รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิง.อัญมณี  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร    โชติพินิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร  โชติกรพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  คำลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพร  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหมือนสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันทโคครัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกรรณิกา  อุนทะพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤชไกรกูร  โคธิเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกฤตพร  พลายศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชาสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกฤษฏ์  ปิติวัฒนะอนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกษมา  ศรีหานาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญจนพร  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียมกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาวกะมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ณ หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคะแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกันต์พิชชา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกัลยณัฐ  พลศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิงหาชม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายการุณย์  ตรีดำรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกิตติธัช    บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาแพน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกิตติยา  มะไลพวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายกิติพงษ์  ปักษีเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิติพล  ชุมแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกิติยา  วรรณทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกีรติ  โขงโกบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกีรติกา  จันโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายคณน  เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายคณิศร  วิปัดทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายคมชาญ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงคาธารีนา  โชลทีส์เสค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายคุณากร  เกียงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจริยา  บูรณะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจันทิมา  วงษาเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจารุภา  มากสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะขิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิตราภรณ์  สินทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรพนธ์  เทพเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขนาค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิระศักดิ์  สุขเสริม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจิรัชญา    เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายจิราเดช  หัตถวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิราพัชร  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจุฑาพัชร์  เตริ่นตรอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลมินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเจริญพร  ป้องคำไหล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายฉัตรสิริ  สรสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฉันทนา  ผุยสาธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเฉลิมพร  ชูบัวทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชงภร  โภคทรัพย์อนันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชญานิษฐ์    อินทรเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชญาภา  ย้อยสำโรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนม์นิภา  วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชนัดตา  พรหมหิตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชนันธิดา  คำใสแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชนาสิน    ธนกุลธนอมร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิตา  แถวหมอ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนิสรา  ภาคโส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชยา  เวทีวุฒาจารย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชลธิชา  บุญเต็ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชาลิสา  สมบัติศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชินดนัย    พิชาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชุติมา  เห็มสังหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายไชยวัฒน์  พนาลิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายฐิติกร    อินทะขีนี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฐิติยา    กุลคำแดง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวฐิติวรดา  คำปลิว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณภัทร  แก้วอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณภัทร    คลังเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณหทัย  หนาดทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัชชา    สาศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฎฐากร  คำมีทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คล่องขยัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวณัฏฐณิชา  วระวัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฏฐนันท์  หมั่นพลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูกระบิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐชา  ธรเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐชา  เจียรเสริมสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐฐิตา    สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐณิชา    เพชรรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐทิชา    โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทสุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์นุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงดารณี  ตาตะมิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงตินา  อนงค์นาฎ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงทักขิณา  ทะไกรราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงทักษณีย์  อ่อนเค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตะเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายทิวเมฆ    สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายทีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายทีปภัทร  ลุสีดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนกร  ปราบยุทธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนทัต  กาสกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธนพร  คินาพิทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธนพร  ธัญเกษมพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนพล  โพธิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธนภรณ์  มิตรรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนภูมิ   ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนัช  พรมอุนาถ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนัสรินทร์  ทิพย์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธรณ์เทพ  ตันตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญญารัตน์    อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธัญธร  พิมพ์สูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธัญพร    พฤคณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธัญภัค  โภคาพานิชย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธัญวัฒน์  ปิตะสุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธัญสินี  สีมะสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธิตยา  บุญกอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธีญลักษณ์  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีปกรณ์ชัย  พุฒิสันติกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธีรวิชธนิน    ธนิกศุขนิธิพัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนนท์ทิชา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายนพนันท์    ทองเภ้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนภัสกร    ทองนาบัว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนภัสนันท์  เดชรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนราพร  พุฒฝอย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนรินทร์พร    ทองเพ็ญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนฤมล    แสงโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนลินี  วัจรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนวพล  ผ่านไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนวพล  อิ่มใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนวรัตน์  มูลตระกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนวินทร์ดา    ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนัชดาว  จันทาคูณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนัทกาวุฒิ  สุพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนันทกานต์  จันทร์หล่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนันทชพร  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนันทพงศ์  อนันตพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนันท์สินี    ภูวนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนับทอง    กองสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนัศรี่  มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนาเดีย  ลาภานิช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิมมานรดี  สักขวา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนุศรา    สิมมาหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนุสรา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินมียืน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายบุญบอย  ไชยเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชั้นเสมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงบุญสิตา  จันทธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงเบญจมาศ  วงค์เสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเบญญาภา  นามเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศบุณยากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปฏิพร  จิประพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปฏิภาณ  คุณะวัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปฏิภูมิ  เบ้าธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปณิชา    แสงอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปทิตตา    บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปพนวิตร    จังคศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปพิชญา  อักษร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปภังกร    คันธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปรมาภรณ์    การุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงประภาภรณ์    วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปราณปรียา    เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปลายฝน    ภูทองเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปวีร์การย์  ศรีสุวรรณโน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปัญญพัฒน์  ภูโทถ้ำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปัฐวี  วงษาเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปาณิสรา    พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปิยะมินทร์  จันทร์นาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปิยังกูร  วิชิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปิยาภัสร์    รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปุระเชษฐ์  อุตมะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปุริต  กันโสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเปรมวดี  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พิมพเคณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพชรพงษ์  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวพนิดา  บุญเทพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพรชนก    พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรทิพา  สีหานาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพรพรรณ  พิสาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพรภวิษย์    ขำสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพศิน  เทพแพงตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพัชราภา    ชัยกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพัณณิตา  ภาระพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพัณณิตา    จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพัทธดนย์    ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนพินิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพิมพ์อร  วิสุทธิศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไกรยะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพิมภิสา  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพิมมาดา    เพ็ชรบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพิสิฐ    กิจติกาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพีรญาภรณ์  ไพรพยอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพีรธัช    ชาแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพึ่งพา  หล้าก่ำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพุฒิพงศ์  อุ่นมะดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพุทธมาลี  คำชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพุทธิมา  คำอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายฟาฮัท    มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภรากร  จันทรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภัคพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงภัทร์จิราพร  ขาเมระนิยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภัทรพล  มูลลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภัทรภร  เข็งนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้    อินทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภัทรากร  สมดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสตลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภาคภูมิ  สมหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภาณุมาศ  เทียบแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภาวิณี  หน่อสีดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภิษฐญา    พันธุ์จินดาวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูบดินทร์  นันแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภูมิภักธิ์  คงโนนกอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภูมิภัทร  เปียกไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูรินทร์  คำค้อ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภูษิดา  ถิ่นปัญญาวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายมนทกานต์  วีระคุณาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมนภัทร  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงมนัสนันท์    ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเมวิศา  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายยศกร    วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงยุพรัตน์  เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงเยาวพา    รัตนสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเยาวเรศ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงโยษิตา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรฐนนท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงรวิสรา  ยาพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงรสิตา  ผาจวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงรอยปัก  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงรัฐยากร  จันตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรัตมณี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายราเชน  พรหมเทศน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรุ่งธิดา  บัวเปลือย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรุจาภา  แพงขะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงไรวินท์    อินทร์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงลักษิกา  แสงประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ดานิตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวณิชชา  กรจักร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวนันพร  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรัญญาธิ์  วงศ์เจริญนิพัท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวรินญา  พหลทัพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวริศรา    สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวัชรพงศ์  เรียนรุ่งวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวันเฉลิม  ชัยอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวาชาพร  นุสนทรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวิชิต  รุ่งโรจน์รังสิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายวิทวัส  ป่าแฝก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวิพาวัน  ฟันเดอร์เกีย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวิภวานี  แก่นอินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวิรมณ  วงค์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวีระชัย  วงค์จำนงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศรันย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศรุตา    นาตาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศศิตา  เตโช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศศิธร  ทาปลัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงศศิธร  สร้อยผาบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศศิวิภา  แก้วชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศศิวิมน  กุนเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรศิลป์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศิรดา  นามมะณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศิรดา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวศิรภัสสร  สมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศิรักษ์  คลังกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริกาญจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิริภัสสร  ดอนชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวาวัดกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายศิริวัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายศิวกร  ศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศิวะพล  สัจจทองดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศิวาพร  คุณความดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศุภกิจ  สุกทน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศุภโชค  ผมไผ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวศุภิสรา  เหงี่ยนดิ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงไศลชา  พลนวน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสาริน  ทวีกิจถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสิตานันท์  นิลผาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายสิริภัทร  เสนาสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุกัญญา    พานะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุชาดา    บูรณะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุทธิชาติ  อักษรพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุพรรณษา  คงตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุพรรณสา  สาริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุพิชชา  กองแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสุภมิต  พรมรส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุภัตรา  พุทธวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายหรรษาวัฒน์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอติภา  รุ่งธีระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายอนวัทย์  ชัยเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอนัญพร  กองทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอนัตตา  จุลปาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอนาวิล  แก้วดอนรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอพิชญา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอภิวัฒน์    ทะวงษ์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอภิสิทธิ์  พานิชโปรยโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอรกานต์  พึ่งโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอรนภัส  ท้าวพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอัญชิษา  จุลางกูร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอัญชิสา  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอัสนี  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอารยา  สิงห์มหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทรสมหวัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายเอกศิษฐ์    จุมพฏสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงเอมวิกา    ทิพวงกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีวาลัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชิดชนก  สุยะลังกา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณภัทร  ศรีสุจันทร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวน้ำฝน  แสนสอาด โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายบัญชาชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายศาสตราพล  แสนรัตน์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอมราพร  อภิบูลย์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกนกกร  อินไชยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วก่า โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกมลชนก  ชัยภูธร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกรณิศ  วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกรรณิกา  ชาภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกฤตยศ  วงศ์หาบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายก้องกิดากร  ขันทีท้าว โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันยะบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกัญญาวี  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวิ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกิตติภณ  กุณรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกิติธัช  ไชยสัจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณโค โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายคเณศวร  อมาตยกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงคีฎาณภัสส์  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายจารุภัทร  บรรลือ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงจิดาภา  วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เกษม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงจิราพร  อัยรา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายจิรายุ  วงษ์ชาลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชากลาง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงจุรีมาศ  สร้อยทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายเจริญชัย  พลคราม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงฉัตรบงกช  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงชญานี  อัมไพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงชมพูนิกข์  พิมพ์กรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงชัชชญา  สิทธิรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงชาริสา  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายไชยวุฒิ  คงยะโสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงญิณฌา  ชาวะหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมธุวนนท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายณัฐพล  สุดตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายณัฐภัทร  ไชโภค โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณัฐวดี  เคนานัน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายดนุพล  แสงนคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจทน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงเดโชพล  ลูลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายถาวร  บุญงาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงทอฝัน  เต็มใจภูมิ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงทักษพร  กั้วพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายทักษิณ  ภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงทานบดี  วงศ์ชมภู โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงทิติญาวรรณ  จันทนาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงทิพยดา  ท่าโทม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนกร  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนดล  รันนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธนภัทร  อุทรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนวัฒน์  ช่างเหล็ก โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายธเนศพล  ศรีมังคละ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธเรศ  คลังกลาง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำก้อน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธิดารันต์  กุลรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนภัสสร  ติดมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายนิติภูมิ  บานเย็น โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนิวาริน  ลองคลัง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงบัวพิสุทธิ์  สิริสุภัค โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายบุรินทร์  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปณัฏฐา  สาลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปภารินท์  ไชยสุระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงประกายดาว  จันแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปรารถนา  วรกา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปริญศิริ  สุงสุมาลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปิยฉัตร  พาติกบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายพชรพล  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายพรพัชร์  หันดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายพรรษกร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรวิลาวัณย์  ถวิลคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพลวัต  ศรีกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพลอยชมพู  ยืนสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมโสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพิพัฒน์  พลหมั่น โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทาหนองค้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพีรดา  ติดมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายพีระภัทร์  รัตนมาลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภพธีรา  บ่อคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยจิรเดช โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภาณุมาศ  ปักเคทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงภานุเซษฐ์  สุขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภิกาวดี  วงศ์แสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภูผา  อินทนิล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภูมินทร์  ไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงมลลดา  เกตุรังษี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายมาติน  นิรันดร์ เรน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมานิตา  นันทะถิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายยศพล  โสภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนศักดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายรชต  มาพลาย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายรณกร  เบื้องสูง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวรกมล  คุณโชติธำรง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายวรกิจ  สมหวัง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายวรวัส  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวรัชยา  ชาญสินธุ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวราทิพย์  ศิริรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวรินทิพย์  ดอนลุน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวริศรา  อุ่นจิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงวริศรา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤๅชา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายวิทวัต  แก้วแสนคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายวิศรุท  มีธรรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวีรพร  กัญญาจิตต์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงศุภรัตน์  ได้พึ่ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงเศรษฐพงค์  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสกลกร  กองแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสรชัย  ภุูพันใบ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายสรยุทธ  ภูพันใบ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสาธิดา  บุญ-หลง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายสิทธิกานต์  ทันแล้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุธิดา  ลอยพิมาย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุพรรธชญา  ศรีลาวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุพิชฌา  พิมพ์บุญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายสุรดิษ  พิบูลรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุวรรณวดี  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงโสภิตา  ดอกทุเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอคิราภ์  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอดุลรัชด์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอนณ  ผาณิบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอรปรียา  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอรพรรณ  โชคพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอรอร  ใจตุ้ย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงอรัชพร  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอริชรา  คมขำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอริษรา  โคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอารยา  สายธนู โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอาริยา  อำนาจเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีละพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกฤติมา  สุดจริง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวกัญญาณัฐ  กวีกรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝั้นฐา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเฉลียว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกันต์กมน  โสมะทา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกุลธิดา  จิตนนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวกุลธิดา  นารีบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปุ้ยไชยศร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายเกรียงไกร  ราชชมภู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายขัตติพงศ์  คำพวงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงคณิตตาณ์  การบุญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงจิดาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงจินต์นิภา  สุกัณท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 นายจิรกฤต  บุตรดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชนกานต์  สาลีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงชนนิกานต์  ผลสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงชนิสรา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงชลดา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวชลธิชา  เหลาทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชลิตา  พนม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงชะรินดา  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 นายชาญวิทย์  วงค์ศรีชา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงชุติมา  หลานเศรษฐา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์สะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวญาณิศา  โพธิ์สุริยะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงณพิชญา  คำภาหลอย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำบุราณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวณัฐณิชา  ฉิมพาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์คำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายณัฐพล  ราชโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวณัฐวิภา  โสดาภักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัฐสุดา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นายทัศมา  มานะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงธนพร  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายธนวัฒน์  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธนันญา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธนิดา  สังข์ขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวธัญชนก  สีใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธิดาขวัญ  มูลเรืองชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงธิดารัตน์  กางเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธิดารัตน์  มลแข็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธีมาพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายนลธวัช  ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงนลินทิรา  อองโนนยาง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายนวพล  จันทพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวนันทกานต์  แสงชาติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายนันทชิต  สมนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงนิยุดา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงนุฐิตา  อินทิวงศา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงบุณยาพร  พาโนมัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงบุษกร  เสนเพ็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณไตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงประกายฟ้า  วงค์ศรีชา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวปรียาภรณ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายปัฐวีพงษ์  พลเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชาหลวง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ทองสีเหลือง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนตรัยวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพรทิพย์  พันป้องซอด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีดากุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพัชรินทร์  วิชาดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพัชรี  โสวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวพิมพ์มาดา  ปุราโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวพิมลพา  ขวัญมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวพีรนันท์  นันทะโพธิ์เดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพีรพัฒน์  ประทุจฐิตา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวภาศิริ  ศรีโยที โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายภูมินทร์  ปินตา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นายภูมินทร์  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายภูริณัฐ  โต่งจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นายภูวดล  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงมัลลิกา  เทวีรัมย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวมานิดา  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงมานิตา  ขานวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงมุธิตา  ภานุทัต โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศิริชัยกัยกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรนัญดา  นาใจดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวรัตนาภรณ์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นายวรเชษฐ์  มรมิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงวรนุช  สมันกลาง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงวริศรา  วิจารณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาววริศรา  เอมสันต์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาววริสรา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงวศินี  พระสุราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวารินทิพย์  มูลมะณี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวิพาดา  บุญจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาววิมลรัตน์  วรรณละภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวีรภา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศยามล  พาลอิ่มมะเริง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายศรัณย์  แรงสู้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศศิกานต์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงศิริประภา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวศิริวรรณ  บุญฉลอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายสหรัฐ  สมวงษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายสิทธิพงษ์  สาระมาต โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  บุญเทียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุชญาดา  ไวแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุชาริณี  ดิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวสุดารัตน์  คำพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวสุดารัตน์  เสียงล้ำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุปราณี  เกตุหอม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสมศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมภักดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวขำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงโสภาวดี  เจือทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอนันตญา  พิษคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายอภิเดช  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอรณี  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอรพินท์  สบายใจ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอรวรา  ยะหัวดง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวอรอนงค์  บุญธรรมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นายอัมรินทร์  อุทกศิริ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายอัษฎาวุธ  คำปันอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงอาภากร  ดาสินธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงอารียา  หาญกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ลิมประพัฒน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอุษณา  รักษากุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น