รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกฤตธนภัค  คำเบ้าเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤตศิยา  แสงสว่าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤษฎา  ศิริตื้นลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกานต์ชิดา  ภูวนารถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกุลนัฐ  นักภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเขมมิกา  ผลบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิดาภา  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิรวรรณ  วรรณขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิรัฐิติกาน  ศิริบำรุง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายเจษฎากร  ชมภูคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายเจษฎาภรณ์  มาตย์คำมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวชญานินทร์  ใหม่คามิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชนัต  อุทาทิพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชยากานต์  พลสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชลพัทธ  ปัญจมาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชลพิทธ  ปัญจมาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชานนท์  บุตรคำโชติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชิตพร  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายชิษณุวงศ์  ศรีนาราง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวโชติกา  นเรกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงญดวรรณ  ศรีดรซ้าย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวญาดาวดี  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ถง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัชชา  ศิลากุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐกานต์  มูลไรสงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวณัฐสุดา  จำปาแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐสุดา  ภูแสนคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวณิชา  เเสนชิว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวดลชนก  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงตรีชฎา  จันคามิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทัตพงศ์  บานรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเทพทิวัตถ์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนทวี  แสงกล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธนพร  สุจิตตกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวธนรรสพร  ศิลาวุธ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธนิกานต์  ดอนพลัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนุส  วิมุตตานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธเนศพล  เเสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธันยพร  แก้วหานามจารุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธิติพัฒน์  ดิษยงรัสรุจณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนพิบูลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นายธีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายนฤเบศร์  แสนละคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเนตรฤทัย  ชัยยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปนัดดา  บุญดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวปนัดธิดา  มณีโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปภัทรลดา  เชื้อเผือก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงประภัสสร  ทิศกระโทก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงปริชญา  เอ่นแคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปรีญากุล  แสนเยิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปวริศา  ปานะโปย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปวีณา  นูวบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปัณฑรีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปัณณธร  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปิ่นสุนทร  สืบสุทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปุณยกร  ไชยสมคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปุณิกา  เพชรดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงเปรมนภัทธร์  สวาทพงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรชนก  รัฐหนองขี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรธรส  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพรพิพัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพรรณกร  แสงคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพรรษชล  ทับแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพาทินธิดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชญา  นนตะสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรวาปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิชามญช์  กุนอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิลัมภา  บุญบรรจง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพีรภัทร  ประทุมชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นายพีระณัช  โยชน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพุทธธารา  มาศยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวเพชรชมพู  โสภณสิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นายภัทรพงศ์  มาตพรมราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวภัทรวรรณ  ไชยสงคราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวภัทราภรณ์  โสภาใฮ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภาวัชญา  ศรีดาชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภูมิพฤทธิ์  จำปีกาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภูมิรพี  เเสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายภูริพัฒน์  ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายภูรี  อินทะตา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงมธุฤทัย  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวมุทาประไพ  ไตรรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงยลธิชา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงยศรินทร์  ยศพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงยุวดี  ภูยอดนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายรพีภูมิ  แสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวรักษ์สิริ  ทัศน์เจริญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรักษิต  นามคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงรุ่งระวี  รุ่งสว่าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายวรเมธ  เพิ่มนาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรรษกมล  รุ่งศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงววิศวา  มิทวาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวัครวิชญ์  ศรีกะกูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลันขุนทด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นางสาววิมลสิริ  ฤทธิยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เเก้วนะรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นายวีรวิชย์  อมรไชยพัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวุฒิภัทร  เทียมสุวรรณเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวศศิวิมล  จิตรอามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวศิริวัลย์  ไหลหาโคตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสรณ์ศิริ  ราชภักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสวิตต์  จันทร์แป้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวสิรินดาระวี  สัมมัตถะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสุกฤษฏิ์ชัย  สิงวิสุทธิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวสุชานันท์  ไกรอาสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุปริยา  เพื่อนรัมย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวสุพิชญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายหฤษฎ์  แสงยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธีลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายอมรเทพ  เทพชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอรปรียา  พรดอนก่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวอริญชยา  กิตติเสรีบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวอวรรยา  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวอัจฉริยา  ภูเเล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอัยยา  ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายัณัตพล  ศรีน้อยขาว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น