รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แก้วจินดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพร  สายเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมนนัทธ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลภัคว์  เกิดไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลภัทร  ทิดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกมลลักษณ์  กอนทสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คณะฝั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกรกช  ภีระคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวกรกมล  แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกรปภา  กองใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกริณฑรัตน์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายกรินท์กร  ศักดิ์สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกริษฐา  จุ้ยพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกริษฐา  พวงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกฤต  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤตภาส  ราชบัณฑิตย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกฤตเมธ  ล้นพระพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤตยชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกฤตวิทย์  สิงห์ใจธนาภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายกฤตินัย  ใส่แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกฤติยา  ชาวโคกหม้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤษฎ์ชัชพงศ์  สุนทรามงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤษฎ์รัตน์  ศุภกรไพโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกฤษณ์พีรัช  นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกฤษณล  ทองจ่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกฤษณะ  แสนศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกวินท์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกษิดิศ  ณ น่าน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกษิดิศ  อนุวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกัญจน์กุสุมา  นางสูงเนินธนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ธนพรวุฒิภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ธนพรวุฒิภัทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  สุคำปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกัญญาภัค  พากระโทก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกันต์ธีร์  ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกันตา  สัธนรักษาเวศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พอก๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกัลยาณี  สปันนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัลยาพรรณ  เรือนโย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกาญชนก  ปงธิยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวกาณต์ธิดา  รัตนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกานต์ติมา  คริกเคา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทขว้าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุภาโพน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกานต์  กาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สอนเจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกิตติพงศ์  สุพรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกิตติพล  ทาอิ่นคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกิตติพัทธ์  พุทธขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกิตติภัฎ  กนกทิพยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกิติภูมิ  หมูเขื่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ใคร้บุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกิรณา  ปฤษณภานุรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกีรติ  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวกีรติพัชร  สุทธหลวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกุลธวัช  ดีมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกุลพิมล  ลูกผาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกุลวดี  ลุงออ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวกุลสตรี  กับเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายกุศลคำนวณ  ณฐบุญพิศุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงขวัญข้าว  เมืองเล็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายขวัญใจ  สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กันธะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเขตต์  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเขมจิรา  เมคพัธน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  สิริพิพัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายเขมรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเขมินทรา  คีรีพงศ์เผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายคาซูโนริ  คานาซาวะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงค้ำบุญ  สุระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายคิดดี  สมทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายคิมหันต์  สมเวที โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายคุณานนต์  จิ่งต่ามน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงแคสสิดี้  เหลียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายโคกิ  คุงิมิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายโคทาโร่  คาวาคามิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจรรษณี  คะละภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายจักรภัทร  ขัติยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายจักริน  ธิสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจันทร์จรัส  แซ่หลอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจันทิมันต์  กาบทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจารุพัฒน์  บุญชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ราชนวม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิณณวัทย์  ทิพยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจิดาภา  ปามา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิตธิพัฒน์  พงดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิตวรรณ  จองแหลง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจินดามณี  รัตนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทะกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เรือนปัญโญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายจิรกิตต์  อรรถอิทธิรุจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจิรวรรณ  อุทัยคาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรศักดิ์  บุญสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิรัชญา  ถวาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาละสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจิรัชพัท  นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจิรัฏฐ์  มอยติละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญก้ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจีรภิญญา  ทรัพย์ประชา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธ์  พิศชวนชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจีราวรรณ  ดวงไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายเจนวิทย์  ท้วมวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเจษฎา  การเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเจษฎากร  โพธิบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงฉัตรชนก  สุติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สันติธารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายฉันทวิชญ์  สะอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายเฉลิมชัย  คำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชญาดา  เลิศสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชฎาพร  วรรณะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชฎาพัสณัน  ชุ่มชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชณาณล  พึ่งธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชนกนันท์  เรือนก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชนกนันท์  ใจกล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชนกันต์  ธนวงศ์อุดม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายชนนันท์  ชัยชนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชนะเกียรติ  อะทะไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์ราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์สม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชนาธิป  ทำการดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนารัญช์  แก้วคำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นายชยากร  ไวปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชยางกูร  ปานสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชรัลวพัชร  ระฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชลกร  วรรณวิจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายชลชาติ  ชัยยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชลธิศา  ซาซากิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชลิตา  ทนันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชวิน  เทียนทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวชัชนันท์ญา  ไชยอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายชัชพงศ์  ก๋าเครื่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชาลิษา  กันทะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชาลิสา  วงค์ติ๊บ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชิดชนก  ธนิกกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชิติสรรค์  แสนเกรียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายชินดนัย  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายชินบัญชร  พัฒนกุลเกียรติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิไลลักษณ์เลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชิษณุพงษ์  ลากะสงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่ำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชุติมา  สิริกันยาธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายโชคชานนท์  ทูลรัตนไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายโชตนา  นาคนคร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงโซเฟีย ณิชา  คาร์ลสัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเฌอณัชพร  กุวังคดิลกวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายญาณวรุฒม์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงญาณัจฉรา  รุจนรงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงญาณิน  กวางอุเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงญาณิศา  คงธนพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยฟูใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงญาโณทัย  วรายุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงญาดา  กรึกโคกสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงญาดา  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ล่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงญาษิดา  จันสีมุ่ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายฐนาพันธ์  อินทานุวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงฐานิสร์  ทีปต์จิร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายฐิติกร  สุริยะมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญสวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงฐิติวัฒนา  ชูณะวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงฐิหัทยา  ชนะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายฑศธรรม  ท้าวยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงฑิตยา  คำไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายฑีฆวัฒน์  สายกับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณฐกร  บุศรากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณฐพัชร์  นรณภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณธกร  ธัญชัยฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณพล  บุญทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณภษิษข์ เสซ  นิธินันทะกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณภัทร  ตัตวธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณภัทร  วรวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายณภัทร  หอศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณภัทรดา  ศิรินาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณภิชชา  คำวินิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณหทัย  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัชชา  ขำเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัชชา  จองมูลสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัชนันท์  เสกิละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายณัชพล  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณัฎฐชัย  นนทะสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ชัยบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณัฎฐา  เยาวบุตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ธรรมภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสมอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  โชติอินทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  นาใต้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  มีแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นายณัฏฐ์  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐกร  กิจจานุกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัฐชนน  เดชนิกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐชยา  รักแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวณัฐชา  เครื่องคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฐณัส  อมรศรีวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวณัฐธิดา  ซาคาคิดะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เกิดสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาลารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐปคัณต์  ปุยสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐพงศ์  เก่งการทำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐพล  ถิระปัญญาธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วประถม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณศิริวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐวัชต์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุยามัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐิกา  อินทชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณรส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวณิชา  เลิศสูงเนิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณิชาพัชร  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวณิชารัศม์  พุ่มภัทรชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ทนันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายดรณ์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงดลยา  ดุมเพชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงดวงหทัย  ทรายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงดารุณี  อินวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายดุลยวัต  ยุติธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นายเดชาวัฒน์  อรรถนิรันดร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายต้นฝน  เทวิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายต้นหนาว  วงศ์คำปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายตะวัน  เสถียรไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงตาณรีย์  เฮงสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเตชวัน  มากชุมนุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเตชินท์  มณีวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายถนัดกิจ  ตานัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายถิรายุธ  คำจีน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายทรงยศ  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายทฤนห์  รวมสุขนิรันดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายทัตพิชัย  ยาวินัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายทีฆทัศน์  สมุหทัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายแทนกานต์  คลังมาเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายธตรฐ  วงศ์จันทร์ทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนกร  กันอูบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนกร  ปวงสมุทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธนกฤต  กันธวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนกฤษณ์  ยิ่งยงมหาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธนฉัตร  พิมมะทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนทัต  ชมภูนุช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนบัตร  วังพุทรง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายธนพงษ์  สุปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธนพร  มงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนพร  วัฒนกสิกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธนพร  แซ่ชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธนพร  ใจเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนพล  มณีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนพัฒน์  ปันป่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนพัส  ตื้อแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนพูน  ดารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนภรณ์  ปันชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนภัทร  ลวงระแหง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนรัฐ  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนวัฒน์  ใจยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธนัชนันท์  กัญจินะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงธนัญชนก  พรหมวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธนัยนาถ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนากร  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธนาธิป  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธนิดา  วงษาชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธนินโชตน์  โอภาสพีรวิชญ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาวคำเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผุยผัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีนวล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธรรมพล  ธัญเศรษฐ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธรรม์  อุสาหะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธฤต  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาธัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธัญกมล  ลังกาเปี้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธัญชนก  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธัญชนก  เรย์โนลดส์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธัญญภรณ์  นันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  รัตนมงคลเกษม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธัญเทพ  สิงห์แดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธัญพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กฤตาวรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟักสด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธันยชนก  ลายคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวธันยพร  ชูชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธาดา  ตาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธิติวุฒิ  คำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธิษณา  กิติเรียงลาภ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธีรดนย์  มาละฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธีร์ธวัช  เขียวนิล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธีรธันย์  ภัทรธันยโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธีรภัทร  พิราชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นายธีรภัทร์  วงศ์เขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธีรวัฒน์  ลีลาศีลธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธีรวุฒิ  พิดานปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธีรัช  ศรีใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สถาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธีราภรณ์  เข็มประดับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธีวากร  เชื้อพูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายนนทิวากร  กวงแหวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนพคุณ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนพฉัตร  คำมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนพภัสสร  ประกัตฐโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนภนันท์  วันเพ็ญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนภสร  จันทร์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนภัส  คำบุญสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนภัสกร  อุ่นตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงนภัสนันท์  มานุษยานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายนรบดี  คล้ายวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายนราพงศ์  สาทริยารัตน์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นายนราวิชญ์  เที่ยงประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายนรินทร  เฮงดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนรุตม์  รักษ์คิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนฤบดินทร์  ปากหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายนฤพน  มาออน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนลพรรณ  สุทธาชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนวพร  จองคำอาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนวพรรษสร  ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายนวพล  เทพขาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนักบิน  นาคสุขศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวนัชชา  ชลประทิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายนัฐพงษ์  กวงแหวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนัทธวัฒน์  แซ่โง้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนันท์นภัส  กันทะลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนันทพา  อดิเรกธรรมากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนาฏประภา  นรกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงนาตาชา  เทมสกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายนิติธร  ทัศนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายนิติภูมิ  มหาไม้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายนิรันดร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนิรินธนา  ทาอวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวนุชจรี  ชูดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายบดินทร์  วงค์กา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงบัวชมพู  หลวงยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายบุญญพัฒน์  สุธาชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายบุณยกร  ชัยสิทธิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงเบญญาภา  กิติกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงเบญญาภา  ละอ่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำภิโร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายปฐานันดร์  จันภิรมณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายปณต  ถานะตาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปณพร  เป็งศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปพิชญา  วิชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวปพิชญา  หอมจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปภังกร  กลิ่นดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวปภาวรินท์  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายปรเมษฐ์  ทาดาริน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปรัชญา  เต่าสิงห์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายปรัตถกร  นักกรองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปราณ  ธรรมวิวรณ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปราณปริยา  ก้อนจำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปราณปริยา  สวนสมัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปริยฉัตร  ทานะขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปริยาภรณ์  กันจ๊ะนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปวริฐ์ศา  เยี่ยมเมธากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปวีร์  ทัพเสนีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิแผลง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวปัณฑิตา  พรรณสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายปัณณธร  แสนชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปัณณวิช  มากชุมนุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปัถยา  ชูสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงปาจรีย์  เขื่อนปะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปาณิสรา  งามมีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปาลิดา  อินเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปาลิตา  บุญศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยะเฮงตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงปิยธิดา  เชตะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปิยนุช  ย้อยยด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปิยนุช  แก้วคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปิยนุช  แดงงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปุญญพัฒน์  จารุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  นะติกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเป็นเอก  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงแผ่นฟ้า  น้อยวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพงศกร  อ้วนเผือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายพงศ์ปณต  เมธาเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายพงศภัคร  แซ่ลี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายพงศ์วิชญ์  สมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพงษ์สถิตย์  บรรลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพชร  กันทะเสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพชร  สมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายพชรพล  เพชรชื่นสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพชรวรรณ  เด็กยอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพรกนก  ยืนยงมั่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพรชนก  พรโสภิณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพรชนัน  เพ็งศรีแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพรญาณี  คำผิว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพรธีรา  เสนาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพรนภัส  วงค์คม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพรนับพัน  โอ่งเคลือบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวพรปวีณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพรปวีณ์  กำจรเวทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพรพัสวีย์  สายเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพรรณวิลาส  โซวเจริญสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพรลภัส  นรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพรหมนัฐ  รานา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพรหมพร  เรือนวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพร้อม  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพลชล  เขื่อนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายพลอธิป  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวพลอยรดา  ฉวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวพลอยระวี  ทิพย์แทนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพวงผกา  หล้าคำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพศวัตติ์  จำปาทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพศิณ  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพศิน  ฟองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพศิน  สุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพสิษฐ์  มูลชัยลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพัชรดา  กิติสาระกุลชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพัชรธิดา  วงศ์วัฒนดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพัชรพงษ์  เนรวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพัชริดา  หน่อแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพัฒระพี  เรือนมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณวิกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวพันธิตรา  ชมภูศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชชาพร  กาศสนุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมะลิวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธะนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพิชญะ  จรรยาโชติณรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิชญา  ไวภารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิชญาภัค  กระจ่างเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวพิชามญชุ์  แต้มทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิณเนตรวลี  ดอนใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพิตรพิบูล  ขจรวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพิทวัส  ตุ้ยดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพิมธาดา  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปินตาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุนทรวรเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิมพ์พจี  วิบุลกิติ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูเกษร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  มูลเต๋จ๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปิยธรรมรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวพิริยาภรณ์  บุญช่วยชู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพีรณัฐ  จันโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพีรณัฐ  สอนศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพีรณัฐ  สุกใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพีรณัฐ  โลหิตโยธิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพีรดา  กันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพีรดา  เหมือนฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพีรพัฒน์  สระวาสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายพีรภัทร  ดอนมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพีรยา จูเลีย  กาสเซ่นชมิดท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพีรวิชญ์  ต๊ะปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพุทธิพงศ์  ชวลิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเพ็ญพิทักษ์  คิดสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายเพลงเอก  ชายสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงแพรวา  พงศ์ธนบรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงไพรัลยา  เถานิลมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงไพลิน  แสนลี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายฟ้า  มหามาตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภคพล  ก้อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภฆัมพร  พึ่งหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายภพพิพัฒน์  คำปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภวัต  วุฒิเทิดสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภวัต  สุภานันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงภัคจิรา  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวภัคจิรา  เบ้าแบบดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภัชธีญา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภัณฑิลา  จำภูวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวภัณพษา  สายบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภัทรกร  วังพฤกษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงภัทรนันท์  สิริโชติสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงภัทรนันท์  เนียมพรมลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงภัทรพร  เมืองธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภัทรภณ  วงค์ฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภัทรวดี  ธนเดชพรเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยิ่งพัฒนวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เฟืองย้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงภัสสร  จันทร์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายภาคิน  มัชฌามาศนนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภาณุพงศ์  สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายภาณุภพ  ดุมกลาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
629 นายภาณุวัฒน์  ใบบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภาณุวิชญ์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายภานุเบศธ์  อินปั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภานุศรี  ตัณฑวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภาวัต  เปรมเสมานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภาสวิชญ์  ดียิ่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภีมวัสว์  สุขวราห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายภูดิศ  กองใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงภูตะวัน  สุริยะคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายภูไท  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูบดี  มณียะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายภูพริษฐ์  อินทปันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายภูพิรัฐ  มางิ้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภูมิภัทร  บุตรชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภูมิภัทร์  รัตนพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงภูริชญา  สุทัศนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภูริธัช  หมอยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายภูริพล  ศรีกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภูริวรรธน์  เหลืองอรุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายภูรี  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายภูวดล  บุญสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายภูวดล  ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูวิช  คำเต๋จ๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงภูษิตา  โหละสุต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายมนพัทธ์  แก้วลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงมนสิการ  อิชยาธรรมกวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงมานิตา  เฟื่องเพียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายเมือง  - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายยศภาคย์  ปัญญาเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายยิ่งยงค์  บุญเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายยุรนันท์  บุญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวโยษิตา  บุญฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงรจนพรรณ  ฉาวเกียรติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายรชต  กายชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายรณกร  ศรีวัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงรติกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายรติพงศ์  บำรุงพาณิชย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงรรรรรรร  สุวรรณชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงรวินันท์  งามอนุรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายรวิภาส  ธัญญเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงรวิสรา  ดวงโปธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวรวิสรา  สมูลดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงร้อยแก้ว  เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
684 นายรัชชานนท์  จันทร์ขวัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายรัชชานนท์  มุขแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายรัชธรฐ์  ศรีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วนำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองสิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะโชติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แซ่เห่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรุจิรา  น่าชม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรุจิรา  ยะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงรุจิษยา  บุญสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงรุจีรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงษ์จริต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงโรจนรัตน์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายโรจนศักดิ์  ปานเกษม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงไรวินท์  อิสระกำธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงลฎาภา  เสมอชีพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงลภัสรดา  ดิษยธนชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงลักษณาพร  ยานะโส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงลัฏฐิกา  หอมเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวณิชยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายวนัสนันท์  วรรณเขต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวรกมล  รอดโพธิ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายวรกันต์  วรรณคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวรพนธ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวรภากร  อ่อนเปี่ยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายวรโยธิน  สุภากาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายวรฤทธิ์  ขันพา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวรสิชล  สุทนต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงวรัชยา  นฤภาคยินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรัชยา  วสุนันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรัญญา  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวรัทยา  มณีศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวราภัสร์  กุศลงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงวรารี  สิริเสรีภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัญญาวงศื โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงวริณรำไพ  พันธ์ผง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวรินทร  สมณะช้างเผือก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายวโรดม  ไชยกุดฉิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวสวิศว์  ชัมพูนทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 นายวสุ  วิชญาณุพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายวสุพล  สันป่าแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวัชรชัย  เลิศสุริยกาญจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวัชระพล  บัวพรวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายวายุภัทร์  ตรีสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวิชญาดา  บุษดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงวิชญาดา  สอประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายวิชยุตม์  โคตรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวิธธัช  พิไรแสงจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงวิภาวี  วิลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวิรมย์รินทร์  เฮงหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเติง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวิวรรณ  วิชิตสงคราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายวิวิศน์ อบิเชค  กูนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวีรศักดิ์  อุตตโม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวุฎจิรา  คิดดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภวงศ์ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศตนันท์  สรรพบพิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายศตายุ  ไพรจรุงสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศมากร  ดวงทรง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศรวณีย์  โฆษิตอำไพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายศรัณญ์กร  วิบุลย์พงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นายศรัณญพงศ์  คำสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศรีรัตน์  สวนหมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศรีสุวรรณ์  เชื้อชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงศศิคุณ  นามคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวศศิธร  ยึ่ตันศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงศศิพัชญ์  ทองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินทะวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผ่องแล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศิริชัย  ทรงธนาวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายศิริพงษ์  ปกปิงเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศิริภา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงศิริโสภา  คำกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศิวกรณ์  พิมสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศุภกร  มูลละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศุภกฤต  คำยะเดช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศุภกาญจน์  จอมแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายศุภกิตติ์  กองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายศุภโชค  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศุภปณัสม์  ไชยลอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายศุภฤกษ์  คำรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใจเหิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงศุภวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศุภากร  แมนเมธี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เมืองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงโศรดาพร  วงศ์วาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายสมพล  สุทธิพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสรวิชญ์  มาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริป้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายสรวิชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายสรวิศ  งามเหลือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสรัณกร  วงค์ษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสรัลพร  สินทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสริลพร  แสงพิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวสโรชา  วิสุทธิ์เสรีวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสวรรยา  เสมานารถ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงสวิชชญา  ดิษฐแย้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายสหัสา  ดวงทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสายสกุล  แก้วก้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสายไหม  ไชยคำหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสาริน  เขียวสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสาริศา  อ่องแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสิขเรศ  แสงสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสิณะมล  ตระกูลอภิรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสิทธิชัย  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสิปปกร  หลานคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสิรภพ  วังมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิรภัทร  ปันมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสิรวิชญ์  สมเพาะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสิรวิชญ์  สีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวสิริกร  แก้วมูลคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงสิริธร  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถั่วทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสิริสุนิตย์  จะวะนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวสุกัญญา  ราชิวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุกันยา  แผนคง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุชญา  เซี่ยงวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสุชัญญา  หาญสิทธานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์แสงรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงนนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสุทธิภรณ์  หงษ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายสุนันทชาติ  กองมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงสุพันธ์ธีรา  มนต์ตรีกุศล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตาจุมปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสุพิชญากรณ์  แรงทน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสุภเวช  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายสุรวัช  นรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายสุรวิชญ์  จินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายสุรัชต์ชเบช  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสุริสา  อินทะสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุลักขณา  ศรีสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายหิรัณย์  พิมพ์นาวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอชิรญา  เวียงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายอชิระ  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอชิระ  วิไล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอณัญญา  ศรีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอธิชนม์  ลิ้มเสรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอธิวัฒน์  ครองไข่น้ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอนณ  หิรัญวัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายอนพัทย์  กันทะมัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายอนวัช  อะถะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะขัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีคำสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายอนันท์ทวีป  สินธุบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์อินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีกุลนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอภิพร  บุนนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
860 นายอภิวิชญ์  ทุมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรคชสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอภิษฎา  เพ็ชรณสังกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอภิสรา  วิรัตน์เกษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวอมาลาลักษณ์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอรณัชชา  เพชรอุดมพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอรณัญช์  บุญสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอรรณพา  มูลเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอริศรา  พรหมเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอริสรา  บุญมาเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายอลงกรณ์  บุญบำรุงทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอสมา  หลอดทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สายอาภรณื โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายอัครวินท์  วีระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอังศุมาลิน  พันธ์ผง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอัจฉริยา  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอัจฉรียา  สุภารังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวอัญมณี  สุวรรณลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ไชยสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงอันนา  อาจองค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอาชวิน  สารินจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงอารียา  จิตอารี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายอุทัคพงศ์  ซัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายเอกวิทย์  เต็มกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงเอื้อการย์  ทองสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปทุมณีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงไอโซเรีย ศรุตา  กูนิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงไอริสา  แสนวังทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายฮาตีม  มีชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกชพร  บัวรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกนกภรณ์  เจริญพรพาณิชย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกนิษฐ์  หะซะนี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกมลฉัตร  พินิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่างเครื่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกัญจนพร  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกัญญานัด  พรหมรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกาญจนา  กัณธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจารนัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกุลธิดา  เสนะเปรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายโกศัลย์  เทิดไพรพนาวัลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเขมิกา  มณีรัมย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงจามรี  จิตตสุภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขะจ๋อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาชุวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายจิรกิตต์  บุญถึง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงจิรนันย์  ธัญกรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจิรภัทร  อุปนันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงจิรัชญา  มาศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงจิรัชญา  รวยพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันธิวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายจิรายุ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายจีรายุทร  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพย์จักร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงจุฬา  อาบู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายเจษฎา  โจมขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงใจฟ้า  วงศ์กันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชญาณี  วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคสร้างทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงชนัญธิดา  เรือนดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชนาพร  จันทรยุทธ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายชยณัฐ  ขันจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายชยางกูร  การมันคี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงชลลดา  อินสันทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงชวัลสิรี  แก้วโต่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายชัชชัย  อุ่นใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายชินาวุฒิ  บุญนนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงญาณิศา  คำอ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงฐิตินันท์  สมบัติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายณพพงค์  อรรฆพฤฒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณหทัย  กุลเมืองน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัชชา  คำปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัชชา  เเก้วมาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์โตเผือก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐชญา  อุปวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จินาเหมย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัญทรัญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัฐธิณี  คล้ายหอม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงณัฐธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิวงค์งาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายณัฐนนท์  แสงแย้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณัฐนพิน  วรินทร์สุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณัฐนรี  ทาสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญก้ำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐพร  สระทองบ้อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณิชชา  ไกรวัฒนาชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงณิชาบูล  จันทะมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงดนยา  เลาหมี่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงดาวใจ  คำมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงตรีทิพพยนิภา  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายตรีสุวรรณ  เตชะกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงทอฝ้าย  รินทร์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงทอรุ้ง  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงทักษยา  รัตโนสถ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายทินภัทร  สร้อยเพชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธนกฤติ  มะโนกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงธนภรณ์  ขุมเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธนัฏฐา  เขียมสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธนากร  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธรรมิตาว์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธัชชา  สุนทรเสถียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธัญชนก  บุญก๋า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ดาว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิกำเหนิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มงคลโสภณเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงนภสร  โนรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนัชนภัส  พวงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายนาราวินท์  ปันถลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงน้ำทิทย์  มอยจิละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงนิชานันท์  จิโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวนิศาชล  บูญทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฏร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายบุญยงศ์  ไชยราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงบุณยานุช  ญาณะเปียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงบุณยาพร  ญาณะเปียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเงิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยลังกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยคำมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงปพิชญา  สาธร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายปรเมศวร์  สมวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปวีณา  พรมบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปานชีวา  อิ่นคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงปิยธิดา  ฟองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปูชิกา  อะโน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเปมิกา  อินทะยศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงไปรยา  ดวงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพชร  คามเพ็ชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำไหว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพรชนก  ใจเเก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพรธิชา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงพรพรรณ  ใจยะธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพรหมพร  สาริกา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพลอยมณี  แปงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เมฆมากฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสมกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิมพินันท์  ไคร้สร้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพิมพิศา  คำวัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายพุฒิพงศ์  หาญป่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพุทธชาด  จุถาวร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายโพธิกร  สุทธะหลาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงภัณฑิรา  มูลกันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงภัณฑิลา  จรรยาสุภาพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงภัทชามาศ  พันธ์อุโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงภัทรมน  เเปงใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงภัทรสิรา  ศรีกันยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภาณุมาศ  ภีระคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงภิชญา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงภูตะวัน  ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายภูรินนท์  เฟยธิก๋า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงมณีนุช  ไชยทองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงมีนา  กันสุยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงรดาพร  แซ่เฉิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงรพีกาญจน์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงรวินันท์  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยวาฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงรัชนี  ดุ่งมะลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงรินทร์ลดา  อารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เเซ่เฉิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงวนัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายวรปรัชญ์  โรยพริกไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงวรรณวลี  ศรีโชค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงวรินทร  เฉลียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงวริศรา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ทำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายวันวีรพร  ลาสี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวาเลนไทน์  เชอกอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงวินิธา  สุริยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงวิลาสินี  สันติไชยพรกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เเซ่เห่อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายศรราม  ลุงอ้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงศรีรัฐ  บุญยัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวศลิษา  วรรณมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงศิริพร  รอดรักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงศิริวรรรณ  เรียบปวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายศุภกร  นามปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ปิง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฟองมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงศุภารนันท์  สังห์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสมัชญา  หัดที โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสาลิกา  หรรษวัต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตุนมรรยาท โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงสิริกร  เเสงเมาะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสิริกร  แสงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสิิริรัตน์  สาขาเรือน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายสุธี  ยอดหัวใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสุพัตรา  คันธามารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงสุพิชญา  ธาวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงสุพิชญา  ผิวศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายสุรเชษฐ์  เเง่มจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงเสาร์รุ่งนภา  ฮุ่งหวล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงหอมนวล  วิชิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงหิรัณยา  สุลัยยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายอธิปไตย  บุตรหน้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงอรวรา  สิงคะมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงอริศรา  มาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงอริสา  ชมสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีวิชัยศักดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธิอิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายอานนท์  ชำนาญยุทธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอามีนะ  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอารีรักษ์  มะโนคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกณิฐสิรี  ชัยบุญธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงกนกนาถ  ไชยยามูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายกนกพิชญ์  อินต๊ะมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงกนกวรรณ  โกมลเมนะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 นายกมลภพ  เป็งจาม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกรกมล  คำอ้วน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 นายกรกวินท์  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกรณิศจินต์จุฑา  แสนเต๊าะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงกฤษณพร  มาเป็ง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 นายกฤษณภูมิ  จรีอาภาภรณ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายก้องกิดากร  อินตายวง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมูแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันนาง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวกัญญารัตน์  สุขมณี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชอมือ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 นายกัปตัน  หลู่แม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกัลยารัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกาญดา  ลุงหล้า โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วโปธา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นายกิตติพิพัฒน์  ตันเจริญ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายกิตติภพ  อินธิสาร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงกิติยา  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกีรณา  วิริยะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวเกวลิน  วินัยถนอม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวเกศวารินทร์  อินทร โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงเกศสิรินทร์  ประทุม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวเกสรา  คำสิงห์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นายเกียรติภูมิ  อินสว่าง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกยอ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายครรชิดพงค์  สังข์คำ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 นายจรุญ  ยอดคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นายจักรพงษ์  เตจ๊ะขอด โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายจักรรินทร์  สมร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงจันทิมา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจารุพิชยา  หนูไพร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จุลอักษร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวจินตนา  ไฟกาศ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายจิรพงศ์  สักการะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีรมณ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวจิรัชญา  คำลา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงจิรัชญา  โนตัน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวจิราพรรณ  ชัยคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงจิราวรรณ  ยะสุรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงจิลมิกา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดทองเลิศ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปีมะสาร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาวจุฑามาศ  ตาคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงฉัตรกมล  ปวงแพร่ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงชญานิศ  รังษี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวชนนิกานต์  วังใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวชนัญชิญา  ขรรรค์ชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาวชนัญธิดา  ระตา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงชนาภา  มั่นธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองประเสริฐ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงชลธิชา  มนต์ทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชลนิชา  เทพมาลาพันธ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงชลพรรณ  ทองงามขำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายชลวิทย์  สุริยะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงชลิตา  ใจยะธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงช่อเอื้อง  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงชัญญานันท์  วางฐาน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวชาลิสา  มัจฉาสกุลชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายชิษณุชา  ใจขันแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีเกี๋ยง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชุดา  จองแค้น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชุดา  ลุงจาย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวชุติกาญจน์  บุญสละ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เขียววรรณ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายฐิติพงศ์  นามแฮด โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายณชพัฒน์  ปันแสน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงณธิดา  เทพสืบ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายณภัทร  ฉายบุตร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวณัฎฐ์นรี  ตาลคำมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวณัฏฐธิดา  ดวงตา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายณัฐกิตติ์  พุงขาว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงณัฐชพันธ์  อยรังสฤษฏ์กูล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณัฐชา  เปียงใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงณัฐชา  ใจมุข โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณัฐฐา  ติณตกานนท์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวว่อง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจมาธิ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวณัฐธิดา  ชัยอาม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายณัฐนัน  ไทยหนุ่ม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วกี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงณัตฐิกานต์  เมืองโสม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวณิชกานต์  ปาณะวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณิชารีย์  ว่องกมลชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายดนัยระพี  สุทธวาสน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายดนุพล  วงค์แสน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงดลธิดา  ดวงธิมา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงดวงกมล  สุยะใหญ่ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยคำวัง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงดวงจันทร์  คชทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงดารินทร์  ลุงเคย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นายเดชาภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาก๋า โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงถลัชนันท์  ยิ่งสนิท โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายทศพล  ลุงยี่ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายทักษ์ดนัย  คูณรัตน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวทักษิณา  อุปละ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวทิพย์ดารา  ลุงซอ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  จันทะแพง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายเทพศักดิ์สิทธิ์  แพ่งสุภา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายธงรบ  เตปิน โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายธนกฤต  ลังการัตน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายธนทัต  ขัตธิ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงธนภรณ์  พิมมหาวัน โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีวิชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงธนภา  อมตวณิชกุล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นายธนวัชร์  มานะศิลป์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงธนัชพร  สาทร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงธนัญชญา  ยศยิ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงธนาพร  ทาแดง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 นายธราดล  อุดมเดช โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธวัลหทัย  แก้วรากมุข โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงธัญชนก  จรัสโสภณ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงธัญชนก  ทันดร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงธัญชนก  วันทิตย์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงหศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก๋าใจยะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงธันทิวาณ์  แก้วน้อย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  จันทะแพง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงธารน้ำ  ธนูจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงธิติมา  ไชยวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายธีรเมธ  ปัญญา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงธีรานันทน์  ใจจา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงนภสร  เหลาคม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวนภัสสร  กันทา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายนราธิป  ลูสา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายนราวิชญ์  กัณทาสัก โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวนฤพัชร  แสงพิทักษ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายนลธวัช  ปัณโณ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวนัทพร  ก๋ายอด โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวนันทิกานต์  ทองคำฟู โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงนันทิชา  เตชะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนัยนา  อุ่นแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนิชดา  หินธง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงนิตยา  กฤติยาภิชาตกุล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายนิติชัย  เตชะแปง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงนิโลบล  ศรียาบ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวนุชรวี  อุตตะมา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงเนรัญชลา  อุปละ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 นายบวรลักษณ์  บุญยวง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยแว่นตา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงบุษกร  กันชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงบุษฏา  คำดา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์  เงินมา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายปฏิภาณ  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปภาวดี  นามแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวปภาวี  ไชยวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงประทุมพร  โพนสีสม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงประลิตา  เด่นมโนธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 นายปรัตถกร  ทิพนี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายปราชญ์  ปรีชม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงปราณปริยา  ชัยวรรณา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายปริชญานนท์  ไชยทา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงปริชาติ  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปริญญา  โชติช่วงตระกูล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายปวรปรัชญ์  ยะทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวปวริศ  หรือตระกูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงปัญทิตา  อาจสร้อย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายปัณณพนธ์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวป่าง  ดอกแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 นางสาวปาณิสรา  นุชคง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงปานชฎา  สาใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงไปรยา  ปิยะจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายพงศ์ภัค  การะเกตุ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวพรชรินทร์  จุลศิริ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพรทิพย์  ลุงสุข โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงพรไพรินทร์  เดชะปราบต์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงพรวนัช  โปธิดำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายพรวิษณุ  สุภา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายพราหมณ์  พรหมรุ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงพฤษภาพร  วีระจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตะสิงห์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวพลอยพิศุทธิ์  นางเมาะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพัชราพร  เปียงใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปินไชย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพัชวรรณ  ใสด้วง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มณีกาศ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายพายุพัฒน์  เมืองตา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวพิกุล  ยะจา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์อนุ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวพิชญ์สินี  สายทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวพิชญาภัค  สิงห์อูป โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพิชญาภา  ไทยสมุทร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพิชามญช์  ดวงมณี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายพิเชษฐ์  แจ้มา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิราวรรณ  รินคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายพุทธางกูร  สุนทร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 นางสาวเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวเพ็ญพิชชา  วันเพ็ญ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองแดง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงฟ้าวณิชย์  สกนธ์ภัทรณัฐ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงภคพร  กันธา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงภคพร  ขัติยศ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภิไชย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายภัทรพงษ์  วิลาไล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงภัสรา  ปาลี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายภู  ยอดใจเพ็ชร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 นายภูตะวัน  พรมเป็ง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายภูมิพงศ์  กันทนาวินนท์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยวุฒิ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กายจะโป๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 นายภูริพัฒน์  บัวติ๊บ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายภูวดล  ปาทา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภูษิตา  อาจธานี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวมณีกาญจ์  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวมนต์ธกานต์  ปริยาพรณ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงมนทนีย์  จามรเนียม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุพงศ์พักตร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายมนัสวัฒน์  จันทวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวมัลลิกา  จันทร์ใส โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงมาริสา  ธนันชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวเมวิกา  ยืนตระกูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 นางสาวแม็กกี้ กุลยา  คริสเตียน เเฮนเซ่น โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 นายยศธรชัย  ทองประเสริฐ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงยุวดี  ลุงปุก โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายรชต  พลหาญ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงรชต  ภูษา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงรวิพร  พรมปั๋น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงรวิสรา  ทาแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงรัชนกพร  วงศ์เขียว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวรัชนีกร  ใจคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงรัญชิดา  ต๊ะหล้า โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายรัฐวุฒิ  จุมปา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายรัฐศาสตร์  ตาจันทร์ดี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวรินรดา  ปาลีตา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงรุ่งรวี  อินทนนท์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวรุจิรา  จักรบัวคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 นางสาวรุจิรา  อินทจักร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงเรนะ  โมจิซุกิ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวลักษิกา  ปิงบุญ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงวณิชญา  ทำสอาด โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายวรยุทธ  วงค์เกียรติ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรือง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันวิชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงวรินทร  ผิวงาม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงวริยา  สุขเสาร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายวัชระพงศ์  ทินอุทัย โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงวารีลักษณ์  ทิพย์จักร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาววารุณี  สายอุ่นเรือน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงวาสนา  แดงมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวิภาดา  วงศ์ดี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงวิรัญญา  จังเกตุทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงวิสุทธ์ธิดา  ธิสา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 นายวีรภัทร  จำปาศิริ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงศมนพร  จันทร์คำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงศรลักษณ์  รักศรีบัวตอง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทะระถา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายศรายุทธ์  สายปั๋น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงศรีทอง  ลุงยะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวศศิพร  โพธิแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงศิดารัตมิ์  ภูพรมมาราช โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุยะวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายศิวกร  มาตรสว่าง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายศุภกฤต  อาจสร้อย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 นายศุภโชค  ไชยวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายศุภฤกษ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายเศกศรัณย์  สิงห์เรือง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนคำแพ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สุดใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายสมชาย  ลุงหล่อ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายสมบูรณ์  แสงลาว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายสรชัช  มณีเกี๋ยง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 นายสรสิช  เทือกเถาสาร โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  กุลสุวรรณเชษฐ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงสาธิณี  การเพ็ชร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายสิทธิชัย  นาระต๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวสิรภัทร  กูมุดา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายสิริกร  ขาวสวย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงสิรินทิพย์  วังแปง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงสิริเนตร  มะโนคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงสิริพาพร  โทบุดดี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวสิริวรรณนา  เปรมประชา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวสีนู  ลุงตะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีสุข โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงสุชัญสินี  รินเขียว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสุชาดา  เรืองศรี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิสาร โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสุณิษา  จันทร์ต๊ะวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงสุดา  เชอมือ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายสุทธวีร์  ธิปั๋น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงสุทธาลักษณ์  แก้วฟอง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงสุนทรี  นิลตาติ๊บ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงสุนิสา  วันทาพงษ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวิชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงสุพิชญา  ละเลี่ยม โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายสุภมิตร  อินต๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงสุภัทรา  ญวนพันธ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวสุภาวณี  นิลคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวสุภาสินี  อินสองใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนทุ่ง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงแสงเดือน  ปูลาย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินตายวง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงหมวย  หล้าเมือง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวหยาดพิรุณ  แสงสุก โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวอนงค์  นายมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิกำเหนิด โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายอมรเทพ  เจ้าแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงอมรา  เรือนชูรัตน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวอมราวดี  ลุงกอ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑรนนทะกะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงอรทัย  นันตา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงอรนุช  ลาไซ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวอริศา  เทพมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอริสรา  ปาแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอัครพล  อินทร์ไชย โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงอัจฉริยา  ใจคำมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  พันธ์ยงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 นายอาทิตย์  ลุงนะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 นายอาทิตย์  ศิริมา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวอาทิติญา  อนุสูตร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำปันตา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงอินทิรา  รัตนาวงศ์สุข โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงฮุสนา  มาตระกูล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงจิณณพัต  ผูกทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงชนัญชิดา  ประทุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงชยุดา  จันทร์สอน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายธนพัฒน์  ใจกว้าง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงธันยพร  บรรจงการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีงาม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายภีระพัฒน์  บุญนัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายรักชีวิน  คำอั้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวศวรรยา  อรุณพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายหยอง  ลุงวงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงอรญาณ์  เหลี่ยวล้อมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกนกรดา  มณีสม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะหาคำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 นายจักรพงษ์  หงษ์คำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงจารุวรรณ  ต๊ะปิงยศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงชนม์ชนก  ขันพิทักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายชัยชนัตถ์  ตาไฝ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวณิชานันท์  จันไกย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงนภัสกร  ม่วงทอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายบุญประพัฒน์  ตานัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นางสาวพรสรวง  เดชบำรุง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กรรมใจ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงมณ๊รินทร์  สารแห้ง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงรัตติกา  แก้วประชานนท์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายวทัญญู  เมืองมูล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปึกแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงกชกร  หล้าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวกชนิภา  ญาณภัค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวกนกพร  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงกนิษฐา  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายกมล  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงกมลวรรณ  คุณยศยิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นายกฤติลักษณ์  เหมืองน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงกัญญา  ปัญญาอุดมพิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงกัญญาวีย์  จินดาโรจน์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 นางสาวกาญจนา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายกายยาณี  ขจรวณิชศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายกิตติทัต  ทววัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายกิตติทัต  ทวีวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นายกิตติภพ  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 นางสาวเกวลิน  เล่าหลื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นายเกียรติศักดิ์  ดำเนินการดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงเข็มจิรา  ธนกรสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงครองฟ้า  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวงามพิศ  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงจณัญญา  บุญทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวจันทนี  พงค์คีรีวัฒนะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวจันทร์จิรา  สิงขรสิริเดช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวจิตตพร  ศุภาโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงจิตรกัญญา  เดชวิไลเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นางสาวจิตรานุช  สุรีรัตนโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงจิรนันท์  สังเกตุใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงจิราพร  อาภรณ์ชรริน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 นางสาวจุฬาลักษณ์  หนั่นติ๊ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จักรพรรดิ์ชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายชนาธิป  อินต๊ะผ่าน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริอัครสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงชลกร  สุนธเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 นายชวัลวิทย์  รวมมิตรสมัคร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงช่อแก้ว  อิตุพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงชัญญากานต์  กันทะวัง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงชิดชนก  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 นายชีรากร  ปวนตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวชุติภาส  พิพากษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวชุติมา  ขาวผุผ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายโชคชัย  พันธ์ุศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงโชติรส  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 นายไชยวัฒน์  คล้ายวิเชียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายฌาณเมธ  ดางงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงฐาปนี  ลักธพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงณฤทัย  รัตนวารี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงณัฐฐา  พิทักษ์จันทรา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 นายณัฐพล  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายณัฐภูมิ  ลืนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงณัฐวดี  เวชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงดรุณี  วิริยศิรินนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงเต็งเต็งเอ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายเตชินท์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายทวีศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวทัตพิชา  หทัยภัคณภัทร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นายทัศไนย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงทิฆัมพร  พระจันทร์ศรีสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายทิษฏิ  มานะจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายเทวินทร์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 นายเทิดพิทักษ์  เลาหลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายธนนท์  นาควงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงธนพร  เดชทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงธนพร  เพชรบรูบูรณ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายธนวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 นางสาวธนารีย์  แซ่มัว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายธนู  กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 นายธันยธรณ์  คมเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงธันยธรณ์  พิศไหว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายธีร์ธวัช  เตชะมงคลเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 นายธีรยุทธ  จันทร์แค้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงนวล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงนาตาซา  คำสัตย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิบูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงนิตยา  สุขใจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายบรรณวิชณ์  จันทร์เขียว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมั่น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงบัวแก้ว  พิทักษ์แดนไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายบุณยวีร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงปฏิมา  ปิตินิรันทดร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงประกายทิพย์  แฮหมือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวปราณปริยา  ชุมพล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวปลื้มฤดี  แสงจันทร์ทวีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายปวงชน  พุทธวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 นางสาวปวริศา  พันวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงปวันรัตน์  ทรายทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายปัณณธร  อัครโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 นางสาวปุณยวีร์  อำพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายพงศภัค  จันทรบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายพชร  สุกสว่าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาวพนิตสุภา  ปวนปินตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นางสาวพรธิดา  ปัญญาไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงพรนัชชา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงพรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายพลจันทร์  เลาหมี่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 นางสาวพันพษา  ถาวร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพิณทอง  พรชัยสิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 นายพิทยา  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 นางสาวพิมพกานต์  ผดุงกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมินกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบูรณ์ชีวี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  หนุนชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงพิมพ์พิตา  ปัญญารัตนากูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 นางสาวพิมพ์ศิริ  ธัญญาต๊ะหิรัญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวพิมพิดา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงพิยดา  กากองทุ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 นายพิสิษฐ์  บร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายพีรภัทร์  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงพุธิตา  มหาหงห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงไพรพรรณ  เวทย์นุวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กาสุนันท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 นายภราดร  กองดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงภัคทรนิดา  พงศ์ปุนยภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงภัณฑิรา  สหจันทร์ธนธารา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 นายภาคภูมิ  รักสงบ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายภาคิน  แก้วแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 นายภาณุภณ  ทะวิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรเดชพิพัฒน์โชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายภุธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 นายภูวนัตถ์  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นายมนตรี  สาลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวมลวรัตถ์  เบญญาพศุตม์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวมิลดา  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงเมตตา  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายเมธัส  เชยขม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  ขันติเมธากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงยุพา  นภาคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงยุพาพร  รอยพนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงยุภาพร  ปุณยาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 นางสาวเยาวลักษณ์  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายโยธิน  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายรงคเทพ  พิทักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายรชฏ  ใหม่ต๊ะวัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงรติมา  วรจารุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายรัชชานนท์  กระจ่างดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัณทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พงศ์ธิติเวศม์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงรัตมณ๊  กิจทาทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวรินลดา  ชอบขุนเขา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงลำดวน  เลาต๋า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงลูกขวัญ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายวงศพัทธ์  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงวรรณภรณ์  แก้วมาลา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาววรัชนันท์  คำมานะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงวรัญญา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงวรัญญา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทราภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายวศิน  สุขจิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงวาทินี  เทพกัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงวิภาวี  ประสาททราย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายวิษณุพร  ชัยวัง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงวีนัส  รัศมีไพรงาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นายวีราวุฒิ  ศาสตร์วลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายวีรุฒม์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายศตายุ  ศิริอุดมลักษณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายศรวิชัย  มั่นคง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงศศิธร  แพงคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายศิวศิษฐ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายศุภกร  ก้องสุริยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายศุภกร  วงศกุลชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายศุภกร  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 นายศุภกิตติ์  อนุศาสน์ผาติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงศุภนุช  อยู่เปา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริยานนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายศุภากร  ธนธิคุณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายสมชาย  กันทาแปง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงสรณ์สิริ  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายสรยุทธ  เครือซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงสรวีย์  วากยะศิลป์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 นางสาวสาธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 นายสายแลง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวสาริลดา  กาฬบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายสิทธินนท์  วัชระเศรษฐวุฒิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวสินี  ยอดแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงสิรภัทร  วากยะศิลป์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวสิริลักษณ์  วิศาลวรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงสุกัญญา  นฤมิตธิติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงสุกัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงสุชัญญา  คำดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงสุชาดา  มณฑนม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงสุทธิดา  ธนชาติณมาตทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายสุทัศน์  เลาซาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศศิพิพัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 นางสาวสุพรรษา  บุญบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพยกมลพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสุมาลี  เกษมสุขมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงสุวรรณนารี  สุวิมลทราทิพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวแสงจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงแสงดาว  หวังรัตนศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 นางสาวแสงเดือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 นางสาวแสงส่า  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 นางสาวแสงเฮือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงโสภา  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงหญิง  ปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวหทัยรัตน์  แสนมะโน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นายหม่องมิอู  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายอดุลวิทย์  ศรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวอตินันท์  ศิริวัฒนากวิลท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงอภิชญา  พรรณสิทธิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายอภิรักต์  คำมาปัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายอภิศักดิ์  ภีระ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 นางสาวอภิสรา  ไพรมุกดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงอรพรรณ  วงค์ธนินท โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 นางสาวอริสา  ฐิดาพรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงอลีนา  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายอังคณา  อนุวรรณศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงอัชญา  วงค์อรัณย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายอัมรินทร์  อายุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอาทิตยา  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงอาภาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงอารียา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 นางสาวอารีย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 นางสาวอุษา  ธนนกา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงเอมอร  ก่อเกียรตินิมิตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงเอสรเธอร์  ตระกุลพรประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายเอสรา  ทรัพย์ทวีเวทย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น