รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นายกนต์ธีร์  พูลเกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกฤตยพร  พิมพิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤษฎา  บันเทิงศักดิ์ศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกันต์ดนิษฐ์  สิงห์สี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตติชาติ  สุขรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกุลธิดา  ยะโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวจันทรพิมพ์  แสวงหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจารุพัฒน์  ประลาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวจิดาภา  แพรไพศาล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายจิรภัทร  พลศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศไขยวิบูลณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  อุทุมทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเจษนัยห์  วงดีเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวฉัตรีญา  พิกุลหอม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนพิชา  ลุนาดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชลดา  กั้นชัยภูมิ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายชลพัฒน์  ปิ่นมุนี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตักโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชุติภา  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงญาณินท์  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวญาณิศา  ไข่มุกข์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวฐิติรัตน์  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลเกตุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงฐิติวรดา  กินรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณภัทร  แสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนบูรณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวธนพร  มุงคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธนภัทร  อรนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวธนัชชา  พังดวงแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวธมลวรรณ  สูตรสุวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธันย์  สุภาพพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิดาวดี  เวียงศรีประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวนงนภัส  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนรพิชญ์  รอดทะพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวนัฐวดี  เขียวไกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายนัทธภูมิ  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวนิชาญา  พานิชอำนวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายนิติพัชรพงศ์  ศิริตัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวเบญจพร  เหลืองเจริญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวประวรรณรัตน์  บุสุวะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปัญญพนต์  นีราณิชกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปัญญากร  สิทธิ์เสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวปิยะมาศ  สุระโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวปุณยวีร์  กลางประพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายพนธกร  สุภักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพรนภา  ระสีทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพัชรวลัย  รุจิรเสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพัชรียา  นอนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บรรจง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพิมปฎิภาณ  ตั้งอุปละ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพุธิตา  ขันสำรอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวแพรวา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภคินทร์  แก้วมาตย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภัทรพีร์  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวภัทราพร  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงมัลลิกา  นาคประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเมธาวี  อักษรครบุรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงระเบียบรัตน์  อนุรักษ์จินดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวชากร  ธารประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายวชิรวิทย์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาววรรณภา  ลาพิมพ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายวริทธิ์ธร  จีนบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวาติกัน  วงษ์แหวน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายวิธวิทย์  จีนบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวิริทธิ์พล  เขียนเสือ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาววิลาสินี  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศตายุ  วิเศษสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศรัณย์พงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศิวกร  มูลสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายศิวราช  เหลาพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสรธัญ  พานอนันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสริตรา  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสิริมา  ถาพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวสิรีธร  จูมวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวอนุธิดา  การยะบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวอริศรา  ภูวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวอริศราเทวี  ขันอาสา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอัครวินท์  สีการัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวอัญชลีพร  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอารียา  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงไอรดา  สมเรียง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพพาส โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวชไมพร  เสนคะ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวญาสุมิน  ศรีมณีรัตน์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวนราทิพย์  พาลี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปทิตตา  มุ่งชัย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวปาวีณา  ลาริมาตย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวผกามาศ  บุตรศรี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวพีรดา  เสริมนอก โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงศิรินภา  ภูริพันธ์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอนวัช  เทวะประกาย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกชกร  อินทะชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวกติยา  ศรียะไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวกนกกุล  รังหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกนกนิภา  มานุโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวกนกนิภา  เขตนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวกนกพร  จำปาหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกนกพร  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวกนิฐนันท์  วรรณดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ขันแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวกนิษฐา  ราชชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวกมลชนก  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกมุทพร  ผลโยญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำระกาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายกรวิชญ์  ลำทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกฤตภาส  หนูนวล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายกฤตยชญ์  มาติยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกฤตรัฐฐาปกรณ์  ใจบุญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกัยรัตน์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัลยาณี  งิ้วพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัลยาณ์  ตุลารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกายศิตย์  แก้วหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติภัทร  ลินทะจะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกิติ์ชโยดม  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกิติติกร  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวกุลธิดา  แดงชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายแก้วขวัญ  หงษาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายคชาธาร  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงคณิศร  ดาทุมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายคุณานนต์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายคุนานนต์  รามฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวจริญพร  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวจันทกานต์  ดวงประทีป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงจันทมณี  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจามิกรณ์  มหุวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจิณณวัตร  ธนจวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจิณห์วรา  วราวัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวจิดาภา  ผลโสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวจิตรทิพย์  พวงพันธ์อวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายจิตรเทพ  จันทะลุน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวจิตรลัดดาวรรณ  พ่อเกตุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจินห์นิภา  วะราวัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงจิรัญญา  คำกรฤาชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจิรัญญา  สิทธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายจิรายุ  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวจิราวรรณ  สีดาแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงจีระนันท์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นายจุลศักดิ์  ขุนหนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเจตพล  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวเจนจิรา  ธนกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวชฎาภรณ์  คมขำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวชฎาภรณ์  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชนกนันท์  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชนญ์นิภา  ปิตตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวชนากาญจน์  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวชนิกานต์  อัตติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชนิดาภา  วิเชียร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายชนินทร์  ฉายาเวทย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชมพูนุท  ผลโยนน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวชลธิชา  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชลธิชา  เทพคำราม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชลธิดา  คำภาพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชลลดา  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงชลลดารัตน์  มาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชวัลวิทย์  ธนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชัญญานุช  อินนะระ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายชัยศิริ  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชาลิสา  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวโชติกา  เทียมนาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายญาณวรุฒน์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญาตาวี  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวฐิตินันท์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวฐิติพร  ไชยภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นายณรงค์ศักดิ์  มหาเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัชชา  พิกุลศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวณัชยาภรณ์  ถวิลการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฏฌานันท์  จันทร์สุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐชนน  ใจขาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวณัฐฐินันท์  หาญเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐฑินันท์  นามพลแสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวณัฐธยาน์  เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงผา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันไทย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฐพร  ติโนชัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณัฐพร  ราชชมพู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐพล  สกุลเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะลุน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวณัฐริกา  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐริกา  ชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวณัฐริกา  ทำมาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐวิภา  ด้วงโต้ด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐสุดา  อัปมะโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวดรุณรัตน์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวดาเรศร์  เชื้อสาทุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายเดชาธร  สานุศิษย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเตชินท์  แสงฉาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายถิรวุฒิ  จันโสดา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายทยาวัฒน์  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายทศพร  เสนาช่วย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายทักษ์ดนัย  หอยตะคุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายทัชชวิญญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงทับมิ่งขวัญ  สุครีพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายทีปกร  เจริญโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวเทพธิดา  จันทะโรรุฬ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนดล  ทองสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธนพร  บรรลุศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนภัทร  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธราเทพ  อุดคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวธัญญาพัฒน์  พิมกรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธันยพร  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธันยพร  แขวงเมือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวธาราทิพย์  ศรีขว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธาราเทพ  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวธาริณี  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวธิญาดา  แดนเขตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวธิวาพร  สุราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธีรนาฏ  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธีรภัทร  จิ้มจีน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีรภัทร  มนตรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธีรภัทร  เค้าคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธีรเมธ  มิถานนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธีรเมธ  สายคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนนทกร  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนพฤทธิ์  ทองคำชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อัคคละ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวนภาสิริ  แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนรสิงห์  ใหญ่สาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวนรัชมญธ์  แท่งทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายนราธรณ์  นารีแพงสี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนริศรา  ในอินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายนลธวัช  ธรรมเม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายนวมินทร์  คำจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวนันทกานต์  ด้วงยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายนันทวัช  คำมุงคุณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวนันทิตา  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนาคินทร์  พิมพ์สมบูรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนิจจารีย์  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวนิตนภา  ทินโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ทองดีนอก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวนิธิวดี  เขียวลมัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายนิรภัทร  ขุนหนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวนิศารัตน์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเนตรนภา  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวเนตรปรีญา  แก่นจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายบุณยกร  เหลื่อมเภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวบุรัสกร  ทักษิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงบุษยามาศ  แวดล้อม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวเบญจมาศ  ศรีชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปฏิภาน  ศรีวรมย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปณวัตร  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นายปติภัทร  แสงไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวปนัดดา  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปพิชญา  ต้นเงิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวปภาสินี  จันทร์สด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวประภาพร  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวปรัชญา  โฉมเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปริญญา  ศรีเรือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปริยากร  มนุราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายปวรุตม์  ไชโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปวีณา  โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปัณณธร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปัณณวัชญ์  ไซโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นายปัณณวิชญ์  คำจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวปัทมพร  ขอดเมชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปาณิสรา  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวปารวี  ราชสิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปิยพงศ์  โพธิสาขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวปิยะธิดา  เกิเไธสง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายไผ่สีเดียว  สุครีพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพงศ์พล  หงษ์ภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพงษ์เพชร  ล้านษาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวพนิตพร  เบ็ญระเหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพรประภา  คำหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวพรรณวษา  แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายพลฉัตร  ภูขามคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพลเทพ  สีกานิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวพลอยขวัญ  อักษรศักดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวพักตร์ยุรินทร์  กิ่งชัยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวพัชราพร  จันไตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพัฒนากร  เสียงสนั่น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวพัทราพร  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพันภพ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพาณิณี  ขุนละมอ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งพลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิชญากร  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวพิชญาภา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพิมพกานต์  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวพิมพ์ชนก  พลชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวพิมพ์ชาดา  ลาดบาศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวพิมพ์อาภรณ์  วงค์ประคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวพีรณัฐ  พิมพ์ทองหลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพีรดา  ใจช่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่อทับทิม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพีระพล  ชุยลุย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นายพุทธิพงษ์  สมภาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงเพชรรัตน์  มูลแปล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกตุวีระพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงแพรวา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงฟ้าฝัน  ฟองแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวภัณฑิรา  นุสาวา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภัทรญา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภัทรธีรา  ละมุนมอญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภัทรภณ  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงภัทราพร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัทรินันท์  ยางขัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภากร  หาญวิชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายภาณุวัฒน์  สามานิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายภานุวัฒน์  ราชสิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภาวินีย์  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงภิราวรรณ  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูบดินทร์  สามานิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามสำโรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภูเมศ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นายภูริทัต  ศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายภูรินทร์  สุนีย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายภูริพัฒน์  อัตถสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูริวัช  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูวนัตถ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภูฬิญาภรณ์  ภูดินดาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวมณทิตา  เข็มปัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวมณีรัตน์  เครือม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมนัสนัน  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  จิตต์สม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงมานิตา  เตลอด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวเมธาพร  สมนึก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงยุพารัตน์  นรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายโยธา  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงโยษิตา  คำหุ่ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวโยษิตา  รามฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายรพีพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายรพีภัทร  คณะพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายรพีวิทชญ์  บุญเกื้อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงระพีมาศ  ทองโพธิ์กลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นายรัชกฤช  ภัคนาริวัฒน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวรัชนีกร  สุขสูงเนิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรัญชน์  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรัตน์ชฏา  สุตนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงรัตนา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นายรินทร์พีรวัส  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงรุจิรา  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงรุจิราพร  ดำรงเชื้อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวเรนโบว์  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงลลิตา  สุภาษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงลักษิกา  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวชินันท์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นางสาววณิชยา  กวีรัฐอนันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวณิชย์  สังฆมานนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวยุรีณ์  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวรชาติ  ปรัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาววรรณษา  มินตา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายวรรัตน์  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวรวิทย์  มหาเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวรัญญา  ลาพึง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาววริศรา  สีม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวศินี  พ่วงมาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายวัชรพงศ์  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวัชรากร  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นางสาววัชราภรณ์  สิงห์รัก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาววัทนพร  พัศโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวิชญาดา  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นางสาววิชิตา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายวินธวัช  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวินันญา  พูลศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นางสาววิภาดา  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาววิวรรธณี  งามฉลาด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวิสัยทัศน์  ถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิสุตา  สุคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวิสุธิชาติ  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวีรากร  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวศดานันท์  จันทิชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศตายุ  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อุโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวศศิธร  ปาปะขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวศาตนันท์  วังกะธาตุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศิรประภา  บุญขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศิรารัตน์  ไชยงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นายศิริชัย  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงศิริประภา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศิริยากร  นาติโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายศิวเทพ  อาศิวมณี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายศุภกร  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศุภลักษณา  มหาโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวสใบทิพย์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสรยุทธ  แสนมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หอมฟุ้ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสวพล  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสันติภพ  นาดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสิรภัทร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสิริกร  สง่าสงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสิริกร  โคตรพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสิริธันญาพัชร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวสิริมา  อรรคนิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสิริวัฒก์  นิธานโกฏิศักดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสีหราช  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสุชาดา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวสุทธิญาณ์  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวสุธาสินี  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสุปรีย์ญา  นุทธนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีคันชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุพรรษา  สุธัมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุพรรษา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวสุพัตรา  กลิ่นชะเอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวสุพิชญา  ฝาระมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวสุภนิดา  เขตขงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวสุภาดา  หูมแพง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวสุภาวรรณ  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุภาศิณี  โคตะบิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสุรเกียรติ  จันทะนิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสุรธัส  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวสุรัชดาภา  วงษ์เที่ยงธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุวนันท์  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวสุวนันท์  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสุวิจักขณ์  เขตนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นายเสฎฐวุฒิ  สุทันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวหทัยทิพย์  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงไหมแก้ว  ชื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอเซโรลา  พ่อบำรุง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวอนัญญา  นวลงาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวอนุธิดา  บุญรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวอรกานต์  รัสสุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงอรญา  บุตรดา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวอรอุมา  สีม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวอริศรา  ธ.น.ระพิษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอัญจิมา  ครโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอันน์  ทนงหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถาน้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงอาทิติญา  ชาชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวอาทิติญา  วงค์อุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเชื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวอารยา  คำภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอารยา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวอินทิรา  สมนารถ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายอิสรานุชิต  น้อยนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  รัตนสินโพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวอุดารักษ์  สุวรรณคง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชาเสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงแองเจลล่า  ไทล่าเบรน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายกฤติพงค์  มิตยะโค โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัลญารัตน์  ชาเทราช โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวกัลยาภรณ์  อารุน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายจักภัทร  วงค์แก้ว โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีเบ็ญจรัตน์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อินกอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจิราภา  ละครเพชร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีหาโคตร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงดวงกมล  จำปาทอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงทัศนียา  ทองมา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธฤดี  ขุนหนู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อัคฮาด โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงนปภา  แสวงผล โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวนภกมล  วงศ์ศรีชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนฤมล  เชื้อพระซอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนันทนา  อินทร์เขียว โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนุชรดี  สว่างพบ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวปนัดดา  บัวทองจันทร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงประภัสสร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาดบาศรี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงผกายแก้ว  อัคฮาด โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเพชรดา  พงษ์เพ็ชร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นายภัทรกร  ด้วงพิบูลย์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงภัทรี  บุญจูง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงภัศสร  คนมีศีล โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายภูวดล  กลมวงค์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายเมธาวุฒิ  กุลวงศา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธ.น.ปน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวรรณิภา  ขุยชัยภูมิ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวริศรา  โคพทา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นางสาววิมลมาศ  วงค์ศรีชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศศิกร  สัพโส โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ราชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงสุกัญญา  ธนโสม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอารยาภรณ์  พรหมลัง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอิสรากรณ์  ชัยวิริยะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธ.น.กุล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกัลยานิษฐ์  ศรีวริสาร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกีรติ  วงค์ศรีชา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกีรติ  ศรีราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวกุลจิรา  ตาสี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวกุลธิดา  กวานเหียน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวขวัญชนก  เชื้อวังคำ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจริญรัตน์  พรหมดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจิรภาพรรณ  จันทนชาติ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจุฑามณี  คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงใจรัศมี  วงค์สินไชย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวชนิกานต์  ศรีมุกดา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณธิดา  ภัทรศาตนันทน์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชนะชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงดาราธร  วงค์ศรีชา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธนพล  สินพูน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวธารสุวรรณ  นามเกต โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงธิฐิภัทร  วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวนงนภัส  อารีรักษ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายนพกร  ช่างถม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงนภัสสร  สุทา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงนลิสลา  สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงนัทธมน  แปงคำ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวปริชาติ  วงศ์ชาชม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปวเรศ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุตรพรมมา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพลอยชมพู  พัฒนาเกรียงไกร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพัชรพร  อาจวิชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพัลลภ  บุญขัน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภาสณุพงษ์  จันทร์คำลอย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นายภูมิพัฒน์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายรณชิต  พ่อค้าช้าง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นายรัชชานนท์  คนยืน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงรัญชนา  พระดอกเมือง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายวชิรปานี  วงค์ตาขี่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวชิรวิทย์  พลโลก โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวาทินี  สุคำภา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศวิตา  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวศศิญดา  ใจรัศมี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศศิธร  เศษสูงเนิน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศาสตราวุธ  ปานอีเม้ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดานะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงสุจาริณี  ศรีชาหลวง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงสุพิชชา  พ่อบาล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายสุรชัชวาล  วงค์ตาแสง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวเสาวนีย์  ใจดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวหทัยชนก  ช่วงชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายอชิรกัญจน์  โคตรหลักเพชร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงอภิรุจี  บัวทองจันทร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวอมรรัตน์  บุญเสริม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอัญชญา  สร้อยคำหลา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกัญจน์วราอร  บุญครอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดอนเหมือน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายจักรภัทร  เขียวไธสง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงเจตสุภา  แสนงาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายชนาธิป  ไชยมนตรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายชัยรัตน์  ถินมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปลัดกอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิจมานพ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายตฤณชาติ  พรวิจิตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายทัศดนัย  โรจน์วิภาค โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนดล  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนิรชา  อินทร์หา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงบุณยพร  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภัคพร  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายรัชภูมิ  ผิวสิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงรุจิรา  ชินดา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายวรวิทย์  พรหมจอม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวัชรพงศ์  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศิริประภา  จุลศรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสิริภัทร  จุลละภมร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งพราย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายอชิตศักดิ์  แสงเนตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอเนชาพงศ์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายอิทธิพล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกรกมล  วาระสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวกรรณิการ์  นารีนุช โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิระพันธุ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นุตตะโยธิน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายกันต์ธีร์  พระเขียนทอง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกันยกร  เสิกภูแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวเกษริน  ทินคาม โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรการ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นายฉัตริน  จิตรส่องแสง โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวชญานนท์  จิตติมาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชนัญธิดา  คนหาญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวชรันธร  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวชลลัดดา  ทองกาล โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายญาณพสิษฐ์  กุลวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรวิกรานต์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายฐานิศร์  หล้าสุดตา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงฐาปราณี  ทองผา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวฑิตฐิตา  ชาลี โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นายณพงศ์  วงศ์สาขา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐชนนท์  พรมจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวณัฐทิชา  พุ่มเสือ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณัฐธิศา  ราชนาแพง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเดชาธร  หลวงพาหา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงถถินันต์  จันทรนิธิพงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวทิวานันท์  จันทร์อ้น โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายเทอดภูมิ  สุวรรณไขศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายธนดล  ภาระพงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวธนาพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวธัญญารัตน์  โทนสิมมา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวนภสพรรณ  พันธุ์ออน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนภัสนันท์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวนัทริณญา  ศรีธาตุ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวนันท์ชพร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวนาตาชา  โทนุสินธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวน้ำตาล  ชนะสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นายนิติรัฐ  โคตดำ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวนิธินันท์  อัครสุทธิโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงเนตรชนนี  ไกยกิจ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โนรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงบุชกร  สรรธนากุล โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสมบูรณ์พงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวปณิตา  บุญธูป โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงปภาวรินท์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวปรียาพร  ศรีสุภา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาณลาภ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปาณัสม์  ทองขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงพชรพร  แทนขุนทด โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพรชนก  โทนสิมมา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงพัชรพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
745 นายพัสกร  ขลิบบุรินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพิชชาภา  มโนรมณ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวพิมพิศา  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงเพชรดา  โยธา โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภัทรวรรธน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวภิญญดา  แก้วศรีนวม โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภูกริช  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวมนทกานต์  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงมัณฑณา  สายแวว โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงเยาวพา  แก้ววัง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวรอยพิมพ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงวรัญชลี  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงวริญดา  ทองขัน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวศุภณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวศุภางค์  โสดา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงศุลีพร  มนตรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวสโรชา  บุตรกาล โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแหล โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์วงค์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสุภัคพรรณ  พันโกฏิ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุภัณชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวหนูกานต์  ราชวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวอภัสนันท์  จันทรโคตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายอภิวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวอรอนงค์  ชูรา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวอริสยา  ทองทา โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอินธิกา  จันทราภรณ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายกฤตย์  สุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายจีระพัฒน์  นนตะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชลลนันท์  ศรีสนั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายฐิติพงษ์  ชัยวงค์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายณฐนนท์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สมิทธ์ภินันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงธัญดา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธีรภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปรารถนา  เล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพิชชาพร  จารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพิรวิชญา  ผิวผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพีรธัช  วาปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพีรพัฒ  อินพรมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายพุทธรัก  กลิ่นจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภพศิริ  พันธ์จี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภูมิชาย  คล้ายใยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายวรายุทธ  วุฒิพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายศตวรรษ  เชื้อหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสร้อยมุก  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสวภัทร  ไชยช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายอนรรฆ  ชวติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอรรณพ  จิตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกนกพร  ทุมสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกฤษฎา  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์อ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกุมารี  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเกษรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงจินดาหรา  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทราโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงจิรัฐิพร  นามโพธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายชนะชัย  ศรีโยหะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายชยธร  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายณัชพล  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายณัฐดนัย  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายดลรที  แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายทศวรรษ  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธนพร  แก้วศรีนวม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นายธนภัทร  มอนน้อย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายธนากร  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นายธราดล  วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นายธีระชัย  เจริญศุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนฤมล  สุบันเทาว์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนฤมล  แกรัมย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงนิจสรา  ศรีสุภาพ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงบุญศิริ  บุญศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงปฏิญญา  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวปานทิพย์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายปุณยวัจน์  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายพงศกร  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นายพงศธร  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงพรหมพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงมนัชญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายยุติธรรม  นันทศิริ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายรัชโยธิน  จ่ายเจริญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงรัตนากร  พุทธเสน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสะเนตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงลลิดา  วังหมื่น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวละอองดาว  ชมแช่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงวริศรา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงวัชชาฎาทิพย์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศศินา  บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงศศิปรียา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสุพรรษา  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายอนุชา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์นารี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอรรถเชษ  แข็งแรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวอัจจิมา  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอัญฉริญา  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายอิทธิพล  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายเอื้ออังกูร  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงิพิยดา  จำปา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น