รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤติน  ไตรศิวะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษณดล  หมั่นกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกวินท์  บุราคร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายก้องภพ  เทศสนั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกานต์ธีรณัส  ไชยรัตนโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจิรายุ  เตือนสายออ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนะชัย  เทียมแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชวัลลักษณ์  สุนนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายฐานธนินพ์  เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณภัทร  จันทะเสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฐชนน  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนดล  ทวีชีพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนภัทร  สมานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขตบำรุง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนพกร  อนิลบล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปกรณ์  ธุระธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปฐมวัฒน์  เหลากัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปัณณ์  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปาณิสรา  จวงเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพิชชากร  อินทร์วงษ ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพุฒิพงศ์  นพคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภูดิศ  วงศ์บุศย์รินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦๅชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงรักชนก  หวังฟังกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพรจิรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสิริภัทร อีแกน  แม็คเคนนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พิลึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายหฤษฎ์  เพ็งผ่อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอุชุกร  พลรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงขวัญชนก  คำภีระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวฐิติญานันท์  ถนอมพลกรัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายณัฐชนน  บุเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวณัฐมล  สุทัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนภชกร  สุขขาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวเปลวใจ  สังฆะพรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวภาวิไล  ศรีพลกรัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภิชาดา  สุธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายภูริ​วัจน์​  นามคูณ​พิพัฒน์​ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวรินดา  โกสีนาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาววิมลลักษณ์  น้อยดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาววิราณี  บึงอ้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายศุทธวีร์  เสือนอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายสิทธิศักดิ์  สุขนาแซง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวโสภาพร  ขจรภพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ไชยรักษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียผิว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวดาวมยุรี  สิงห์ศรี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปทิตตา  รักขนาม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัคจิรา  สุขสาเกษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโสก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวรัชนก  เผยศิริ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชมนาวัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมพื้น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวอโนทัย  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวอรทัย  สางห้วยไพ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวอาทิตยา  ดีนอก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวอารีญาน์  ภูมิมะนาว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกมลพร  นวดโอโล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกมลรัตน์  ตุ้ยภูเวียง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  บุญเสนา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกัญธามาศ  เสาร์เหียะ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถาดวิจิตร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัลย์สุดา  อัปมะโท โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายกิตติพงษ์  ป้องมาตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายกิตติพล  อรัญพูล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปิดตาธานัง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกุลยา  ยอดไชยเพ็ชร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาดวง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวขวัญชนก  ฤาเพียร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจิดาภา  สุมา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายจิรวัฒน์  ห้องแซง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงจิราภา  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจีระนันท์  หมื่นจิตร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจุฑาทิพ  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละมาตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงเจนจิรา  ขันใกล้ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชยพล  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวชลธิชา  เมืองจันทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ยะลา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชุติปภา  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายโชติพงษ์  ชาวสวน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ลี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงญาณี  หมู่วรรณ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงญาโณบล  ดีสีแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณฐิกา  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวณภัทร  แพรชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวบัว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวณัฐณิชา  อุ่นเมือง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใยสมพงษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐนิกา  พวงพันธ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมูลมุข โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะนาม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายต้นรักษ์  ต้นด้วง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายตรีวิทย์  ตั้งธนกฤตกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงทิติภา  โคนาโล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทิพรดา  เจริญโภค โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงทิพวัลย์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนเทพ  กิ่งแฝง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนพร  โล่ห์คำ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธนภัทร  ชาวกระมุด โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธนาภา  ภูแสงศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญสุดา  บัวสระ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธันญานี  ดิเรกศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธาริณี  ทองเปลียง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนภัสร์  รัศมีพันธ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนรวิชญ์  ปูคะธรรม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนฤมล  เข็มผัด โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวนวลศิริ  ย่อมสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนิชานันท์  ถนอมชาติ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนิภาพร  ตระกูลศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คุ้มห้างสูง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนุสรา  จรัสพันธ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงบัญชรีศิริ  ฤทธิ์ประทีป โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบุญญิตา  จันทร์มาก โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวบุญยาพร  สุจริต โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเบญจพร  มณีแสง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงประไพรพร  เมืองแสน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงประภาศรี  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปริยากร  กำไรเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปวริศ  กุลแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปารียา  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปิ่นเพชร  ขวกภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพงศธร  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพงศธร  เจริญโภค โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพยัญ  เลิศยานนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพรรณภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพัชชาภา  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายพัชรพล  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัทราภรณ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  โกยทรัพย์มา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วันธุ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิยดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพีรพัฒน์  แนวถาวร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพีรพัฒน์  โตตรเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวฟ้าตะวัน  งามผ่อง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิิ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภัทรธิดา  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภูดิศ  แก้ววิไล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูเบศร์  เสมอโภค โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภูรินทร์  สุขทวี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภูวดล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงภูวเนตร  แนวโอโล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงมนต์นภา  โล่ห์เส็ง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวมัณฑนา  เขียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงมาติกา  ขันทีท้าว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวมาริสา  อ่อนสกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงมุทิตา  แขมภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเมธาวี  เชษฐพันธ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงยุภาวรรณ์  ขวัญพูล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายระพีพัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงรัชนีพร  ทองนาค โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงรุจิรา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นสุต โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวณิชชานันทน์  ชนะภู โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมแหลม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวรรณิสา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวริศรา  เหล่าลาภ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวิชษาพร  จอสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวิยะดา  กล้าสู้ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวิลาสินี  โชคบัณฑิต โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมเมตตา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศิริจรรยา  แนบชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายเศรษฐศิริ  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทันเทพ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายสหรัฐ  ขวัญกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงสิรภัทร  มีปัญญา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสิริรัตน์  มีวุฒิ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยพลกรัง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสิโรชา  ชำนาญหมู่ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุกานดา  ดีสม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุชานรี  นิสัยกล้า โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไฝเพชรดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสุทธิดา  เกษมวงษ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุธีรา  ยองจา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุนิภา  แก้วเจ๊ก โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุปรียา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุพัฒตา  ดีสม โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุภัทศร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอทิติยา  ขจัดพาล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายอนิวัฒน์  ช่างเกวียนดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอภิโชค  สิมศรีแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจศักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอรจิรา  น้อมสุระ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอรัญญา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอัจฉราพร  แนวประเสริฐ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวอัจฉริยา  ศรีโกศล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอัมพาพัชร์  พงศ์อภิวัฒน์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายอานุภาพ  เส่งมูล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอารญา  ปะติเต โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอารยา  พิมดีด โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอารียา  สาทมุณี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอารียา  โอวาทช้าง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอุดมโชค  ทีดินดำ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอุษณีย์ญาพร  กิติคุณ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงไอรดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวจิรัชญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชนาภา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐชยาพร  แผ่นผา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณิชา  อิสรากูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายปิติภัทร  ประจันนวล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวฟ้าประทาน  พรแสน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงภัทรวรรณ  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายวิศาล  เอียการนา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสุภาวี  แก้วแก่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวอภิญญา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวอรทัย  ทองภูธรณ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวอริศรา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอินทุอร  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกฤตสนัย  ต่อพล โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชโลทร  ทองโสม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนพนันท์  จุลนันท์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุภาพ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสหรัฐ  กุลชนะโรง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุวิสา  ชนะพาล โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น