รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  นามนวด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศุภฤกษ์นำชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤตพร  ขันทะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤติกา  มั่งมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฎ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญภัส  ราชสุวอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์เพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กากแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำอุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฉลียวฉลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกัณตพงศ์  บึงมุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นายกันตนพ  พุทรา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิสสัยพันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติกูล  มุลมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติทัศน์  ดลเพ็ญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติภพ  ศรีเชียงสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติศาสตร์  ปีนะกาตาโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกิติวรรณ  อ่อนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายเกียรติภูมิ  โพธิ์เหลือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเกียรสุรนนท์  ศรีพลไกร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคณาธิป  สมวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงครองขวัญ  ซาสร้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายเควิส  ยุทธวิชัย อุ่นประชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจักรกฤช  นามจูม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจักรภัทร  พนมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจิตภาณุ  วงศ์กระสันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรพัฒน์  จิรวิภาพันธ์ุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิรภาส  ลิขนานนทวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจิรวัฒน์  จิรกุลสมโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิรัชญา  สระทองสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเจตนิพิฐ  มูลละม่อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายเจตย์  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชงฆวัฒน์  พนันชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชโนตม์  อภิชนต์ตระกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชลลดา  เปจะโป๊ะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชลิดา  ลีฬหานาจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงช่อชมพู  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชัยวรรธน์  ติยวรนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชุตินันท์  ภู่ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเชิงยุทธ์  วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงญาณภัทร  ลุนบง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิฏานันท์  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายฐิติบูรณื  ศรีมณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณชนก  พูลมาสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณฐพงศ์  จิระวุฒิพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณฐพงศ์  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณฐมน  พรมภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณพล  จิงหะนนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณภัส  วิเศษวุฒิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัชชา  พฤกษะศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตตุมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐชนนท์  เดชนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐชยา  วาตรีบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐนรี  เกศิสำอาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐพงศ์  ปัฎธรรมวงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐวุฒิ  กรองไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณิชกานต์  จูประพัทธศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณิชกานต์  แหวนประดับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชณภัทร  อินคะมนต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณิชา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงดวงกมล  สุณวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายตรัส  วงษ์กมลชุณห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนกร  พลโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นายธนกร  รุ่งราตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนทัต  นาถมทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนพล  ศิลาอำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธรรมธร  พงษ์พริยะเคซะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธฤต  ชนะภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วสีนวล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธีริวราพร  พาเบ้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนภตวัน  จิรกุลกานต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนภิสา  ขานทะราชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวรศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนาขวัญ  แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนาตยา  มาจรูญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนิจินนธ์  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวบุญยานุช  หิรัญธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปลายฟ้า  เสากุดแคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปวริศร์  ชาทองยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปัณฑิกา  โยธาภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปัณณธร  ชาทองยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปัณณพัทธ์  เร่งมานะวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฎ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปานไพริน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปิยังกูร  ตรุณทิพากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปุณยนุช  ดอนสถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นายพงศกรณ์  บุญโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพรย่า  ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพศวีร์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายพัชรพงษ์  นามวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพิ่มทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพัทธนนท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพันณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพัสภรณ์  ยับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายพิชญพล  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิชญาดา  สิงค์สาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำภีระมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพีรพัฒน์  เลี้ยววรกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพีรพัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีรัช  สุรพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเพลงดาว  ชมภูพาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภควดี  แสนแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภัทรณัฐ  จิวจินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภัทรพล  จิวจินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงภัทราพร  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภัสชญา  โอสถาเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นายภูรินทร์  ครองสำราญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงยุลิตา  มะลิงาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรักตาภา  เชี่ยงหลิว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายฤทธานน  วงศ์เกตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเลออน  เซ็ค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวงศ์วิช  แก้วหานาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายวชิรวิชญ์  สร้อยจรุงณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวณิชยา  เฉลิมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวรรณรดา  ปัสสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรัตถยา  สิมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพ็ชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวริศรา  สนิทนวล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวัฒนศักดิ์  คลังแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวิชญ  จรทะผา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ป.6 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศลิษา  อินทร์อาจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายศวัสกร  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศานต์  เถื่อนนาดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีโคตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายศิวกร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายศิวกร  เป้ามูลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายศุกร์ไชย  ลีศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายศุภกร  สีหาจ่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงศุภนุช  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศุภวิชญ์  ภักดีไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสิงหโรจน์  วีระมโนกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสิทธิโชค  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสิรภัทร  ชาวโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสิริพิชญา  ลีลานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  มาขน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุพรรณิชา  รักษ์มณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุรภา  ปัญญาบัณฑิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอชิตพล  นางวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงเศษวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอธิชา  ปัจจัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายอธิบดี  อินทะนาลัม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอมรัตน์  สุขเพสน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอรไพลิน  เวียงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอรวรา  รัตนพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอริศรา  โรจน์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอัณศยา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายิอิศรา  พันธ์เสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกชกร  เกิดขวัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกนกรดา  ไชยศรีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกมลพรรณ  โนนศรีคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกรวิชญ์  พานิคม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกฤตพร  โพธิหล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกฤติธี  จากพิมาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายกฤษฎา  มหานาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกฤษณพงษ์  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกฤษติยา  กองศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกวินทิพย์  อินทนพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ศรีหาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คูณชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยุดกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนรตานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายกันตธร  ศรีหิรัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกัปตัน  สนั่นโสด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกัลญา  ก่ำกระโทก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกัลยานี  พระชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกัลยาวดี  จอดนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรัทธาสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิทักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกีรานา  อารีชินรักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกุลธิดา  คำพะแย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกุลยา  ศิริสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกุสิสรา  อุทยาภมรวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเกวลิน  จวงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเกวลิน  เกรียงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเกศกนก  คชภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเขมจิรา  ช่วยศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเขมณิจ  สิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงคณัสภรณ์  อัดโดดดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายคณิศร  หริตวร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงคีตรภัทร  ปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายจักรกฤษ  วงษ์ภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจันทร์ทิรา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไกรมะณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงจิรนันท์  ดอกตะไกล้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์หาจักร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจิระนันท์  ขันวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจุฑามาศ  เจียมบรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจุติภรณ์  ผางโคกสูง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายจุติภัทร  แพงคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอียววิสารทะกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเจนจิรา  วชิรวัตถานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเจลวรี  แขนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงฉัตรญา  พัฒนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชณัญญา  บุราณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชณิสา  ซื่อดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชนพัฒน์  บำรุง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชนากานต์  สิทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชนิตสิรี  หลวงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชลพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชลลดา  สุทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชลิตา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชวโรจน์  ชาติเฉลิมวัฒน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชัชพล  รินทรามี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชัญญานุช  กันหาเล่ห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายชัยบดินทร์  พลเขตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชาญณภัทร  ขุนน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชานน  ปัดถา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชินณิชา  ยะมามัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชินดนัย  กรไชยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชินวัตร  เพียดสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จัรทจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงญาณาธิป  ภูหนองโอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายฐณศิลป์  องอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฐานิดา  อามาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงฐิตินันท์  ลาดบัวน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงฐิติวรดา  วงเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เกิดบ้านเป้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณรงค์พร  บุตรธัญรุจสุทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฎฐา  พหลทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่สูงเนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นรศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงราชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐจิรา  ยุณาครบุรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐชัย  ชัยฮัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฐณิชา  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐทิกา  บาอุ้ย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐนรี  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฐนิชา  เนินชัด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัฐภร  พรมน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณัฐภัทร  โพธิจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐริญาวรรณ  จันทะรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐวัตร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงอาษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสืบ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  เหล่าพิสัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัณทิยา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายดณุพร  ขอนศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายดิรณัฐพัชศ์  ทองแขก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายดิศพงษ์  ชินอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายทินราช  เพ็งเภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงเทียนวรรณ  จันทะอุทัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธนกมล  ฤทธิ์พรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนกฤต  สมานทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนบดี  สุริยะฉาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนพร  มณีมาตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธนพร  สรรพโส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงธนพร  เมืองศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนวรรธน์  กรมเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธนัชพร  โสวรรณี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธนิดา  อยู่คงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธรรมธิดา  เสงี่ยมณรงค์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธราดล  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วะสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธาราพร  สขขา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาศรีภู โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธีรนพ  โสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธีรพงษ์  สมประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธีรภัทร  บัวพันธ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วโบราณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธีระโชติ  วงศ์กันยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนงนภัส  แข็งขยัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนพวรรณ  วงค์คำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนภสร  กุลเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนรัตยาภรณ์  เต็มจิตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงนวลอัปสร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนัฐริกา  ชนะเทพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนันตชา  หร่องบุตรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงนันทภัค  คำแดง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนันนภัสม์  โสภาบุญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนิธิชา  กิ่งกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนิฤมล  นันกาษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนิศรา  โพธิ์หล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงนิศากร  บรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงนีรนุช  โพยนอก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนุษบา  ไชยเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบุญญารัตน์  อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงบุณยาพร  ลิละคร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายบุริศร์  ป้อมอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงบุษราภรณ์  โชติกวี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงเบญจพร  อินทะเกตุ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเบญจรินทร์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงเบญญพร  เอกศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลปิยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเบญญาภา  โกมุทธพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปกรณ์  รอดปรีชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปฏิภาณ  คงสมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปณิตา  อาจมุงคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปนัดดา  พิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปภัสสรา  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปรเมศว์ เดนนิส โฮค  อาร์ริงตัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงประภัสสร  จันทาทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปราการ  จารย์โพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์อัฐพล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปรียาพร  สีหนองเม็ก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปวริศา  มูลตรีภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปวัณา  พระลับรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปวีณา  จันสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปัญชญา  บรรเทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปาริชาต  จำปาทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปิณฑิรา  ธรรมโหร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปิยพร  ดอนพุทธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปิยะณัฐ  เกียงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปิยะพร  เมตรสันเทียะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปุณณมาศ  รอดสุโข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเปมิกา  บุตรดีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเปรมบดินทร์  เถาเบา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายเปรมปรีดี  ไทธานี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพงพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพงษ์พล  พิมพ์พาจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพชรพร  พลเยี่ยม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพชรลดา  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพรชนก  มาตราช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพรรณธิพา  เดชปทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพรรพษา  ศิริพลตั้น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพลพล  ทองคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ชื่นพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อาษาภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพลอยใส  วงศ์นาค โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพลาพร  อมรเลิศเรืองศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพศิน  เดชรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพัชรธิดา  วิเศษธร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพัชรพร  เลิศแหละ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพัชรภรณ์  โคชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพัชราภา  คำโต โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพัทธดลย์  หอมดวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพัสสิวาพร  พิมหานาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชญา  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิชญานิน  จาริชานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพิเชษฐ  ศรีมาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิณลดา  เมืองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิมประภาพร  แสงสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตนุมัธยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมพิศา  ทนามศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  หลักคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพีรดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิ์ศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงแพรวา  บุญชื่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงแพรวา  หาจำปา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงแพรสกุล  ขาวจุ้ย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงไพลิน  สุโพธิ์ไข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภคพล  พลเขตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายภราดร  พหลทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายภัคพล  โสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะวานิชศิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เสนาวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทรพร  เงินไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายภาคภูมิ  ทองอุบล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภาณุกูล  แก้วลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภาสกร  สุนา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภาสกร  เจริญสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภูพิชญา  สุนีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงมณฑิชา  ดวงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงมนฤดี  อ่อนละออ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงมิลธิตา  แก้งสำราญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงรสา  โภคา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายรัชชานนท์  อินกันหา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายรัชพล  เรืองสวน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงรัญธิดา  นวลกองแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายรัฐนันท์  เสนาลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงรัตนา  ชุมหว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นาคทวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวงค์วรัณ  คำพิละ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำภาษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เหล่าโอชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายวรโชติ  โชครุ่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงวรณัน  สีพลเละ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวรธันย์  ศรีชำนิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรรณษา  สีดากูด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวรัญญา  พลทะจักร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวรัญญา  อาราษฎร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวรัญญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายวรายุทธ์  คงประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวัชรพล  ปัจจัยโคถา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวาทิณีย์  หุยทุมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวาสนา  ทองยิ้ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวิภาดา  เหล่าวงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวิลาสินี  ดงไม้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวิลาสินี  แสงมีคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิรวตานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงเวธกา  ผุยชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศรายุทธ  คิดอ่าน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศศิตางค์  ชะวะลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศศิธร  บุญชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศศิวิมล  บัวอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริอมรผล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศิรินญา  นวลปิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศิริมาพร  เซาะแสวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาเป้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิถี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายศิวกร  คำแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศุทธินี  แสนกิ่ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  ภัทรวงศา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงศุภาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสกลสุภานี  ตรีกา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายสมชาย  แซ่หวาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายสมประสงค์  สังฆพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายสรวุธ  นวลพันธุ์สิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายสราวุฒิ  คำกอดแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสวรรยา  พลหมอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายสัญญพงศ์  พิพัฒน์โภคิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสาริศา  ทองหล่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสาริศา  วัฒนเจริญพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสาริสา  ม่วงนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายสิปปภาส  หลักคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายสิรวิชญ์  สุดบรรจง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสิริยากร  พุทธคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุจาริณี  สีลาลับ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุชาริณี  สารีบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุธีรา  ใสโยธา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แอบอิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสุพิชญา  สมอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศิรประภาเดโช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุภาวดี  ตรีเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสุรพจน์  หินศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสุรัตติยา  ด้วงลอย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสุริชญาน์  นามพรหม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสุริยวงศ์  พรมทองมี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสุวิชาดา  บัวหนอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุหรรษา  สอนสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูริมนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สิทธิจันทเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงหยกสมุทร  อรุณรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอติมา  ศรีภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายอธิคม  มิลินธนพัชรพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายอธิชัย  สิงห์บุญมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอธิตยา  ขันนามสี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอนัญญา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอนัญญา  แต่งชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายอนัญพร  หมื่นพล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอนันทนา  น้อยพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอภิวัฒน์์  หอมสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอภิสรา  ทองบุญมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอมลวรรณ  ฆ้องก่ำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอรรถกร  หนองบัว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรรวินท์  จันทร์ดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอรวรรยา  วุ่นซีแซง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอรวรา  ชาเนตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอริย์เมตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอริษา  ข้อยุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอโรชา  สุภัณวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอัศจรรย์  จันอุป โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอารยา  นามใคร่นุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอารยา  แสงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอาระดิน  สีสุระ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอารีรัตน์  พิณเหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ติตะปัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอินทิรา  โคกแปะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอุสาทิพย์  จันทร์ขาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวกณิตา  สายบุญญานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกนกพร  ตระกูลชัยอนันต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกนกพรรณ  ป้องสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยทองยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวกนกวดี  ชัยภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสถิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทิบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกรวลัย  แสนสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกรวินท์  วรรณศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกฤตพล  กลางฮวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกฤติยา  ชาติดวงผจญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกฤษฏ์  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกษัตริยา  ลครขวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวกัญญารัตน์  เชิดเพชรรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายกันตพิชญ์  พิมพาภรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกัปตัน  จันทะบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายกาจพน  สมณะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชมภูแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงกานต์สินี  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกิดาการ  สายประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกุลธิดา  บุดตาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวกุลนิษฐ์  เทพราชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตริมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงขนิษฐา  สุทธิวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงขวัญชนก  ทองโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงขวัญเนตร  สุวรรณศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเขมนรินทร์  ดวงดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายคามิน  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายจักรวาล  เตสุกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวจันทร์ทิพา  จันทนามศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นายจารุกิตติ์  โตมณีนิลรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรีย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นายจิตกร  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจิตตานันท์  พฤทธิพันธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวจิตรกร  ภูคำสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายจิตรภาณุ  ธ.น.หล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวจินต์จุฑา  แก้วดอนหัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงจิรชญา  โนนทิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 นายจิรภัทร  พลศักดิ์ซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายจิรภาส  วศะกุลพฤทธิื โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวจิรภิญญา  คนรู้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวจิระนันท์  อริยฐิติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวจิรัชญา  ศรีจินดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิรัชยา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์พรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวจุฑามาศ  สุราวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายเจษฎา  ทาบุราณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงเฉลิมสิริ  จารย์โพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชญาน์ณิศวร์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชญานิศ  ฉายมงคล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชญาภา  ป้องคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวชนกนันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรีทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนัญญา  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชลธาร  โครตนรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงชลวรรณ  มีพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายชวดล  ลาราษฎ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัครโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงชัชฎากานต์  บุญพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชัชวาลย์  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวชัญญา  หล้าปุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์พัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวชุติสรณ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายชูเกียรติ  คำมณีจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงญาณพัณธุ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวญาณิศา  คุณยงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงญาณิศา  ร่มเย็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวญาณิศา  สีดาเกี้ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงญาตาวี  ปิยะนันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
818 นายฐิติกร  ดวงมาลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทสุทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
824 นายณภัทร  พรมศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัชชา  ทองดอนบม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัชชานันท์  ภารวิจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวณัชานันท์  วิชาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวณัฐกมล  นันโมง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายณัฐกมล  สุขวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐชยา  ขุ่ยราญหญ้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณัฐญา  นามปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณัฐณิชา  สารนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวณัฐธยาน์  สุยอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นายณัฐพล  โม้แซง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัฐภัทร  หมื่นคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นายณัฐศักดิ์  สอนหาจักร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวสด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวณิชานันทร์  ใสปัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญทรงกิตติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวณิตนิรันดร์  หวานแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงดวงชนก  รัตนบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวดวงหฤทัย  ไชยโชค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงดาวิกา  หอมจันทน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายตฤณกร  สีขุดฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงตฤณญาพร  เหิมทะยาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายต่อตระกูล  บุญรวม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายทัฬหพงศ์  พลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
857 นายทินภัทร  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงทิพธนา  เฉลิมชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวทิยากร  เอกพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธนกฤต  นางทะราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายธนกฤต  ปฏิมาประกน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธนดล  สังข์สุทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายธนดล  สายสุด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
867 นายธนเดช  พลภูงา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นายธนทัต  ผ่องเผือก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายธนธรรพ์  สินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายธนบดี  พิมภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงธนพร  จันทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้ำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายธนภัทร์  บึงมุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายธนวุฒิ  หาญเชิงชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงธนัญญา  สารสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายธนากร  บุญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธนาพร  วงศ์วาสน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายธนิก  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงธนิตา  อดทน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวธมลวรรณ  จวงทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธรรมรัตน์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธราดล  วิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธวันรัตน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงธัญญชล  คำจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายธัญธร  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธารทอง  เพ็งหยวก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธีทัต  ทับปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธีรตา  ตระการผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นายธีรภัทร์  เพชรดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายนครินทร  ไชยสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนชกมล  เหล่าสพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายนนทโชติ  โคตรตาแฮง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวนนทพร  ยะเปียง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงนพรดา  โพยประโคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงนภัสกร  พระสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมืองวุฒทานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นายนรวิชญ์  ภาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนเรศิกาญจน์  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวนลินพร  ทองเหลือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงนวพรรฎ  ศรีนาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงนันทวรรณ  ผลวิลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นายนันทะนัช  ศิริขันธ์แสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนาฏฐิยา  ทะหวัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงน้ำบุษ  คมวิชายั่งยืน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงเนตรนพิศ  สุดทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นายเนติธร  ทัพเจริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงเนติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงบรรณิศา  พันธุ์​ฟุ้ง​ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวบัญจรัตน์  ไชยจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวบุญญาพรรณ  ยิ่งสุขวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงบุญธิชา  นามบุญลือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
934 นายบุญยพัฒน์  ล้นเหลือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงบุณฑริกา  งามนิรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงบุณยอร  วัฒนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวบุรฑริกา  จันทราเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวเบญญาภา  จันทะสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นายปฐวี  ถียัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นายปฐวีกานต์  คําป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปพิชญา  ฝัดวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุราสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายปรเมศร์  รักษาภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นายปรเมศวร์  แก้วอาจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงประภาศิริ  ทิพย์นาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวประภาสิริ  สีหาโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงปรัชญาธาร  ทองใสย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวปรายฟ้า  ดวงแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายปริณ  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปริม  โชติศิริรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปรีชญา  ราทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีอัดชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 นายปัญจพล  ครุธแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายปัณณวิชญ์  เเสงสุริยากาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวปัทม  สุทธมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูนาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปานรพี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
967 นายปารเมษฐ์  งวงช้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปาลิตา  พวกพระลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงปินิดา  ศรีบุตรราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวปิยธิดา  กาบบัวลอย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นายปิยวัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวปิยะดา  ประกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวปิยะธิดา  นารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวปิยะรัศมี  สิทธิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงปิยากร  ย่อยไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายพงศพัฒน์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
981 นายพงษ์พิพัฒน์  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นายพชร  พันธ์คูณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพนัส  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพนิตพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพพันวัสสา  พัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวพรกนก  งันเกาะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงพรชิตา  ชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพรทิพย์  ชาหล่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงพรรณณัฐชา  ล้วนทองนพคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงพรรณธร  คำลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพรรณวษา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวพรรนิษา  สาระนัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงพรรษชล  สีกา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวพลอยรัตน์  ทองทับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพัชรฤดี  คำพรมมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวพัชราภรณ์  ฉิมพาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นาจำเริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายพัทธนันท์  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าวชิระสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นายพิชัย  ทูลพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ถามุลแสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพิมพกานต์  คำป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิมพกานต์  เหล่ามะลึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวพิมพ์พิชชา  กิตติศักดิ์นาวิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวพิมพ์ลภัส  เฉลากาญจนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวพิมมาดา  ศรีฤาชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายพิรพัฒน์  แสนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพีรณัฐ  กังวานธรรมกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงเพรชทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงแพรวพราว  สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภวัต  เเพงโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงภัทรนิดา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายภัทร์นินธร  สุพรธนินวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงภัทรสุดา  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศาสตราวาหะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงภัสริยาพร  ล้วนทองนพคณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภาณุเมศวร์  งอสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายภาวิต  เกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจชน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงภาวิภัทร  พงษ์พูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนเหวิม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายภูดิศ  โทอินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายภูธิป  เเช่มพุดซา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภูมิปัญญา  หาญกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายภูมิภัทร  แถมพรมศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายภูริทัตต์  ตาดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวมณญาดา  ปักเขมายัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวมนัสชนก  ภูมิภาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงมิ่งกมล  วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงมินตญา  ดาวเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงยศวดี  ศรีจันทร์ดํา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายยุทธศาสตร์  บุริสตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงยุวนัดดา  สิงหาพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายรณยุทธ  กาญจนคช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายรัชชานนท์  ธีรพรชัยสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายรัชชานนท์  พันธินา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวรัชดาภรณ์  จันทรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายรัชตะ  แก้วฮ่องคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวรัชนก  ผิวขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายรัชพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายรัชพล  ดวงคำน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายรัชพล  ภัทรกูลนิยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายรัฐภูมิ  พันเทศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเยี่ยม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงรัตนาวรินทร์  ภูกาบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 นายราเมศวร์  ก่อแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงรินธาร  ชาญศึก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงรินรชา  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงรินรดา  หาญปี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงลภาภัทร  สีเกิ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงลลนา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวลักษิกา  หนูกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาววรตา  วรนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาววรรษมน  ดอนบันเทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงวรลักษณ์  มากึ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงวรัญญา  นามปากดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงวรัญญา  เมฆะวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายวรากร  พาละเอ็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาววรางคณา  ธนเมธีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาววราลักษณ์  ทองเชื้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงวริยา  บุตรแดงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายวริศ  ลักษิตานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงวริษา  ด้วงนิล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงวริษา  นาคเจือทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาววริษา  โทวิชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวสุกิจา  รุจิมัตตัญญุตกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 นายวัชรพงษ์  พันธุชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวิภาวินี  โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงวิรัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  คงเลิศกิตติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวศรินญา  หัสเดช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงศศิกานต์  นามภู่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวศศิธร  ศิริวงจักร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศศิธร  สูนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงศศิธร  อินเคน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงศศิประภา  ทัพศิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงศศิวรรณ  วรรณโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงศิรัญญา  สังฆธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวศิริกานดา  ดาวาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวศิโรวัลลิ์  สาเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นายศิลปกร  ผลจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายศิวกร  หาชานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นายศิวัช  ขวาซุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 นายศุภวัฒน์  โชติอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวศุภสิริ  พลตื้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยประสานสินธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุสทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พรมจรูญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสกลสุภา  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นายสมรรถชัย  สมมุติรัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงสมิตานัน  คําสาแกว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญไพร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายสรวิชญ์  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวสวรส  ร้อยลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวสวิตตา  ป้องปาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายสหรัตน์  พงษ์เสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 นายสามารถ  ศิริชาเครือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายสิทธิโชค  แสนโสภาวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายสิทธินนท์  ชารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงสิรดาวัน  จําปาศรีขวัญสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสิริพัทธ์  อัครเศรษฐัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงสิริรัชเกล้า  แซ่จง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสิริวิมล  พิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 นายสืบศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสุกฤตา  กาญจนหงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวสุจิตรา  ศรีแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุชานันท์  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวสุธนี  แก้วพุ่ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุธาภิมณฑ์  เลพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุพิชชา  โศภิษฐ์โฆษิต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวสุพิชญา  ขันตรีกรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนตาแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวสุภัสสรา  พิมพ์ดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสุภาวดี  พรึมขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 นายสุรวิชญ์  บางสํารวจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวสุรัชฎาภรณ์  อุดน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายเสกสรรค์  มูลไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงโสภิดา  น้อยผาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงหทัยชนก  สินประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงหยกอัตรา  วชิระพัฒนพงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายอชิตพล  มาทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายอชิรพล  สิงห์ธวัช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายอธิบดี  สายต่างใจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอนัญญา  นนฤาชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวอภิชญา  พันธ์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวอภิชญา  เต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายอภิมุข  เพียสักขา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 นายอภิสิทธิ์  คงน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยมะบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวอรปรียา  พิมพ์เนาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวอริศรา  แก้วมาตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงอลินตา  สิงห์คำหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงอักษราภัค  พระเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงอัจฉรา  ชารีนาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงอัจฉรา  สีราโท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายอัสนี  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวอาทิตยา  แสนเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงอารียารัตน์  มาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงอารีรัตน์  โสสว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 นายเอกวิทย์  แก้วกู่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงเอมิกา  จินดาศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงฮาน่าไมยา  ฮอร์วาร์ด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายเเทนคุณ  นึกชอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงกฤตพร  ทองกอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงกฤติยา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกฤติยาพรณ์  มั่นคง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวกันติชา  โพนแพงพา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาญกัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ชัยยา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวกัลยารัตน์  สาเกตุ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายกิตติพงศ์  สุวรรณราษฎร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงกิตติมากร  แสงเสน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  กาญจนาภิพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 นายกิตติศักดิ์  กาสี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นายกุลนันท์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกุลสตรี  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงเกศรา  คำศรีเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงขนิษฐา  กิริมิตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีหาโมก โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายจักรภัทร  คะสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงจารุภัทร  ภูทะวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 นายจิตติภูมิ  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมูล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำนาค โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงจินดาหรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงจิรติ  วันดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงจิรนันท์  มั่นยืน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงจิรวรรณ  วันวิเศษ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายจิรสิน  สีหาบง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงจิราภา  สนทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวจุฑามาศ  พิมพ์จำปา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายเจษฎา  ใบลาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงชญานิน  บึงโบราณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงชญานิศ  ฉวีวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงชฏาภรณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวชนิกานต์  เฉิดรัศมี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงชนิชญา  สีฮาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายชโนดม  มหานิยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงชลธิชา  สะสม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงชลลดา  กูดทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 นางสาวชลิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวช่อผกา  แก้วนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายชัยภัทร  ศรีคำวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายชาคริต  แสงรูจีย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 นายชาญวิทย์  หลานวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายชานนท์  อนุภวาลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายชุตษณะ  ทองนิล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 นางสาวชุติมา  ดงใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนกลิ่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงฐิติมา  สุคนธ์คันธชาติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวณภัทร  รัตนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 นายณรงค์ศักดิ์  หลาบหนองแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนะโช โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณัฐชา  น้อยหว้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐานิตย์สรกุล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวณัฐนันท์  จรรยาสวัสดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัฐวิกา  ชินบุตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณิชารีย์  ใหลสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 นางสาวดวงนภา  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงต้นน้ำ  เชยตระกูล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายติณณ์พัชรพิชญ์  คำภู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายทักษพร  ทรงพระ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวทิพย์อนงค์  มะพันธุ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นายธนกร  แสนเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นายธนกฤต  พูลล้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธนกฤต  สีมาพุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายธนธรณ์  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 นายธนพล  คำเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นายธนรัชฎ์  นาหนองตูม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายธนวัฒน์  ขาวพร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายธนวัฒน์  ประโสทะนัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงธนัชพร  คำแดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธราธร  น้ำทอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงธัญจิรา  แสงรูจี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายธัญญธรณ์  โมฬิชาติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงธัญญภรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวธัญยพร  วิเศษวุฒิ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกิจสมบูรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 นางสาวนงนภัส  ชนไพโรจน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีอภัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงนภัสรา  นิติธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวนฤมล  มงคลฉัตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนลิสนา  ภูมิวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงน้ำเพชร  หาหนองหว้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงนิตติยา  อันหนองกุง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 นายนิรันดร์  เวียงอินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงนิลมล  พหลทัพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายบริรักษ์  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงบุญนิสา  มูลผลึก โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวเบญญทิพย์  โนนทิง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองลวด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงปฐมาวดี  รัตน์ธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงปณิดา  ไชยการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวปณิตา  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงประชาธิปไตย  ปู่คาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงประภัทรวดี  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวประภัสสร  พัศดร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ปานนี้ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงปรายฟ้า  รัตนะโช โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปรียารัฐ  พลแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงปวริศา  สีหานาม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเมือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายปัฐวีกรณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงกล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงปัทมา  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงปาล์มวดี  แวะศรีภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายปิติพงศ์  ทองภูบาล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  คงดั่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงปิยะดา  โดดชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่นจารย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายพงศกร  วิบุญกุล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายพงษ์ภัสสร  คำบงกานต์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงพรนัชชา  นะที โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวพรพิมล  บุตรพันธ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายพรภูมิ  แข็งขัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวพรรณภา  กอมาตย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงพัชญ์ธีมา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวพัชรินทร์  กงลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวพัชรี  ชำนาญบึงแก โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพาขวัญศรัทธา  สุขเปี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวพิยดา  โพธิเศษ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายพิสิษฐ์  คำมะวัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายพีรพล  น้อยโนนงิ้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพีรพัฒน์  ปู่ชัยเคน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์พัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายพุทธกร  บุญหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 นางสาวแพรพลอย  คำนะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภัคธร  มาตรักษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสุนิงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายภูชิต  แสนเสาร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำอินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวภูมิรัตน์  ฤทธิ์ลือชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายภูริพัฒน์  พังทุย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายภูวฤทธิ์  อาจผักปัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงมนต์ลดา  วรธเนศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวมนัญญา  เชื้อคมตา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์ภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงมัณฑนา  วราพุฒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงมินธิตา  พรมสีแก้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงยุภาดา  พิมพ์แมน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวรวีวรรณ  แก้วกองเงิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงรักษิณา  หาญนอก โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงรุจิราพรรณ  สุวรรณประเภา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงลักขณา  แก้วแก่นคูณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงวณัฐลฎา  มีพันธ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงวทันยา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงวรรณศิริ  นาหนองหว้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาววิจิตรา  แก้วจันทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงวิชญาพร  วงษาจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงวิภาวี  สีใคร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงวิมลตรา  บุตรม่วง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายวีรษัตร  ชมสีดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงศกลรัตน์  ประทุม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงศศินา  สนิทนิตย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวศิขรินทร์ธาร  ธงอาษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาวศิรินทร์รัตน์  สีคงเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายศิวกร  ทับสิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงศุภรัตน์  เต้จั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่อนสีชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายสกนธ์  ทุงจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายสราวุฒิ  ศรีวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสลิล  มูลตรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงสันต์หทัย  คันธจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นามเคน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสิริญารัตน์  สีโท โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายสิริวิศว์  เรือนก้อน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายสุกฤษฎ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงสุจิตรา  เวฬุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงสุชัญญา  มะโฮงคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงสุชัญญา  เสือจำศิล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวสุชานันท์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงสุณิสา  ชาติสุวรรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวสุทธิดา  พรมเลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์โพธิ์สาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงสุธีรา  ไชยศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงสุพิชตรา  ภาเฮียง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวสุภาวดี  สาระสิทธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสุภาวิณี  รักษาภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงสุมิตรา  เขตบุญพร้อม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงสุรัตน์สวดี  สุระคาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงสุรัสวดี  ธานี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 นายอติกานต์  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 นายอนิรุธ  โคตะมะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงอนุสสรา  วงภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวอภิญญา  มังสังคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวอภิรยา  เหมาะราศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงอภิษรา  กลางหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวอมรรัตน์  ดอนวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงอรัญญา  พันขันตี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 นายอริชญ์  ดวงมาลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยโม โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอาภัสสรา  คลังกลาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงอารยา  โยเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงอารียา  อุตมะรูป โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำโมง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงอาลิชา  นักนวล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงอินทิรา  สุริยะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สิทธิสาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงอุษมา  กาจู๊ด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงอุสิชา  คำหลอด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายเอกบุรุษ  โพวันนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงเอมมิกา  แก้วหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงเอมอร  อันอาจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงเอวิตรา  คำหลอด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงไอรินทร์  โอวาท โรงเรียนน้ำพองศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงเกสรา  ส่วนเสมอ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวจันทิมา  ศรีพิเมือง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงจิรรัตน์  แก้วพงศ์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายฉกาตภูมิ  อินทร์วิเศษ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายชัยสิทธิ์  สุมงคล โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 นายณภัทร  เค้ามาก โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวณัฏฐกมล  โพธิลังกา โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายทรงชัย  คำสอน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 นายปัณณธร  สอนโว โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงพินตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์โสม โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงศิริกานต์  พิมพรภิรมย์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 นายสองเมือง  จันทลี โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงอภิญญา  เบ้านาค โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์โสม โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายอาทิตย์  นิตยโรจน์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวธีมาพร  จังพล โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาวพรชนก  ก๊กวิลัย โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงกนกพัชร  ดวงจินดา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  น้อยพา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 นางสาวกาญจนา  วังโปร่ง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงโฆษิตา  ผาอาจ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงเจนจิรา  ร่วมรัก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงชญานิน  พลนิกาย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงชนมน  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงชัญญาพร  หาญรักษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิรุกข์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวณัฐสุภา  เลอยุกต์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงดาลัดฌลา  ฝ่ายผลแสน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นายธนกฤต  ทีภูเขียว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายธนพล  จันทร์สมบัติ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เมืองแพน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงนนธิชา  วงศ์กระนวน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 นายนัครินทร์  อ่อนเงิน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงนันทิชา  คำมูล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายนิติภูมิ  นพแก้ว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ชินธุระ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงนิสาชล  แก่นสา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายปณิธาน  ลาสุนนท์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายปรัตถกร  พรมลี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงปารมี  พันตาเอก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาวปาลิดา  เหมฤดี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงเปรมธิตา  มีปัทมา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 นายพงศกร  การงาน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิชญ์นาถ  ศรีระบุตร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพิมพ์รวี  จันสนิท โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงพิมพ์ศจี  ตันทะอธิพานิช โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายพิสิษฐ์  โทรักษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพีระพัฒน์  แขนอก โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงเพชรน้ำทิพย์  ขจิตบุญ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงมณียา  ศรีลากุล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวไรวินท์  โฮมหงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นางสาวลลิตภัทร  เพ็ญศิริวรรณกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นายวรชิต  วรคันทัต โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายวัชรกิตติ์  แผงไทย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายศรชัย  น้อยลา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงโศภิษฐา  ภาโนมัย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายสิรภพ  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เศษวิภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชุนประเสริฐ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายอนุชา  เทพาโส โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงอภิยฎา  จุลละนันทน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอรจิรา  แสนตา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงอรุชา  จังภูเขียว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวอารยา  พุ่งอุไร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกชกร  ชำนาญพล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกนกวรรณ  แผงสี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงกนกอร  ทองที โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวกนิษฐา  ปัญญามี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายกิตตพันธ์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงกุลสิรา  นรมาตย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวเกวลิน  พื้นแสน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณธรรมมา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงเกวลิน  เหลาศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลุคำนึง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงเกสรา  อินทนันต์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงขวัญหิรัญ  ท่าหาญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงคณิตา  ทรงรอด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 นางสาวจารุวรรณ  เนื่องภักดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายจิรสิน  ศรีภา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 นายฐิติรัชต์  ภาษี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสัสดี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขบิดา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงธนทิพย์  เสาลึก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 นางสาวธันยพร  แก้วเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวธารารัตน์  ผิวผา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์พานิช โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงนุชจารี  แสนทวีสุข โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 นางสาวเนาวสิริ  แผงนาง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายปราบดา  พรมเมืองขวา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงพูนทรัพย์  บุญเชิด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงมัลลิกา  จินะลา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงรชฏรรณ  หล้าอภัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายรพีภัทร  แก้วคุณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 นางสาวรสริน  สังวรศิลป์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงวริษรา  หล้าทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงวาณิติญา  หลินโนนแดง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวศจินันท์  หลาบคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 นางสาวศศิณา  เหมรัตน์หิรัญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 นางสาวศิรฏวรรณ  หล้าอภัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงศุภธิดา  บุญจวง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงสกาวเดือน  โภคานิตย์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงสุกานดา  คุณธรรม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงสุจิตตา  ชิงหนู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีโทมี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงสุมนจิต  แสงฤทธิ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวอภิสรา  บัวศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงอัฉริญา  มูลตรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงอุบลวรรณ  แสนคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนบ้านเรียน ภ.ดี ม.1 คณิต ม.ต้น