำจันทรา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายชานน  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชาลินี  สายจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวชาลิสา  แก้วเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชินวัตร  คันธเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวชินาภา  รัชตโสตถิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายชิษณุพงศ์  ตามล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นายชุติพนธ์  ปวนธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงโชษิตา  ธะนะขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายฐานุพงศ์  ต๊ะชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวฑิตฐิตา  อินเบ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงฒิรางค์กูล  พรหมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณกมล  สุขสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
661 นายณภัฏพงศ์  ทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัชชา  คำดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัชพล  แก้วตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวณัฐชยา  ตาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐชา  วณาลักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นายณัฐฏกฤษฏิ์  รินทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
685 นายณัฐนนท์  แก้วโมลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
687 นายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายณัฐพล  วรรณดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฐากาญน์  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นายดนัยวิทธ์  นวลแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงดุจดาว  คำมาลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นายติวานนท์  ศรีสว่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายทศพร  กล่อมสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นายธนกร  ทองวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธนกร  มั่นจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นายธนพงษ์  นันต๊ะแขม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธนพร  ปิยาปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นายธนพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนภัทร  สุทธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนภัทร  เรืองนาราบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธนัชญา  พรหมรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวธนัชญา  สารกุมาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธนัชพร  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธนัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธนัญชนก  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
725 นายธนากร  เงินวงศ์นัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธมลรัตน์  ช่างเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธรรมธัช  บุญน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายธันยพงศ์  อินผง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวธิดารัตน์  ปาละตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายธิติกร  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธิติภัทร  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายธิติวุฒิ  คำร้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวธีรดา  ดีอาษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสิรฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวธีรัชนิศ  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นายนภวิชญ์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายนภวินย์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนภสร  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวนภัสวรรณ  เมฆวิไล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวนภัสสร  เขียวประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวนรีกานต์  จันคีรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวนัชชา  ทอดทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวนัฐฑริการ์  คำด้วง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงนัฐนิกา  สุทธเขต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
759 นายนัทธพงค์  ปลอบโยน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื้อหงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวนายิกา  หงษ์ยี่สิบสี่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวนารีรัตน์  บุญเตียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
770 นายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนิภาภรณ์  รสแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวนิลุบล  นนท์ลุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวเนตรชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายบรรณวัตน์  ทองเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลายเพท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวบุษราภรณ์  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงเบญจมาศ  บำรุงอ่วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเบญญาภา  คฤหัส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปญชัย  โกสินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายปฎิพล  มะรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายปฏิพล  สวาสดีวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
787 นายปฏิพัทธ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวปทิตตา  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
791 นายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายปรัตถกร  ธนามี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวปรางลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายปราณชล  ศศิทัตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวปราณปรียา  สุริยะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวปราณปรียา  ไชยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปองกานต์  อ่องดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวปัณฑรีย์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวปัณฑิตา  ชัยพล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายปัณณวิชฌ์  จุทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวปารีรัตน์  เฟืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปิยวรรณ  สิทธิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวปิยะธิดา  นวลดั้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวเปรมฤดี  พุฒหมื่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวเปรมสินี  วัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายเปี่ยมปริณด์  อินนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวเปี่ยมหทัย  จิตตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวไปรลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวพรปวีณ์  อุดราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพรปวีณ์  แดนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวพรรณธร  พลพิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพฤษมาส  ราชอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวพลอยชมพู  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายพลังธรรม  ธรรมศร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวพัชรกมล  ปัสสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพัชรพร  พรมวังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรมสืบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพัทรพงค์  ผาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นหวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์ปัญโญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวพิชญานิษฐ์  ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวพิชามญชุ์  กันทะโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวพิมพ์ชนก  สีหาบุตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวพิมพ์มาดา  ดวงตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวพิราภรณ์  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายเพชรตะวัน  รักงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงภคพร  ตุ้ยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงภคพร  สอนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวภทรพรรณ  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นายภวิศ  สีหราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายภัครกร  สุคิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายภัณฑบดี  สุภามณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
877 นายภัทรพล  แก้ววี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงภัทราพร  คณะธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวภานุชนาถ  สมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายภานุวิชญ์  เวทยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวภาวศุทธิ์  พรมถานา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายภาสกร  ระลึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายภูผา  ช่วยพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
888 นายภูฟ้า  อ่างบุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
891 นายภูริณัฐ  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงมณัญชญา  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวมยุรา  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดู่อินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นายเมืองไทย  วรรณประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายยศภัทร  ศุภศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
907 นายยศวัฒน์  พุทธิมาโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายรณกร  จาดจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายรณกฤต  ใจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงรัชประภา  บุญทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายรัชพล  สารทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายรัฐบาล  กาญจะแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายรัฐศาสตร์  ตัณธนะวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายรัฐศาสตร์  สวัสดิผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงรัดเกล้า  อินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวรัตน์ชิยา  นันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะปะละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงรับพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงรับพระพร  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงรินรดา  กอกคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงรินรดา  ปันทะมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงรินรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงรินรดี  กอกคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวรุ่งไพลิน  คำเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงรุจิษยา  ทองทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายโรจนศักดิ์  ดิฐชัยพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวลลิตา  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
937 นางสาววนัชพร  ราชปันติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
940 นางสาววนิดา  สะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายวรพล  นุเทพสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
945 นายวรรณภัทร  เพียรงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวรัญญา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาววราภรณ์  บุบผาวาส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงวรินทร  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
954 นายวศิน  อินนะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวัฒนาวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
959 นางสาววิชญาดา  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยพิชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นายวิชยุฒม์  เนื่องจากจ้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายวิทนันท์  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายวิทวัส  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงวิภาวี  เจริญศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตาลสันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวเวียรวิญญู  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายศดานนท์  วรรณโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศรุดา  วะปะนัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวศศิกาญจน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงศศิธร  เพชรศักดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายศิระ  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงศิรินญา  สวนกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายศิรินยวัชร์  คำสังวาลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายศิริวัฒน์  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายศุภวิชญ์  กันฟัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
985 นายศุภวิชญ์  ถุงคำแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายศุภวิชญ์  อุตเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวศุภาพิชญ์  จันทราเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเสถียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเยี่ยมเยียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวสถิรพร  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวสรันรัตน์  คำจันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวสิยาพัฐ  การินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวสิริกร  ดีอุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสิริกัญญา  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวสิริฉัตร  กรมทะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายสิริภาส  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุกฤตตา  นทีวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุชญา  ถนอมสิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวสุธีกานต์  จิววรกิจไพบูลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวสุพรรณิการ์  แก้วกันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงสุพิกา  เมืองไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสุพิชชา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นายสุรเดช  พงษ์ใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวหรรษลักษณ์  ทิพย์บุญศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวอนันตญา  นันทเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 นายอัคคภาคย์  ถิ่นจอม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอัครพนธ์  สบานงา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายอัครวัฒน์  อินทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายอัจฉริยภักดิ์  ปันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภัทรเศวตกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอัมภฤณ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายอัศวิน  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอาคิ  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายเอกรัฐ  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นายเอลียาห์  ไชยสุธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกนกรส  ระณะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงกมลฉัตร  อาทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกรกนก  ลีปรีชา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงกรรณรัตน์  ปันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกฤษฎา  ทะนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงกวิสรา  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายกวีภูมิ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายกษิดิ์เดช  เสนนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นายก่อเกียรติ  พอใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายกันชอภัท  วีระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกุลนิดา  บุญแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายคนธรรพ์  คำรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงจิรวรรณ  มินเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงชนาภา  บุญอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาสุขะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวชนินาถ  อุปละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายชินภัทร  กาบคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงชุษณะ  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงฐานิสร  ดอนนะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณฐกร  สายนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงณริศรา  วรรณวัต โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณหทัย  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายณัฎฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 นายณัฐชนน  มหายศนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวณัฐชา  สิทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายถิรคุณ  พันธ์ุพืช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวเทวิกา  แก้วไหลมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นายธนบดี  ไชยนอก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายธนพัฒน์  ธนะสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธนภัทร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงธนัชพร  ไตรจินดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงธนิกกาน  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายธนิสร  ต๊ะวิภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายธราดล  แสงลุน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงธารารัตน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายธีรภัทร์  ยวนแห่ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 นายนทีธาร  อุดตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายนนทกร  ณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นายนนท์ณภัทร  เกียรติอมรเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนภัสรา  พลพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายนรภัทร  งามธุระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสกษฎ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นายนิพิฐพล  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงนุชนภา  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาสดใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงบัณฑิยา  ใจคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวบุณิกา  สมทรง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายบุลกิจ  บุญมั่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายปฎิพัทธิ์  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายปณชัย  อุตยะราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวปภาวรินทร์  เรือนสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงประสิตา  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงปรียาภัทร  กันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวปรุงทิพย์  มโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปวรรัตน์  วงษ์อุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายปองพล  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปุณญานน  นันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงผกามาศ  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงพรประภา  ซ้งคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายพรมนัส  ติละสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงพลอยกาญจน  ล้อทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพลัช  ศรีบุรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวพลิน  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 นายพิชญุตม์  สมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายพิทวัส  ศร๊ตระกูลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงพิมลพรรณ  รัตน้ำหิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวพิรานันท์  ทะนันแปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายพีรภัทร  คันธรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวเพียงพอ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงภคนันทร์  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายภัทรพล  วงษ์สิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นายภาสกร  ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงภิษัชฌลา  งามบุณยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายภูมิณภัทร์  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพิธนวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 นายภูริณัฐ  พันชน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายมหัตชณัฐ  งามบุณยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงยุภรัตน์  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายรพีวิจญ์  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เรือนโลวา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงริญาภา  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์สุภษะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายรุจน์  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงลออรัตน์  พลจารย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  วงศ์ทะเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงวรธิดา  วุฒิเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงวรพิชชา  ปันนิตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงวรพิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงวรรณิษา  สร้อยทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงวรรสิริ  พาศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงวรสุดา  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาววริษา  จำปารัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงวัชชิรภรณ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายวันจักรี  คำเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายวิศรุต  ส่างกอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายวิศรุต  ใหม่ยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขบรรจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายศิระ  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายศิริภูมิ  ศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายศิลาดล  ชัยเพียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายศุภกร  นันทฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงศุภพร  สวนกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 นายเศรษฐพงศ์  แหยมคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงโศภิตา  ยะวิญชาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายสรวิศ  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงสรัญญา  แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายสหรัถ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงสามปอยหลวง  แสนบูรณะพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายสิรภัทร์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงสิริยาพร  พรมทะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสุจิรา  แซ่คู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุนทรา  สุทราพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงสุพิชญา  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงสุพิชญา  มะโนแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งานนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายห้างทอง  ดีน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวฬุริยา  โรจนนิติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงอนุธิดา  ส่างคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายอภิชัย  กฤตลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายอภิวิชญ์  นิติวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงอมรมิดา  มานัสฤดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงอรนลิน  บุญรอด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายอัคคเดช  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายอัครวินท์  ดู่ขึ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงอัญมณี  น้อยอินต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอัษราภัค  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงอินท์ธีรา  ศิริเลิศกิตติโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวอุสรา  โนทะนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันต๊ะสา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายกฤตานนท์  สุยะนา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายกฤษฎา  อินสอน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงกัลยากร  กองมงคล โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยยศ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงจิณณพัต  มาสี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายเจฏชนะ  ไชยยศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงชนิกานต์  ทานะ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงชลธิดา  กาพรม โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงณภัสนันท์  เขียวทิพย์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงณัชชา  ฆ้องชัย โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนวังกรด โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุมา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงณัฐนันท์  อิสระ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงณัฐริกา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเกิด โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายทรงพล  เหมืองคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงเทพสิริ  พาราศรี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธนวัตร  มาดา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงธนิษฐา  เครือแสง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงธัญญภัค  โฝดสูงเนิน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมีจันทร์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงธิภาวาดี  กำแพง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายธีรภัทร  ปันทะอิน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายนัทธพงศ์  ทิพวัง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงบงกช  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงบุญธิดา  คำเฟือย โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายปฐมพร  เป็งยศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงปราณปริยา  ปันทะลา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพงศพัศ  เขียวแก้ว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภภักดี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงพิชารัตน์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  อำไพจิตร โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงพีชรีรักษ์  ปิจดี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขันทะ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงภัณฑิรา  มีบุญล้ำ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายภัทรกร  จันต๊ะมา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายภูบดินทร์  สมชื่อ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์แสง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงรสริน  คดง้วน โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายรัชชานนท์  ปล้องชาลี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงลลิตา  มาอุ่น โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงวิรัญชนา  อุปชัย โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงวิสา  สืบดา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายศรชัช  เฟื่องฟู โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงศรุตา  อุทธิยา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลักขณะ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายศุภณัฐ  อิสูง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาดี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงสาวินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงสิริกัญญา  อารินทร์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงสุกัญญา  สีสูง โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุชานันท์  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายโสภณวิชญ์  พันธ์พานิช โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทพคำ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายอติชาติ  ธนู โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปันแก้ว โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายอัครเดช  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงอัจฉาภรณ์  ฝั้นกา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสวรรค์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวกชกร  ถาคำติ๊บ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงกชกร  ลือยศ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงกชนิภา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายกตัณณ์  มหาวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงกนิน  อภิชัยเดชากร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 นางสาวกมลทิพย์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายกมลเทพ  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวกรทิพย์  หาญต๊ะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงกรวลัย  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อินทร์เรือง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกฤษฎา  มาอ้น โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 นายกฤษณชัย  การินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายก้องภพ  ขันคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวกัญญาพัชท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวกัญญาภัค  นาวัลย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงกันติยา  อินปา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายกันย์ดนัย  บุญสิงห์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 นายกาจพล  ดวงแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกาณฑ์รัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงกิตติมา  สลีอ่อน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายกีรติ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวกุลธิดา  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงกุลธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวกุลนิดา  พลจร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวกุลรัตน์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวเกตุกมล  อนุจร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงเกศฎาภา  โกศิริ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิหล้า โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายไกรฤกษ์  ไชยตัน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายคณิน  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงคนธรส  ติละ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงจันทมณี  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวจิณณพัต  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณดี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญยอ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงจิรภิญโญ  จันสา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมมา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวจิรัญญา  ทองสุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆแสน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมสละ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายเจตณัฐ  ทะสี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 นายเจษฎาภพ  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวฉันพิชชา  จันเนย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงชญาดา  อินไชยา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงชนกนันท์  มหาศาล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวชนกภัทร์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชนะเมธี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงชนากานต์  หน่อไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายชนาธิป  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงชมพูนุช  จิตเทพ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงชมพูนุช  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวชมพูนุท  จุ้ยกระยาง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 นางสาวชมภูนุช  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายชยานันต์  ถุงเสน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงชลธารา  กุกไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงชลธิชา  มาไกล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงชลธิดา  วงศ์วาท โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายชวิศ  ไชยกันทะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายชัยธวัช  อ่อนนวล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายชาญวิทย์  ลือยศ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายชินกฤต  โวทาน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายโชติภูมิ  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงญาณภา  อุทุมพร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงฐณิชชารัญชน์  พัฑธนฒิพงษ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 นางสาวฐิติรัตน์  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 นางสาวณฐมนวรรณ  สอนตรกูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวณภัทร  สารถ้อย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นายณรงค์ฤทธิ์  โสดวิลัย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงณัชกมล  ปราบนอก โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 นางสาวณัชชา  มีบุญ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวัฒน์สิริ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายณัฏฐพล  ไชยหาญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายณัฐชนน  แซ่เล้า โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายณัฐชัย  เวหา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  อนุจร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 นางสาวณัฐณิชา  วิเชยละ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนแล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 นายณัฐดนนท์  ใบยา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิรนันทนุกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงณัฐนลี  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงณัฐพร  ยะวิญชาญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 นายณัฐพัฒน์  อิ่นมีกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายณัฐภัทร  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวณัฐวดี  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงณัฐวรา  พรมคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาวณิศรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายเด็กชายกรกฎ  เชาว์เลิศ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายเดชาวัต  แก้วโก้ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายตะวัน  ไชยตัน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  แปงเครื่อง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายทตพร  คำวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงทอรัก  ธนูสาร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวทักษยา  พันชน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงทัตพิชา  เขื่อนธะนะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงทิยดา  วังแสง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายธนชัย  สาธา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงธนธรณ์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวธนภรณ์  ธนะเสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดำเนินพงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงธนัชชา  ร่อนทอง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายธนากร  วรรณทอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายธนาธิป  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายธนาธิป  ไชยหาญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณประชา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายธนาวัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวธมลวรรณ  เตชนันท์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายธวัชชัย  รกไพร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงธัญรัตน์  จรรยาวิศิษฎ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงธัญสิริ  แข็งขัน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงธิดารักษ์  สะตะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายธีรภัทร  กันทะเสน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 นายธีรภัทร์  แสนนิทา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงนงนภัส  สุฑ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 นางสาวนพรดา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงนภสร  แก้วโก โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงนภัสกร  สุริยา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 นายนภัสกร  อินทำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงนภัสรวี  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงนภัสสร  อินทรส โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายนรภัทร  ทะภูมินทร์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 นายนรวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายนรายูล  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวนลินรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงนลินี  ยศศรี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายนวดล  การโสภา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายนวพล  ธนะตา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายนัทธพงค์  คันทมูล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เเสนสุข โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงนันทิชา  คงศรี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงนันทิชา  นันทศีล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงนาราภัทร  ลีละสัจจกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงนาราภัทร  วงค์สายสม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงนิชานาถ  ลือยศ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายนิธิกร  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงนิพัทธา  สอนสมบูรณ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวนิพาดา  วรรณสมพร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงนิภาดา  หมู่ธรรมไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 นางสาวบงกชกร  กองโชค โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจปิง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวบัวรัณฑิตา  นาดี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงบุษยมาศ  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงบุษราคัม  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวปณิดา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงปณิตา  พรมมีเดช โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงปณิตา  ไชยโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวปพิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวปภาภรณ์  โพฐิติกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงปภาวี  มีบุญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 นายปภินวิช  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงประกายรัตน์  ไชยโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 นางสาวประภัสสร  แฮ้วมา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 นางสาวประภาพร  อินต๊ะเม้า โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงประภารัตน์  สมแสง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายปราชญ์  ธิติมูล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงปริชญา  เวียงเก่า โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงปริญช์ษยาน์  ไชยชนะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมมา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 นางสาวปวีณา  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงปานฝัน  นนตะสี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายปิยชนน์  มีสา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงปิยดา  อุดอ้าย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายปิยพล  อุทัย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 นางสาวปิยะฉัตร  ปันชู โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงปุณญาวีร์  โนแก้ว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายปุณณภพ  วงษา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงผกาวรรณ  เตชนันท์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงผุสดี  จิรางศ์กูล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายพงศ์พล  หัวหน้า โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายพงษ์ศกร  ชราพก โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายพชร  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายพชร  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายพชร  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงพชรพร  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายพฤนท์เดข  สุทธิ์ด้วง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายพลวัต  ไชยโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายพลิศ  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายพศวีร์  วารีผล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 นายพศุตม์บดี  คำเมือง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นายพัชรดนัย  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 นายพัฒนะ  แสงอรุณ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นางสาวพัทธ์ธีรา  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาวพัทธ์ธีรา  หลวงฟอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงพัทธนันท์  มิสละ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพาขวัญ  หน้านวล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 นางสาวพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 นางสาวพิชญา  ใหม่น้อย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายพิชาภพ  มาตขาว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวพิริยาภรณ์  สุขพูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายพีรภาส  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวภัททิยา  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงภัทรพร  ทิปกะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลคำม่วง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงภัทรรัตน์  ไตรจินดา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงภัทรศยา  พลวัง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวภัทราวดี  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวภัทริณี  มิ่งปรีชา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายภาคิน  สุวรรณธาดา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายภาณุภัทร  อินสองใจ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายภาณุวิชญ์  คูจะนา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายภาวัต  ปักไธสง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 นายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายภูชนะ  กะมะโน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายภูมิธรรม  พรานฟาน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภูริชพล  ปันโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 นายภูริณัฐ  ใจการณ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงมณฑกานต์  กันธุระ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงมัฎริรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงมาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 นางสาวเมธาวี  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายเมธาวุฒิ  ชาวส้าน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 นายโยธิน  นันต๊ะเสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 นางสาวรวงอรุณ  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงรวิพร  ปะทิ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 นางสาวรวิพร  สัตยบัณฑิต โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 นางสาวรวิภัทร  ศิวานนท์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 นางสาวรวีนิภา  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงรักษิณา  มะโน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงรังสิมันต์  ตนาวรรณ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 นายรังสิมันต์  แสงสุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 นายรัชนิลกาลน์  นิลคง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงรัตนากร  ท้าวยศ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงรัศมิณัน  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงรินรฎา  เพตะกร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงลลิดา  สมศรี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หาญยุทธ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาววนิดา  ล่องทอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายวรภัทร  คำมอญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงวรรณิกา  ตามัย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 นางสาววรรณิดา  ยะสุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 นางสาววรรณิดา  อิทธิรงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงวรฤทัย  ยะตุ้ย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสนอง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงวราภรณ์  นาทันใจ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาววัลภา  ยศเลิศ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุข โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงวิสรา  สายแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงศศิกานต์  ปาคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวศศิธร  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำลม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองรูจี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 นางสาวศศิศรา  อรินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงศิริปัญญา  ขันทะสอน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินปา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อิ่นคำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิยศ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 นางสาวศุภรดา  อิ่นอ้าย โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงศุภรานันท์  จิตตรง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงศุภากร  จันพร โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้ทสุวรรณ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รังสินานันท์เจริญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายสรธัญ  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 นายสราวุธ  ปาละ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นางสาวสรินธร  ชาวงิ้ว โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายสัณหณัฐ  สารฝั้น โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายสาริน  คำพับ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายสิทธิชัย  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวสิริ​วิภา​  อิน​ต๊ะ​เม้า โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงสิริภาดา  นันทะวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายสืบสกุล  งามสวย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 นางสาวสุกัญญา  กุศล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวสุชานันท์  คดง้วน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงสุชานันท์  ปะศรีทะโก โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมฆแสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงสุตภาวี  ฮั่นตระกูล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงสุนิสา  เสมอใจ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายสุพพัต  โออุไร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงสุพรรณนิกา  แสงจันทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 นางสาวสุภัคจิรา  สะสม โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเทอม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงสุวิชญา  กันธุระ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงแสงระวี  ขันไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงหฤทชญา  แสงเขื่อนเเก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายหัสดินทร์  เฉลียวการ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายอโณเทพ  แซ๋รี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงอธิชา  แซ่ว่าง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายอภิชาติ  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวอภิสรา  หารินทชาติ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงอรจิรา  นรินทร์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 นายอัครวิชญ์  อุตรชน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงอัจฉรา  ทะก๋า โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวอันนา  ยามะณี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 นางสาวอัยยาดา  มโนวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 นางสาวอารียา  พิสุทธ์ธนาสาร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 นางสาวอารียา  ไชยยะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 นายเอกดนัย  สารทอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงโอบกุล  หมั่นการ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายกฤตนัย  ไชยขันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายกษมา  ไชยเรือน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงกุลจิรา  ม่านหน่อ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงเขมิกา  ทาเป๊ก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงจิตรลดา  แสนพิช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีวะรัตน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เปรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงญดาพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณพงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายณภัทร  อินต๊ะวิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายณัฐดนย์  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายณัฐพงษ์  อารีรักษ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงณัฐภัทร  มีบุญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายดนัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงดาเรศ  เพ็ชรภา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายทีปกร  บัวผัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายธนกร  อุปรีพร้อม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงธนันญา  ทนะวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายธนากร  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายธีรเมธ  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายนพณภัทร  ตุ้ยสาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายนภัสกร  ต๊อดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายนันทพัฒน์  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงบุษกร  จันทร์สุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงเบญจพัฒร์  มงคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงปฎิมา  วงศ์คำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายปภังกร  ธรรมราช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายปัณณธร  พุฒหมื่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงปาริฉัตร  จิณกับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงพรพรรณ  ฝั้นพรหมมินทร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายพฤหัส  ทิมชื่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายพิเชฐ  ชุยรัมย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายพิทวัส  ไชยทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายพิพัฒน์  จันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงพุทธบุตร  สิงห์โต โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายภราดร  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายภูมิศักดิ์  วิชา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายยสินทร  เสนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายยุรนันท์  หนองแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายลาภวัต  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายวรภพ  สุพรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงวรัญญา  ขันแปง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงวริศรา  กันนิกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายวโรชัย  ลำน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงศิริวัฒนา  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายศิวดล  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงศุภกานต์  คำแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายศุภชัย  กิตินัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงสิตานันท์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายเสกศิลป์  อินทะยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายอธิภัทร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ยะแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายอาชัญ  นันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงอานัฐธิดา  วงศ์สุนทรีย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายเอกวิทย์  เชียงหนุ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น