รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกิตติภพ  มูลมาตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงเกวลี  อุบลกาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายจิรภัทร  พาเพียเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวจีรนันท์  วันสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจุลวิภา  ธรรมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรามิตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นายชวิศ  วัชญากาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฐิติภิศุกธิ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยนตร์ศักดิ์สกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณภทัรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณภัทร  ชิณเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนภัทร  เพชรพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นายธนิน  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวธัญจิรา  ศรีมหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธัญวรัตฆ์  ใจช่วง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนิรวิทธ์  เจริญพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเพียงไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวพรธีรา  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวพรเบนจามิน  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพรรษดา  ศรีทะชิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวพิชญ์สินี  ชินวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายภัทร  หอมกระจาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภัทรศมน  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูบินดร์  ดงภูยาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวภูริภัค  อินทรวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงเมษญา  ฤทธิร่วม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายยิ่งพันธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงรสิตา  คำหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรักษิตา  ภูช่างทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งเถื่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวริษฐา  เขียวคล้าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวศิรภัสสร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายศุภกร  ทองละไม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวศุภกาญจน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสรณัฏฐ์  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายสิรภพ  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสุพรรนิกา  ปาช้างฮุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวสุพิชญา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสุวิดา  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวกรกนก  เครือบุดดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายณรงค์ยศ  เพาะนาไร่ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวธนัฐฐา  กัติยะ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวยุวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาววิชุดา  วงศ์สาสนธ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอลิสดา  เสนาผล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกฤษดา  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกุลภรณ์  จาดเพ็ง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงเกวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวชัชมาศ  ภูเด่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายชัยวัฒน์  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชานน  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวณรัญญา  นอนิล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวณัฐรัตน์  บุญธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายทัศนะ  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นายเทวฤทธิ์  แก้วยะลุน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนรักษ์  บุพศิริ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนัญชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธรรมนูญ  ทวีพงศ์พจนา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีระชัย  ชมชาติ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนลินญา  ศรีมาตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสีเขียว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงประภัสสร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปวีณา  จันทะรังษี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวพรนภา  ชาสงค์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงภริดา  ทองอันตัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายรุ่งเรือง  คำภู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวรัญญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาววิลาวัลย์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวีร์ลนัส  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวสุนิษา  โคตรจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอริศรา  ปานโพจาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอัครพล  บุญเหลือ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวอารยา  มานะโพน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวอารีรัตน์  แดนประโคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยหมื่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกชกร  มิมาชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทาสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  คำละภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายกฤษณะ  ธารดรรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายกฤษธรากร  แก้วขวัญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกันต์พงษ์  อุดมศาส์นติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวกาญจนา  คำมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกิตติขจร  สิทธิพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกิตติชัย  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์สมแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายกุลเกียรติ  ศรีไชยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวกุลยา  มุงเพีย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวเกวลิน  สุริยันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเกียรติศักดิ์  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายเกียรติศักดิ์  ปัตฆาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวแก้วตา  อุตรศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายขจรศักดิ์  สาริศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวขวัญชนก  ประกิ่ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นายคมกริช  กุดทิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายจตุพล  ศรีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายจตุพล  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายจักรพันธุ์  นามจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจันทกานต์  ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวจันธิรา  วงค์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายจิรพงศ์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวจิรวีณ์  แก้วก่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นายจิรานุวัฒน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงจีรพร  ทองผดุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายจีรศักดิ์  แก้วหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญต่าย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายจุรจักรฤทธิ์  เดชาชนก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายจุลศักดิ์  คูณพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายเจตนากร  ศิริมาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายชนะพล  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นายชนายุทธ  เดชธิสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวชนิกานต์  อวนพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชยพล  สกุลฮูฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชลธิชา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวชลธิชา  อาจโยธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชลิดาภา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงช่อผกา  หอมจัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชัยราช  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชาคริช  ผาเชาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวชุติมา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวญาณิสา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญานิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงฐิติพรรณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวฑิมพิกา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นายณรงค์ศักดิ์  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัชชาวดี  สมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณัญพงษ์  แก่นกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวณัฎฐนิชา  สกุลวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฎนิชา  ผิวขำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวณัฐฐาวีรนุช  โคตขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นายณัฐดนัย  ไชยบุตรดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวณัฐธนพร  ชัยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐนันท์  กุลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฐนันท์  จันทามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายณัฐพงศ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภูราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐภัค  ยะไชยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐวดี  เรียงปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐวุฒิ  พาวินิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพะนาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวณัฐสุดา  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวดาริน  อาจแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายเด็กชายคมกริช  โทอาษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวเด็กหญิงมุฑิตา  แก่นปัดชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายต่อ  สุดสายเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายตุลกูล  ชารีพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายตุลธร  ชารีพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายทรงชัย  ผิวละมัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายทวิภพ  สาสีทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงทวีชัย  เมือยไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นายไทโย  วงค์เครือสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายธนกร  แสนสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายธนกร  โพธิ์เสือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายธนไชย  โมละดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวธนนันท์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนบดินทร์  อัศวพลสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายธนบดี  แก้วบุญมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนพงษ์  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธนพร  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนสิน  ลี้กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนัท  ใจซื่อกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายธนากร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายธนากร  ภูบึงดำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธวัชชัย  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธิดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวธิดาพร  อักฮาดศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวธิดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 นายธีรศักดิ์  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายธีระพัฒน์  ดวงหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายนวพล  นรบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายนวพล  พีระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนวพล  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงนัฎทนันท์  เสือแสงทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนัฐถา  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนันทกานต์  ด่านสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวนันท์นภัส  ไพรบึง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลานเศรษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนิกัลยา  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวนิตยา  เขียงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดโต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายบัญวิทย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงบัณฑิต  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงบัณฑิต  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงบุษยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเบญญาภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวใบเตย  ลาโขง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายปฐวี  พรมรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวปนัดดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวปนัดดา  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวปนิสตา  พิมพิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวประภาภรณ์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  น้อยแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปราชญา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายปริญญา  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวปวีณา  เทียบมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวปาณิสรา  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาพุฒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายปิยะ  สีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวปิยะพร  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงผกากาษจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพงศธร  กอนพันธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพชร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวพรชิตา  ภูมีช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวพรทิพย์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพรนภา  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรรณวษา  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวพรรณิดา  รันนะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวพลอยชมภู  จันทร์ดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพศิน  มูลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวพัชรินทร์  เพชรคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพัฒนมณี  หัถวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพันแสง  แสนดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพิพรรธ  พลพาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
405 นายพีรพล  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพีระพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวแพรร้อยทอง  ศรีปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภัครพล  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นายภัทรนันท์  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
417 นายภัทรพล  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงภัสสร  สายหยุด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภาคิน  สาขา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายภูธเนธศ์  คำไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูผา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นายภูริทัต  พรมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นายภูวเดช  นามตาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมณีรินทร์  ลีลาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงมนธิชา  ควนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวมนูญ  บุรีขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายมาติน  พานเชียงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมินตรา  ทับเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายมินธาดา  ตุ่นคุ้ย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายโยธิน  ปิติฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรัญชนา  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายราชฤทธิ์  ชะนะมาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาววชิราภรณ์  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นางสาววรญา  ทองสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายวรภัทร  กรพันธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาววรรณิสา  หอมทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายวรรทวี  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวรวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สะเกษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวรากร  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นายวาสุเทพ  นนท์ภายวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาววิจิตรา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นายวิทวัฒน์  โน๊ตสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวีรชัย  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นายวีระวุฒิ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวศริญญา  ทาศรีภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวศศิกานต์  พลพิทักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวศศิการณ์  จันทาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวศศิฉาย  ลีนาลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ใจบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายศักดิ์ภัทร์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายศิรศักดิ์  แสงโตโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศิราวดี  ศรีษะเกษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวศิริกัญญา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศิริคุณ  จันทร์อุบล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายศิริชัย  มูลชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายศุภากร  พรมสุพรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวสกุลทิพย์  ปัญญาสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสใบทิพย์  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายสรศักดิ์  ฤทธาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสร้อยสุดา  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสราวุธ  นนท์ไพรวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวสโรชา  แสงมณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสหชาติ  ศิวิไล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสิขรินทร์  จันทพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นายสิทธิภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายสิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวสิรินทรา  อินทร์เกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ไชโยธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิรินยา  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวสิริยากร  นาหมื่นไวย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสิริยากร  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสุฑาภัทร  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุดารัตน์  ชาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสุธีพัฒน์  จันแปงเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสุนันทา  มาลาสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุนิษา  สุกกระจ่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุภารัตน์  ไพไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสุภาวดี  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายสุริยัณห์  ขันธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายสุริยัน  โล่ห์ชนะไพศาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวสุวรรณนภา  คำคลี่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวเสาวลักษณ์  ฆ้องนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงโสรยา  วงศ์บาตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวหทัยชนก  ศรีพลภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายอชิระ  สุประการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอดิ  ศรีทิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายอดิเทพ  บุตรเขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอดิศักดิ์  ภูวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายอดิศักดิ์  มิตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอทิตยา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวอธิตา  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายอนวัช  ดาวทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นายอนุสรณ์  กาแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอภินันท์  ลำเพย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอภินันท์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์โสภณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายอภิศักดิ์  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายอภิสิทธิ์  นิลเขต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมปิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอมรทิพย์  บุญพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอมรเทพ  จินาเฟย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรวรรณ  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวอรอินทุ์  ติกขะปัญโญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอัญชลีพร  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอัฏฐวัช  รถนานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายอัมรินทร์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอาทิตยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวอาทิตยา  ทองบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวอาทิตยา  หมุนทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายอาธิป  คำศรีพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอาริตา  จันทร์โอทาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอารียา  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวอารียา  พลโคกก่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวอารุณี  บุญนิเวศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอินทิรา  โน๊ตสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายอุกฤษฎ์  ณ นครพนม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงเอกนุตรีย์  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกมนนัทธ์  ธนะมงคลกิตติ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวกัญญาณัฐ  อันพา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเกศริน  เกษรพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวคอร์รี่  ปีเตอร์สมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายจักรพงษ์  อนันติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายจักรพรรดิ์  มิลินทานุช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายฉัตรชัย  บุณไกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชมพูนุช  ธนุการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชรินธร  ราชชุยแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นายชาญชัย  โสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชุติมา  อุปพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวญดา  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวฐิติมา  ไทยเหนือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายณภัทร  ชาภูคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายตรัยรงค์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวธาริณี  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวธิญาดา  ปาสด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายธีรศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวนิตยา  วะดวงดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวนิติยา  กงลีมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวเบญจวรรณ  อรรคแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวปณิตา  คำภีระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวปนัดดา  แสงคุ้มภัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปภัสสรา  โคตจักร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงปริตา  ช่างงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวปวีณา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปองขวัญ  ศรีสมุทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปานตะวัน  ไว้จันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพรกมล  ไชยแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพิรภัทร  เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพุฒิชัย  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายภาคิน  พรหมบันดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายภานุพงษ์  เหลาแตว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายภูบดินทร์  ราชกุยแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายภูเบศน์  ภาวะนิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นายภูมิศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายภูวนัย  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายยุทธกาจ  การชาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวยุพารัตน์  โจมคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวรุ่งจิรา  รามพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเรืองพิทักษ์  สุมังคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นางสาววรรณพร  วิถี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวรรณิดา  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวัชรพล  อุทรสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นายวิวัฒน์  โสบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวีณัฐสนัน  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศิริภัสสร  บัวทะราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมะรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นายศุภกานณ์  บาลวงค์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายศุภชัย  ผลจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายศุภโชค  อินธิแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายสากล  คำเห็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พอนิคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสุรศักดิ์  สายทะเล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงหฤทัย  บุตรมะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นายอนรรฆ  นามเสาร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนสุนนท์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีอ้น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกันยรัตน์  งอยผาลา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกัลยาณี  แก้ววิหาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเกตน์สิรี  หว่อวัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเกศศิณี  บัวพรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงขวัญใจ  สังควัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงคณิศร  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจารุกร  ฝอยลามโลก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจิตกร  ยากันจา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจิติยาภรณ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงจิราพัชร  อุทธาพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจิราวรรณ  ปวงสันเที๊ยะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชฎิลรัตน์  สนเสริฐ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายชลสิทธิ์  เคนะอ่อน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงญาณิศา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทิพย์จ้อย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงฐิรปราณี  ใจบาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัชพล  งอยแพง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฎฐญา  ยะพลหา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายณัฐชัญ  ปาตู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐติกา  เพ็ญคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาวังราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงดาระวี  ยางธิสาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงทัศนีย์  กุนสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสนกล้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไขศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนัท  งามสิทธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนากร  เภาโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธัญจิรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนงรัตน์  ปิระนัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นายนชาติ  คำเงิน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนภาภรณ์  พรหมภัทร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวนลินนิภา  กางทอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีไชย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนุชจรี  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนุชวรา  สายมาลัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายปธิภาน  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายพงศกร  ปุ้ยภู่ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพรรณศิริ  จันทร์เต็ม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิมญาดา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพิษณุพงศ์  วงศ์บาตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพุทธชาติ  ผาลือคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายพูลทรัพย์  ยะพลหา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นายภราดร  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูชิต  คำภูาา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงมินตรา  คำงาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กลัดกันแสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายรัญช์ณชัย  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรัตติยากร  งันลาโสม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวณิชยา  ปีพิมพ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวรรณิษา  นินทะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรัญดา  คงชุ่มชื่น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์นอก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวีระดา  ยางธิสาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงศิริกาญ  แดนรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศิรินธร  ดวงพินิจ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไกยะษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงษมานันท์  ใยลีอ่าง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายสรยุทธ์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายสรวิชญ์  คงชุ่มชื่น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสรินดา  พิชัยคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสันห์ฤทัย  หาวิลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขจร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวสุนิศา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสุพรรณภา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสุพัตรา  ยะฮวดสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงเคน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรดา  แก้วมะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอรทัย  พรมน้อย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอรปรียา  งันลาโสม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอรุณวรรณ  โคตรทุม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 นายอลงกรต  งอยแพง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงอาจารี  ฮวดคันทะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงกชกร  เกตุคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกชนิภา  อุทกใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงกนกกร  วงศ์เครือศร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกนกพร  มี่งขวัญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกนกพร  สดใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวกนกพร  แก้วมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกนกพรรณ  กรมแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกนกรัตน์  ผาสีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวกนกวรรณ  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวกนกอร  เกตุวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จักรแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงกรพินธ์  ดอกทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกรภัค  สกลธนากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกรรณิการ์  สีโพนทัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายกริชชัย  ทองอันตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายกริชรัตน์  ดงบัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกฤตภาส  สว่างเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกฤษกร  แสนมนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกฤษกา  บุญมานาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายกฤษฎา  ศรีคิลิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายกฤษณะ  ราชรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายกฤษดา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายกฤษบดินทร์  แก่นจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายกษิดิศ  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกษิดิศ  สิงห์เขื้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายกสิณ  กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายก้องภพ  แสวงผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรมิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ข่าลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซึมเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเทพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวกัญญาวีร์  ทิพกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวกันต์กมล  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกัลยณัฐ  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกัสมา  ทับภูมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกาญจนพร  เสราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกานติมา  นาโควงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกิจติทัศน์  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายกิตติกร  แซ่ฉิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกิตติณัฐ  พิกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกิตติบดี  โคจำนงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกิตติพงษ์  สง่างาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายกิตติพศ  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายกิตติภณ  ภาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวกิตติมา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกิตติมา  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกิตติยาพร  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายกิติพร  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวกุลธิดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายกุลพัทธ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกุศลิน  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงเกตธิดา  วงศ์บุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงเกวลิน  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แร่มี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายแก้วนคร  นครแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงแก้วมณี  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายขจรกฤษณ์  ทัศมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายขจรยศ  กุลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงขจีวรรณ  ทำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงขนิษธราณี  พึมขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงขรัญจิรา  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงขวัญกมล  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงขวัญข้าว  แบนลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงขวัญใจ  นาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายขวัญชัย  แสงทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงขวัญหล่า  องอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงเขมอักษร  รักษาภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 นายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายคมกริช  แก้วกัลยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายคมพิพัฒน์  ทิพวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายคมสัน  บุญเขียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายคมสันต์  ปาละรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายคุณากร  ปัทราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงแคทลิยา  สิงห์พรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงจตุพร  สิมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจรินันท์  เนื้อนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายจักรพันธ์  หงษ์พงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายจักรภูมิ  โทรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายจักรวาล  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายจันทรเดช  สีทาไข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงจันทร์ทรา  ศรีถวิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายจาตุรงค์  จันทรโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงจารินทร์  พาขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงจารุวรรณ  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
886 นายจิณณวัตร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายจิตติพล  ฆ้องนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงจิตรทิวา  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายจิรทีปต์  ทิพย์บุผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิรัฐิพร  เสกงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ยุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายจิราวัฒน์  โถหินัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงจีรชาฎา  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวจีระนันท์  กุลมิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒตรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายจุลจักร  ทิพย์เขียว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายจุลจักร  แก้วจันลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายจุลจักร  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงจุฬาวดี  ลีขวางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายเจฎดิลก  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเจตน์ชฎา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายเจษฎา  คำสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายเจษฎา  อุ่นอำ้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายเจษฏา  ขันตะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คนขยัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายฉัตรสิริ  รัตนวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงชญาดา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชฎาพร  ณัทคุณธนากิตติ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวชฎาภรณ์  กุศลสูงเนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายชนภพ  คำพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงชนันภรณ์  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงชนากานต์  พาโคกทม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชนาพร  ตุพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชนาภา  ชุมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชมพูนุช  บริบรูณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชมพูนุช  ไตรทามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงชมพูนุท  ผ่านสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายชยพล  พระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายชยานันท์  รวยทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงชยาภา  พ่อสียา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงชลดา  มาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงชลดา  สิทธิรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงชลดา  แก้วอินธิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงชลทิศา  มะโนชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวชลธิชา  เข็มศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงชลลดา  สุเมผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
950 นายชลากร  ควรตะขบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายชวลิต  นนท์สุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ดาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดาลัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายชัญญา  บุตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายชัยนิมิตร  วรวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายชัยประสิทธิ์  อินทรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายชัยพรรค  เสนาไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชัยพล  วงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแย้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายชาคริต  ภูมิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายชาญเมธ  จันทะระภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชินวัตร  บุบผาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายชินวัตร  พงศ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายชินวัตร  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวะรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวชุมผกา  อุปครราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายเชาวรินทร์  ชื่นอุรา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายฌัชพนธ์  ชุมอักษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงญาณภัทรสร  แสงระวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงญาติกา  ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงฐิติมา  คงทน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงณฐพร  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายณภัทร  ศรีสมครุฑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวณัชชา  จันทร์เหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฎฐชา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โยธะคง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณัฐกมล  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐกานต์  นันท์ธนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภาชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายณัฐชนนท์  โบกคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นายณัฐชัย  ศรีทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายณัฐดนัย  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายณัฐตินันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายณัฐธีร์  มั่นธง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวณัฐนรี  วงศ์ไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายณัฐนันท์  พรมสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ศรีงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านกิ่งอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายณัฐพงษ์  สีล้ำเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายณัฐพงษ์  อุปละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณัฐพรรณ  เสน่ห์ดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายณัฐพล  สารโท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นายณัฐพล  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายณัฐภัทร  นามนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัฐมณ  กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัฐมน  มั่นทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัฐริกา  พงพันเทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวณัฐริน  คำฤาเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐริยา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐวดี  หวาวันจาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นิเวศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันนามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 นายณัฐวุฒิ  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายณัฐวุธฒิ  ทาดาวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐิวุฒิ  หาญนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงณัธฐริณี  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงดวงพร  รุ่งรัตนผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายเดชาชาญ  นรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวตรีรัตน์  อ่วมมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายตะวัน  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงตุลยา  ดวงมาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 นายเตชทัต  พลชำนิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายเตชินท์  อินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายทรัพทวี  นามโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงทอภัค  หร่องเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 นายทักษิณ  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายทัศน์พล  สีมาเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงทิพวารี  ชารีพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนตรัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายเทวฤทธิ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธนกร  มุดนาเวช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายธนกร  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายธนกฤต  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธนกฤต  พลสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธนชัย  พรหมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธนดล  ล้นหลาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธนพล  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงธนภรณ์  สินธุกูต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายธนภัทร  ถกลสาครรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายธนภัทร  ไชยจะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายธนภัทร์  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายธนวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายธนวัฒน์  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายธนวิชญ์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวธนัชพร  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายธนากร  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายธนากร  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธนาพร  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธนายุทธ  แพงดาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธนาวุฒิ  ถิ่นรัศมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนาศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธเนตร  ลีคำงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธรรณ์ยธร  สุริวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายธราณิช  พ่วงหลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 นายธราดล  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยสุรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงธันยพร  พันธุกวาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธารีรัตน์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวธิญาดา  ลิภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงธิดาพร  วงษ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์มทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 นางสาวธิดารัตน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายธิบดินทร์  ทองเชตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นายธีรเดช  หนาดคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายธีรธร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายธีร์ธวัช  รู้บุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวธีรนาฎ  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายธีรภัทร  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธีรภัทร  วรฉัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีอำนวย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธีรวัฒน์  ฐานทนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธีรศักดิ์  จันนามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นายธีระทัศน์  แสงจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธีระพงษ์  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายธีระภัทร์  คุณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายนชานนท์  แสงสุริยันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงนธีทิพย์  ตะกูลมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายนนทกร  อรรคฮาดศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายนนทกร  เคนหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 นายนนทวัฒน์  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงนนทิชา  พรมภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายนพพร  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 นายนพรัตน์  งอนลาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายนพรัตน์  เป็นบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงนภัทร  ทรัพย์สิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงนภัสรา  บุญราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงนภาพร  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนภาพร  พงษ์วัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายนราธร  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนรินดา  พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวนริศรา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงนวนาถ  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงนวพร  เหง้าน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายนวพล  ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงนัฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายนัฐพล  เอกทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงนัฐลิกา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงนัทกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายนันทนัท  รัตนะชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงนันทพร  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงนันทิชา  บุญกองชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงนันทิยา  ไชยตะมาตย์ห โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงนัยน์ปอร  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนาตาชา  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุริยะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวนารีรัตน์  อุปพงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายนาวิน  วรรณนากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนิตยา  แววไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 นายนิตินัย  เมฆฟัก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นายนิธิกร  จาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงนิภาพร  ทรหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนิภาพร  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ฉายพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พิชายคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงนิรุชา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวนิวาริน  คำจวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนิศารัตน์  พิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวนุจจิรา  แสนสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายเนติธร  เกตุวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายบัณฑิตย์  ธนะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงบัวฑิตา  จันชะล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายบุญเฟื่อง  ปิ่นเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 นายบุญยกร  ผาแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงบุศรากร  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงเบญจาพร  พรมประศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีดามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 นายปกรณ์  ชมภูหลง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายปฏิพล  ทองดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายปฏิภาณ  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายปฏิภาณ  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายปฏิภาณ  ทัศจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายปฏิภาณ  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปทิตตา  เงินลุนปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปนัดดา  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวปนัดดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงปนิตา  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวปภัสสร  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงปภานัน  ตะจันทร์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปภาวรินทร์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวปภาวรินท์  สีหาภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายปรเมศร์  ชุมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 นายปรเมศร์  แสงพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายปรเมษฐื  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายปรวิศว์  เเก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายประจิม  โทษาธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวประติพร  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงประภัสสร  ทองออน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงประภาภรณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายปรัชกร  ไพรบึง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นายปรัชชฎางค์กรณ์  แก้วมณีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงปรางรดา  ปรางค์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงปราณปรียา  อินทะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงปรารถนา  พีระธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงปริฉัตร  สุขเจริญพงษ์กุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปริชาติ  รังกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงปริญญา  รู้ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายปริทัต  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อินธิเเสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวปรียานุช  วงค์ศรีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปรียารัตน์  พิมวัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปวริศร  โคตรวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวปวันรัตน์  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายปัญญาวุธ  ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงปาฏลี  วังคะฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวปาณฤทัย  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงปานชนก  คำใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงปานตะวัน  ภูวะกง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวปานไพลิน  สื่อน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงปานิตา  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวปาริชาติ  พิลาทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขสวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงปาริชาติ  สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปาริตา  อินทชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายปาลิต  สิงห์ยาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงปิตินันท์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายปิยวัฒน์  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงปิยะพร  แสงตีสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงปุญญิสา  ต้นงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณมงคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงผกามาศ  โสพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายพงศกร  ศรีมนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายพงศธร  พูนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายพงศ์สกล  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 นายพงษ์ธร  ภูทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุ่นคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายพงษวิสาข์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายพงษ์สกร  แดงอุไร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพรชนก  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพรญาณี  โคตรหาชาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพรเทพ  บุตรตะหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพรนิชา  จันดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงพรประวีณ์  ปานดอกสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงพรพัชชา  คุ้มชาวนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายพรภวิษย์  กันยะติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพรรณมณี  บัวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพรรณราย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงพรรณวษา  กัลยารัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงพรรณวษา  ปานดอกสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงพรรณวิณี  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงพรรณิภา  ลาสแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงพรฤดี  ทานะวิโรจท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงพรฤทัย  สุทธิมาศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพรสุดา  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงพริริสา  ตาริชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงพฤกษาชาติ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายพลพิสุทธิ์์  เอี่ยมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 นายพลวัฒน์  สมด้วง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 นายพสิษฐ์  ทองเย็น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงพัชรพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายพัชรพล  ทองก้อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพัชราดา  แก้วเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวพัชรินทร์  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพัตรพิมล  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายพันกร  ฮังชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพันธกานต์  สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพัสกร  อสุรพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวพานิดา  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพิจิตรา  ชีขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิชชาพร  ต้อยจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงพิชริญา  ชีวะสุขะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงพิชาดา  ขวาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 นายพิชิต  บุญตาท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงพิณนรี  ศุภเทวีกิจเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  งันลาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พันชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สวัสดิผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครืออาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวพิมพรรณ  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวพิมลพร  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงพิยะดา  ชัยปัญหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพิริยา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายพิลมพร  แพงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวพีรดา  ราษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพีรดา  เหลาแหลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงพีรนันท์  ขันเพียแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายพีรพล  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 นายพีรพล  งามแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 นายพีรพัฒน์  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทรถ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายพีรภัทร  พ่อศรีชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายพีรภัทร  สุพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพีรภัทร  โคตะมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายพีรวิชญ์  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายพีระภัทร  จิตอาคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายพีระวุฒิิ  กุลยะนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายพีระศิลป์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงเพชรจรีย์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 นางสาวเพชรไพฑูรย์  มูลดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงเพชรลดา  แก่นโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงเพรชลดา  บุตรจันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวแพรวา  ปินะกาเส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงเฟื่องนภา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ทีคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายภคชนก์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงภัคจิรา  นนตะเเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงภัทรชดา  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวภัทรนันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายภัทรพงศ์  ลาสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายภัทรพล  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 นายภัทรพล  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายภัทรพี  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงภัสสร  สองสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายภาคภูมิ  วรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายภาคิน  ธิบดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงภาคินี  ต้นสารี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายภานุเทพ  พุ่งสิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายภานุพงศ์  สมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายภานุพงษ์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงภาสินี  สิงห์เทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงภิญญดา  ช่างประดิษฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 นายภุชิสส์  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงภุมวารีย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายภูตะวัน  จีรังกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายภูธเนศ  วิถาระพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายภูธิเบศน์  ราชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายภูเบศ  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 นายภูพาน  ภูจอมจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายภูมินทร์  ธนน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายภูมิเพรช  คงนารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายภูมิภัทร  ปาละรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายภูมิรพี  มีผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายภูรินทร์  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายภูรินทร์  เริงใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายภูริภัทร  บุนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายภูริภัทร์  พานาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายภูวนาท  งันลาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายภูวนาท  ประทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายภูวนาท  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายมงคล  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงมนรดา  ทิพม่อม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงมนันท์ญา  อินหนอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงมนัสชนก  เพิ่มสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงมนัสวีย์  ไชยวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นายมหรรณพ  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวมะลิรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงมัลลิกา  ตามล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงมีนา  อิทรวิศิษฎ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงมีสุข  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงมุทิตา  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนอุบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงเมย์วิษา  ปุณประวัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงยลดา  กุลยะณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายยศกร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายยศพล  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายยุทธนา  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงยุภาพร  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงยุวดี  อัตรสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงยุวดี  อุตสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 นายรชตะ  ศรีประภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงรพีพัทธ์  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายรวิภาส  แก้วมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงระพีพรรณ  แฝงพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายรังสิมันต์  บุญกล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงรัชฎาภา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายรัชพล  ปาวะรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายรัชพัทธ์  ป้องคำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงรัญชิดา  อินธิบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายรัฐภูมิ  รสหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีพจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายรัฐวุฒิ  นาคบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายรัตตพล  กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงรั้ตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุพันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวรุ่งนภา  เริงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ป่าตอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวรุจิรา  จิตงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายฤทธิกร  ภูยาทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงลภัสรดา  หิริสมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงลภัสรดา  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงลลดา  จิตจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงลลนา  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงลลิตา  นันทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงลักขณา  โน๊ตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายวงศธร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสัตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาววณิชชา  คำหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงวนารัตน์  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงวนิดา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงวรนุช  คำเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายวรพงศ์  ตาก๋า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงวรพรรณ  โถตันคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงวรรญชนก  สุขสบาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาววรรณวษา  พรมโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงวรรณษา  วงค์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายวรรณสิทธิ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงวรฤทัย  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงวรลัคณ์  มุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายวรวิทย์  ศรีตะการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายวรัญชิต  คุณพิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงวรัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงวรางคณา  สิงห์แม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงวราภรณ์  พลเหตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงวราภรณ์  สอนพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงวราภา  โพยพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายวรายุทธ  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาววริศรา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงวริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงวลิวรรณ  ยงทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายวัชรพรรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายวัชรพล  ทองศูนย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายวัชรากร  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายวัชรากร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 นายวัฒธวุฒิ  สายบุ่งคล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายวันฉัตร  แข็งขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงวันทนา  ปาสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลอดซอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงวันวิสา  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงวันวิสา  พาสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงวันวิสา  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายวันเสด็จ  แสนวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาววารุณี  บุญเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงวารุนี  ชีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงวาสนา  ด้างถางคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชัยยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายวิชญ์พล  พิมเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงวิชุดา  สะพานกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายวิทยา  นนธิบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายวิธวิน  บุญตะหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงวิภาวี  ช้างแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายวิรชา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวิรดา  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายวิรัตน์  บุญโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงวิวลดา  เป็นบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงวิศรา  สุวรรณมงคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายวิษรุต  เกษมสานต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายวิสุทธิภูมิ  กุลสานต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 นายวีรพล  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายวีรภัทร  วรรณทะนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายวีรศักดิ์  ลีพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงศกุนตลา  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายศตวรรษ  จันทร์ปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงศรสวรรค์  แก่นภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงศรัญญา  ช้างหม้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 นางสาวศรัญย์ญา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายศรัณย์  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายศรัณเวช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายศราวุฒิ  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายศราวุธ  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงศรุตา  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงศศิกานต์  ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงศศิธรณ์  จุลขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงศศิปภา  ศรีผูย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงศศิยา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงศศิวรรณ  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงศศิวิมล  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายศักดิธัช  บิดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายศักรินทร์  ทับทิม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายศักรินทร์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงศิรประภา  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายศิรศักดิ์  จันใด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงศิราพร  อินทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงศิริญญา  อัครศักดิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายศิริทัศน์  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงศิริธิดา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงศิริพร  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงศิริภากร  ค้าขาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายศิริราช  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุลังกา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวศิริวรรณ  มิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงศิริวิมล  คูณตุ้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 นายศิริวุฒิ  มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวศิริอนงค์  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงศิวดาติ์  พุทธบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายศิวะ  ขะที โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายศุภกร  มหาปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายศุภกริช  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายศุภกฤษ์  พรมโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงศุภการต์  ม่อมพระเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายศุภเกียรติ  ไขแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นายศุภมิตร  ไชยมงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศุภานัน  สงคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงศุภานันท์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงศุภิญญา  วงศ์ษาโครต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 นายเศรษฐพงศ์  ยันทะรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายเศรษฐ์  พิเศษภักดีกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายสกลเกียร  จันทร์วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายสกลวรรธน์  สิงห์ทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายสถาพร  พลศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายสรณัฐ  ไสยประกรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายสรศักดิ์  จันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 นายสราวุฒิ  กาบสำโรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงสโรชา  อนันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงสวรรยา  พรมน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายสวัสติราช  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 นางสาวสหฤทัย  บุญนุเคราะห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายสันติภาพ  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงสาธิดา  ประยูรเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงสายธารพร  มูลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีพลพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงสาวิภา  เจินเทินบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายสิงหราช  นามประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายสิทธิชับ  แซ่เฮ้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายสิทธิชัย  ขำตั้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายสิทธิชัย  ไกยพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายสิทธินนท์  ปากดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายสิรวิชญ์  ยงบรรทม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงสิริกานต์  สายบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสุกัญญา  ยศตะโคต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงสุกัญญา  สายพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงสุกัลยา  สุภาอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวสุขภาดา  ระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสุจิรา  สัตถาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงสุชัญญา  จันดากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงสุชาวดี  สอนวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงสุชาวดี  สุขเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงสุฐิตา  พิมพ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายสุดที่รัก  วงศรีชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงสุดารัตน์  สีดาน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงสุทธินันท์  นนทราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุมถม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 นายสุธากร  ประพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 นางสาวสุนันทา  สาระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงสุนิสา  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงสุนิสา  พรหมสาส์น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสุนิสา  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุพรรษา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปะระทัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงสุพิชชา  ตรองจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศรีลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงสุภาพร  พลศักดิ์เดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 นางสาวสุภาพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 นางสาวสุภามาศ  แพทย์กิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงสุมินตา  บุญตวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายสุรภู  ธนัยรุ่งเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงสุรางคนา  เสาธงไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงสุวรรณา  เพชรงอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายสุวิวัฒน์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายเสกสรรค์  คำสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงเสาวนิตย์  ทองทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวเสาวนีย์  เพียรดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงหวันยิหวา  สำเภาทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงเหล่าปั่นเนียง  ทับแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงอชิรญา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 นายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายอดิเทพ  คำวาท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายอดิรุจ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 นายอดิศักดิ์  ปิดประสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นายอติพล  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงอติมา  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายอธิติพงษ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงอนันดา  ชาติผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายอนาวิน  ทีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายอนิรุตต์  เเสนใจวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายอนุชา  อามาตทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายอนุชิต  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงอนุธิดา  เศรียรกระโทก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายอนุพงษ์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายอพิสิทธิ์  ใยพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 นายอภิเชษฐ์  เพ็งพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายอภิเดช  สนสุผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงอภิฤดี  ลีขวางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 นายอภิสิทธิ์  ก้อนแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายอมรเทพ  อินธิกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงอมรรัตน์  มาแลว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงอรจิรา  ทะทำมัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงอรธิวา  ยั่งยืน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงอรนิดา  ฤาชากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงอรปรียา  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวอรปรียา  บุดชาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงอรพรรณ  งามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงอรภิยา  ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงอรยา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงอรยา  แก้วจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายอรรคพล  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายอรรถพล  ปรีชาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายอรรนพ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงอรรัมภา  วงศ์กาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงอรวรรณ  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงอรวัณ  สุขสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงอรวี  ภักดีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงอรอนงค์  กงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงอริศรา  ชัยมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงอริษรา  แสงชะวะเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงอลิสา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงออมสิน  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายอัครเดช  คลธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายอัครเดช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายอัครสิทธิ์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 นางสาวอัญชิสา  คำประกายกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอัญชิสา  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวอัญญาณี  ทุมรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายอันวา  เหรียญทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สมหมั่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงอาทิตติยา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  ประโลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวอาทิตยา  กองพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวอาทิตยา  กันนุลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายอานพ  ร้อยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 นายอาโนว์  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร  โฆษิตขจีวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงอารยา  สายอุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงอาริษา  นาเสือวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงอาริสรา  น้อยพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงอาริสา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงอารียา  แก้วสุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายอิทธิพร  ศรีกุลกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายอิทธิพล  ทรงเหล็กสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงอินทิรา  บุษบา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายอิสรภาพ  ลีทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายอิสระ  ทรายทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายอิสระ  พันธดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงอิสริยา  ทะรังสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงอุษามณี  ส้มแป้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายเอกพล  ศรีบุรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายเอกภักดิ์  นาบำรุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงเอมวิกา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายเอื้ออังกูร  แก้วสนิท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 นางสาวกชกานต์  ตราชู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงกนกอร  ยูระอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงกมลวัทน์  มินสังสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายกิตติกร  วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 นางสาวกุลยา  ทุนชัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนใจบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงจีราวัลย์  เศกใส โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวจุฑามาศ  อินทโมรา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงจุราภรณ์  ระแสนพรม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงชลธิชา  มุงแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายชัยวัทน์  พาพานทาง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงชุลีพร  จันทาน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายฐิติกร  ไพราชสูง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรณู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงธารินทร์  อุตวงค์ษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายธีรภัทร  พิมเสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 นางสาวนภาพร  ผึ้งศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 นางสาวนภาวรรณ  พลาดสุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงนันชนก  แดงวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวนาตยา  ไมวงศ์แสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายนิโรจน์  ดวงแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 นางสาวปราริชาต  ปัทมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงปวีณา  หนึ่งคำมี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงปิยากรณ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงพรพิรุณ  ใบหะสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายพีรพงศ์  พรหมพักตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงภัทรธิดา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงวจีพร  เชื้อพระซอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวิภาวี  ค้าเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงวิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงศศิธร  หนองแคน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาวศันสนีย์  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงสโรชินี  พันธมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาวสุดารัตน์  สมแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงสุทธิดา  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวอริสรา  บุตรดีด้วง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นางสาวอริสา  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายอิสรศักดิ์  บือทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์โสภา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกมนทิดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงกมลชนก  วารีย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์ภู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงกิ่งดาว  ทองแสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงกุลยา  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงจตุพร  มณีสุวรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 นางสาวจันทิพมา  แซ่เล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 นางสาวจิดาภา  อุปสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาอินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงเจนจิรา  ยุวะบุตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงชนิชฐาพร  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงญาณิศา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงญาโณทัย  เธียรประยูร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายณัฐพงศ์  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงดลพร  ยางธิสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายเดชาวัต  ตรีศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 นายทัตพงษ์  เผือกพงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามมั่น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาระบุญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวธาญาลักษณ์  ถวิลไทย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐ์ขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 นายธีณภัทร์  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายธีระชัย  ไชยเชษฐ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงนันทิยา  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงนิศานาถ  จำนงค์ทรัพย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงประภัสสร  คนดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงปรีดาพร  ป้อมไชยา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมเฮ้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงพนิดา  ลาภมูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายภัทรพล  นารินรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงภัทรพิชญา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายภูวิศ  สุนรบดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงลลิตา  ภูทองทิพย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงวิรดา  เรืองชนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายศราวุธ  คิดถูก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศุจิรา  สกลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 นายสัจจาวุฒิ  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงสุทนัฐตา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวสุนิตา  ไชยรา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงสุนิสา  อยู่ชูฉาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายสุเมธ  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงสุวารี  ภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงอมฤตตา  ธิศาเวช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 นางสาวอาทิตยา  ศรีเรือง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงกนาพร  ปัญญาสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายก้องภพ  เจนปรุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายกันตพงศ์  ทิพยเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงกันตพร  ทิพยเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงกาญจนา  ขุมเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายกิตติกรณ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายกิตติพงษ์  ธิวโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายเกียรติชัย  สมพมิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงขวัญมนัส  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงจันทนิภา  เกตุโก้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ภูดิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงจีรนาฎ  อิ่มดำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงจีรวรรณ  โพธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงจุฆาพร  วงศ์ธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายเจษฎากร  สุภาพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงฉันฑ์ชนิต  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงชนิตา  สุขะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายชลชาติ  แก้วทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงชลชิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายชัชวาลย์  ฮวดมาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงชัญกาญจน์  ศิริคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายชัยพันธ์  ใจทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายชิวาฑร  ศรีวะอุไร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  นาถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงชุติมา  พินิจพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายเชนสิทธิ์  สินลับ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงญาราภรณ์  โคธิเสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงฐานิดา  สัวะกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงฐิติพร  อินธิจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงณรินธร  พรรณการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงณัฐพร  สมจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงณัฐมน  สุดตาซ้าย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สองชั้น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  สาขา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายเดชรพล  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายถัทรพล  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงธนภรณ์  ผาจวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายธนภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงธยานี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายนฤนาถ  แสนศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงนันทการ  พิมพ์เมืองคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายนิติรัฐ  สุวรรณศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงนิติศิริ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงนุชจรีย์  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงบุราณี  ทองอ่อน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายประเสริฐ  บุพศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายปริญ  เจียมจิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงปวีญา  โสมไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายปาราเมศ  จันทะลุน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายพงษ์ศิษฐ์  พิสุทธาดามงคล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงพจมาน  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายพรเทพ  คำปัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายพัชรพล  ทองอันตัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงพิยะดา  ใครบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรัภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงเพชรมณี  โยตะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายภัคพงศ์  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงภัทสัญญา  สิละพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงเภตรา  แพงภูงา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงมณัญญา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงมาริษา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงมาริสา  วันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงรัตนากรณ์  วะทันติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงฤตรีรัตน์  มูลศิลป์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงลลิตา  อุปโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงวรัญญา  ขันตีจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงวริศรา  สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงวิรัตติยา  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงวิราภรณ์  สีมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายวีระบัตร  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายศศิธร  โคตะพะกรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงศันศนี  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายศุภวัชร  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายศุภาวุฒิ  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายสารินทร์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายสิรวิญ์  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงสิริวัลย์  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงสุธาสินี  เพ็งสีแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงสุธิดา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงสุปราณี  วังชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงสุภัตา  แทบท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงเสาวภา  รำไพบิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายอติริวิชญ์  ผายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายอธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายอนันต์  อุดมกัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายอภิเดช  ตรีศาตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงอรณิชา  สุนะเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงอริสรา  ทองสาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอังศุมาลิน  สมนึก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงอาทิตยา  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายอานนท์  ฝ่ายบัตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายอุเทน  โกมลสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายโอฬาร  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 นางสาวกมลรัตร์  เทพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 นางสาวกัลยรัตน์  อัครพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 นางสาวกุลวดี  แสงสุรินทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงไขนิดา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 นางสาวชลิตา  กางทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวณัฐริกา  การีชุม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงณัฐริกา  พงษ์อารีย์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 นางสาวณัฐรุจา  ทิพชาติ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 นายไตรภพ  คำมะเมือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงธัญรดา  ชาดวง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 นางสาวธิดาพร  ชาติชำนิ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 นางสาวนุชจิรา  แสนจันทร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงปิยมน  ไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 นางสาวปิยวรรณ  วค์พันธ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 นางสาวพรปวี  ฮุงหวล โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 นางสาวพัชรธร  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 นางสาวมลฤดี  อินธิราช โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 นางสาวยุพาวรรณ  ศรีสมพร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 นายรัชพล  แสนราษฎร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 นางสาววรางคณา  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 นางสาวสุนิสา  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 นางสาวสุภานันท์  พิมพรรณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงเกศรินทร์  เกษงาม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายชนะพล  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงชลิดา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงดารุณี  ขุนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงเทียนแก้ว  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายธนชัย  วงค์ชุมเวียง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายธีระภัทร  ภักดียุทธ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายนพพร  นรสาร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงปณิดา  เถาโคตสี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงปาริฉัตร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงปิยะดาพร  ลาสุด โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงพรรนิภา  พรมนาถ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แพงโพนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินโจม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงรสริน  นนตระอุดร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงรุ่งนภา  ผาสุวรรณ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายวันเฉลิม  หวลจิต โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  น้อยนาง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายสันติ  ไชยพิคุณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงสุนิษา  สุทธิจักร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายอมร  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายอัครวรรธน์  เชิดชู โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงอัจฉราพร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงพัชราภา  ทะนงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 นางสาวอรนิภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงอรัญญา  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 นางสาวกชกร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 นางสาวกฤติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงกฤษณา  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงกาญติมา  ดีด้วยชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 นายกำธร  จันทโสติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงกุลนรีพร  ศรีเตชะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงขนิษฐา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงขวัญสุดา  ดาบชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงขัตติยา  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงเขมรุจิ  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงจณิสตา  กองสินธุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 นายจติโชติ  รักชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 นางสาวจันจิรา  นาศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 นางสาวจินตภานี  รัตนะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 นางสาวจุฑารัตน์  สุพร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวชมพูนุช  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงชริดาภรณ์  ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 นางสาวชลธิชา  สีพลัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 นายชัยนันท์  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงชิดชนก  ยั่งยืน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงชิดชนก  ศิริมงคล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายชินกฤษ  ไชยสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายชินวรา  คำศรีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 นางสาวญาณิศา  หม่อมพะเนาว์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงฐิติกา  ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายณภัทร  ใบธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 นางสาวณหทัย  คัทจิต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นางสาวณัฐธิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายณัฐพล  สุทธิบุญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ควรดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นายณัฐภัทร  แก้วบุญใส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 นางสาวณัฐมล  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 นายณัฐวุฒิ  ดาบพิมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 นายณัฐสิทธิ์  นิสีดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงณีรนุช  บุญย่อ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 นายถิรวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 นางสาวทิพย์วรรณ  พรหมกาวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายธนกร  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายธฤต  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 นายธวัชชัย  วงศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงธันย์ชนก  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 นางสาวธันยพร  เศิกศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายธันวา  ดีวันไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงธันวาพร  อาสนาไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 นางสาวธิดารัตน์  เสนจันตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงธิติมา  อินคำน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายธีรนัย  อุดเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 นายนครินทร์  เถาว์ยา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นายนครินทร์  โยธายศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงนงนภัส  โถแก้วเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 นายนนทกร  อินคำน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายนนทนัตถ์  เเสงลอย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงนพจิรา  หวังกองกลาง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงนริศรา  สะพานหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 นางสาวนริศรา  เเสงสิทธฺ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 นายนฤวัต  บุญเฮ้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 นางสาวนลินี  บุญเกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายนิธิพงษ์  คำสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 นางสาวนิลรเนตร  คำศรีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 นางสาวนุสรา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงเนตรดาว  ไพเรืองโสม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงบัญจรัตน์  ลัดดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงเบญญาภา  โถคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงปทุมพร  เดชธิสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงปนัดดา  อนันต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กชายประพันธ์  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 นางสาวประภัสสร  กาญจนเกตุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นางสาวประภัสสร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงปริตา  เเผนหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นางสาวปรียาภรณ์  พลวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงปัญญาพร  เชียงไข่แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงปัญฑิตา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 นางสาวปานระพี  พรมรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 นางสาวปิยาพัชร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 นายพงษ์เฉลิม  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวพรชิตา  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 นายพรพินิจ  สาระชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 นางสาวพรพิมล  พลหาญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีทาไข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 นายพิชิตชัย  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายพิพัฒน์  อินธิราช โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงพิมระพี  โถตันคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 นางสาวภัทรดา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงภัทราพร  อินทร์นอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2131 นางสาวภัทรินทร์  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 นายภาทะศิลป์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กชายภานุพงศ์  ศรีสุธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2134 นายภานุพงศ์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 นายภานุพงษ์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงภูพิงค์  อันทระบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 นายภูวเนตร  พฤกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวมิวลดา  นามฮุง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงเมธาพร  กระโจม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 นายเมธาสิทธิ์  พรมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 นางสาวเมย์วดี  ราชสุภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองท่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงรสริน  จันทะรังษี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 นางสาวรานี  อินคำน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงเรณุมาศ  ม่วงกลม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงลิลดา  งามสิทธิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 นางสาววนิดา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายวรชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2150 นายวรวุฒิ  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 นางสาววรัญญา  สะภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงวริษยา  คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 นางสาววลัยลักษณ์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 นายวัชรินทร์  ภูสมปอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กหญิงวิพาพร  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2156 นางสาววิภาดา  บุญเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาววิมลวรรณ  นิติยาโรจน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 นางสาววิยะดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2159 นายวิศวะ  ทนทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 นายศรายุทธ  จูมพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กชายศรายุทธ  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 นางสาวศศิธร  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 นางสาวศศิมาภรณ์  ถาปันแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 นายศิรศักดิ์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 นางสาวศิรินนา  โพธิการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 นายศิริศักดิ์  วงศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงศุภกานต์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กหญิงศุภักษร  อันชัยศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2169 นางสาวศุภารัตน์  ภูมาสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กหญิงศุภิสรา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2171 นายสาริทธิ์  ทวิบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงสิริ  หาญสุโพธิื โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2173 นางสาวสุชานาถ  ประกิ่ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2174 นางสาวสุดารัตน์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2175 นายสุทธิพร  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2176 นางสาวสุนิษา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2177 นางสาวสุพิชยา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2178 นางสาวสุภัชชา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2179 นางสาวสุภาพร  กลิ่นเกลี้ยง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2180 นางสาวสุวิมล  ชาลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2181 นางสาวอทิตยา  ทิพย์สกุลอนันต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2182 นายอภิเดช  อินธิบาล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 นายอภิสิทธิ์  วิชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 นางสาวอรนภา  มาเพ็ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2185 นายอรรถชัย  โทระดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 นางสาวอัญชลี  จิกจักร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงอัญธิมา  เเสงสิทธฺ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 นางสาวอารดา  อารีล้น โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายอารยะ  พละสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2190 นางสาวอาริญา  ผุยลานวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 นางสาวอาริตา  เพียงงาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2192 นางสาวอิษยา  ศรีไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงกัสมา  จำนงกิจ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงเจนิสตา  ตุพิลา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายนันทวุฒิ  งามเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงภัทรดา  พัฒคาต โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงมลนิภา  พรมศิริ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พลธิราช โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงรัตติกาล  มิสาธรรม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กชายวสวัตติ์  โฮมวงศ์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงสิรามล  สุรินทะ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงสุกัญญา  นามโตตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงสุพรรณษา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายอติราช  เทพศิลา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงอภิญญา  สารีนันท์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญสงค์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงอัยลดา  โยธายุทธ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงอิศริญา  สมวงศ์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2209 นางสาวกมลวัน  เจริญรัตน์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงขนิษฐา  มาสะ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กชายจิรทีปต์  ภาวงค์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงจิรัชยา  ราชชมภู โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 นางสาวณัฐกานต์  เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงณัฐธิดา  จบศรี โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีระวรรณ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงดิศรินทร์  เมืองแทน โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 นางสาวนันทินี  เกนขุนทด โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายบัณฑิต  โพธิ์สาวัง โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2220 นางสาวบุษบา  พรมน้อย โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่เจีย โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงปาลิตา  สมสร้อย โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงพรวลัย  น้อยอินทร์ศรี โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 นางสาวพิชญาภา  บุญรักษา โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงพิมพิกา  ผลาจันทร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กหญิงพุทธิดา  พรหมศิริ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงภูผา  ภาภิรมย์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงมนสิการ  ชำนาญคง โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิลาแสน โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนวิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2231 นายวุฒิชัย  ใจกลาง โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงศิริพร  โคตรหลง โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยางธิสาร โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายสุริยภรณ์  อินหา โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2235 นางสาวเสาวลักษณ์  วารีย์ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2236 นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วคำแสน โรงเรียนวาริชวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงแสงทอง  แหวนเพชร โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีระวรรณ โรงเรียนวาริชวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงอริสา  ไพศาล โรงเรียนวาริชวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงกนกนภัส  แถมจอหอ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงกนกนิภา  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กหญิงกนกพร  อาจทุมมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงกนกวรรณ  มีสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาวัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลับมะณี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กหญิงกรณิการ์  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายกรวิทย์  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายกฤชกนก  บุตรสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กชายกฤตยชญ์  หงส์สิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาสี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์คำภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรสณฑ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิลามาศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กหญิงกานต์ธิดา  รินสีมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายกิตตินันท์  บุญศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายกิตติวุฒิ  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กหญิงกีรณิกุล  สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงกุลธิดา  กุละงาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กหญิงกุลธิดา  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กชายเกรียงไกร  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2263 นางสาวเกษศิริ  ดีประวี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กชายไกรวิชญ์  อุตลุด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กชายขจรศักดิ์  นิลผาพงษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กหญิงขวัญจิรา  สีดาเสถียร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กหญิงขวัญมนัส  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กหญิงขวัญสุดา  สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายคณิศร  แสนอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กชายจตุรมิตร  บุตรพุฒ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กหญิงจนิสตา  พรหมมาสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กชายจักรินทร์  ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงจันทัปปภา  ตันสิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กชายจิรกิตต์  โสภางาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กหญิงจิราพร  แก้วคำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กหญิงจิรายุ  สุนทร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กหญิงจิราวดี  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กชายจิลลาภัทร  พรมกุล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กหญิงจีระนันท์  เต้นปักษี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริคงคา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2281 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุรินทะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศทะแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2283 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2285 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ไพคำนาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กหญิงจุไรวรรณ  ไชยบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2287 เด็กหญิงเจนจิรา  ขำกิ่ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2288 เด็กหญิงเจนณภัทร  ไชยประเทศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2289 เด็กหญิงชฏาทอง  พจนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กหญิงชนิสรา  ปูชาเดช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กหญิงชลดา  มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กหญิงชลธิชา  กรุณานำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กหญิงชลธิชา  พะตะเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กหญิงชลนาถ  อาจทุมมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2295 เด็กหญิงชลรินทร์  อินแตน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2296 เด็กหญิงช่อฟ้า  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2297 เด็กชายชัยรัส  รัชชปัญญา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2298 เด็กชายชาญยุทธ์  สุพินิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2299 เด็กชายชานนท์  จันพานิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2300 เด็กหญิงชาลิสา  นนกระโทก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2301 เด็กหญิงชาลิสา  บุญเฟรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2302 เด็กหญิงชาลิสา  ภักดีพิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2303 เด็กหญิงชาลิสา  ใครอามาตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2304 เด็กหญิงชุติธิดา  ศรีพรมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2305 เด็กหญิงชุติภา  จ้อยจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2306 เด็กชายชุมพล  ผิวบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2307 เด็กชายชูทรัพย์  ชาเสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2308 เด็กหญิงโชติกา  สิงห์วิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2309 เด็กหญิงโชติลักษณ์  สาระบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2310 เด็กชายซือฮ่าน  ลิม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2311 เด็กหญิงญาณันธร  ถึงคำภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2312 เด็กชายฐากูร  คงรักช้าง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2313 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีเจริญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2314 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2315 เด็กหญิงฐิติพร  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2316 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริเตอร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2317 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันจำปา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2318 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เติมประชุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2319 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรีพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2321 เด็กหญิงณัฐชยา  เคนทวาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2322 เด็กหญิงณัฐชา  ไชยบุบผา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2323 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำทะเนตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2324 เด็กชายณัฐดนัย  อินธิเเสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2325 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยยา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2326 เด็กชายณัฐติชา  เทือกอุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2327 เด็กหญิงณัฐนิชา  สอนนุชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2328 เด็กหญิงณัฐริชา  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2329 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2330 เด็กหญิงณิภานันธุ์  สุขสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2331 เด็กชายดนุเดช  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2332 เด็กหญิงตะวันนา  ผลาจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2333 เด็กชายไตรภพ  อ่อนคำหล้า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2334 เด็กชายทนง  อนุดำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2335 เด็กชายทศพล  ราชชมภู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2336 เด็กหญิงทิพญาภรณ์  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2337 เด็กชายทิวากร  ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2338 เด็กชายธนกฤต  ดวงสีทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2339 เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2340 เด็กชายธนโชติ  พาเพียเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2341 เด็กชายธนโชติ  เปลี่ยนสันเที่ยะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2342 เด็กหญิงธนพร  พอินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2343 เด็กหญิงธนพร  เทพวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2344 เด็กชายธนภัทธ์  ฮังกาสี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2345 เด็กชายธนภูมิ  สุรัตน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2346 เด็กชายธนรัตน์  จันทร์สมัคร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2347 เด็กชายธนวัฒน์  พัลวัล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2348 เด็กหญิงธนัชพร  ผิวบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2349 เด็กชายธนากร  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2350 เด็กชายธนาทรัพย์  บุรมย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2351 เด็กชายธฤตวัน  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2352 เด็กหญิงธัญจภรณ์  ไพรสณฑ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2353 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2354 เด็กหญิงธัญชนก  โคตรวิชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2355 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2356 เด็กหญิงธันยชนก  หนูเหมือน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2357 เด็กหญิงธันยพร  กลมลี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
2358 เด็กชายธันวา  บุตรสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
2359 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
2360 เด็กชายธีปกร  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ