รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกชรัตน์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สำเภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรกนก  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกานต์สิรี  บุญยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติ  ชุมภูแสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงคริมา  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคุณานนต์  หาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรายุ  นภาลัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชฎารัตน์  วัฒนสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชยุต  สุภสร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชลลดา  สมดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชัยวสัญช์  ตันสุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชิตพิเชฐ  จันทป โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายฐานิฏฐ์  ก้องสมุทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณชนก  ไชยรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณธัช  ทัพถาวร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณภัทร  ลีนาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฏฐาวรางค์  วงศ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอกบัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เกตุพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงทักษพร  สานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวทับทิม  เทียมทัศน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายทัพพ์  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนกร  ต้นบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนกฤต  ชลธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนบดี  ทุมนันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธนัชพร  จันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนากร  วงชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธวิน  วจีเกษม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธัชชัย  คำแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญธิตา  เพชรมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนนทวัชร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นายนราธิป  จันทร์มาลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนฤบดินทร์  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวนัทธมน  กุลบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวนันท์นภัช  ศิริโชคไพศาลกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงบูรณิน  หมื่นสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปริยากร  พรมลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปัณณทัต  บุพตา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปารีณา  วงษ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปิยธิดา  ธนาพรพาณิชย์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายปิยะศักดิ์  พาชอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายแผ่นดิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพชร  สิงห์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพรสวัสดิ์  เตชะรุ่งไพศาล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
225 นายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวพิชญานันท์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพิทักษ์วุฒ  สันพนวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฟ้าใหม่  บรรสุทธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภคว  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภาพย์  นิลสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภูชิสส์  เรืองมัจฉา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูโช  ไชยชนะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูมินันท์  จรสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายเมธัส  พิมพ์หาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายรชต  วงใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรินรชา  บุญเสียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  พันธุระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวลดา  ลิ้มสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นางสาววนัสนันท์  จันทร์สาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวรกร  สมพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวรรณธร  หลักคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวัชรศักย์  โพธิ์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายวิทิต  ง้าวทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวิภู  หมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศรัญพร  ศรีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์  หอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศรัณย์  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
313 นายศิรวิชญ์  ศรีคราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศิริประภา  สินทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวศิศิรา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศุภกริช  พันธะยุง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศุภนิตา  ฉัตรดำรงสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวศุภิสรา  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เอกวิทยาเวชนุกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาลพันธา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งบู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอชิรวิชญ์  กัณหา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอภิวิชญ์  คูสิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายอัครวินท์  ไชยจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอาติวิชญ์  อินทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอิษฎา  เกิดมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกรรณธิดา  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกฤษดากร  จันทรถ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกวินท์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยู้ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกานต์ภินันท์  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกิลปิยา  ศรีสรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกุสุมา  สาลิกา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเกียรติขจร  โอทาตะวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายขจรวิทย์  บุญเอื้อ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงไขขวัญ  สุทธัง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายคณาธิป  ทาบาล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจฑาทิพย์  หินไชยศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายจักรภัทร  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเจษฏา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤาชาบุตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงช่อผกา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชัยภัทร  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชาตรี  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเป็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายโชติวัตร  บุญยอ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนภักดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณดา  สร้างสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณรงค์ชัย  ภารการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัชชา  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัชพล  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐกิตติ์  สาธุภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐฑิตา  บุญจริง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถ่าน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณัฐพล  สายแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐภัทร  ทองบ่อ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายติณณภพ  บุราญรมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงทิพาพร  บุญจริง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธนวรรณชนก  สินสำอางค์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนวัฒน์  วราห์คำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธรภัทร  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตามสีวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธีธัช  แก่นเผือก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีระเทพ  สีมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายนันทกาล  บุญประภาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  เภสัชชา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปฐมาวดี  พื้นผา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปรัญญา  อัครราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปัฐมภร  ภูพวก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปาณิศา  นาดูน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปิยะพงษ์  เชาวรรณะ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปุณยพจน์  นักรู้กำพลพัฒน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพจน์พงศ์  พันศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุตรดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพัชรภา  พิเคราะห์จิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์วัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพินิจนันท์  ยาวะระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพีรวัชร  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพุธิตา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงแพทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงแพรวลดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภัครพงศ์  พื้นชมภู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัครมัย  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตมาตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภัทรพงศ์  ฤทธิรงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภัทรพล  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงภัทรรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภานุมาศ  สายธนู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมบุตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูตะวัน  สุขเกษม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภูตานนท์  ทั่งกระโทก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายภูริณัฐ  หลักคำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงมนฤทัย  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงมลิวัลย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญจอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงรดา  สุระมณี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายรพีพัฒน์  อรอินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญสวาสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงลลิตา  ทองไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวทันยา  จันแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวรวิช  มารมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวราเมธ  หมายมั่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวันชัย  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวานิช  วงศ์สะอาด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิณทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวุฒิชัย  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศิริอักษร  พวงจันทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอารีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสิริวัณ  ทองไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุคณธร  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองสง่า โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสุณัฐฏา  สมสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อินอร่าม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอนิสา  ทำนุ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอรจิรัสมิ์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอรปรียา  กุลาสืบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอรยา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอัญชนากานต์  พันธ์ดวง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอารียา  ทาระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอุไรพร  บุญสมญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวกนกวรรณ  สายสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกมลรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 นายกฤตภัค  แสนเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกฤษณา  กิตติภาพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกิตติธร  เหมางกรู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายเก็บตะวัน  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สือศิริธำรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายจริวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชญาณ๊  บุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลพูลกิตติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลดา  อ่วมสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชลทาน  อุระวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงชลธิชา  นะวะทิตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงชลิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงญาสุมินทร์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายณฐกร  พานิชกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นายณัฏฐชัย  อุทคำกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฏฐทิชา  จันทสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฐธิดา  อูอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณุชฎารัตน์  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเตชิต  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายเตชินท์  สมงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายทรงเกียรติ์  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นายธนนันท์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนภัทร  สุขเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนลภย์  อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธนวัฒน์  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายธัชพล  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายธีรัตน์  นะมะหุต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงนริศรา  ชิณวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายนวพล  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนัฐธิดา  วิถี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนิพิชฌาน์  จันจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายบุญอนันท์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายปฏิภาณ  คุณบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายปวิช  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวปารีญา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปิยะพงษ์  คำภาทู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายพฤทธิ์  วันทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวพลอยไพลิน  บุญประชม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำบุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอียมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพิรภพ  น้อยวรรณะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายพิศุทธิ์  กมลรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภคพร  ผิวผ่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภัคจิรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงภัณฑิรา  จัทรคาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภูธเนศวร์  คำดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภูมิ  คลังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายภูวนนท์  หัตถวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมัฏฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายรักเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงลลิตา  วรรณโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวรรณเกสร  แซ่ตั๊น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายวรากร  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวริศรา  มากมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวัชราภา  ผึงมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวาสินี  โคตรวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายวิชญ์ภาส  โอบอ้วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวิไล  สาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชนะมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายศดานนท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายสมคิด  การุณยรัต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายสรรชัย  ภูมิทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวสรัลรัตน์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสายป่าน  มีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสิรินภา  แสงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตังหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูจอมขำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 นายสุวรรณเกียรติ  คับพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อินทรชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงหทัยชนก  พลโยธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงหัตถยา  ลั่นอารัญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายอนันตสิน  รักการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอนันต์  ชัยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายอภิชาติ  อารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอรปรียา  คำมาโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอาทิตยา  กายชัยภูมิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวกนกวรรณ  โยธิพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวกมลรัตน์  เบ้าทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวกรกนก  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกฤษฏิ์  บานแย้ม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวกวินธิดา  การ่อแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกิตติธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวขวัญชนก  มัฐผา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวจิดาภา  สืบสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงจิตรวรรณ  อรกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายเจษฎา  ชาตาสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
830 นายเจษฎาภร  บุตรคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชลดา  พละไกร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชลธิชา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำประเสริฐกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงโชตินันท์  ช่วงโชติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงฐิติวรดา  นามษร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณริตา  โสพลสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณัฐดนัย  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดไชยา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายณัฐศักดิ์  มาทรัพย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงดวงฤทัย  อัปกาญจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นายธนดล  ไชยมาตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นายธนากร  ผ่านสำแดง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธฤดี  สาระคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวธัญพร  พทาเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธีธัช  อุทธา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
864 นายธีระธาดา  ทองเพ็ญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนภัสกร  บุญเมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายนภัสรพี  พาหา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุมชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงน้ำเพชร  คณาชอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายนิติภูมิ  โฉมเฉลา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
873 นายเนติธร  วัฒนะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวบงกช  ทำทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงบุณยธร  ธามณี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวบุณรดา  โคตรอาษา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปภัสรา  เดชเสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายปยุต  พิลาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปรัชญา  ปรือทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุทะวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายพงศกร  ทองตาม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
886 นายพงศกร  พิมพ์หาร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายพงศกร  สูงขาว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวพิมพ์ชนก  บุตรโท โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำราญสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวพิมวรีย์  พิมพชัย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายภูตะวัน  แสงแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภูริชญา  โมรา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายมงคล  ทองดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายมนพัทธ์  กัลยา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายยศกร  แก้วทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรักษ์ชนก  บัวทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีโนนยาง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวริศรา  ดอกพุฒ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวิชญาภรณ  ดารา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 นางสาววิลัยลักษ์  นามทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงศศิธร  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงศิริประภา  ยอดทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมโรจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นายสราวุธ  อดุลย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นายสหรัฐ  จูมดอก โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นายสิริศักดิ์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวสุชานาถ  อาจนิยม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงสุธาวดี  ศิริอุเทน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  ศรีวะกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุรีพร  ชาลีพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสุวิจิตรา  ขวัญดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายอนุพัธ์  จารุวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวอารดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงคติยา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวจามจุรี  ป้อมหิน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวจิดาภา  ม่วงแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงจิราภร  ศรีบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
938 นายฉัตรชัย  ลุสมบัติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
940 นายชาญเดช  วิเศษวงษา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายณภัทร  รักไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวณัฐพร  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัฐพร  เรียงดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวณัฐวรา  หมุนคำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวณัฐศนันท์  โพธารินทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายเตชภณ  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนโชติ  บุญศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนา  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงธิติมา  นนพละ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวบรรฑิตา  พรมเสนา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวปฐมาภรณ์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
963 นายปัญญาวุฒิ  โคตรมงคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปุณยาพร  ล้อมทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงเปรมสิณี  ช่วยคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายพลชนะวัฒน์  วุฒิฉันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวพัชราภรณ์  สีทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวพัณณิตา  กุลสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวพิชญา  ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภัครัศมิ์  บุตตะ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัททิยา  อุทธา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงรัชชฎา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงรัตนวดี  ดวงสี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายวรัท  สารรัตน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายวุฒิพงษ์  สีทาเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวศศินา  สีวะจูม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำลอย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาลปลูก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นายศุภวิชญ์  บุญคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวษิตาพร  ดวงศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นายสิรวิชญ์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวสุชานาถ  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุนิสา  บัวลา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูทัศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสุรสิทธิ์  ดงทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวสุวนันท์  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายอนุชา  พันธ์กลับ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงอนุตราพร  ดอกไม้ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวอรณิชา  พาเชื้อ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงอรัญญา  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวอังศุธร  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายอัมรินทร์  สุทธิสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมุล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นายอุดมศักดิ์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายเอกราช  ทองกล่ำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น