รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรรณภา  สีบุญเรือง โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศรีอาภรณ์  วุฒิผล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวชนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวชลธร  เริกไชย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวณฐพร  อ่อนศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวณัฐชยา  หาสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงแคว้น โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนานนท์  งามเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธีรภัทร  มั่นหมาย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวนฤภร  สัตตารัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายนัทธพงศ์  ปิ่นประภาภรณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวบุตรสตรี  สุทินรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวเบญจวรรณ  ประจันบาล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปิติกร  ศิริสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองใบศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวพงศ์พัชรา  บัวถา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวภานุมาศ  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาววรรณภา  ช่อมะลิ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวสันต์  โนวิรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวิชญาพร  สนั่นงาม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายวินิทร  ภาระยาท โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาววีวตรา  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวศดานันท์  พิศเพลิน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวศศิวรรณ  ชัยสุวรรณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวอธิชา  การกระสัง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวอนันตยา  หฤทัยถาวร โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกัลรัตน์  มุลนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกิตติพิชญ์  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นายคชรักษ์  เที่ยงคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชลธิชา  สุดประโคน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวชัชชญา  พันธ์นา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณ​ฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัชชา  ลำภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนภรณ์  ขอหมั่นกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธารทิพย์  อิ่มกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายนวพล  แก้วหานาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปัณณ์  คำลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวเพชรแท้  ก๋าเร็ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงแพรรดา  ขอนพุดซา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเมธี  หนอกกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงรัษฎากร​  จันนีย์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวรัญญา  เงินนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวัชรวิศว์  ช่างกลึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวาสนา  นาคชลธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศิริรัตน์  บางประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสตกมล  โคตรประทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสิริวรรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวสุรัสวดี  ทาซ้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นายฉัตรเกล้า  นโรปการณ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐกมล  อำนวยศรี โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายทนุธรรม  หนูสิทธิ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธนวัน  ชาลีวรรณ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพงศพัศ  จันทร์พวง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายพบเอก  สิงห์ใหม่ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรดา  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงไรวินท์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิชุยา  สอนกระโทก โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวิลาสินี  เลิศไธสง โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศิรดา  คิดโสดา โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุนิสา  บุญปัญญา โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวกมลพัชร  พัชรมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกรญาณี  อนุสรหิรัญการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกรองมาลิน  มหาวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกฤติน  ประจญศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกฤษฏิ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกษิดิศ  บำรุงไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรอด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกันตพัฒน์  ติณพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกิตติมา  ทัศนพรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายคมชาญ  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวครองขวัญ  สุทธิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวจีรนันท์  ช่างสลัก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วระวัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชนสิษฎ์  พงศ์พณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชิสา  วิโสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายญาณวุฒิ  กุงไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณฐเมทินี  โสมกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณปภัช  สครรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐกร  พลบุบผา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐชิยา  กระแสโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐประพาฬ  ปาคำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐพร  นาคนาคา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายเทพทัต  ไชยโย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเทพธิดา  ซาร่า ฮิวส์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายเทพนิมิต  ชำนิกล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงแทนญ่า  อภิสิทธิ์เกษม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธัญกรกมล  สถานพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธัญณรัตน์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนภสร  จงกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวนาทหทัย  รบศึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายบุญปวีณ  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีรังกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปณิดา  สวัสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปวริศร์  นามบุดดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปัณณรัตน์  บารมีไชยวัชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพจรัตน์  ตุพิมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนกุลจีระชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวพิชชาวีร์  ห่อไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้างนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายภูริ  เสาร์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภูรี  คิมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงมนต์ทิชา  ชูเนตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นายมินธาดา  พวงมินธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงมีนา  เอียการนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัศมน  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวรรัตน์  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวรัท  สิริประภากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวริษฐ์  บุญใหม่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายวสุ  สิริประภากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายวัชพล  เป็นครบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศรรวริศ  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศศินภา  ศรีจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์เทวินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวโศธิดา  กองทรัพย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณกัญญา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุพรรษา  ไร่ปัดชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวสุพิชญา  ไทยยารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุวภัทร  ตาประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอชิรญา  คงรวย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอธิษฐ์  คงลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงิพิรญาณ์  ศรีโคตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นายกานต์กวี  ยุทธศักดิ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายคุณานนท์  วิชาเกวียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวจุฑาภัทร  พงษ์กลาง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชยธร  นามบำรุง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวณัฐณิชา  รงค์ทอง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐระพีร์  มูลสันเทียะ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงทักษพร  ชัยปัญญา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงทิฆัมพร  ปะจะนัง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนชัย  อัปมา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธเนตรวิทย์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายนันทิพัฒน์  พัดทอง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนิตย์รดี  เกษเมธีการุณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนิศานาถ  ทินกระโทก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนิษฐเนตร  อิทธิพรม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนุษรา  อุภัย โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวปานชนก  แนมขุนทด โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวปานชีวา  แนมขุนทด โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายปิยวิทย์  จูงกลาง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายพณเทพ  ประทุมวัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองภูธร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพรประภา  บุญล้อม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรประภา  พรมมาปี โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพรรณพษา  ธีรพงศานุรักษ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุปผามะตะนัง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แซ่คู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวมณฑกานต์  แสนเจ๊ก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรพีวัฒน์  ยุทธศักดิ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวงศธรณ์  รุ่งรวีพิริยะกิจ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวราภรณ์  สังวรณ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวศิริประภา  ฉิมจารย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศิริยุภา  มิตรนอก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสรัลชนา  คิดถูก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายสหรัฐ  อาสาคติ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวสาริศา  อร่าม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสิวพร  แสนจันทร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวสุดารัตน์  พรหมเกตุ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายสุภกิจ  จอสูงเนิน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอนันตพร  อินทรามะ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอภิชญา  คุยสุงเนิน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอรชพร  พัชร์จิระเสฐ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวอรทัย  หงษ์ขาว โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอารียา  มิสา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอุษณีย์  แก้วนอก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น