รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  พาหะนิชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกณิษฐา  สีลาโล้ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวีวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกนกอร  พลยาง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกนกอร  สุริยะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกมลชนก  วรวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรียัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรกนก  ทุมะลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกรกนก  ไวจงเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญย้อย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุระพวง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรรวี  ศิริขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกฤติยาภรณ์  ซุยน้ำเที่ยง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกษมณิชา  ผาลิกา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกษมา  นวลรักษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวกัญชลีย์  อภิอริยฐานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกัญญารัตน์  จิตราช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกัญญารัตน์  อาวรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตาแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกาญจนา  บุ้งทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทุมวารีย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ขามช่วง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกิตติญา  สิทธิสวนจิก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกิตติมา  กิตติสมสกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวกุลณัฐ  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกุลณัฐ  รักศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขคี้ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกุลภรณ์  ไชยทะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวกุลภัสสร์  ไชยคำภา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวเกวลี  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงขนิษฐา  แต้มไธสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขวัญชนก  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวขวัญธิดา  แสนกล้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวคีรีวีร์  อนุชน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวจันจิรา  วายุแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจารุวรรณ  ละครราช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจิดาภา  รินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจิดาภา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญรบ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิดาภา  เหรียญสุกาญจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวจิตประภา  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวจิรนันท์  ศิลปักษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวจิรภัทร  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวจิราภรณ์  ล่ามแขก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวจุฑาธิป  ยุทธยศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจุฑามณี  โยธายุทธ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิงห์ธวัช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวจุรีพร  เมืองศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจุฬานันท์  นวลนุกูล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวจุฬารัตน์  หวังแอบกาง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงเจนจิรา  วงพิมล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวใจคำฟ้า  นามบุญมา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวชญานิศ  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวชนม์นพัส  พินยะพงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวชนัญธิดา  โสภาพล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวชนากานต์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวชนาภา  ศรีคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวชนิตทร์นันทน์  นนทะภา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวชนิตร์นันทน์  นนทะภา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนินาถ  ยุทธชนะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวชมพูเนตร  ดาชนบท โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวชไมพร  อรุณา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลฐิชา  โปร่งจิตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชลธิชา  ชุบศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวชลิตา  แสงภารา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวชัชฎาภรณ์  จุดจันทึก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชาลิสา  ภู่พงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทศวัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวโชติมณี  วิเศษโวหาร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงญนันทพร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวญาณิสา  การสร้าง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงญาดาพร  แสนหลาบคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวฐาปนี  สีดาบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวฐิตินันท์  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงฑิตยา  จันทะคัด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวฑิตยา  สายยางห้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวณัชชา  มณีฉาย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฏชา  แต้มพรมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวณัฐกานณ์  จันทัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกลี้ยงกลม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวณัฐฉรียา  ตามรศิริ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณัฐชยา  บัวนิล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวณัฐฐาพร  มียา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวณัฐณิชา  ฉวีจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐธิชา  โนนทิศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวณัฐธิดา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวณัฐธิดา  สุขเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทัด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวณัฐพร  บัวผัน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐมน  จันทมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวณัฐยาพัชญ์  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวณัฐรุจา  วะทา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวณัฐฤดี  ภักดีสมัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวณัฐสุรางค์  คำนัน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวณิชา  มีคุณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวณิชากร  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวณิชาธร  วรขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวณิชาภัทร  ศรีจุลฮาต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวณิษรา  วินทะชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงดลนภา  แสนอุ่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงดวงกมล  จงใจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงทอฟ้า  สังฆคาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทินันญา  อุปชิต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวทิพย์ธิดา  สังฆะมณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงทิวาพร  รุจิเวชวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวธนพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธนพร  โคตรบรรเทา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวธนภร  เมาะราษี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวธนัญญา  สันหนัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวธราภรณ์  ปวงสุข โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวธัญชนก  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวธันยชนก  สำโรงเเสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวธิดารัตน์  น้อยวิบล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวธีรนาฏ  ราชรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวธีระดา  โต่นวุธ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวธีระสุดา  ไกรเสน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวธีริศรา  อินทโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวนมิดา  นิตุธร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวนริศรา  ไชยาศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวนะรินทร์  สัตนาโค โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนันทกานต์  สาไชยันต์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนันท์นภัส  กอวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวนันท์นภัส  ชาญสมร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนันทรัตน์  พาระพงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวน้ำทิพย์  สินโพธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวน้ำเพชร  เหมือนม่วง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวนิภาพร  พันธนู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนิรมล  ธงทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนิลเนตร  จำปานิล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนิศรารินทร์  จุรีมาศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเนตรนภา  เเก้วขอนเเก่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามเขต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงบัวชมพู  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวบัวชมพู  อุ่นเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวเบญจมาศ  นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวเบญญทิพย์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวเบญญทิพย์  ไกรยศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวปฏิภรณ์  วินทะไชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวปฏิยากร  อรัญภูมิ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวปฐมาวดี  อนุเเก่นทราย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวปณิตา  ทาทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปณิตา  เจริญคุณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวปนัดดา  ยินดีมาก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวปพิชญา  สมปู่ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปภัสสร  พรมจารีย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวปภาวรินทร์  อาษาพนม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงประภาศิริ  รัตนศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวปรัชนียาภรณ์  จำปาทิพย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวปราณปรียา  บุศดีวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวปริยาพร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปรีญาธิดา  บัวระบัติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวปวีณ์ธิดา  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปัณชญา  พันมะวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปัณฑารีย์  หวานใจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปางบัว  ฉ่ำมณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปาณิศา  ฮง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปานฤทัย  หันตุลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวปาริชาติ  นีระพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปาลิดา  กองมณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวปิยะธิดา  โพนเมืองหล้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวปิยะพร  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวพณิตา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวพรกนก  ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพรพรรษา  คงเสนะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวพรพัสนันท์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวพรรณณัฏฐา  ภูสดแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวพรรณพษา  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  มะโนรมย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพรสวรรค์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นระชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็นไทย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพัชรินทร์  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐากา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวพันธกานต์  ปะระทัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวพันพัชรีพร  สืบเทพ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉายแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวพิชชาธร  ถิ่นน้อย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริบาล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวพิชญ์อาภา  งามบาง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวพิยดา  ราชสีเมือง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวพิยดา  ฤทธิ์ธาพรม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวเพชรปฏิมา  บุญสาร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวเพ็ชรรดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์พรหม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงแพรวา  ซอน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวแพรวา  เอ็นดู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวภคพร  ราชทะคันที โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภรกนก  ทุริดไธสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภวมินตร์  ศิรินนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวภักวิภา  ใสกระจ่าง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวภัคจิรา  มัณตชาโต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวภัคพร  สำแดงเดช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภัชรวรรณ  วิลาจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงภาณุมาศ  เหลือมหล่อ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวมนัสนันท์  นันทนะกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงมัทนพร  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวมินตรา  ล่อดงบัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวมินตรา  วรรณสินธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมิรินทา  พันหล้อ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวเมทาวดี  ศรีสุโน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเมริษา  ดีแก่นทราย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวรวิษฎา  สมมุติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวรังสิยา  ศรีนุเสน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวรัดเกล้า  กบรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวรัตตัญญุตา  ขันคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวรัตติญาพร  สมจิตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรัตติยา  ทิพย์มะณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลิศวิชากุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวรุ่งไพลิน  ไตรนาคม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงลภัสรดา  ฝาดเเสนศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงลภัสรดา  อัญชุลี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงลลินี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวลิลลดา  หลักคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาววณิชยา  ทิพวัลย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาววรกมล  แพวขุนทด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาววรรณณิชา  เอื้อกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวรรษมล  ปัตพี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวรัญญา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวรารัตน์  สิงนิสัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาววรินทร  กุลจันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาววรินทร์ทิรา  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาววริศรา  บุสพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววริศรา  รักษาก้านตง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวริศรา  เหระวัน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวริสรา  รจพจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาววไลลักษณ์  จอมไพรศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาววศินี  วิถีเทพ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษการ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาววัชราวลี  พรมลุน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวัชริดา  วิชพล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวันทนีย์  ณัฐธนพลลี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาววิชญาดา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วกาหลง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาววิภาพรรณ  เวียงสมุทร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงวิรวรรณ  ศรีประจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวิราศินีย์  ก้านสีรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาววิลาสินี  หลาบหนองแสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศรารัตน์  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวศราวดี  นีลพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงศศิกานต์  ภาคมฤค โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวศศิฉาย  ใสสะอาด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศศิปรียา  ถวิลมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวศิขรินธาร  ชิตทองกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศิรประภา  สีทาพุด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวศิริประภา  พรมคำพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงศิริพักดิ์  จันทะโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวศิริลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศุภพิชญา  ธารทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวศุภสุตา  ชะหนู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงศุภิสรา  เข็มขำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวสรัลชนา  ปะละโท โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสวรินทร  สุขเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสิริกร  จันทัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวสิริกร  ทองเหลือง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีอำพล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวสิริลักขณา  มหาจันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสิริวมล  แก้วคุ้ม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสิริวิภา  สิทธิเสนา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวสิรีธร  ไชยมาตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวสุกฤตยา  อินทะชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุกฤตยา  เฉลิมแสน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุจิรา  ศิวิแว่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวสุฑาทิพย์  เนตรหาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวสุณิสา  กัลยาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนพรมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุธาริณี  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสุธีมนต์  ใจชนะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุพรรณชาติ  สุวัฑฒนะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุพิชญา  จันสุระ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยบุดดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  คำตะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวสุภัตรา  เพ็งพิพาท โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวสุภัทรา  แน่นอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวสุภาพร  ชื่นชม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวสุภาวิณี  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสุวดี  หารอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุุธาสิณี  สวาสดิืวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอนันตญา  จิตไทย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอภิชญา  นราทร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวอภิชา  ชนะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวอรวลัย  คำภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอลิสดา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวอัชชาวดี  ปัญจะแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงไอยรินทร์  บุตรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกมลญาลักษณ์  ผ่านจังหาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกรรฐ์  เหมือดนอก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวกษมา  ศรีเรือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวกัญจน์กมล  ธรรมสัตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกิตติธัช  ภูจริต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายกิตติพันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวกิติญาดา  ลิมเรืองรอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเกียรติกานต์  ก้านจักร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายคุณชนิด  ด้วงปลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายจักรนฤทธิ์  สุดาเดช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายเจษฏาพร  อุปเถย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงฉัตรการุณย์  สุทธิประภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชลลดา  จตุเทน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายชัยภัทร  คงเพรช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชานน  วรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชุตินันท์  แสนบุดดา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายโชติวิทย์  เตชาเสถียร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายฐิติวุธ  อายุวัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวณิชาภัทร  รินทา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 นายดารากร  ประมังตะตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายทรัพย์จินดา  ลอยบัณดิษฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 นายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธนิดา  พุทธแล่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายธฤต  ทองวันดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวธวัลพร  ศุภกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีโคตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธัญพิชชา  เครือสุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีทะโร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีธัช  สวนเสริมผล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธีรภัทร  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทิศเนตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธุวานนท์  ธรรมคง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนลินี  ตั้งนพรัตน์กุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสูข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปฏิวัติ  มูลสระคู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปนัสยา  ปุ้กหมื่นไวย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายปรัตถกร  แท่นประยุทธ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ศรีส่อง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นายพชร  วรรณวานิชกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวพิมพ์ธนา  น้ำกระจาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บำเรอ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิยดา  เอกอมร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพิสิษฐ์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพุฒิเมธ  วรวงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เลิศศุภวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัททิยา  กัลพฤกษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงภิญญาภัทร  จำปาลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเมธินดา  อัตถากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายยศวัจน์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงรุจิรดา  วิเศษวงษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวงศธร  ไพละออ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรกานต์  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวรรณลดา  อมรมรกต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสรัญญา  ขจรอนันต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสโรชา  พรมหนองแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์มงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสิทธินนท์  จอมสมสา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงยะเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอนพัทย์  เลิศวิชากุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระพัฒน์ โรงเรียนเสลภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวเกตนิชา  ดาศรี โรงเรียนเสลภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวรุ่งอรุณ  มาบาง โรงเรียนเสลภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง โรงเรียนเสลภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติโชติ  กุลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกิตติรัณญาพร  เชื้อเพาะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเกษมณี  เพ็งรอด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายคมธัช  สุนทรบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายจตุพร  พาพานต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายจักรพงษ์  กาฬษร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวจารุวรรณ  กันภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงจิรนันท์  ประทุมชนกกูล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชฏาธาร  แสนทวีสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐนันท์  จินดาหนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีคำมี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายต้นตระกุล  ประทิน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงต้นรัก  เลิศพันธ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงทยิดา  สุขสงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายทยุติธร  โสธร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวธนพร  วงษ์วาสน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 นายธนากร  ยมรัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธรภัทร  ยางงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธันยพร  สรวง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงธันยพรรธ  คำมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสองชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายนราธิป  เหมือน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนัฐฐาพร  วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธิวตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปฐมาวดี  พันธุ์ชา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปฐมาวดี  สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปิยพล  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพอชม  วังภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวพัฒนาวดี  คำสงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภาสกร  จันทรา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงมณีรัตน์  นามโน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นายวรานนท์  เบ้านาค โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวนทองเท้า โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุชาวดี  ชอบใหญ่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุวรรณี  สาลี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวโสภาวรรณ  เกตุวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอภิวัฒน์  เลขนอก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวอลิษา  อ่อนประไพ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอังคณา  ศรีภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอาริสา  พลอาษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายเอกพงษ์  พลอาษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกนกพล  ปึ่งพรม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกนกภรณ์  วงศ์ทอง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกนกอร  พลละคร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกาญจนาพร  ทะวะลี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงชนัญธิิดา  เสี่ยวชอบ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงชนิกานต์  จันมะณีย์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนวนันท์  ขันทัพไทย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายปรวัฒน์  วงษา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายปัณณวัฒน์  หนันศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพรสุดา  ตานา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพัชรพล  บาลศิริ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเพชร  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดีผาย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงภูริภัทร  มงคลอุทก โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นายภูวรินทร์  บันหันไทยสงค์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงรลินดา  อรรคชัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงรัตนากร  วรวิเศษ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลละคร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศุภนิดา  หาสีงาม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวสุจิรา  หอมไกล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุยตัน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสุพิชญา  จ่าภา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวสุภาวิดา  ใจภักดี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วมงคล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอวัสดา  โสภาชัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอิศริญากรณ์  คงทะวี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเกวลิน  ผาริการ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำพฤกษ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชนัญญา  ค่ำคูณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายชลชัย  กุมภาษี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชลดา  เกิดบุญชม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สว่างจิตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นายธนาวุฒิ  นิรงบุตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวนลินทิพย์  ลาดสาวแห โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงเนติญา  แมนสืบชาติ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวปฏิมา  เล็บขาว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงประพิมพร  ไตรมณี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพรทิวา  ไตยะมะณี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นายพิริยะ  ทาวันละ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงมธุรดา  สามาลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวรุ่งทรัพย์  สุทธิประภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นางสาววชิราภรณ์  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายวิเชษฐ์  แก้วตา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศุภัสรา  ไชยะสุนทร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวสุกัญญา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุชาดา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวอารยา  ล้ำเหลือ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวกฤตยา  ศิริพัฒยางกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกฤษดา  บุตรแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายกัมปนาท  เฉวียงวาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวจิรวดี  ภูทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายฉัตรณรงค์  โพธิ์พรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวชญาดา  สอนไตรแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวชนากานต์  มนต์ปราณีต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชลธิชา  โสภาอุทก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณัชพล  ผิวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายณัฐชนน  วิณะรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายณัฐชานนท์  สิงหะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวณัฐฐา  คณฑา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวดาริกา  ตรีสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายถกลเกียรติ  อาวรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายถิระ  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวธิดารัตน์  มนตรีวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธิปไตย  เสาสมภพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวนันธิญา  วงษ์ไกรษร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนิลเนตร  อินพรหมมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงบารมี  บุตรแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายบุญชู  ธรรมสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายบุรชัย  จันธุรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายประทีป  อินม่วงไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายปราณวัตร  ใจภักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายพงศกร  คู่กระสังข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพรหมพร  อินทรวิชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วเกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงแพรวไพลิน  พัฒนาศูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภควัฒ  จรอนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวยอแสง  สร้อยเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวนัสนันท์  โพธิกะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายวัชรพล  พันธุชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสุรวร์  กัญญพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอธิชา  ่อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวอรอรุณ  สงไพรสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น