รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชกร  ตากากูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพรรณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกนกพล  ช่างทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกนกพลอย  อยู่เจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกนกอร  กมลประภาสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกมลพัชร  นาคอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกมลภพ  เณรรอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาชม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรกฏ  ปิ่นฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรกฤต  พรรณกมลกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกรไชย  แสนไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกรภัทร์  เตียรตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤติพงษ์  อ้นน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤษกร  หมูไหว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษฎาวุธ  โอภาสเสถียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤษฎิ์  ทองจิบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤษฏิ์  โสธนไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกลวัชร  คำเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกวิสรา  ช่อไชยกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายก่อกุศล  ตัณฑ์อำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายก้องภพ  กอไธสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกัญจน์  ประเสริฐกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมอมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกันต์ธี  เนตรวิศุทธ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกันตพัฒน์  จริยงามวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกันต์รวี  เมืองสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกันติชา  ยศบุรุษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายกันต์  ตั้งเบญจพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกัมปนาท  ยิ่งเสรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัลยภรณ์  พนาพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงการต์สินี  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกีรติกา  พุทธโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญจู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวกุลิสรา  โยทะกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเกื้อกิจ  นานทิพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายไกลกังวล  กันทะยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงขวัญลักษณ์  ทิพยศุภลักษณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเขมณัณท์  ใจแก้วแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงเขมริน  วังหนองโพน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคณิศร  เสมอวงค์ติ๊บ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจักรภพ  ขัติศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชนะเจิดจรรย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิตราภา  คงสมบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวจินดาภา  รื่นเริง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิรภัทร  ภู่สำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิรัชญา  เทศศรีเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วจันต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะสุวันนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิรัชยา  ยะวงค์แล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจิรายุ  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจีรภัทธ  เขียวปิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจีราวรรณ  เล็กศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเจตพัฒน์  สมเวที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นายเจียเซิ่น  กวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชญาดา  นิ่มเนตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายชญานนท์  จันทร์ขำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายชญานิน  ทักษณาพิมุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิวัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชญาพัฒน์  พนมเกียรติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชญาภา  วิภวพรรุจี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชฎาพร  โมทิม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนกนันท์  ตำเเหน่งจีน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชนกันต์  เกิดผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถาแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนากานต์  กุลใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวชนิสรา  จองสุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชยชนม์  โชควัฒนาทรัพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ไชยอุปละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชโลธร  สมณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชวิน  จิระธิติกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชวิศา  ตันติทยากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชวิศา  หรูปานวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชัชฎาพร  ธาตุไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชัยทัต  นาคสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชินพัฒน์  สิงห์หล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชินภัทร  หน่อแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นายชินวัตร  สุวรรณโณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชุณหวัต  ชูวัฒนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คีรีวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญาณิดา  ธรรมสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวญาณิศา  แยบคาบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐานิภา  สุวรรณโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิตา  กาญจนขันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฐิตาพร  เถ้าจันทร์ต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงฐิตาภา  เนื่องศาสน์ศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงฐิตารีย์  ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงฐิติชญา  เทียมถนอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณครักษ์  อุทัยไกรรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณชพล  ศิริชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณฐกร  ธรรมลักษมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณฐกร  มลิหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณฐนนท์  ทิพพระหา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณฐพร  ไล้เลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายณฐภัทร  สูงงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณดล  วิไลรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณธิตา  วรรณสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณภัทร์  อินทรวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัชชยานันท์  อุ่นผูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัชพงษ์  นวลบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัญธิดา  ชัยรุ่งเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฎณิฌา  วงค์ษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายณัฏฐ์  มณีทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐกมล  อรุณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์ทองจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐกิตต์  กาฝากทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐชนน  ทาเกษม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐชยานันท์  ปราศรัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐญาดา  จันทรดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐญาดา  มูลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียบคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐนนท์  ธนสิทธิ์สุนทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์ชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐนิช  เจียรพินิจนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐพงษ์  จอมประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐพร  จุ่งเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐพร  ตะวงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐภัทร  ญานิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวณัฐริกา  พรรจาศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคำยวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาตาสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายณัฐวุฒิ  นำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัทภัค  โสภะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวณิชา  มณีกาญจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวณิธาดา  มาลา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวณิศา  อุทิศชลานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายดิลแลน  ชนกันต์ เปเรรา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายตระกูล  บูรณะโรจน์ตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายตรัยกร  รักษ์บำรุง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายถิรวิทย์  ยอดปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายทรัพย์เจริญ  ยังวัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงทศา  อังศุธรรมทิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงทิพกร  วีระน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงทิพย์สุดา  รัตนมณีอุดมเดช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนดล  สีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนบดี  จันทร์ฉาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนบดี  เเก้วชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายธนพงศ์  สมเวที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายธนวัฒน์  วรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนวิชญ์  ราชไชยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธนัชชา  มั่นคง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธนัชญา  ตื้อยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธนัญชนก  คำกรอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนัญชนก  เครือใจยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธนัญชิกา  กันทวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนากร  สันตกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนาธิป  อินสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นายธราดล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใหญ่สว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธวัลสิรี  ตาตุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธวัลหทัย  เเลกันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญดา  ศรีนราธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวธัญพิชชา  สายสร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะกาญจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธัมมจารี  อินญาวิเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธิญาดา  อาษากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณรังศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธิตาภัทร  แซ่โต๋ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีระพงษ์  สุระวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมมณีวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวนฐนนท์  เติมขจรกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนพณัฐ  อินคำเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนพมาศ  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนพวิทย์  พุทธันบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนภัสรา  วันอุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนภัสสร  สันอุดร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวนรวีร์  กีรติการกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนวพร  วารินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนวพรรณ  วงค์วิชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนัจกร  ทั้งสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนัทธมน  เเตงเเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  เรืองรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุวศิริกุลชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายนันทิพัฒน์  บุญรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนิจฉรา  ขันอินผูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายนิชฌาน  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนิชานาถ  สารชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนิชาภัทร  อินฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นายนิติภูมิ  เก่งการจับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนิพัทธ์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงนิพิฐภัทรา  ศิริชีพชัยยันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนิรัชพร  จอมคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนิศารัตน์  คนทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเนติพัฒน์  ยะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเนมิกา  หน่อแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายบริวัตร์  พิมสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายบวรนันท์  สุวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงบุณยานุช  อุ่นม่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุษยมาส  ปิดกันภัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบุษยวีย์  รุจิระปรีชากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุษราภรณ์  วงศ์เรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงบูรณี  สายโท๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชมภูเทพา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทิพย์เเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเบญญาภา  ความหมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปกรณ์  พงษ์คุณากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปฐมพชร  ทองริว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปณิตา  กาวิชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวปธานิน  พลอยสุกใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปพิชญา  กระเเสร์ภาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปพิชญา  สิบประการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปพิชญา  เครืออินต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขัตินนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปภาวิชญ์  ประเสริฐกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปภินพิทย์  ตันปาสิริพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปรวีร์  หน่อแก้วมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงประภาพรรณ  สมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตารุสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายประสบโชค  ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทิพย์เเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  ตามูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปริญ  มิตรเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปวิตรา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปวีณวัช  บุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปองการ  สิทธกูลนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปัณณทัต  หน่อแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวปัณณธร  เต็งศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายปาติโมกข์  กาทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปารชญา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปารมี  จันทรวิทุร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปาริชาต  ชัยณรงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปิยกานต์  เเหลมคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปิยภรณ์  อินหลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปิย์วรา  ทินวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปิย์วรา  ปั้นเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปุณณภา  จารุเหตุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปุณณ์  ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยะอนันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเป็นไท  วงษ์ไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายเปรม  ภักศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายเผ่าพงษ์พันธ์  ใจบาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพงศกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพงศ์กฤต  คชาปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพงศธร  เป็งขวัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพงศพัศ  ฝั้นชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพชรธิดา  ประสิทธิโชค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพนธกร  พึ่งอินต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพรชนก  ริดชิววงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพรนับพัน  พลเมฆ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวพรภรณ์  บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพรรณภิรา  ปู่ย่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพรรษมน  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพฤทธ์  เบญจพลาภรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพลกฤศ  วิระยุทธการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพศิน  อาจิริยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพอหทัย  วะนะสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพักพิงใจ  วรวงศ์ประภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพัชรพร  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยเนตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพัณณิดา  ชุ่มตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพัสกร  เชี่ยววานิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิงควดี  ศรีนุธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์สอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริชีพชัยยันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิณทุสร  จิตตมล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นายพิมธนกิจ  กันทะตั๋น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวพิมพ์ขวัญ  ชัยนาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  เลี่ยมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคำวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวพิมลมาศ  ญาณิสราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพีรดา  สายธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองดีนอก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งพิมพ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเพลงฟ้า  สุวรรณวิชิตกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงแพรดา  มิเซอเรนดิโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงแพรวณิต  จันตะตื๋อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงแพรวเพรช  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงแพรวา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงแพรวา  แผ่นคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงฟรอนท์  โชติธนกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายฟ้าคราม  กุลมุ้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงภคปภา  ด่านธนานุรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภควัต  ศรจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภพธร  อนุสรณ์นรการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภัทรประชา  ช่วงโชติชนาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภัทรพงศ์  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทรพร  สุริยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงภัทรพร  สุริยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภัทรพล  พรมมินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัทรภร  ลาดปาละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวภัทรภร  แรงสิงห์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวภัทรภรณ์  ธัญธราดล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภัทรมน  พลติ๊บ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัทรศินา  เดชะหลอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวภัทราวดี  เตชะสกุลมาศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายภัสกร  ผาสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัสพร  บุญเป็ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาวิละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงภานิภัค  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภานุวัฒน์  เเก้วใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงภาวิดา  ปาละจาเร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภาสกร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงภิชญาสิฬห์  สีเหลือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภีม  ลาภพิสูตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายภูเพชร  แก้วประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภูฟ้า  เขียวมั่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภูมิทรัพย์อนันต์  เทียมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภูมินันท์  สมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภูริช  คำปาเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภูริช  เสนาสังข์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภูริชญา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภูริชา  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงมนัชญา  คำทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายมนัสนันท์  จันแปงเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงมาริกา  ถาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเมฑาวัฒน์  ศรีทิญาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเมธปิยา  ทอนโพธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงยลรดี  วงศ์เงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นายรชนนท์  ปัญญาพี่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายรวิพล  คำฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายระวิพล  ช่างปณีตัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงรัชนีกร  วิจิตรจรัสเเสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายรัฐภูมิ  หอระดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงรุ่งณิชา  สุนทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายฤทธานุภาพ  จินตนากอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายลภัส  นภาคณากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงลิปภา  มิลินทสูต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวชิระ  ข้อทน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนเมืองสอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวรพล  ฝั้นเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวรรณกร  ทะยาหมอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรรธมน  บุญกุณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวรัญญา  กุณะด้วง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาววรันธร  ศุภมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงวริชา  ลีลาชินาเวศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวรินทร์ณิชา  หลักทรัพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นางสาววรินรำไพ  หรั่งแร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวริศรา  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีกันใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวศิน  จำเริญขจรสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นายวันพิชิต  ธรรมบัวชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวาริศา  เมืองศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวิชญ์พล  จันสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายวิชญ์  ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวิภาวี  เถียรหนู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวิรดา  มณีวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวิราสินี  คำภิระ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายวิวรรธน์  จะวะนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายวีรภัทร  ตาเร็ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวุฒิกร  นันทหล่อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นายวุฒิพงษ์  จันเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวุทธิเวฒน์  สหเสริมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายไวทยา  ด้วงเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศศิภา  วงค์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศศิวิมล  สมณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วัชรราดาพงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายศิรฉัตร  กลมกลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวศิรดา  พึ่งไทยเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศิรินทร์  เชื้อสำราญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายศิวโรจน์  อุตุดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายศิววิชญ์  คงปํญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศิวารมย์  พรหมศร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงศิศิรา  ลือเดชกังวาลไกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภกฤต  กุญชรโพธิ์สกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เครือวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นายศุภวิชญ์  ขันธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศุภากร  เรือนนะการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์จร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายศุภิศร  ถาเป็นบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศุภิสรา  จรัสเรืองแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสถาปนวัฒน์  ใจโต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสยามรัฐ  รัตนภิรมย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสรณัฐ  พรมจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายสรวิศ  หยกเทียมแท้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสรวิศ  เขื่อนควบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสริตา  รินทร์เเก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสโรชา  พงษ์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสันติสุข  จงกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสารัฐ  อุตมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสาริศา  บัวรวย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสิทธิกานต์  วงศ์เมืองแก่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นายสิทธิชัย  ขจรสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสิปปกร  เวียงทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสิปาง  เจียรจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสิรวิชญ์  ชมนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสิริกร  สันเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสิริชัย  ขจรสิทธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิริญาดา  แสงศิวาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิริน  พิบูลสุรการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิริวิมล  คำหุ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสิริวุฒิ  สุทปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุชานันท์  รอดพยันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุทธดา  ใจตาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุทธิกา  จันเป็งผัด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุประวีณ์  สินไชยภัทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุปรียา  มงคลคลี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสุปวีร์  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์ปันติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุพิชญา  กาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุภิชญา  นันทพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุริยพร  จันทร์สุริยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยพรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ศรีหนุ้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงหทัยชนก  อินทะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงหยกผกา  จันทร์แปงเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวอธิชา  ชุมภูเขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอธิษฐาน  สารพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอนันตา  ธีรวัฒน์วาที โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอนุวัฒน์  เด่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงอภิชญา  ชูบาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอภิญญา  อองกุลนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอภิรักษ์  กมลประภาสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอมรวิชญ์  ชุมภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอรจิรา  ถิ่นหลวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอรเทพิน  ศรีระพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวอรษิตา  จารุจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอัจฉริยะ  มิ่งเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวอัจริยา  คะระวาด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอันดา  ยังปากน้ำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอัยการ  เบี้ยจรัส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายอัลเบิร์ต  วัฒนานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายอาชวี  เขียวโสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอาทิมา  แก้วจำรัส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอิทธิรุ่ง  เทพศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอิ่นฉัตร  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอิ่มแอม  ลีวิริยะพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายเอกธนัช  สุขรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเอมม่า โรส  ไนแมน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเอมวิตรา  วงค์บุญตัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเอริญา  โชติธนกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวไอยรา  วงค์ธิดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงฮูดา  อุมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเเพรลดา  กันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกชกร  หมูคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกชพร  ผลมาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกชพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกนกพร  ช่างสอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกนกรดา  สายอุปราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกนกวรรณ  เชียงเลย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกมลชนก  ทัศฯพันธ์เพชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกมลชนก  เถื่อนถ้ำเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิริปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวกมลพร  ปัญญาปรีชาดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกมลพร  มงคลเจริญสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงบุญเรฺือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นายกรภพ  เรือนแป้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกรวีร์  โกวฤทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกฤติน  วงชารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกฤติยา  จริงมาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกฤติยา  วรรณโวหาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกฤษณาวดี  คงธนภักดีบวร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายกฤษนัย  อินบุญส่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายกษิดิศ  โบสถ์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายก้องภพ  เจริญพันธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟูชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใจวงศ์คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะสร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเรือน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริป้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยกาล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกัญวรา  สัพคง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณสุระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวกันต์ฤทัย  เครือดวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกานต์สิริ  กิจเพิ่มพูลไพศาล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกิจธรรมศิโรรัตน์  ขัดชอนใบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกิตติกา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกิตตินันท์  ริมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงกิตติยา  จำหลัก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกิติยา  อินทะนนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีคำวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกุลธิดา  สุภาแสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกุลนาถ  ปาระมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  งามเริง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำเขื่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกุลวดี  อุปกาละ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกุลวรินทร์  พัฒนวิทย์กิตติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีกอนติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงเกวลิน  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเกศินี  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงเกสรา  ปิกเกษม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายขจรศักดิ์  สาระสิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวขวัญติยาภรณ์  ภาณุมาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงเขมจิรา  มาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวเขมิกา  อินทจัก​ร์​ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายคเชนทร์  สุระวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงคณิตา  พรมมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายคามิน  ทำว่อง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายจักรภพ  พลับจั่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวจารุวรรณ  ลาแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายจารุวัฒน์  พิริยะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ฝั้นถาวร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิดาภา  ไหวพริบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิตตินันท์  เทียมนุช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวจิรภิญญา  ธิสาระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุวรรณสุระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงจีรนันท์  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงจีรนันท์  แสนคำฟู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจุฑามณี  กิติสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุมภูแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวฉัฐธยาน์  ตันติชัยศรีกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชญานิศ  บุญโครต โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวชนกพร  ธิคม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชนกานต์  ใจเปี้ย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชนนิกานต์  คำปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงชนานันท์  ศีลอุดม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชนาภา  ต๊ะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชนิกา  นิลใบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชนิกานต์  ตุมมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชนิกานต์  เดชกำจร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชนิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชไมพร  กองวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจช่วย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงชลกร  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชลธิกา  ทานุการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาคำสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชลธิชา  ใจเร็ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงชลพิชา  วรขจรจิตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชลลดา  ขันคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชลลดา  สายเขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวชลิดา  สุรินทร์วงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชลิตา  ฝั้นกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชัญญาภัค  ดำรงค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายชัยภัทร  ประกอบเสียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชาลิสา  ผัดด้วง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงชิดชนก  อภิรักษ์เกียรติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชุตารีย์  ฟองสม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
676 นายเชาวรินทร์  โชคชัยสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงเชีย ฉี  ลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายไชยพงษ์  ทรัพย์ปัญญาวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงญาณิศา  ทะปะละ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงญาณิศา  อินนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงญาดา  พรหมเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงญาดีน  น้อยสกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงญาตาวี  มาชัยวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงญาริศา  แซ่ลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงฐณิชญา  ยิ้มอ่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงฐิณีวัลย์  เทพปินตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวฐิตาภรณ์  ชัยชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มิ่งเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินทะใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณฐกร  อินลือไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณปกร  มังจักร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายณภัทร  ข่ายกา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวณรนัน  ฉันกันธะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณวัฒน์  แสนใจดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัชชา  พุทธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัชณิชา  เสนาธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายณัฐกร  กามะสว่าง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจฝั้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโพธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกวฤทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงสว่าง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฐธิดา  ริมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยวิสุทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐนรี  ช่างคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวณัฐริกา  วงศ์พลกานันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัฐริการ์  พุทธันบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมนุ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณิชกมล  จอมแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวณิชา  ราชาตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวณิชากร  สายอินต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณิชารัศม์  ภูธนิก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงดาริกา  หล้าสมศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงดุริยาภรณ์  เด่นแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเดชาธร  ศรีบวรปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงตมิศา  หมายชอบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงเต็มสิริิ  เต็มสมุทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายทนาทิพย์  ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวทยิดา  ขัดชุ่มแสง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงทรงศิรฺิ  เทือกท้าวพรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายทศพร  แก้วกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายทศพล  ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงทักษพร  นะสโต โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงทิฆัมพร  ปันคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงทิชาดา  ประกอบกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวทิพย์เกสร  ทิยาว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวทิพย์มณี  คำมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศร๊รัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธนกร  อนุ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธนพร  เป็งบุญมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธนพร  ใจศีลธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธนพล  ไผ่โกวิทกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธนพล  ไร่สูงเนิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วก้อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
738 นายธนภัทร  สมศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธนภัทร์  กาตาสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นายธนวัฒน์  จันต๊วงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมสุขี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธนวัฒน์  หล้าคำเปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธนัญชญา  ธรรมชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธนัญธิยา  ก๋าโต่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธนัสพร  จันทร์ศูณฺญธ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นายธนาธรณ์  จิตตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวธนาพร  มาสูตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธนาภา  ธรณ์ธัรย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายธนายุทธ  แก้วเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิพย์แดง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนาภรณ์ตระกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุนันทชัยกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงธัชวรินทร์  พานทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธัญชนก  ลีลาพงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงธัญชนก  ไวปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงธัญญพิชชา  ต๊ะฟู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวธัญญเรศ  ศรีวิชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงธัญพิฐชา  ยามี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธัญรดา  ลาทิเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธัญสิริ  ช้างศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปัทมแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวธารดา  นันตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงธาราทิพย์  โสภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธาราวดี  กาวีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธารีทิพย์  ชาญวิกย์การ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธิชากรณ์  คำอ้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงธิดารัตน์  การดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำโท๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นายธีรพัฒน์  เครือใจวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธีรพันธุ์  แปงทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธีรวัต  ใจอินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธีรสิทธิ์  ง้าวกาเขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงนนทิยา  มาทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงนริศรา  ลาภเกิด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงนริศรา  แซ่จิว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนฤมล  ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนัชชา  กมลรักษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนัทซึมิ  โคยามา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนัทธมน  นันต๊ะน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนันท์นภัทร  วังก๋าใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะวาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายนันทพงศ์  เกียรติกุลภักดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายนันทวัฒน์  ชมภูกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงนันทินี  สิทธิกุลนะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงนาราภัทร  หน่อแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายน้ำเพชร  หรุ่นเเดง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงนิชานันท์  มาเอ้ย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนิตย์รดี  วันใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงนิตยาพร  จากีบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนิติรัตน์  ร้อยศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรือนใส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวนิศากร  วงศ์แคะหล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนิษิตา  คำภีระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวนุชรินทร์  ใจเสาร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงเนตรสุนันท์  วาเล็กบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงบรินทร์ทิพย์  โสดกำปังอุดมสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายบวร  วงศ์จุมปู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงบัณฑิฏา  โบสถ์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือโฮ้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายบุญญวัฒน์  บัวพก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงบุญญานุช  เตัวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญยะเลขา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงบุณยานุช  มะโนธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงบุษกร  รูปงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงบุษบากร  ยิ่งเสรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวเบญจวรรณ  ปัญโญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงเบญญา  บุญธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
813 นายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปณิตา  ทองประไพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวิชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปพิชญา  ผาดอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวปภานิจ  ศิริบาล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวปภาวรินทร์  มณีจันทรา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปภาวรินท์  สมศักดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปภาวิน  ชิวหรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวประภัสสร  วงศ์หาญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปรายฟ้า  วงค์อนัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปรารถนา  แก้วรินมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปริมล  ปันโท๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บุญมีเกิด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปรียา  เจริญดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปรียานุช  บุญนัก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปวันรัตน์  ยอดคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ป้อสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปวีณา  ขันสุธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปัทมพร  วงค์ชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายปาณัท  แก้วลังกา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปานชนก  สุทธะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปานณภา  จันทร์สืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงปานหทัย  ใหม่วงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงปารณีย์  บุญเกื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายปาราเมศ  แก้วสามัคคี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมพัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์หล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวปาริชาติ  เมืองวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปิยธิดา  เครือวัลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงปิยนันท์  เมฆสวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงปิยวรรณ  คงธนธัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานเทืิอก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายปิยะชาติ  ธิวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปิยะธิดา  คุ้มสะอาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงปิยะพร  ตั๋นเต๋ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปิยะลดา  ส่างกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงปีย์รดา  ชัยชนะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปุณยวีร์  น้อยปลูก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพชรพล  มานะมาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพนิตนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพรพนิต  แก้วประภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพรพิมล  ทะนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพรไพลิน  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพรรณธิราพร  อินทะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพรสวรรค์  เอี่ยมพุก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพราวรวี  โยธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพลวัฒน์  มังคะวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพลอยนภัส  พิิสิฐพิพัฒนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพลอยไพริน  ปินใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บูรณเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ทูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพลอยวรีย์  แควชล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพัชนิดา  เรืองจิตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพัชริดา  เชื้อไทยเหนือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพัฒน์นรี  จำแน่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพัตนรินทร์  แย้มยินดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 นายพาทิศ  แก้วงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  แสงบุญเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจมาวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ญาณโรจนาการณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงพิชญา  ฮาวกันทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวพิชญาภรณ์  ขัดทะเสมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพิชยภรณ์  พรมสอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กิตติวรารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถาจอหอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  พึ่งสำเภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพิมพ์รดา  มารินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพิมพ์รัชฎา  เทียมภัทรเกษม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพิมรัตน์  เตชะวิจิตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิริยา  ปอนสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพิริษา  ยะหลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวพิรุณทิพย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นายพีรณัฏฐ์  ปินตาสี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวพีรดา  อินพิรุธ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพีรพล  สุมาทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพุทธรักษา  เตปิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวเพชรลดา  ทนันไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ใจช่วย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงเพชรศิริ  พ่วงขำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงแพรววนิด  เปาปวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงแพรวา  กาศสนุก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นายโพธิ์พงศ์  ฝายมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงภัคจิรา  สันวงศ์ตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงภัณฑิดา  คำโท๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บัวบุรุษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่างทำร่อง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงเงางาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายภาณุ  เมืองฝั้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายภาณุพงษ์  คุณชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายภาธร  สมแสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวภานุมาศ  พุทธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงภาวรินทร์  ขัดตระกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวภาสินี  ปุกคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวภีรดา  เทียมวงค์หล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงภุมวารี  ไชยอินตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายภูบดินทร์  เทพสุภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายภูริณัฐ  ุมอญเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
920 นายภูริพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภูวดล  การะกัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวภูษณิศา  คำมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายมณฑล  ศรีมหัทธชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงมณีนนท์  เสือคง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงมนัชญา  สุทธิพจน์สกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงมนัสนันท์  นันตะคำมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยักษ์ใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวมัณยาภา  เยินยุบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงมัทนา  ไชยชนะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงมัทนียา  อุ่นเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงมานิตา  เตยะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงมาลินี  ปาระมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายเมธัส  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงยุพารัตน์  วันตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงยุวธิดา  สุวรรณจักร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวเยาวลักษณ์  สีชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวรชตวรรณ  ไชยยานนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายรพีภัทร  ละออ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวรลิตา  เครือระยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงรวิกานต์  โยธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงรวิชา  เลิศมีนัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายระพีภัทร  ศิิริไพบูลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายรัชชานนท์  ด่านอินถา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงรัชนีกร  สายตุ่นแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จินจำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายรัชพล  งามจรัส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายรัฐนนท์  คณะธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรัฐพร  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงรัตติกาล  วันละยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรัตน์ติญา  นันไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรัตนวดี  สวยฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวรัตนา  เครือวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายรายทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ต้อนรับ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวรุ่งทิวา  ลือชา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวงศกร  นันตะกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวชิรญาณ์​  มะโนคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วโมลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชมภูน้ำเงิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวนิยา  สำราญพิทักษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายวรชิต  มลอาร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงวรนุช  มะโนชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงวรพิชชา  ดอกสร้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงวรภาพร  วงค์ช่างเงิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายวรเมธ  ชมเชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวรรณณภัส  อักษร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวรรณรดา  ง้าวทาสม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงวรัญตรี  พรหมมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นางสาววราพรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงวราภรณ์  เตจา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นางสาววราภรณ์  เทพยุหะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาววรินธรณ์  คำมุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวรินภรณ์  คำเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
974 นางสาววริศรา  นัยนิตย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ธิดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงวริศรา  หอมเเก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวัชรมน  นวลแม่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงวาริน  สูงดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงวารุณนรี  วงค์เปี้ย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายวิชชุกร  เป็งกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวิชญาพร  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวิชุดา  เครือแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวิรัญชนา  กัญจา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวิรากานต์  สุริวงศ์ใย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวีรภัทร  ปันตันบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายวีระกฤษย์  ไข่คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงศญามล  ดวงศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศรินทิพย์  จันขัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงศรุตา  วงค์สิงห์แก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงศลิษา  ชัยเกิด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศศิธร  หมั่นตรอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงศศิภา  อินเขียวสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงศิรันยาธร  พงค์นุช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงศิรินภา  รินทร์สม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงศิริพร  ทศทิศรังสรรค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศิริยากร  พัฒสนิท โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวศิโรรัตน์  มูลหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายศุภฤกษ์  มโนธิติธัญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงศุภัชญา  เตวี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสกาวรัตน์  สวัสดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ตามวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสวรส  อมราภรณ์พิสุทธ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวสวิชญา  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายสิทธิชัย  แสนอินต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงสิริกมล  วงศ์รัตนฉัตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กันทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงสิรีธร  ยะจินะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสุกฤตา  ภักดีบุรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงสุดที่รัก  สุริยะวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุทัตดา  วุฒิชาคร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุธารส  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุปรียา  อานนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวสุปวีณ์  พอชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวสุพรรณษา  ทรายยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงสุพรรณษา  ธรรมวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอรุณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทะปัญโญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงเสาวรส  อำนาจปลูก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงโสภัทรียา  สงสุทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวโสภิดา  บุนนาค โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงหวันยิหวา  แก่นสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงหิรัณยา  ตั้งตรง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเหมือนฝัน  วาจารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวไหล่ฟ้ง  เหลื่อง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอธิชา  ปวงทุเลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอนันตญา  บุญโสภิญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอนุสรา  หาดป่าหยัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวอภิชญา  ชมภูจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายอภิพล  สุระเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธุระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายอมรชัย  เสริมสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงอรณิสา  แก้วบุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงอรนุช  อุดกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงอรปรียา  ชัยวุฒิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงอรปรียา  เปี่ยมลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวอรวรรณ  สีธิหนิ้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงอรวรรณ  เมืองเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวอริษา  กันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงอริสา  สมเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวอลิศดา  ดาวแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายอัคเรศ  ศรีหาญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอังควิภา  หาระคุณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงอัจฉริยภัทร  ฉัตรสกุลทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ใจหงอก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวอัชราพร  พระอังคาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอัญชนก  ชื่นเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอัญชิสา  ทาแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอัญชิสา  เครือคำหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวอัญทกานต์  ปิงไฝ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอัญวีณ์  ตันติโสภณพัชญ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวอันธิกา  ใจตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอัศนัย  กูลใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 นายอัษฎายุธ  มาใจทัศน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวอาทิตยา  ปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มใส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอาภัสรา  สายวงศ์เปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงอิงนภา  ภู่ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอิศรา  ขัดสายะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอิสริยา  ไชยทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอุมาพร  พรมปอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงเเพรวพรรณ  คำปวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่บุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายกรกฤช  ลิตุพานนท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายกฤติน  กรสินกิตติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงกฤติมา  บุตรเนียม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกัญชนิกานต์  เหมยกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงกัณฐมณี  จันทร์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงกัลลฎา  อินตาดวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงกุลณัฐ  วงศ์สถาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงกุลปริยาพร  สินทร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายเกริกกรรชัย  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงเกวลิน  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายคิมหันต์  ใจวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงฆีโรชา  โยศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายจตุรภัทร์  สายพรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงจิรัชญา  ปันศรีละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงจิราพัชร  ยานะเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงจีราวรรณ  จันตาสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายฉัตรภัทร  มูลวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงฉันทพิชญา  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณะมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชนนิกานต์  เป็งเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายชนพิพัฒน์  แนวราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงชนิดาภา  ปินไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายชยากร  ไชยารักษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยอะกะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนะโบษย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวชลธิชา  คำมะยอม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายชินพัฒน์  ใจธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงชุติมา  รัตนโสภณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงญาติกา  เรือนมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 นายฐิติภัทร์  เดชะบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณฐกร  ดวงใจสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายณภัทร  สมบุญโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณภัทร  แดงชม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คุ้มมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงใจสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะกุณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฐธิชา  ปัญญาอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวณัฐธิดา  แสนป้อ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสามัคคี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงณัฐนิชา  บัวสำลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 นายณัฐพงศ์  ไหแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายณัฐพล  วุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงณัฐภา  อ่อนนวน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมจักร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณัฐิดา  ธนารัต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีวิจี๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมภูธัญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงณิชารีย์  จันตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงดวงฤทัย  ธรรมใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวดารุณี  ศรีชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายทักษ์พสิษฐ์  มูลังษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงทิฐินันท์  เรือนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายธนกร  วรพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 นายธนพัฒน์  พัวศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธนภัทร  เป็งเมืองลอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงธนาภรณ์  คำลือเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายธนาวิทย์  คนต่ำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลวงนาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงธัญชนก  ภิญโญจิตต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายธีรเทพ  ศรีฟอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายธีรนันท์  ต๊ะยะพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมป๊อก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายธีรภัทร  สอนตะพาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธีรภัทร์  ปันเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงนภิสาข์  สุขแยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายนรภัทร  มณีชัติย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายนราวิชญ์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวนริศรา  คำตุ่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงนรีกานต์  วงศ์ธานี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนรีวนันท์  สุทธิไส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงนัฎฐิพร  ปันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงนันทฉัตร  ฟองมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวนันท์นภัส  ไชยพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงนิภานภดล  บุญสูง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงนิภาภัทร  ยืนนาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงนิรชา  มะโนวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงนีนนารา  ทำมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงเนรัญชลา  ตราเกษม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงบุญฑริกา  ปละอุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายบูรพา  เชื้อเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปพิชญ์ชญา  จะงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปภัสนันท์  นิลทิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงปภาวรินท์  ยาวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปภาวรินท์  โยสิทธิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงประภาดา  แสงศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปานกนก  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปารเมศ  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายปิยพัทธ์  กอนสีลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปิลันธ์  สามสอนศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อลังกานันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพรธีรา  กรวยทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงพรรณพษา  ศรียาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพรวนัช  ตะมะโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพัชรพร  หน่อคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ใจคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวพัชราภรณ์  สุวีระ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายพัณณกร  ใจซาว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพิชชาภา  อุไรสาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายพิธิวิท  เนตรคำยวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  ติยะบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายพิภู  ทองน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพิมมาดา  มาเขียว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงเพชรทวี  ชนันชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงแพรวา  มาตยวงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงภณิดา  ตาจาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงภัณฑิลา  ภุนุพา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวภัณฑิลา  ใจมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงภัทธีมา  ชัยสุริยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายภัทรฉัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายภัทรเทพ  เจริญสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวภัทรนันท์  ผากำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ผากำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงภัสราพร  วรรณใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภาสุรีย์  ใจยะปัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายภูวนัย  จะมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงมดแดง  ลุงลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงมยุรฉัตร  คำบัว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  มูลชีพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงมินตรา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงรชิญาภา  เปียงเก๋ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงรติกานต์  มูลธิจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงรัชประภา  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงลวิตรา  โกวัง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  คำงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายวทัญญ  ธุรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงวรนารี  ปัญญาศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายวรภพ  เกิดทองสุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 นายวัชรพงศ์  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายวัชรากร  อินศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายวายุ  ทะไร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงวาสิตา  แสงกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงวิภารัตน์  เกียรติยานุกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงวิรัลยุพา  โยธา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายวีรวุฒิ  รัตนมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงศิริประภา  สุกันทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงศิริษา  ใสทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายศิวกร  ขันแก้วผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงศุภกานต์  ตาขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายศุภกิตต์  ไชยเขื่อน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวศุภณิช  ขันคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงศุภิสรา  กามินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายสรวิศ  ทิพย์เวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงสิรยา  เลารอดพันธุ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสิริภัทร  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงสุชานันท์  ยาวิคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายสุทธิกานต์  มานัสฤดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายสุธนา  กวาวหนึ่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงสุพัตรา  ทะวงศ์อารี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสุพิชญา  คำออน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงสุรนาท  เตชะพี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยวุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวโสภิดา  ติยะบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงหทัยชนก  เศรษฐกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงหฤทชญา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายอชิระ  สายวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงอภิญญา  นิ่มกิ่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายอภิวัฒน์  ปันล้อง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวอภิษฎา  อุตมะดวงแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงอรณัชชา  กันธิยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวอริสรา  สมพมิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงอริสา  ยุธรธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายอลงกรณ์  วงค์กัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอักษราภัค  มันตริทธิกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ศรีจาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงอันฟา  คำโมทนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายอัมรินทร์  เสนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดวงแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงอุทุมพร  ชัยปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกนกภรณ์  โกนสัก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวกฤติยาณี  โพธนาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวกฤติยารัตน์  พยัคฆ์สัก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวกฤษณา  นันตาโจง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกฤษนัย  น้อยปวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงกวินทิพย์  กาโมทย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 นายกษิดิษฐ์  บุตรพรหม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงกัญจนพร  มาตะพาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวกานต์พิชชา  นิวรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 นายกำพล  มณีขัติย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายกิตติธ้ช  นวลกสิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงกุลธิดา  ยี่อินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงเขมวิกา  ตาแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายจักริน  สมสาร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายจาย  ลุงออ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิรัชญา  กุมารกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงจีราวรรณ  กิติเป็ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงจุฑาทาศ  ปิ๊กต๊ะตอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจสูง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายเจนณรงค์  จั่นเพ็ชร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายเจษฎา  สุทธพรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายชนพัฒน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวชนิกา  มโนคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวชนิสรา  สุภาเวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายชาณุกร  หมื่นแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนยศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงซากีนา  อาแว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายญาณภัทร  เครือบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงฐิดารัตน์  โพธา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายฐิติ  จอมคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายณภัฒณ์  แสงกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 นายณัฎฐวัฒน์  สุปิยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 นายณัฐกรณ์  ใจมุข โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดารารัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 นายณัฐนันท์  ชาติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายณัฐพงศ์  คำใส โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายณัฐพนธ์  คำใส โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวณัฐพร  รอบคอบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวณัฐภัทร์  จักคำบาง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณัฐิกา  คำมาเมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดวงวิไล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงณิชากร  ลานทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายดนัยวิทย์  สุกันทะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายต้นข้าว  คำวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  จุ้ยคลัง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงทิพานัน  อูปธรรม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงธนชัญ  คำภีระ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงธนพร  กันทะปง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 นายธนวัชร์  ปานมณี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายธนสร  ใหม่หล้า โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงธนัชพร  โคตรธนู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวธนัญญา  เครือแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายธนากานต์  วรรณใหม่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายธนาวัชร์  ต๊ะทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายธัชพล  คนเที่ยง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายธัชพล  เร็วการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงธัญชนก  ปันสกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 นายธัญภพ  สูนอ่อน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ต๊ะอุ่น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวธิดารัตน์  สมพมิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธีรพงศ์  จะวะนะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายธีรเมธ  ริบแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงนพมาศ  โกลาเพ็ง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงนฤมล  สุขสัก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายนวชากร  จายเขียว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงนันทยา  วงค์นันตา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนิภาพร  จิตต์ปรารภ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงนิมมิดา  ชุมภูศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงนุชราฎ  วังทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ริบแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายบัณฑิต  เขียวก้อนแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปวนสิงห์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยชนะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวปทิตตา  นันติแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายปัณณทัต  ครองสมบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงปานตะวัน  แสงเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวปุณณิภา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายพงศธร  ท้าวชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงพรชิตา  ต๊ะนันกลาง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงพรชิตา  แสนบังหลวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพรลภ้ส  จ่างคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงพอหทัย  ใจมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิสุรินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงพัชรี  ตั้งอารมณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวพัณณิตา  ไพชยนต์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  สังฆบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงพินทุกานต์  บุญเทพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงพิมชญาดา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงพิริยากุล  วังษาวรกูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายพีรณัฐ  ธิวงษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวแพรวพรรณ  เกิดมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นายภัครินทร์  ยศถาวร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงภัททิรา  ตาจาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงภัศรา  หลวงสุวรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 นายภูบดินทร์  บุญทรง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายภูวดล  ชมภู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวมัทนพร  วิญญาเงือก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงเยาวภา  วันนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงเยาวเรศ  ต๊ะติ๊ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงโยธินี  พิชวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายรัฐภูมิ  ทายะติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุภาผาบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงลักษณ์นชา  ใจสุยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวลักษณียา  ธรรมกิติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงลัทธพรรณ  ไตรรัตน์สหภาพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ที่ปรึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 นายวชิรพงศ์  นิตยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายวชิรวิชญ์  เทโวขัต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายวทัญญู  สุยะใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงวรดา  พวงย้อยแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาววรบรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงวรลักษณ์  นันทยานนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาววิชชุลดา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปิงบุญทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายศตวรรษ  ดวงวัฒนกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายศราวุฒิ  จินาวา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงศิริพร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยพนัส โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงศิวิภา  ชัยม่วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายสรยุทธ  สตางาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงสายสวรรค์  กามอย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 นายสิทธิพล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายสิรภพ  มะโนเทพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงสุดพิเศษ  วงศ์ฝั้น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงสุทธินันท์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวสุพรรณา  เขื่อนพันธ์ุ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงสุพิชชา  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นางสาวสุพิชญา  นาคปลา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์เมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงสุรภา  ปาลี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นายเสกสรรค์  จอมชนะศึก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงหทัยชนก  แสงสมอ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงอคิราภ์  เนตรผาบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายอชิระ  จอมขันเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายอธิคม  ใจศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายอธิป  พูลเขตวิทย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายอนวัช  นิพนธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวอนัญลักษณ์  อินทจักร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอภิชญา  สมวุฒิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายอภิรักษ์  บุญมาลัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวอรจิรา  หน่อทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายอรรถชัย  โด่งดัง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงอรวรรณ  ธิอูป โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงอริยาลักษณ์  ธรรมกิติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงอัจจิมา  จี้รัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณวรรณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวอัญชลี  เสถะรักษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวอาทิตยา  เปี้ยแดง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวอินทิรา  ภวันนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น