รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร  ยุบลพาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกติกา  โคตะวินนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันนี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผานิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกนกวรรรณ  ภูพันเดียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมนชนก  ชาตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรวิชญ์  ฆารไชย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมเจดีย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤษฏี  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกฤษณพร  พลมนตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายก่อเกียรติ  ตาติยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายกอบบุญ  สุวรรณชมภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกัญญาภักดิ์  ทรัพย์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญฐณา  ณิชชาชัยกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญสร  ปรีถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกันตา  บุญเทียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลยา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกานดา  ทรัพย์สิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกานต์  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวกิตติกา  ตระกูลสว่างเหมาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายกิตติพศ  ติระจินดาสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกิรณา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลนัดดา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติยเวชวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเกษรา  ท่าผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงขจีพร  ภารสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายเขมไพสิฐ  วีระพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคาราเชนทร์  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคำภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคุณานนต์  อาจหาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจริยา  นันจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจันทนา  แก้ววงษ์บน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิตติ  ภูจอมดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิตรวรรณ  มาตย์ภูธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจิรภัทร  ชนินทร์จัญพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวจิรวดี  บุญนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิรศักดิ์  ญาณสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปิ่นทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถิตย์ฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพสาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรายุทธ  ยอดแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิราวรรณ  ภูสระทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิฬาญุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทะนีวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจุลจักร  ภูดรโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูแสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเจษฎาพร  ภูชาดึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฉลอง  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชฏาภา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวชณิชา  เดชอุทัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชนกนันท์  โยคะสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนกวนันท์  โคตะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายชนะชัย  หีบแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตามวิสัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลตื้อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินอ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนานินท์  อินทรตุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนิกา  เพชรโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชมพู่  อามาตย์ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวชลธิชา  นาแถมพลอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชลากร  อิ่มใจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชลิดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงช่อชมภู  ภูอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัชนันท์  ปัญญาประเสริฐกิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชาลิดา  ภูวนผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเชตะวรรณ  นักรบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นายญาณภัทร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐนิตา  ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐิดาภา  สำราญจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิตวันต์  อวะรัมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฐิตินันท์  จ่าภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณภัทร  ภูเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณรงค์  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณรศร  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองชุมพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  มาดอำพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐชนน  รูปสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวณัฐณิชา  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีชัยชู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐปภัสส์  ภูบุญรอด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นายณัฐพล  บุญอยู่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐริญา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐวรา  โยทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐวิกา  การสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐวีร์  ยืนยงชาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์หิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกวงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูถาดลาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณีรพรรณ์  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงดรุณี  บุญวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงดาราพร  จิตราช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดาริน  ฝายนายาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงดุจดาว  อุ่นคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายตะวัน  สิทธิภูมิวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายเตชาพนธ์  ตุระซอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายเตชิด  บุญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเตชินท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นายทักษ์ดนัย  บุญช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายทินภัทร  หิรัญเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงทิพย์สุดา  กิ่งก้าน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงทิพานัน  ภูเผ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายทีปกร  มะลิสา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายเทวฤทธิ์  ภูจอมจิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนกร  ผลสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนกฤต  วารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนกฤต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนโชติ  พันธิ์โพธิ์คา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนดล  ดวงศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนพร  ภูจอมนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนภัทร  ต้นตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนภัทร  ทองอด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนภัทร์  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนศักดิ์  ศรีวรรณา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายธนากร  อ่อนประสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธราเทพ  สีหาหนู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โต๊ะเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีด้วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญศิริ  ปรีวาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญสุดา  บอนรัมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัศชนกพ์  เค้าหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรเทา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธิดารัตน์  วัฒนบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธีรโชติ  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชร์มล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายธีรดล  วิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธีรพงศ์  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธีร์วรา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนภัทร  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนภาพร  ธารเอี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนริน  ภูจอมดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนฤมล  ไชยมั่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนลินี  บทมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนวพรรษ  สุทธิธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนวัต  โคตะวินนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันทภัทร  เจริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนันทภัส  บุตรดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนันธชา  จัรัญญากุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนันนิชพัฒน์  กิ่งชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนิชาภัทร  ชารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายนิติภูมิ  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิติรัฐ  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนิธิกร  ภูกิ่งผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนิภารัตน์  วิเศษขลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนิศรัตน์  ปฏินันทกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนุชธีรา  กล่อมไธสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเนตรชนก  ธารไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงบัวตอง  จ่ามซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุณฑริก  ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายบุพเพสันนิวาส  ภูเครือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายบูรพัทธ์  แก้วเกษร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อนุสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปฏิพร  พิลาวุฒิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปณัฐดา  ถนอมภักดอ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศร๊ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปภังกร  จิตรลดานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปภาวรินท์  พูนกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปรมี  เหมือนนาคอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปรีดีญาดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปวริศร์  คำพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปวิชญา  แก้วลำโกน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปวินทรา  โผภูเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปัจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปัทมสกุล  แก้วสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาฎลี  เหี้ยมเหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปาณิสรา  สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปานระพี  มีโนธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปาริตา  นาถ้ำนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปิตินันท์  พิลาเจือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปิ่นมณี  ผลพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาสีแพง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปิยะธิดา  คลังบุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ญานสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปุญญพัฒน์  อรัญเวศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปุญญิศา  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวเปรมยุดา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเปรมิการ์  ไพเราะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงไปรยาณี  ภูเดชกล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพงศิริ  ขันอาษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วรวสินธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพชราภรณ์  นูเร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพรจิรา  ไกรวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพรรณิภา  นิตยชิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพรรณิภา  มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพรหมพร  น้อยพระยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ภูวิโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพัชรพร  สองห้องนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพัชริดา  สารดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพัชริดา  แคนสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิชญนันต์  นิติพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลิงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวพิมญาดา  นันทวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  โคตรหมอ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพร  ไชยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวพิมพ์ศิริ  นันทวี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิรุณพร  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพีรธิช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพุฒิพงศ์  นาชัยเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเพชรชรัตน์  สุวะที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ยลพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงแพรพันธุ์  จันทร์เพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายฟ้าใหม่  ภสนุมาศภัสสร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภคพร  คิมหันต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภคพล  วันช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภควดี  คำศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภควรรณ  ภูทองกิ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภัชราภรณ์  เพ่งผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัทรมน  นามมุงคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงภัทรวดี  สีจำปา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวภัทรวดี  ไชยศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัทราวดี  ถิ่นสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภานรินทร์  ไผ่โคกสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภานุวัชร์  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภาวินี  ภูเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูดิพรรดิ์  บัวแย้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูเพชร  วรพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงภูฟ้า  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภูริพัฒน์  ไผ่ผุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายภูเรือ  นันประดิษฐ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงมณิชญา  โสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงมณีกาญจน์  กุลไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาลุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงมินตรา  ศึกษาดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงเมขลา  โสภาพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายยศพล  กมลคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายยศภัค  รัตนสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงยุคลธร  ภูชำนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายรชต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงรักษิตา  นนท์ศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองยุติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงรัตติการณ์  ปรีสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรัตติกาล  เฉิดรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรัตนบดินทร์  กล้าขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงรามาวดี  สาราพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายราเมศวร์  อาจบรรจง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงริ้วเมฆา  บุษบารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรุ่งระวี  หนูเผ่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวรุ่งอรุณ  พรพนม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรุจิรา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเรืองศักดิ์  นาจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงโรจนา  ศิริเย็น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงฤกษ์ฤทัย  ภูมิชูชิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฤทธิชัย  แก้วคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงละอองทราย  ภูมิโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายลัญจกร  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายลัทธพล  กัณฑิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนเพ็ชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวนิดา  มุลนานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวรกมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวรกมล  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวรดา  ศิริรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวรรณวิสา  อาสาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวรวรรณ  ลีรัตนเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวรินดา  กลิ่นปรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายวศกร  รัตมะโน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 นายวัชรินทร์  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวัฒนากรณ์  รังกะริน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวิกานดา  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูภิรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวิชุลดา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวิภาพร  จันทะนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวิยะดา  นันต้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวิศรุต  นามโส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศตวรรษ  สุทธศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศรุตา  นันภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพ่งสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศศิกานต์  มะลาศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศศิญาพร  คงสมมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศศิวิมล  ปัตถานัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศักดิ์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิริกันยา  พันพิทักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงศิรินภา  บุญสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศิวาพร  ภูสีเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศุภกิตติ์  อรัญสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศุภธวดี  ไวยเวช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายศุภวรรษ  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสกุลญา  ภู่ระย้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสมัชชา  ขันธ์เดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสรยุทธ์  นาวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายสรรภพ  เพชรบรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กุมกี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสหธนกฤต  พรรณจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายสัตยา  ขันทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวสายธาร  ภูผุน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสิงหภณ  ขันประมาณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสิริกานต์  เชื้อน้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสิรินยา  ฆารประเดิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิริมา  ฉายฉวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสิริยากร  ชารีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสิริวิมล  พันธ์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุจิตตรา  จุทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุชัญสินี  ภูผิวโคก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสุชัยพร  บุษดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสุชาดา  คำยุธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุชาวดี  วิลิตไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงประพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุดาวดี  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุนันทินี  บทมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสุพรรณภัทร  จองหนาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสุรสิทธิ์  ภูผาทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุริย์นิภา  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวหนึ่งฤทัย  มณีศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายหัสดินทร์  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอชิยะดา  เกษรรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอติกานต์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอติชาต  แสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอนัญพร  ทำทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอนิชา  นันจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอนุชรา  นาโคกกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอนุชา  ภูพันนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอโนทัย  คำพระมัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มกุดลิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอภินัทธ์  อุทัยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอภิรดี  ปัททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรพร้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอภิรักษ์  อุบลลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสวิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายอมเรศ  อ่อนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอมิตา  ภูแซมแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอรณิชา  โคตรแสนเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอรรฆพร  จันทะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอรอุมา  ฆารประเดิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอริสรา  พุดภารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอริสา  ประทุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอัจฉรา  สละไซ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอัญชลี  สียางนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอัณศยา  บุญศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอัมฤทธิ์  ยิ่งคงดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอัยลดา  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอาภาสิริ  บุญผง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอารยา  รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอารียาภรณื  พิมพาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 นายอินทรีย์  อินทร์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายอิศรศักดิ์  เงางาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายเอกรัฐ  ปรีจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงเอมิตรา  ลีใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวกฤตยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายกฤษฏา  วรรณสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายกฤษณะ  สุขจร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวกัญญาณัฐ  ตาสา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวกานติมา  พ่อตา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวจุฑาทิพย์  นันสะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายเจษฎา  พาณิชย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวชลันดา  ตุ่มพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวชาลิสา  กิตติไชย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวชาลิสา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวณัฏฐลินีย์  บาดาล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณัฐ​พร​  รัก​คำมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายธนกฤต  ตาลพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวธัญชนก  ไวกล้า โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชิณจักร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไกรวาปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวนิภัทรา  สายสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายปรียาวิชญ์  เดชโยธา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพชรพล  แพงลุนหล้า โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวพนิดา  โกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวพรประภา  ฆารจำรัส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวพิมพ์มาดา  สีดาบุตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทร์เงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายภัควิน  กอดทอง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวยุวธิดา  ไร่ไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายรัชฏกร  เนื่องบุญมา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายรัตนพล  เอราวัณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวรุจาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวรุติพร  นาทองบ่อ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาววนฤมล  บุรีรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาววนิดา  นันทะเขต โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายวรปรัชญ์  วรปัญญา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายวรวัฒน์  ผาสานคำ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาววันวิสาข์  การเมือง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายวิทวัส  สาระหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวิยดา  มาศภูมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวศศธร  ชัยสวนียากรณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายสรวิชญ์  ขะกิจ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสิทธิพล  ดีปะติ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวสุจิตรา  บรรจง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวอคัมย์ศิริ  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอภิญญา  ลุนใต้ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอภิวัฒน์  ไต่ตาม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวอภิสรา  มาตุ้ม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอรทัย  ปักษาไพร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวอริษา  สีเทา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวอัญชนา  ทำพนม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกรวีร์  คุณพรม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัธปะโม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกันตพงศ์  กองชา โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกิตติกวิน  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยยะ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจินดา  ภูคงน้ำ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายจิรเมธ  มโนขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายชนชน  นาสุวรรณ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวชลธิชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายชาคร  ดอนไพร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนสิริธนากร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงฐฌกร  ศรีกุลคร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วธานี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาศ โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงดวงพร  สาระชร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 นายต่อเกียรติ  ผาสุจิตร โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธนพร  ศรน้ำอ้อม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธัญธิศา  สุดสนที่ระลึก โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปัญญาพร  ดิษเอม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวปาริฉัตร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพิชญาภัค  ภูจำปา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นายพีรพัฒน์  สุขยิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพุฒิพร  เจริญชัย โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุดมถิ่น โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาววทันยา  ทองอุดม โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวริศรา  ทองอุดม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงศวิตา  บุตรวาปี โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายสรวิช  บรรพชาติ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสิริกร  ดอนโอฬาร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสุชาดา  งามเงิน โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายสุทธิพงศ์  สงกระสันธ์ุ โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ดอนชัย โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายสุรเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเสฎฐพงษ์  ธะนะชัย โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอรนภา  บริหาร โรงเรียนกมลาไสย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอรรถกร  ไสยมล โรงเรียนกมลาไสย ม.2 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวอรวรรณ  สุรมณี โรงเรียนกมลาไสย ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์รส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายกฤษนัย  อารมณ์สวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกันยาวีย์  ทวีพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงจรรยาพร  พุ่มพวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดถวิล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิรัชญา  หลักหิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงฉัตราวดี  ชัยต้นเทือก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชนธิยา  สิงห์เสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเคน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชนาพร  ถวิลการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชนิตา  สุขรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวชุติกาญจน์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวณัฐวดี  ต้นสวรรค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวณิชนันทน์  ธนเกษมสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงดุจดาว  สกุลซ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายธนาดล  พันธ์คุ้มเก่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธมลวรรณ  นนตะพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นายนครินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนภัสสร  แสนบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวปวีนา  ลอควูด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นายปัณณวัฒน์  จิตรชื่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพัชนิกานต์  ศรีหาตา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพิชญุตม์  เสนาะเสียง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพิมชนก  สิมสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  วงศ์ชมภู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นายพีคัชชา  หมีตี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลบัตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภาสุนี  พลเยี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุณะไตรย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมานิดา  ไวแสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมุฑิตา  วงษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายรชต  อันไชยบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวรางคณา  ลุนคำโต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวัชลาวลี  วงษ์วาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวีร์สุดา  สิทธิทองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศิวกร  แสงชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายศิวพล  สุปัญญาบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงศิษฐิยาภรณ์  อุปนันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสเตร่า  โคนานินโน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสิริญญา  อาฆราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุจิรา  บุญรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุทธิดา  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายอชิรวิชญ์  อุดมมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายอภิวิชญ์  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอภิสรา  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงเอื้ออาริยา  บุ้งทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวกมลพรรณ  แกมนิล โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายกรุณพล  กระโจมค้า โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นายขวัญข้าว  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวชุติมา  เหลือผล โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวนิจวรีย์  สมลับ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวปิยะพร  วิชาหา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวพัทธนรินทร์  มะลิรส โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวรวิพร  เข็มทอง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวสริญญา  เครือศรี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นายสหรัถ  จันทะเนย์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวสุดาพร  ศรีพันลม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกิตติมา  มาตจรัญ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกชพร  สินธุเสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวกชมล  ไชยสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวกนกพร  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงกนกพิชญ์นภา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกนิกษา  ลาภบุยเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโยธี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวกมลพร  เนตยากร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวกมลพรรณ  หิรัญเขต โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกรกมล  ภูบัวจ้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกรกมล  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกฤตติยาพร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายกฤตภัค  ภูดอกไม้ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกฤษฎา  อุทัยอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกฤษณา  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกฤษนา  นามเสถียร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกวินนา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกันยกร  ริมสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวกุลณัฐ  ปรีเลขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงขจารินทร์  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายครรชิต  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายจอมพล  ตั้งตราตระกูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายจักรพันธ์  หาสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวจันทริกา  ผลสวิง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายจิรโชติ  ศิริโสม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายจิลันธร  ภูแย้ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเจริญพร  คนหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงฉัตรชฎา  หมื่นปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงฉัตรธรัตน์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวฉัตราภรณ์  กล้าขยัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชญาดา  ภูมิ่งเดือน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวชญานุช  พันธ์เลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวชนัญญา  ละดาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวชนาพร  ดอนโอฬาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวชนาภา  ดอนโอฬาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายชโนทัย  ฆาตศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชัชชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชัณยพร  ภูมาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นายชัยอนันต์  อุตวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวชาลิสา  เกษี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นายชินภัทร  อุ่นจำรัส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายชินาธิป  สอนหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำภะวา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายโชคมาดา  ยวงคำมา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 นายญาณพัทธ์  หีบทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงญาณิศา  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงฐิตาพร  ภูโปร่ง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายฑีคภัท  สนิทชน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 นายณฐพงศ์  แสนดาหมื่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัชปภา  บือกุศล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ภูผิวเหลือง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พลเวียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมประชาไชย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐนันสิริ  พรมพินิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายณัฐพล  ขอมีกลาง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
798 นายณัฐภัทร  สุดชารี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณิชนันทน์  หงษ์อ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณิชาดา  ไชยบัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
803 นายณิพพิสฌณ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงดุจฤดี  พลไกรษร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายติยะนาวิน  ติยะเฟื่อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงทอฝัน  เช้าวันดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นายแทนไท  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธนดล  นารูลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธนเดช  จักรากรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนพงษ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงธนพร  สุริฉาย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายธนภัทร  ทิ้งแสน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธนากาญจน์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธริญธร  พันธ์ไสว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวธัชชา  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงธัญธิตา  ศรีชมภู โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนภัสววรรณ  ไร่จำนงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ปานทะผลิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนฤมล  แก้วธานี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนัฐมล  เลิศการช่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์อุ่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวนันทพร  แผลงศร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนันทิชา  มาสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนันทิมา  พะละ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนิจนิภา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวนิติยาภรณ์  มาตรแม้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงนิราภร  ศรีแพงมล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนิรุชา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงบุญธิดา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายปกรณ์  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปณิศรา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปทิตตา  ศรอำพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวปภาวรินทร์  ภูจอมนิล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวปภาวรินทร์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงประภาพร  พิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปลายฟ้า  พลทองเติม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวปานหทัย  ทองจรัส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงปารวี  นามสีฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวปาริชาด  เวียงสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปาลิดา  เย็นใจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปุณยาพร  ธนัทศิรวณิชย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวเปรมวดี  ภูเต้านาค โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงไปรยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพชร  ถานโภาส โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพรพิมล  ธารเอี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพรรณจินันท์  ภูผาดาว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวพรลภัส  อาจสุรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพศิกา  มูลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายพสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายพันณกร  ภูงามเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพิชชากร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ภูสงัด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพิชญา  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูนาไท โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวพิมพ์ชนก  สำราญมล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผากา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงแพรวนภา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายโพธิกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภณิดา  กมลมิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวภัคจิรา  อุดมนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวภัทราพร  นันบุญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายภีศเดช  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
931 นายภูมิรพี  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
933 นายภูรินทร์  สาขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงมณีโชติรส  สามง่ามไกร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงมินตรา  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หินสุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงเมนกา  ถิตย์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายยุทธพงศ์  พัฒนจิรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายยุพราช  จันที โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงรุจิรดา  ผองแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
951 นางสาววนัชพร  ฉายบุญครอง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงวรรณภา  สุโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวริญดา  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวิพรรรลดา  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายวีรชน  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงศริยาภรณ์  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวศศิธร  ปุณะตุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธุ์เหล็ก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงศิริกัญญา  หรรษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงศิรินดา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงศิรินทรา  ญานผาด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงศิรินภา  นิลดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
975 นายศิวศิษย์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศุพธิดา  คงสด โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสเตฟานี่  เจโอ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายสหรัฐ  ภูพานไร่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายสิทธิพร  ทองน้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสิปปภาส  นางาม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายสิรดนัย  สกุลเดช โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นายสิรภพ  ภูพันนา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสิริกร  บำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสุกฤษฎิ์ไชย  ภูตะลุน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสุชญา  ถิตย์เลขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงสุดารัตน์  อินซี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวสุทธิดา  สุนทร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุนิษสา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุพิศรา  เศษวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายสุภกร  ปรีการ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสุภชา  เกียววงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุวพัชร์  ภูทองกรม โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวหทัยชนก  สินธุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายอนุวัฒ  ผลสิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอภิญญา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายอภิพล  รอดหิรัญ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอรจิรา  การจะโนศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอรทัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายอรรถพล  ภูผันผิน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอรสา  อรรถประจง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอรอนงค์  สินธุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอริษา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอริสรา  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทาชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 นายอัศวภูมิ  ภูนามล โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงอาภัสรา  ชินามน โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอารียา  ตาวะศรี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง โรงเรียนอนุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงเอเชีย  ทวีโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงแอ็งจึล นัน  ฮอลล์ โรงเรียนอนุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 นางสาวกมลชนก  บาลศรี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวกรรณิกา  สายาพัฒน์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายก้องภพ  สุวิมล โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวกิ่งกาญจน์  เฉยฉิว โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวเกวลิน  คนซื่อ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวเกิวลิน  หนองสูง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวเกียรติธิดา  ถวิลถึง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวขวัญชนก  บุญเรือง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวจันทรัตน์  เสนาวัง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวจิตติมา  เรืองชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นายจิตรเทพ  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงชลดา  ลาญวิชัย โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวชลธาร  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลเดช โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวฐนิดา  สีระมาตร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวฐิตินันท์  คิดการ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวณสุดา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นายณัฐกิตติ์  พานสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวณัฐณิชา  กาฬหว้า โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวณัฐณิชา  เพียรภายลุน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวณัฐธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นายณัฐพล  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายณัฐพสิษฐ์  บุ่งอุทุม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวณัฐวดี  มุมมาลา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวณัฐวดี  ศรล้อม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวณิชกานต์  เอกพิมพ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวดวงหทัย  ฉิมจารย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายตะวัน  อุทโท โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวทิชาณันห์  แจ้งสุข โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นายธนกฤษ  พลอยวิเลิศ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายธราดล  ศรีขันซ้าย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวธัญชนก  เอกพิมพ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นายธีรภัทร์  นาตรีชน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวนภาพร  ลายภูคำ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวนลินาสน์  แถลงศรี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นายนวภัทร  วรรณทอง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวนิตยาพร  โกมาร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายบัณฑูร  แช่มชื่น โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงปรมาภรณ์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นายประภาส  โพนนาดี โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายปัณณพัฒน์  จันทวงศ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวพัชราภรณ์  กุลชาติ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวพัชรีพร  สิมสาร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวพันชนา  เพ็ชรภา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาวพิชญ์ญากุล  มะลิรส โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายพิณไพร  สะตะ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 นางสาวพิมพ์ชนก  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธุ์คุ้มเก่า โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 นางสาวพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นายพีรพัฒน์  นามสง่า โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นายภัทรพล  แสนบุญศิริ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวภัทรภากร  สุวรรณหาร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายภิษณุ  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวรัชญาภรณ์  จันทกุล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวรัตนวดี  บุตรวิชา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรุ่งรุจี  กุลชาติ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 นายฤทธิเดช  ตาไว โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาววายุภักษ์  สกุลโพน โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาววิภาดา  จรถวิล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาววิภาดา  จิตรเหลื่อม โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาววิภาดา  บูรณะภูมิ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวศิริกาญจน์  โคสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวศุภนิดา  ก่อทอง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวสมจิตร  วิชัยโย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นายสหรัตน์  ปัตลา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวสาธิดา  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาวสาธิตา  ตาลพันธ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวสิรินนภา  เขาทอง โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นางสาวสิรินาถ  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสิรินาถ  ไวแสน โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสิริยากร  ขันธหงษ์ โรงเรียนบัวขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวสุขศิริ  บำรุงกิจ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวสุชานันท์  ศิริใหญ่ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวสุภานัน  เพิ่มพูล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวอภิสมัย  แสงบุตร โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นายอัครวัฒน์  พิมสวัสดิ์ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวอัญทิกา  เจนธีรกุล โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวอัลติมา  โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นายอัสนี  ด่านศักดิ์ชัย โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นายเอกรักษ์  พิมพ์เภา โรงเรียนบัวขาว ม.3 คณิต ม.ต้น