รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกาญจนา  คำโสมศรี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวชญาณี  ชัยธรรม โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวสุวนันท์  บุญบุตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวอภิสรา  หล่อดี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำสอน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณัฏยา  วงษ์สาสัน โรงเรียนละทายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปิยวรรณ  เงาศรี โรงเรียนละทายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปิยะพร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนละทายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวราพร  คำศรี โรงเรียนละทายวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายกฤตพชร  พรมโสภา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกวิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวกัญญาภัทร  เชตฐราช โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษแก้ว โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกันทิมา  คูหล้า โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเกษณณี  สุวรรณโอสถ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจารุพัสตร์  ทองน้อย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวจิราพร  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจุฑามาศ  สมบัติตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวจุฑามาส  ผิวบาง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชนัญญา  สุทธเศียร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชุติมา  วงศ์อินตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐพล  คู่กระสังข์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวธรีรัตน์  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนฤมล  เสนาพรหม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวนิติยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวเบญจรัตน์  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายปฐพีภัทร  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวปพัศชา  แสงสว่าง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปิยนุช  บุญศรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีวันคำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สีวันคำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริดล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายมีนฌานนท์  จันทรสอน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงมุทิตา  อนุรักษ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นางสาววชิรดา  รักประเทศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายวัชรพงศ์  เศิกศิริ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมภักดี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นายศุภชัย  บุญมาโค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสิริรัตน์  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วใส โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวสุพรรษา  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุภิตรา  สารารัตน์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นายอนุรชา  องอาจ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายอภิสทธิ์  สาระบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวกนกวรรณ  ใหมคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกฤติญาณี  วงศ์อินตา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกฤติยา  ทองโกฎิ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประดับคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกฤษณัฐ  วงษ์ศรีชา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกิดาการ  ทุมเสน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายกิตตินันท์  อัมพร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกิตติพงศ์  จารุมี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงคคนางค์  พูลทวี โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญสนิท โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญทศ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวชนิดาภา  ศรีมันตะ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญช่วย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชัยนรินทร์  บุญฑล โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชิตพล  รูปไข่ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐพร  ไตรยวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐวิกร  ทิทา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนาคม  จันทร์ชัย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธนิดา  แสงชาติ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธราเทพ  พูลทวี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธีธนโชติ  นำพา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 นายนครินทร์  พวงจำปา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนฤภร  ไชยดิลก โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนัทธพงศ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นายนิติกร  ละคร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายนิติพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงอ่อน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวปภาดา  ไชยคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงประภัสสร  มหาชนะวงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปริชญา  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปวีณา  ทาดาวุธ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปอแก้ว  อุทพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปัศนีย์  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปาณิสรา  งามวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองโกฏิ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวไปรยา  มูลสา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายพงศกร  ไกรยสินธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายพชรกฤต  พรมโสภา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิชาพร  อันทะสี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพุทธรินทร์  ถนัดทาง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนตรวงศ์สมบัติ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรุจิรา  ตาสา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายวรปรัชญ์  อุทสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวรรณศิลป์  ทาศรีเพชร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวรรัตน์  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวริศรา  สีหาขันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายวัชรพงษ์  จากผา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวิษณุวัฒน์  เหมพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศศิกานต์  นามปัญญา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงศศิธร  พรทิพย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ใด โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวสิริญาพร  รสจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุชานันท์  ภักดิ์ไสย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุธิมนต์  จารุสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุรัสวดี  รักษาสัตย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอธิชา  ศรีอุบล โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอภิสรา  หัสดินทร ณ อยุธยา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอมลวรรณ  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอาทิตยา  สรรพทรัพย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเอกพร  สุ่เสน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงไอรดา  นนทอุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกฤติธี  ศรีใสย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายก่อพิสุทธิ์  ชาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกันตภณ  สมทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกุลยา  คำแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายขุนเขา  มั่งมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นายจิรโชติ  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเจษฎา  เอนสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชวนากร  ภิรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชัยวัฒณ์  พาเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชินันพร  อินทนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทริง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณิชานาฏ​  อามาตย์​ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเด็กชายธนวิชญ์  พวงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายต้นภพ  แก้วกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายตะวัน  สุรนารถ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนกร  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนดฤต  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนัชวิชญ์  แหลมไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธภัทร  พัฒนธรรมชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธัญญาดา  นามวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธารน้ำ  เทนสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวธีรดา  อาธิบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายนพณัฐ  อารีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายนฤเบศวร์  นฤเบศวร์อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายบวร  แก้วหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวปราญชลี  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวเปมิกา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิชญา  พิลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพิพัฒน์  สามสี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภคบดี  บุณอินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภคพร  บุนนาค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภคินธร  บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูตะวัน  บุุญผุย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายรชต  โอษะคลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายรัตนศาสตร์  ปรารถนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคํา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวริศรา  ติดมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวิรุฬห  ขาววงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวสิริภัคณา  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสุชานน  เวียงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสุวิจักขณ์  พวงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวอธิสรา  มารยาท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอาภาพัช  จันสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวกนกวรรณ  ศรบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกรรวี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงกฤษณา  โคษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกวินธิดา  นาคเเก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวกอหญ้า  อุปครุฑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวกัญญ์วรา  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวกัญญาณัฐ  พานิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกัญญาวีร์  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อิ่มเต็ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกิตติกร  กิ่งวิชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวกิตติยากร  ติละกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกิติเชษฐ์  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายเกียรติยศ  นางวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายคู่บุญ  แสนเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวเครือฟ้า  สัมนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายจักรกริช  จันสีดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเเสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจารุววรณ  นวลสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจารุววรณ  เเก้วคำงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจิตรดา  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจิตรวิมล  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายจิรภัทร  ภาคคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงจิรัชพร  นามธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจิราภา  จินาวัลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายเจสัน  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นายฉันทพัฒน์  จำปาสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงชนัญธิดา  จิตตำนาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหวรรณุรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชนิตา  โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชลธิชา  อินทรากอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายชลนาธร  ทองมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นายชิตพล  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายชินวัตร  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชุติกาญจน์   เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชุติญา  มนัส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 นายญาณโชติ  อนุมาตย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชินวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวญาณิศา  ชนะบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวฐิติชญา  ชิณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มูลมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณปภาพัชร์  สุพรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณภัทร  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัชชา  เปี่ยมรัตนชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัชชารีย์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวณัชภัทร  คชแพทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพานิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวณัฐชยา  จันทสนธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาหิรัณย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสุกลเกรียรฺติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวณัฐนรี  กลางมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายณัฐนันท์  ศรีลาชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายณัฐพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐพล  พิมสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐริกา  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงหนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวณิชกานต์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวณิชกานต์  สุดเฉลียว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวดรัลพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจำนงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวดลฤทัย  คุณเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวตรีลดา  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงติรณา  ออมชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงค์พิละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายทีระยุทธ์  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวเทพธิดา  สระแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นายธนกฤต  คำเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนณน  ธรรมอุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธนััญพร  บุญสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนานันท์  ปัญกาญจน์สกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธรประกฤ๋ณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวธัญยพร  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวธิญาดา  จันสีชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธิดารัตน์  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธิรดา  แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บูญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นายธีรัทัศน์  ศิริเวชพันธ์ุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายนพวิทย์  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นายนพัฐกรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายนราเดช  พระพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนราวิชญ์  ภูมิสถาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนริศรา  นวลศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนวพร  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนัทธมน  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวนันท์นิชา  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนันท์นิชา  พวงเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนันทภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นายนิติธร  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงนิราภร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงบวรภัค  ประพาฬ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวบัณฑิชา  คำเครื่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงบุปผรัตน์  พาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายปฏิพล  โคตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายปฐม  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปฐมาวดี  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปภัสสร  คันศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายปรเมษฐ์  มากูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายปรวัฒน์  สอนบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวประภัสสร  จันทร์พรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงประภาพร  หันวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปราณปริยา  คำแปล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปราณี  พิมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปริตตา  ยนต์ดัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวปริม  สมคณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวปลายฟ้า  ฮุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวปลายฟ้า  โนรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปัณณพัชร  สายสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวปาณิศา  ชินชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปานไพลิน  ชาญชิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปาริฉัตร  จิวสูงเนิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายปิยชาติ  อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวปิยาพัชร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 นายปุณยวัจน์  จำชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปุณยาพร  ขันโอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายพงศธร  พลนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพชกร  ภูมีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพชรกนก  ขันตี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวพรรษชล  จิรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายพลวัฒน์  คำโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวพลอยไพลิน  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวพัชรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวพัชรินทร์  สุคะตะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวพัชรี  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวพัชรี  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวพัณณิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายพัทธพล  รัตนรัก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวพิชชานันท์  ดอกมะเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายพิภู  แฝงเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวพิมพ์นภัส  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพิมหฤดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นายเพชรกล้า  เพชรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิทธิสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภคพร  ธรรมธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภควัต  รัตนโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภวิศรุจ   วุฒิวีรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขอร่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงภัทรวริญฬ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวภัทรานิษฐ์  โสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงภัทราวดี  สมมุต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภาณุพงศ์  ประมวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 นายภานุวิชญ์  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นายภานุวิชญ์  วรนุช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภุมรินทร์  บุญเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภูดิส  พลเหมือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
637 นายภูมิภัทร  พละกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นายภูริทัต  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 นายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงมณฑกานต์  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงมลฐการ  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวมั่นนฤมล  แก้วแสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวมินทร์ณุดา  สิมลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงยลลดา  คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 นายยศกร  บุญสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายยศสินทร  พินิจกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายรชานนท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายรหัสชนะ  รุ่งแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงลลิดา  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเลิศสิญาพร  ทองเย็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาววณิชชญา  รภัสกุลวณิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวรรณ์นภา  ตัดสมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวรรณพร  มารเนตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวรรณภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายวัชรเกียรติ  แก้งเชียงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 นางสาววิลาวัลย์  อันทะโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาววิลาสิณี  บุญมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายวิศวะ  สองเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวีรวดี  จงราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 นายวีระชัย  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงแววตา  ดาบส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวศรัณย์พร  วิเศสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 นายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงศิตา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายศิวกร  กาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายศุภกฤต  สายลุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวศุภพิชญ์  รุญเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสมัชญา  คชคีลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดอกจันกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวสหฤทัย  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสายน้ำ  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายสาริน  อาจสาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวสาวิตรี  บัวมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายสิทธิพล  บุญโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายสิปปันท์  อมรเวชเศวตพร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสิริลักษ์  แย้มเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสุทธิคม  บัวสอนเจริญเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุธิดา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายอติเทพ  ค้าโค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายอนพัทย์  บูญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวอภิชญา  ทองอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นายอภิชาติ  บูรณะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวอภิญญา  ทำมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายอภินันท์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวอเมเลีย  บุญมีศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอรปรีญา  จันทะสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวอรปรียา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอรวี  พันภุวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยนรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอริสา  เทพวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอรุณี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายอลงกรณ์  ช่างเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอลิศรา  นิรพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอัครดนัย  สมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายอัครเศรษฐ  สมคิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นายอัษฎา  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวอิสราภรณ์  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวเอมอร  ทิพสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกณิษฐา  บุตรเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายกมลพิพัฒ  พรมสุรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายกิตติภพ  ผุดผ่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวครองขวัญ  อินทรวิชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายจารุวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวจิราพัชร  กุลวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชญานันท์  ชมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำผา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวณัฏช์วรดา  ลำมะนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณิชากร  ระศร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวณิชาภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
798 นายธนวรรษ  รัศมีทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธนวิชญ์  บุญอาจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวธิดารัตน์  อ่อนสนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายธีระพร  สว่างเพราะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวนงนภสร  พระสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนภสร  อักษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
812 นายนฤเบศ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายนำมงคล  แสงวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวนุชจรินทร์  ป้องโต โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงบุญญิสา  ปัคมา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายปภังกร  แก้วกวย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวปรารถนา  โพธิ์ผล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายปวริศ  คำสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายปวริศ  มุ่งทวีพงษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราฎร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพรวดี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายพลวิชช์  สิงหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวพิชญธิดา  ปราบพล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพิสิทธิ์  สุวรรณไตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงแพรวา  โชติบุญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายภูวดล  นาทัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงรินรดา  เอกศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวรพิชชา  จวนสาง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
848 นางสาววรินทร์ธร  รุจโชติชัยหิรัญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
850 นายวัชรพงษ์  เฉียบแหลม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงวันวิสาข์  เบื้องบน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงศรันย์พัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสิริญาดา  มาลัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายสืบศักดิ์  สืบศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายสุชาติ  โคตท่าค้อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
867 นายหัฏฐกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวอมราพร  ดุสอน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงฉัตรียา  พิมเสน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวชนิสรา  การินทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงชลิตา  คำลือ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวณัฐพร  ลุคำนึง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวปภาวรินทร์  ประทุมพล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพรหมเพริศฟ้า  ราชอาษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แก้วศิริ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายเมฆมั่น  วงศ์อนันต์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาววรารัตน์  พ่วงแพร โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศิวกร  ทองเกษ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายศุภกฤต  พลธรรม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงสุทธิดา  กกเปือย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสุปราณี  แสวงดี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวอริสรา  ตาซือ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น