รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพรรณ  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกนกวรรณ  บุรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกรชนก  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายกฤต  อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นายกฤติน  ลีวณิฃย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายกฤษกร  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายกฤษกร  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกษิดิ์เดฃ  เล้าตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกัญญารัตน์  พรมโมคัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวกันต์กนิษฐ์  เหลี่ยววิริยกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกัลยา  ใจเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกานติศา  อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกาสะลอง  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายกีรติ  วิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกุลจิรา  คำโพนงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  โพธิคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเฃมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิดาภา  อาซอ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โปร่งใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวจินต์ศุจี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นายจิรพัทธ์  พลรัฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายจุฑาภัทร  โชติจิรกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายเจษฎากร  ปากองวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวชญาพร  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนกนันท์  สาริวาส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนม์ณัฐชา  หมื่นสิทธิแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชนัฏฐ์พล  ครินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวชนากานต์  พลิพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายชยางกูร  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชรินธร  คุณาสถิตย์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชลากร  ฟ้าอมรเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชาญรวี  อินปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายชินกฤต  ภูติโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชินกฤต  เดชมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชุติมน  สวัสดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นายโชติก  วงค์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงฌานิกา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงญาณาธิป  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงฐาปนีย์  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวฐิตวันต์  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์วาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวฐิติวรดา  จันทร์ตัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นายณปพน  วงค์คม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณภัทร  วนเวชกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณภัทร  สุยะใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณภัทร  เตียมตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัชชา  ต่อบวรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัชชา  สันกว๊าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศศานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณัฏฐนันท์  แก้วแสงอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฏฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายณัฏฐ์  ชวนคิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวณัฐชยา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัฐภร  ศรีสมิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐวัตร  ปฏิเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวณิชา  อัศวโสภี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงด.ญ.พิชญ์ญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายเดชาวัต  จักรบุตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายไตรยตะวัน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายถิรวิทย์  เเซ่พ่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงทรายทองธาร  กันทาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายทวีทรัพย์  ประสาขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายทักษดา  เขียวชุ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นายทักษ์  ทองเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวทัศนีย์  นิโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงที่รัก  เงินคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนกร  สุปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนกฤต  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนชาติ  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนภพ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนภูมิ  คำสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนวิชญ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธนัชญา  สุปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนัสร  วรรณสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายธนากร  ธะนะหมอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายธนากร  อภิโชคกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธรรศ  พุฒจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญชนก  ก้างยาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายธีรภัทร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวธีราภรณ์  ยางนอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายเธียรนริศ  ภราดรภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวนงนภัส  คำอ้าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนภัสสร  พรพินินวรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายนรภัทร  ขันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนฤภร  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนัธทนันท์  หน่อจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนันทฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนิชดา  อริยานุกิจจา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวนิธดา  ยศจนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายนิธิวิทย์  มนต์รักตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนิธิศ  ตันภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายนิพพิชฌน์  ไชยรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวนุตประวีณ์  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวบัณฑิตา  คงเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวบัณฑิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวเบญจพร  ธิติมาธนภณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายปกป้อง  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นายปนพ  ใจกว้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวประกายดาว  ธรรมจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงประภาพร  หม้อศรีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวประภาศิริ  ชัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวปรัธนา  พรมแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปรายฝน  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 นายปรายเมฆ  โควิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวปริชมน  นาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปริณดา  วังอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปริยากร  บุญแถม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวปรีณาภา  ยาสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปวรรัตน์  แซ่ไป๋ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปวริศ  ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวปวีณ์ธิดา  มณีคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปวีรดา  พรหมเผ่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปัทมพร  โตโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวปัทมาภรณ์  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปัสธิกรณ์  เเซ่ตั้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายปานปั้น  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปานระพี  อารีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวปิยธิดา  จรรยาพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายปิยพัทธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปิยมินทร์  ศรีนาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปิยาพัชร  ใหม่อารินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเปรมสิริ  มะโนรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
321 นายผาสูง  ปันมูลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพงศกร  ไชยาศิรินทร์โรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพงศ์พิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวพชรพร  แสนแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพชรพล  สมณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพชรพล  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพรชนิตว์  คำโป่ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพรนภัส  ปาละสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวพรพรหม  อ้วนสุชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นายพรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวพริมา  แข็งสาริกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวพัณณิตา  นักหล่อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพัทธนันท์  รัตนเจริญชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวพิชญาภา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษชัยพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ภิรบรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  แก้วประภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อิฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประมวน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิรานันท์  หมอเก่ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นายพิสิษฐ์  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 นายพีรณัฐ  สายธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวพีรดา  คำมาปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นายเพชร  พรวิสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นายไพบูลย์  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงไพลินลักษมี  งามจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงฟ้าแพงเมือง  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตนื โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงฟ้าใส  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นายภรภัทร  รู้ทำนอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวภัคจิราพร  โอกาดะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายภัคพล  อินทะรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ืสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ์สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นายภากร  ตันติวัฒนากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภูคิม  ตระการกุลชร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภูชิสสะ  เลิศเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภูบดินทร์  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นายภูมิภัทร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภูรินทร์  มูลเมืองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นายภูวดล  ตาหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวมนิษา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายรชต  หล้าบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรชตะ  คำมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวรมย์รุจี  รักษาดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวรมิตา  ปองดอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวรมิตา  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวรักชนก  วงศ์สาระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงรัตนปรียา  ศรีหาคลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายรัตนสิน  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวเลอาร์  วิโซน่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายวงศกร  คำใส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 นางสาววนัสบดี  หมื่นไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายวรพงศ์  วงศ์เรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาววรัญญา  ชินะข่าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวรัญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวริทธิ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาววรินทิรา  จงประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวสุนทรินทร์  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวิมล  มาเยอะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวิรชา  กันทสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวีรกิตติ์  พรสิทธางกูร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวีรวิชญ์  สานุมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวศรัณย์รัตน์  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายศวัสกร  เดชวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นายศสิฎ  สุตะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศันสพร  เกตุเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายศุภนัฐ  ปัญญาปิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ไลไธสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวศุภิสรา  กันทาเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวศุภิสรา  อายุปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสพลดนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายสมัณตชัย  สมมะนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสแมนธ่า  พล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นายสรวิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสิรภพ  ดีอิทธิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นายสิรภัทร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจียรศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสิริกัลยา  สีเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุจีรา  ศรีนิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นายสุดเขต  เทพสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสุพัฒน์  คำคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุพิชชา  ดะระศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวสุพิชญา  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวสุพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจจุมปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายสุรพิชญ์  แสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นายเสฎฐวุฒิ  ชัยโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ยอดคำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงหฤทัย  ธินันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอคิราภ์  สมนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอติชาต  กันทะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอธิปไตย  ใจยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอธิษฐาน  ลีกิตติภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอนรรฆ  ผลจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอภิชญา  พูลโภคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอภิชญา  ลาเอ็ด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอภิศักดิ์  อุประ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
562 นายอรรคพล  ราชคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอรรถกร  คำสร้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอรวรา  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอักษราภัค  คุ้มชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอัครพล  ุกุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอัจฉราวรรณ  อินสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอารีญา  ปงลังกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอิสรีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายเอกสกุล  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกชพร  กาวิละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกนกรัตน์  เตจ๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกนกวรรณ  หวันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกบิลเศรษฐ์  วงค์ฝั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มารศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวกฤตยา  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายกฤติภูมิ  สิทธิพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกฤษฎา  ชัยมะณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกฤษฎา  สีเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกฤษฎาภา  รุ่งธนาเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวกัญญาวีร์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวกัณฐิกา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายกันตพัฒน์  สุวรรณเหมย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกัลยกร  ดาษถนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกัลยกร  ไชยเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกิตติชัย  ธะปาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกีรติกร  พัทธยากร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวกุลนัทชา  ชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวเกศกนก  อะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนประภาไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวคีตภัทร  ทนันชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ดวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจิราพร  หัสยะสุ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจิรารัตน์  เสียงโต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงจีราภา  จีระยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวชญานิจ  วงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชญานิศ  เทพจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวชญาภา  แรกข้าว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวชนวร  บุญต่าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวชยุดา  พาเนตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชลธิชา  จันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวชลธิชา  แสนใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลังกากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชัชชฎา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวชิดชนก  เวียนรอบ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชินนพัฒน์  บุญตัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวชุติการณ์  ไชยสลี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวญาณิศา  ตุ้ยน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวฐิติมา  ปิงเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฑิตยา  นาคปลอด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณ​ ดลพร  สันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวณฐพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวณรดา  สุภายศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวณัชชา  ชัยประหลาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวณัฐกานต์  หินแรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐชา  ขันสุธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวณัฐชา  คําฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัชชามานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณัฐนิชา  พจนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐพร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 นายณัฐภัทร  เเสนใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐริกา  จิ๋วสาคร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณิชกมล  จันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวณิชกานต์  สุริยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงด.ญ.ชุติกาญจน์  ใจนนท์ถีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวดารินทร์  แสนลี่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายติณห์ปราณนต์  ศรีวรพรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงทสพร  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายไททัญณ  วิชาชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธ๊ธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นายธนดล  หมื่นมโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธนพร  ยาโหละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงธนัชญา  กันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธนาธิป  เดือนขาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธนาธิป  เตชะนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปะดุกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงธัญชนก  จินดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ปัญญาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวธัญญารัตน์  ใจเปี้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวธัญญาศิริ  ใจน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธัญพร  นางแล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธารารัตน์  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวธิดาทิพย์  สารคาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวธิระดาภร  ปัญญาบุญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวนภัสสร  ยอดระบำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวนภัสสร  เสาร์เปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวนรารัตน์  คำภีระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนริศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวนฤมล  ไชยมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวนัฐธิดา  จี้อาทิตย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนันท์นภัส  คะอูป โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงนันทนา  ท่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงนาครีญา  ปิลอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวนิชาภรณ์  หลวงนัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวบุษยมาศ  สุริยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวบูชู  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์แดง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนไพบูลย์เจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวปาณิสรา  หมื่นเถสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงปานชีวา  ยะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวปานไพลิน  กันทะคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แก้ววงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพรพรหมพิริยา  มโนชมภูใบ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นายพรพิพัฒน์  จุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทจักร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวพัชรีพร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวพิชชากร  แก้วเทศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงพิชญา  ชาตรีนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผักก่าเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กาบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวพีรดา  ทาบุญสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงพีระนันธ์  วรรณราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นายพีรัชพงษ์  ทองบำเรอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ใจโผก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงแพรวรีญา  รุ้งตวงรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภัคธีมา  เป็นมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวภัควลัญชญ์  เทียนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายภัชรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีภูธร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภานุวัฒน์  ต๊ะใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงมณธิดา​  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงมัณฑนา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเมธาวิน  มีมาก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรติพร  บุณล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงรังสิมา  ปินตาวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงรัชนี  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายรัฐรวี  วงค์ไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงรัตนาพร  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นายราเมศวร์  ปินตาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรินรดา  ไชยชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงลดาณี  ลือคำหาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายวชิรากร  จี้ปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาววรรณวิษา  มณีจันทร์สุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวรัชยา  หงษ์หิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายวิทยา  คำเงิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 นายวุฒิไกร  ตุ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวศรสวรรค์  สังข์ศิริพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศรุตา  ปัญสมคิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวศรุตา  สมยาราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงศศินิภา  ทานันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวศิรินภา  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศิวาพร  ธุวงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศุภรัตน์  กองร้อยอยู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายศุภวิชญ์  ชพานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มารสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศุภิกา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
796 นายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสุชานันท์  คำหม้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสุธินันท์  วุฒิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุธีธิดา  ตันหนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสุนิศา  มีเสรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสุวนันท์  เบเยกู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงโสภิตนภา  ตามสงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงหทัยชนก  สุนันท์สมบัติ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงหัทยา  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอนัญญา  สุดชารี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวอภิชญา  ไชยสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายอภิเดช  อินต๊ะจา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอภิสรา  แสนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวอมรประภา  อภิวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอมรพันธุ์  เปียงผาตั้ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอัจฉรา  จันตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอัมพาพัชญ์  เขียวแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 นายอัศวิน  ปิมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวอาทิตยา  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวอาริยา  ทิพพิลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวอารียา  โนราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวกชกร  ทารินทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวกชวรรณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวกรองทิพย์  บัวทอง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวกัญญารัตน์  หมื่อแลกู่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเกสร  จิปุริ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มเอ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวแจ่มใส  ชุ่มเย็น โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชลธิชา  บัวถา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวชายิกา  สุรินตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวชุติกาญจน์  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ศรี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงดาราวดี  พรมรัตน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายทอง  นามใส่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นายทักษิณ  สุวรรณการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายนน  สุพะเสริฐ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนพวรรณ  ธรรมชาติ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงนราทิพย์  กันติ๊บ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนฤภร  เรือนคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวนัทธกาญน์  ปิดศูนย์แสง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวถา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงเปมิกา  มูลคำหล้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวพร  วงค์ษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวพลอย  ตาสาม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวพาณิชา  ดิลกจันทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวเพชรา  คงอาษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวภคนันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวภาพิมล  วงค์แก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงเรวดี  แสนคำลือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาววราลักษณ์  เนมหาวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวศิริพร  แสนหูม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวสุกัญญา  จะงะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวสุกัญญา  เเสนตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุวิชญา  สุรีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวหนึ่งฤทัย  พุ่มเกตุเเก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอรวรรณ  พระสิงห์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอาทิตยา  คำวัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกฤตภัทร์  สมฤทธิื โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายกฤษณ์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายก้องภพ  ใจมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายกันต์  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกัลยาณิน  คำมาเร็ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายกีรกฤษฏ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงขนิษฐี  สิงห์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริยะราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงเจนิสตา  ชินรักษ์ศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายฉมา  ไชยเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนเจริญโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชนิกานต์  ขัติธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงชนิสรา  เรือนสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาญิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชุติรดา  กันทาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายโชคชัย  ยากยืน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงญัฐชา  พุฒตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณฐพร  กิณเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แสนตอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายณัฐนันท์  สุขเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายทิวัตถ์  ทาจุมปู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธนกร  รักษาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงธนัยนันท์  ธีร์ตินแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธนารีย์  สินเปียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงธัญชนก  อนุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงธัญภัทร  อภิวัฒน์วุฒิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงธิชาณันท์  ยันณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงธีรภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายธีรเมธ  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายนครินทร์  สุขัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายนพกร  วงศ์หวั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายนันทรกร  กัลวงษ์ยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนันทิรัตน์  ตุ่นไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงนาถสิตา  คฤหานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวน้ำทิพย์  มูลใจทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายบูรพา  แสนวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายเบญจกูล  พวงมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวเบญญาภา  ชอบจิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาวปฏิมาภรณ์  มะลิวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปณิธินันท์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปภาพินท์  อินเปล่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปรมัตถ์  ปนยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงประพิมพร  แก้วเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายปรัชพงศ์  ส่องสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายปรัญชัย  แก้วคำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงปราณชนนี  สุทธศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นายปรินทร  แห้วสันตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงเปียโน  บุญเต็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายพนธกร  หงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
980 นายพรรณกวี  ราวกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพรรณธร  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพัฒธนิต  บัวติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปินใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพิสิษฐ์ปรีชา  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเฟื่องลาภ  ศรีกอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายภูริณัฐ  สงบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงภูษิตา  สัปรุณรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายมาตุภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงมาย  คิโดะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายรชตะ  กาวิละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวรัตนวดี  เพียรการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงริษฎาพร  พรรคนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงรุจิรดา  ตันใจเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวลลิภัทร  แสนแทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงวริณญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงวิชญาดา  ละมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายศตพล  ไชยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 นายศรัณย์  คำไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายศิริวัตติ์  เเสนสล่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายศิวกร  สิทธิมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายศิวัช  โชติช่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายศุภกร  กองคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายศุภกร  อินทรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายศุภโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสารินธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายสิทธิภาคย์  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวสิริสกุลพร  ศิริคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุพรรญวดี  มณีศุภชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายอชิรวิชร์  ประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอดิสรณ์  ปะระมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอภิชญา  แสนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอรทัน  สายปิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอริสรา  ใสสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอลิสา  คำสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอากิ  โอกุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวกนกพร  เสวะกะ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมจีน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวจุตรภัทร  ธรรมปัญโญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงชนิกานต์  ดวงมะลัย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงชาลิสา  ตาสาย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองทิพย์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  กันจีนะ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายทรงศักดิ์  ต๊ะบุญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงธิตยา  คำพินิจ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาครเจริญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายนันทพงศ์  ภิวงศ์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์วันนา โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวนันทิญา  เตชะเอื้อย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงบุญฑริกา  ก๋าวิล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงปริชาติ  มาละจันทร์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงพนิตพร  ใจก้อน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผาบใชย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์แดง โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสาวินี  รังขัด โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมสมศรี โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสุชัญญา  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจสอาด โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอทิตยา  ภักนิล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญารส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวกิตติมา  ปูนันท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวกุลธิดา  ชัยนิสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 นายเกียรติศักดิ์  คักกันหา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีลาวงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายครรธารักษ์  มงคลใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายจักรินทร์  นามยี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวจันทกาญจน์  เชอหมื่อ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงจิดาภา  วระวิจิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนแปง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวจุฑามาศ  บุญตัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายเจษฎา  สุขเสาร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวชฎาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงชมพูนุท  ดอนอินผล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงชลมาศ  ปัญญาหล้า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงชุติมา  กุนัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายไชยวัฒน์  ร้องขันแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงณชญาดา  เกียรติลานทอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงณัชชา  ร้องหมอดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายณัชชานนท์  ปิจอุด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายณัฏฐากร  สว่างพัฒนกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณัฐกานต์  จำรัส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ปินนะรา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฐฑิตา  ชุ่มมงคล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงณัฐนรี  นาทะสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายถิรนันธ์  ชุ่มมงคล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงทิวาพร  เตจ๊ะนอย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธัญญา  โยธาภักดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวนงนุช  อินจาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปณิดา  บุญประเทือง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงปภาวี  ชัยยา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปาจรีย์  จันติ๊บ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปาริษา  จรูญโกศลสวัสดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงผกามาศ  กันธิพร้าว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวพักตร์พริ้ม  สุเทพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพันธพิน  นาครักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรเซ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 นายพิสิฎฐ  นามนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายพีรพัฒน์  คำน้อย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงภูรินี  ร้องขันแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 นายมานพ  จับใจนาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นายวรพล  พงไพรบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงวรรณีรัตน์  และเชอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาววราพรรณ  กัปโก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวริศรา  พิลาไลย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นายวิชัย  แซ่หมี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายวีรภัทร  ทุนแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายศุภฤกษ์  ประจักษ์ทรัพย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 นายสัตยา  ก้างออนตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวสายนที  แซ่หยาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสิริพร  อภิพัฒนาชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หยี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายอภิเชษฐ์  มาลัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงอังคณา  คำเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงอาภัสรา  อัษฏายุทธ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอาภัสรา  เตอะสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอารยา  ปงกันคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอารัรัตน์  นาทะสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวกชกร  ภักตรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ฮ่วง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายกมลศักดิ์  มณีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายกฤษนัย  จงตรอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงกวิศรา  ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 นายก๋อง  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายกอบุญ  มูลงาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวกัลยา  แซ่อู๋ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกัลยากร  สมบูรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงกัลยากร  สิงห์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวกัลยาลักษณ์  สุทธวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวกาญจน์เกล้า  ลำมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวกาญจนา  ปฏิเสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายกิตติเดช  เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 นายกิตติพงศ์  มหาเฮง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายกิตติภณ  ชมวิจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกุลชญา  ชัยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญาโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกุสุมา  กุสุหรัต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวเกวลิน  แซ่ลี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาภวนารักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวเขมิกา  จำปาทราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงไข่มุก  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวคำติ๊บ  สายดำรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงคำมี  อุ่นเดือน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายคุณาสิน  ธุระวร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงจอย  มีลาภ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงจันธิดา  วงค์หล้า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวจั๋ย  จะนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวจำพิญ  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีวาณิชย์กุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญนาค โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจิณห์วรา  ศรีวาณิชย์กุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงจิดาภา  หม่อโปกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายจิตตพัฒน์  หลักฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงจิตรวิมล  ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงจินตนา  นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายจิรภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาแหล่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงจิราพัชร  รุ่งสิริพิพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ฟาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงเจนจิรา  อินหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายเจนวิชา  จินดาธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายชนอี  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงชนิภรณ์  คำพรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายชนุตร์  วนาพิทยาชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่แข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงชลพร  คงถาวร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงชลลดา  ยอดเชียงสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงชลิตา  หยี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายชาญกิจ  เพ็ชรชูศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงชุติภา  ทำงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงฐานิตา  อุสาห์ใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายฐาปณพงษ์  คำน้อย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงฐิติพร  โกดอ่อน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนปิง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวเฑียรมณี  เสือครุธ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงณัชชนม์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวณัชชา  คำป่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายณัชพล  แซ่ชู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กิจตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธไชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปามูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณัฐพร  ก้างออนตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณัฐพร  ใจลัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำผัด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นายณัฐวุฒิ  จันแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงณิชารีย์  นวพลพิทักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงดรุณี  โวยแม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่เฉิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงดานิ  แซ่จัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวดาวแก้ว  เมืองมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายเดชาวัต  พิธิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายทรงพล  กุณวาริน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายทองคำ  แสงรอด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายทัตพงศ์  น้อยธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงทัตพิชา  จอมศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงทานตะวัน  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายทินภัทร  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงทิพย์ศิริ  พรมเนตรกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายแทนคุณ  มหรัตนวิโรจน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายธนกฤต  ธนามณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 นายธนโชติ  ไชยโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนบดี  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธนพร  ก๋องแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงธนพร  เหมืองทรายมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธนพร  แก้วคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธนพล  อภิวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายธนพล  อะทะถ้ำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นายธนภัทร  คำเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายธนภัทร  พืชทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธนศักดิ์  แสงหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงธนารีย์  นริศสกุลกานต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธนิน  ธรรมวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฝั้นนุวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตุมณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงธิดา  พรหมฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 นางสาวธิดารัตน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงธิติญา  แสนพวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอานันแม่สาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายธีระ  ดีสาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายนที  แสงแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 นายนนทกร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายนนท์ปวิช  อ้ายยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงนพธีรา  จันทา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนภาพร  ดงภูเวท โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนริสรา  หมูนิล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายนวพล  จับใจนาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวนัฐธิดา  ชัยเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายนัธวัฒน์  นาใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงนันตรัตน์  คำโอภาส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงนันทนัช  นนทมาลย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวนันทนา  นาทะสัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 นางสาวนาง  คำใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวน้ำหวาน  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวนิจวิภา  ปินตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายนิติพัฒน์  พัฒนาพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงนิภาพร  จันทาวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายบัณฑิต  ศรีสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันทะยอม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายบุญญจักรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายบุญญวัตน์  ทรายแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายบุญมี  จันต๊ะคาด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายบุญเลิศ  คำพรหม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 นายบุริณ  อินทะปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวบูแหย่  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายปฏิพล  วรรัตน์วัฒนกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปณิตา  เถา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงปภาวดี  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงปรียาดา  อยู่มั่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายปวรุตม์  สุทะกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สิงห์วี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิริยะตันติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวปานไพลิน  วิยะพร้าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นายพงศกร  คำไร่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นายพงศธร  ธรรมสิงห์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายพชร  จินนิกร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายพนมกร  ชัยมังกรทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายพรประเสริฐ  ศรีคำสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงพรรณธร  เชื้อสาทุม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพรรณาภา  ศิริไทคงชื่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพลอย  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวพลอย  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพัชรธิดา  มุขเพชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพัชราภา  คูเชื้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงพัชริญา  สวนสุกอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวพัชรี  สายเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงพัฒณิชา  วิชาโห้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายพันกร  แสงมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายพันธกานต์  พุทธนัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายพันธวัช  ภิระจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวพิจิตรา  ต๊ะยาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวพิชยา  แสงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายพิทวัส  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มพวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เตจ๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพิสุ  เชาว์สุวรรณวิไล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 นายพีรณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายพีรพล  แซ่ว่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายพีรพัฒน์  ไพบูลย์ยิ่งยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงแพรนวล  อุ่นใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภควรรธน์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 นายภรภัทร  อยู่มากญาติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงภัทรภร  สุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงภัทรลักษณ์  คุณทรงแสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงภัทรวดี  ราวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงภัสสร  แซ่แหย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายภูมิรัตน์  วงค์ฝั้น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายภูริภาคย์  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายมนัส  แสงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวมะลิวรรณ  สมพงศ์พรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงมินธิดา  ใจสบาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเมธัส  มุงเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงเมธาวี  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองคำบุตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 นายโยธิน  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงรตนพร  ใจมะณา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายรติพงศ์  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายรพีพัฒน์  วงค์ราช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงรวิมณฑน์  มูลภัทรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายรัชภูมิ  สมป้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงรัตน์ฐานันท์  หลวงสิทธิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงรัตนมณี  เก่งจริง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงรัตนา  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวรัศมี  โอาภาสเกษม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวรุ่งทิพย์  ถึงจอหอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 นายรุ่งโรจน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงเรืองสกุล  เริงใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงลลิตวดี  คำสงวน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงลิมอี้หลิง  โพธิคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงวชิราภร  คำน้อย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงวนิดา  ลุงทุน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงวรนุช  หีบเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงวรนุช  แว่วสอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายวรเมธ  ยอดมูลคลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงวรัญญา  นามเพ็ชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงวรัทยา  เส็มเส็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายวรากร  บุญศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงวริศรา  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงวริศรา  แสงเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายวันชัย  แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาววันอู  ดงปาลีย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาววาทิณี  รัตนวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวาสนา  มิตรไพจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงวิชิดา  วิเศษเจริญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงวิลาสินี  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายวีรภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายวุฒิชัย  ศิริมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงศยามน  ขันทะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 นายศรราม  ใจยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงศศิประภา  สีคำนิด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายศักดิ์ชัย  สมตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายศิรวัฒน์  บุตร์มี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายศิวกร  สุทธกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายศิวัฒม์  ปาระมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงศิวิตา  ลาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นายศุภชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงศุภนิดา  คำเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจธิตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงศุภสุภา  สุระมานะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายสมบุญ  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นายสมบูรณ์  จะแหม่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายสมพงษ์  อุ่นดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นายสมศักดิ์  นามแยง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวสาวิตรี  สังวรรณะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นายสิรวิชญ์  บุญยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงสิริภูรี  ทาแกง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงสุกัญญา  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงสุจินดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุชานุช  สงบสันติสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายสุทธิพงษ์  คำนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงสุทัตตา  ตรีกระสุน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวรรณปราการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงสุพิชา  วงศ์มา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวสุภาพร  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุวรรณกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายสุรเดช  ไชยอนันต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสุวรรณา  เพชรโพทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวหญิง  บุญแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงหนึ่งฤดี  แซ่จาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวหมี่ตี  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงหยาดอรุณ  ชัยมังกร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวหัทยา  คำวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 นายอดิสันต์  จายคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายอนพัทย์  ภัทรสกุลทรัพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงอนัญญา  อุภาดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายอนุสรณ์  นามอิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายอภิสิทธิ์  งามสุขสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุกปินกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายอภิสิทธิ์  รูปใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวอรชา  แสนวา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงอรปรียา  ปิงยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงอรพิน  เมืองใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงอริสา  ทองตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายออย  ไชยมงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายอัครพันธ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงอัจฉรา  วงค์แก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงอัจฉรา  อุดแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงอัมรา  เบเชกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงอัยดา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงอัยมี  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายอาซิงมิ่ง  แซ่ลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 นายอาทิตย์  วงค์ธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงอาเหมย  แซ่หวัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงอิงอร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์กาสอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงอินธิลา  คำเปา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวเอ้ย  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายเอ๋อต๊ะ  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายฐิติ  อินทะยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นางสาวธวัลรัตน์  ยะฝั้น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายปกรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงลัคนาวดี  เตชะหทัยวัตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงศุภมาส  อ้ายบุญเรือง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 นายเศรษฐพงศ์  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงสิริประภา  ติ๊บโคตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ปาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายกิตติวรา  ประสพสงค์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายจารุวัฒน์  ยะถา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายจิรภัทร  เหล็กราช โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวชนากานต์  วงค์แก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีหมอก โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงชาริสา  สุธรรมแปง โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงณัฐชา  นรินทรกุล ณ อยุทธยา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายณัฐวัฒน์  นรินทรกุล ณ อยุทธยา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายธัญเทพ  เทวะรัตน์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 นางสาวปภัสรา  ผาแก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวปภาณิน  ดีวิเศษ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงพนิตพิชา  อินนะใจ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 นางสาวพรนภา  สิงห์แก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวพัชราภรณ์ป  ปิงนาหนุน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงมณฑิตา  เขียวแสนสี โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงมลฑิตา  หารป่า โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายรพีพงศ์  สุทา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาวรัตนาภรณ์  จำป๋า โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาววันวิสา  หล่ายนาสาร โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายศิริศักดิ์  งามเอกอุดมพงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุยะแก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงสิริมา  สุยาละ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงกชกร  ชอบจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงกนกพร  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 นางสาวกนกภรณ์  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกมลพรรณ  แสนอิ่นคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงกรกนก  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลวนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 นางสาวกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงกรวรรณ  จิตตางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายกฤตนพ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายกฤตยชญ์  คำแก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวกฤติยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงกวิสรา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายกวีเทพ  พิลาบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายกษิดิศ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวกัญญาณัฐ  รับงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงกัลยกร  เป็กเครือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายกิตติ  โรจน์รุจีกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 นายกิตติภูมิ  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงกิตติวรรณ  นามอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงกีตารัตน์  ขุนน้ำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายกุตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกุลนาถ  สิงห์อ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงกุลปรียา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 นายเกรียงศักดิ์  ภู่พัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายไกรวิทย์  พรหมเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงเขมณณัฏฐ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายคณิศร  สนองญาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงแคร์ลี่  อุดคำ ลิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงจณิสตา  ตั้งกระจ่างจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายจตุพร  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงจริยาวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 นายจักรธร  พิสิษฐ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญศิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงจัรัชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวจิดาภา  ฝันวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงจิตรลดา  ปวิณวิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงจินดามัย  โลหะกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงจินะนันท์  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวจิราพัชร  พิทักษ์เมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงจิราภรณ์  บำรุงผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวจิราภัทร  บ้านสระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงจีรมณีกุล  เผ่าเอี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์กันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริมุ่ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงเจนนภา  ทวีอภิรดีบุญตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายเจษฎา  ชัยมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายเจษฎา  พลเมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายฉัตรดนัย  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงชญาดา  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวชญานิษฐ  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายชญาภิวัฒน์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายชนพัฒน์  เผ่าฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายชนสรณ์  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวชนากานต์  วิศิษฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงชนาพร  มงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวชนาภา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงชนิดา  ปู่จันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงชนิดา  หลวงภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงชนิดาภา  มานัสสา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงชนิษฎา  พันธุลาวัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงชมชนก  ซาวคำเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงชมภูนุช  บุญสมปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายชยางกูร  ชัยสุรสินททวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายชยางกูร  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายชวณภัทร  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงชวัลนุช  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จันลาเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงชวิศา  ศรีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายชัชพัฒน์  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายชัยมนัส  วัฒนปรีดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงชาครีญา  ทองยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 นายชิษณุพงศ์  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์จิราภิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาตนอก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงโชตินภา  เครือยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายโชตินัน  โศภิตภิญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 นางสาวซิวลี่  ยับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 นายญาณภัทร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงญาณิศา  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวญาดา  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายฐานพัฒน์  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงฐาปนี  บุรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงฐิติภา  พึ่งอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงฐิติวรดา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวบางศรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายฑีฆายุ  เผ่าอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณฐมน  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายณภัทศ์วรวิชญ์  กิตติกรวรชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายณัชพงษ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวลอารมณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร  ไชยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายณัฐกร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายณัฐกฤต  เย็นสุขใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 นางสาวณัฐชยา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาวณัฐชยา  สุขสบาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นายณัฐชานน  วงค์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงณัฐญานันท์  บุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงณัฐฐญาดา  เรือนป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมดวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายณัฐดนัย  ดวงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงณัฐธิณี  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายณัฐนนท์  ตะมะพุทธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงณัฐนิชา  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาวณัฐพร  ทองเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวณัฐพร  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายณัฐพฤทธ์  ปานทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นายณัฐพัชร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายณัฐวัฒน์  เชียงทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นางสาวณิชาภัทร  คชสินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงณิชารีย์  วิศิษฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายดนุรุจ  สมฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายดุจอรุณ  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงตรียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงตุลาพร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายทักษ์ดนัย  จารุจำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงทับทิมทอง  อ้อยบำรุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 นางสาวทิชา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงทิภาภรณ์  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายธนกฤต  แก้วประจักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงธนพร  พรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายธนพล  ใจกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงธนพิม  คนซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงธนภรณ์  ใจวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 นายธนภัทร  ธรรมยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงธนัชพร  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายธนัชพร  พะคุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงธนันภรณ์  แสนศูนย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายธนากร  สุทธศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายธนากร  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงธนาธร  มูลทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงธมลพรรณ  กวาวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 นายธราธร  ตันกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายธราธร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายธฤติ  เครือชัยวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมพ์หิรัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงธัชพรรณ  สัพพัญญู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 นางสาวธัญญรัตน์  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายธัญญากร  จุมปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงธัญมน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 นายธัญศิลป์  ธงสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาวธัญสญา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงธิติสุดา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายธีรธร  ใจอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงธีรนรี  สุปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายธีรไนย  ชัยกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายนราวิชญ์  โชครวย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวนริศรา  ปิติยาภิรมย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงนฤพร  ช่วยไว้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายนลวัชร์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงนวพรรษ  ไทยเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงนันทรัตน์  เครืออินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงนันทิชา  พลูคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงนาเดีย  เมคาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงนิชาญา  ลวงเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงนิภาดา  ศรีวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงนิภาธร  หาญป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงเนตรชนก  วงศ์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 นางสาวเนตรนภา  ไก่งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงบุญสิตา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงบุณยาพร  เก่งการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงเบญญาพร  วงศ์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงเบญญา๓า  ศรีปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 นายปกรณ์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงปณตพร  คงสงวนสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงปภาวริินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธุ์เศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายปรเมศร์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงปราณปรียา  ถาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงปราณปรียา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงปริยาพร  พรมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 นางสาวปรียาภัสร์  วุฒิศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 นายปวเรศ  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงปวิตรา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 นายปองภพ  เชีื้อประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 นางสาวปอฝ้าย  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงปานวาด  วงค์หาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปิยวรรณ  อิสสระบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายปุณณวิชญ์  ฉั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวเปมิกา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงเปรมกมล  เป็งบังวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงโปลิฏา  มีพัด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายพงศธร  กุศลจิตรโต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายพงศภัค  ปรังเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงพจนาภรณ์  มิ่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงพรธีรา  บุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฟูคำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงพรไพลิน  ิิิอินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงพรภิมล  ผิวแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงพรรณภษา  ศรีสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงพรรพษา  สุคง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงพรรษชล  พรมเส็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงพักพิง  สุพรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงพัชชา  เพชรไทรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงพัชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เรืองพิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงพัชรศิลป์  ดวงตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงพัชริดา  หงษาวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 นางสาวพัชรินทร์ธร  สุรินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวพัทธ์ธีรา  สายลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงพันณ์ชิษา  รักทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงพิชญพรรณ์  ทวิชงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายพิชิตชัย  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงพิมญาดา  เถาหน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงพิมพกาต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวพิมพ์ชนก  อินต๊ะรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 นางสาวพิมพ์พิศา  เมืองวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายพิสิษฐ์  คูณจอมเกล้าสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงพุทธิดา  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 นางสาวเพชรนำ้ค้าง  ทังสนิมิตสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 นางสาวเพ็ญพิชชา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 นางสาวแพรพลอย  กำทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายเฟรดเดอริค  จิม มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายภคพงค์  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 นายภควันต์  ฝันถึงภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายภวิฒ  ปุณศรัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงภัคจีรา  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายภัคพล  กองมะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงภัทรกานต์  คนสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายภัทรดนัย  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายภัทรพงค์  เขื่อนเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายภัทรพล  พลคะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายภัทรพล  ยาวิระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงภัทรมน  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงภัทรมล  ใจมั่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 นายภัทราวุธ  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายภาณุเชษฐ์  ดุเหว่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายภาณุวัฒน์  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงภาธิญา  ชัยทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงภุชมล  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 นายภูมิรพี  ป่าตุ้ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงมัลฑิกานต์  หลักฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงเมธินี  คำบรรลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงเมราณี  ศรีวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายยศพล  ทวีคูณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายยศพัทธ์  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงยศวดี  เรียบสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังสี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายรณกฤต  เพียรการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงรตนมน  อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงรภัสกัลยกร  สงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงรวิปรียา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงรวิพร  สุขสงวน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงรวิสรา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายรัชชากร  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเรือน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงรัญชนา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงรุ่งรจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงรุ้งรดา  สุภาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงเรณุกา  แสนจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงลภัสรดา  ฟองฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงลภัสรดา  อานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงลิณลณี  เผ่ากัณทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ป.6 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายวชิรายุทธ  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงวณิชญา  สิทธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 นางสาววณิชยา  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงวณิชยา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 นายวทัญญู  พนาไพศาลสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงวนัชพร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงวนัชพร  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายวนารินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงวรภรณ์  วุฒินุช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงวรรณรดา  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายวรรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงวรวลัญช์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงวรัชยา  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงวรารัตน์  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงวรินทรา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายวัชรพงษ์  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายวัชระ  ไชยวงค์รักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 นางสาววันวิสา  ทิวะจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงวันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 นางสาววัสนนันท์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงวิชชา  เครือตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงวิชญาพร  ประภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงวิชาญา  วิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงวิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีจันดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายวิศววิชญ์  ภิญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายวิสิษฎ์  ห่านตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงศรัณย์พร  เวียงนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายศิกษก  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายศิริชัย  สมประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวศิริฌานี  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงศิริญญา  อิสาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงศิริประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายศิวกร  รุ่งเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายศิวกร  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายศิวนาถ  กาตาสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงศุทธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงศุภรดา  พุทธิชัยโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 นางสาวศุภสุตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 นางสาวสกาวกราณ์  ป้อวงค์สาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงสดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 นางสาวสบันงา  แก้วปิก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 นายสมบุญ  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายสรยุทธ  บุญเบญจยาพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงสโรชินี  รัตนปฐม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงสวิตตา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงสาลิศา  ใฝ่จิตจินะโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กชายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตกวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงสิริมา  ขัตนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 นางสาวสิริรักษ์  รักโค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงสืบสกุล  โพนทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงสุกัญญา  จ๋าวตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงสุชัญญา  ฉันทาปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงสุทธินันทน์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายสุทธิภัทร  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงสุธาสิณี  ชาญสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายสุปริญญา  นวนสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงสุพรรษา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายสุเมธี  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงสุรัญชนา  สะพานแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงหทัยจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงหทัยชนก  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงอชิรญา  ใจสะอาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หิรัณย์บรรณสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายอโณทัย  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายอติวิชญ์ ติณห์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายอภิชาติ  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงอรชพร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงอรนัญ  ปัญญาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายอรรถวัธ  เทียมแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงอัญชณิญา  พรมยวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงอารยาภรณ์  พิมพ์ภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กชายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงอิงอร  รัตนพัทธยากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 นายอิทธิเชษฐ์  เมืองวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2141 นายอิศรานุวัฒน์  เร่งมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายอิสระชน  อุดมการณ์ชีวิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กชายโอบนิธิ  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงิศิวะพร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริธรรม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงวิศารัตน์  ดวงทิพย์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันต๊ะนัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 นางสาวกรพินธุ์  บุญชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันต๊ะคาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กหญิงกัณหาณัฐ  หวลอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไชยมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายกันตินันท์  ลอยมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กหญิงกุลกานต์  ชุ่มชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวเกวลี  ขวัญสิริปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงขวัญนภา  อุระแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กหญิงเขมิกา  สอนเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กหญิงจินต์พิศุทธิ์  จันทราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายจิราพัชร  บุดดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กหญิงจุฑามาศ  มหาวรรณศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2164 นายจูน  โอคามุระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สมสมัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กชายชมนัฐ  อินวงศ์วรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กชายชินกฤต  วงค์จักร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 นางสาวชีวรัตน์  พันธ์พิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงญาณิดา  ใจแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กหญิงญาสุมินทร์  เฉลิมเชาว์กุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงศ์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงณัฏกฐกฤตา  มุงคุณคำชาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมจักร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  หงษ์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กหญิงณัฐณิดา  คำขา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2176 นายณัฐดนัย  คำดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงณัฐทิตา  ปีอาทิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักมนุษย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยพล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กหญิงณัฐวรา  จุละเพชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงณัฐวิภา  ตั้งตัว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงณิชพันธ์  สรวงศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 นายต้นตระกูล  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงตรียาพร  ศรียา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กชายธนกฤต  อนุปิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายธนโชติ  อนันต์วิชัยโชค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กชายธนภัทร  ฝ่ายจิตรชอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 นายธนา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงธนาภรณ์  วงค์ไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กชายธนาภิวัฒน์  ระวิโสด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงธัญญาพร  ธนู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงธัญญ่า  คุโด้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงธิภานันท์  เลิศหล้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายนนทกร  ไชยมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงนิติภัทร  ก๋านวม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายบวรวิทย์  ใสแจ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กหญิงบุศรินทร์  โสอิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงเบญญาภา  ยงยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงปภาวรินท์  โครงกาบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงประภาพร  บุญทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงปราณปริยา  กำแหง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงปองกานต์  สุขใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายพงศธร  วรรณเสถียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงพรรณษา  ปินตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงพรรณิภา  จันธิมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2208 นางสาวพร้อมพร  ชำนาญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงพลอย  โรจนสินธุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรืองวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงพุทธิชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงแพรพรรณ  ยี่นาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงภัชราภา  หลีกเลี่ยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงภัณฑิรา  ผัดวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงภัทรลดา  ศรียา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กชายภูริพัฒน์  สมดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงมนัญชยา  หล้าปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กชายเมธาวัสส์  สันธิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายรพีภัทร  วาฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงรุ่งธิดา  นันทวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงรุจิรัตน์  เทพเสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กชายวรกฤต  อุ่นบ้าน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงวรนันท์  ทัศนธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงวรางคณา  จันธิมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2226 นายวัชรพล  ขลุ่ยนาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงศิรประภา  บุญเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายสิริวัฒน์  ฟองจำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงหทัยภัทร  หนุ่มมงคลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงอชิรญา  บุญตัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงอัจฉราพร  วิชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงกชกร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายกฤษกุล  นันต๊ะสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายกฤษฎา  แก้วโน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กหญิงกิตติญา  เบียงทูกู่ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กชายเกษมศุภโชค  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงเข็มอัปศร  สิสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กชายคุณานนท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กชายคุณานนท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงจริญา  เหล่าชะรา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กหญิงจันทร์นภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กชายจิตรภัทร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กชายจิรพนธ์  อุปนวล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประจวบบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายฉัตรมงคล  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กหญิงชนาภรณ์  อินสมบัติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงซูไรยา  ทอแม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงญาณิศา  กางถิ่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงญาดา  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กหญิงเญญาภา  อุโมงค์นำโชค โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชมภูทิพย์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กหญิงฐิทดาภา  ขัดอุโมงค์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญมา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กชายณัฐพล  หมุดป้อ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงณันท์นภัส  ทาแกง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กหญิงณิชากานต์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายถิรวัฒน์  สมณะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กหญิงทิพานัน  ตันสิงห์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กชายธนพล  สุทธะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กชายธราเทพ  ใจเขียว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จงเหมือนหยก โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีหมื่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กชายธีรชัย  ชุมภู โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กหญิงนภสร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กชายนฤเบศ  พริ้งเพราะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กชายนัทธพงศ์  คงมั่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กหญิงนิศารัตน์  ถนอมโพช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายปฏิพล  เปสี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กชายปฏิวัติ  อักษรกลาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กหญิงประภาพร  จีรัง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินทะรังษี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงปอรรัช  ศรีโนนเคน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กหญิงเปมิกา  ใจศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กชายพงษ์ตะวัน  จันทรจร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สิทธิอักษร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กชายพลอธิป  ธุลี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กหญิงพัชรพร  วารี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กชายพิทักษ์  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงภานุชนาฏ  สินิแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กหญิงภาพิมล  คำเอ้ย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กชายโภคิน  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุยะต๊ะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กหญิงรวิพร  อินสมบัติ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กหญิงวรรณวิวาห์  เครือสาร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กชายวัชรากร  หัวนา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กชายวันนเรศ  สุวรรณปัญญา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กหญิงวาสนา  วิเศษภักดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ต๊ะโย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กชายวิษณุวัฒน์  ก๋องแก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กชายวีรพล  วงศ์แก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กชายวุฒิพงษ์  แสงปักษ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กหญิงศรสวรรค์  ขันจันทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กหญิงศรัญย์พร  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กหญิงศศินัดดา  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2298 เด็กหญิงศิริพร  บุญธรรม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วกา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กหญิงศิริวิมล  บวรนันทรัตน์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กหญิงศุภนิดา  เรียงเสนา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงสริลนุช  ธรรมศิริ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กหญิงสุธานาถ  นามเมืองคุณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กชายสุริยะ  วัฒนะศิริ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กหญิงแสงระวี  ธนันไชย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์ศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงกชมน  สนิท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงกติกา  กันทะสอน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กชายกริชษนัยต์  ทาระเวท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กหญิงกฤษณา  ยาศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายกฤษดากร  บัวแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  บุญแรง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กชายกิติกร  นิ่มบุตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กชายกุมภาพันธ์  ใจซื่อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กหญิงเกศินี  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กชายเกษมศักดิ์  สุทธใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กชายเจษฎา  มีสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กชายฉัตริน  จอมคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม